Kázání našeho společenství

Blaze vám

„Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit: „Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.
Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen, a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
Překlad 21. století, Matouš 5,1-16

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království“
Co znamená být chudý v duchu? Osobně se domnívám, že Ježíš nemyslel lidi, kteří mají málo peněz, nemajetné. Ježíš nemyslel chudé obecně. Ježíš nemyslel ani slabomyslné. Být chudý duchem, znamená uvědomit si, že jsi bez Boha ztracen, uvědomit si nedostatečnost před Bohem, uvědomit si závislost na Bohu – že jedině On je ta jediná cesta. Musíme si uvědomit, že nikdo z nás nejsme hodni vejít do Božího království, je to sám Bůh, kdo nám nabízí toto velké bohatství.

Pán Ježíš řekl, že máme být jako děti:

„Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete.“
Překlad 21. století, Matouš 18,3

Po celou dobu křesťanského života máme být jako děti. Jak to Ježíš myslel? Myslel tu upřímnost malých dětí, které neznají zklamání.

Kdo je chudý v duchu, v prvé řadě touží po Boží blízkosti, po živém Bohu, po důvěrném vztahu s Ježíšem. Kdo je chudý v duchu odmítá tělesnost, pozemské bohatství, finanční zabezpečení… Tyto věci jsou pro něj nepodstatné.

„Blaze plačícím, neboť budou potěšeni“
Nemáme si na nic hrát a vymlouvat se, máme upřímně litovat všeho zlého. Pak budeme potěšeni. Blaze tomu, kdo pláče nad svým hříchem. Blaze tomu, koho hřích mrzí. Blaze tomu, kdo vyznává hřích Bohu v „pokojíku“ a nechce v něm dál pokračovat.

Je to Duch Svatý, kdo nás uvádí do pravdy, kdo nám ukazuje naše hříchy. Je samozřejmě otázka, zda Ducha Svatého poslechneme. Duch Svatý není žádný násilník. Dejte pozor, aby se hřích nestal vaším pánem (samozřejmostí), něčím hýčkaným. Hřích je např. lež, žití evangeliem prosperity (např. vymáhání „desátků“), odmítání obráceného člověka okamžitě pokřtít, mít za modlu křesťanské učení nebo službu Bohu…

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, 1.Jan 16,13

„Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví“
Křesťan má být mírný, ne agresivní. Nemá cenu se s někým hádat, pouštět se do hádek.

„Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 2,22-26

Máme jasně a otevřeně říct, jak se věci mají – Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?. Pán Ježíš např. řekl:

„On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“

„Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost!“

„Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu“

Ovocem Ducha je mj. sebeovládání!

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni“
Křesťan má hladovět a žíznit po spravedlnosti. Křesťan má milovat spravedlnost. To, že žijeme ve spravedlnosti, to nás může v některých případech stát hodně.

„Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí.“
Překlad 21. století, Přísloví 28,5

„I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,14

„Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství“
Křesťan má být milosrdný, soucitný. Máme dávat Bohu dary a almužny s obrovskou radostí (pomáhat lidem, potřebným…), ne z donucení. Komu, kde, jak a kolik dávat, na to se máme ptát Boha v modlitbě. Lidem nemusíme dávat pouze finance, můžeme jim dát jídlo, své dovednosti…

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,36

“Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.”
Překlad 21. století, 2. Korintským 9,6-9

„Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha“
Křesťan má být čistého srdce. Nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nemůžeme sloužit zároveň Bohu a majetku, mamonu.

„Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 2,22

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
Překlad 21. století, Matouš 6,24

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi“
Křesťan má působit pokoj. Když hovoříme, má z nás vyzařovat pokoj a mírnost. Tady opět platí, že máme říkat věci tak, jak jsou. Nejlépe tomu člověku přímo.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.“
Překlad 21. století, Jakub 3,18

„Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro,
usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,8-11

„Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.“
Kdo chce žít zbožný život, bude pronásledovaný. Pronásledování je tady od samého počátku křesťanství a bude tady až do úplného konce. Pronásledování křesťanů je znamení posledních časů, které tady jsou od prvního příchodu Ježíše na zemi. Není tedy potřeba pátrat po tom, zda žijeme v posledních časech (dnech). V posledních časech žili už první křesťané!

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Překlad 21. století, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,19-20

Pronásledování křesťanů se neděje pouze v rámci světa, děje se to také v rámci falešného ekumenismu, který ve velkém rozsahu šíří, nejen tradiční církve, ale i letniční.

„Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše.“
Překlad 21. století, Jan 15,20

„Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.“
Překlad 21. století, Matouš 5,11

„Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen, a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
Solí země nazval Pán Ježíš své učedníky. Konstatoval to – fakta. Sůl je důležitá, protože dává pokrmům chuť. Být solí země je dar a poslání křesťanů. Křesťané mají „dochucovat“ ten strašný svět, který je plný zla. Čím mohou křesťané „dochutit“ tento zvrácený svět? Kristovým evangeliem, láskou, radostí, pokojem, odpuštěním, smířením, milosrdenstvím, upřímností, čestným jednáním… Křesťané mají být jako orientační (záchytný) bod, který vyčnívá z temnoty.  Usilujeme o to, abychom se stali „solí země a světlem světa“. Kdo není „solí země a světlem světa“, není plný Ducha, na sto procent nežije pro Pána. Nejde ti být „solí země a světlem světa“? Pros o to Pána, aby to nastalo!

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“
Překlad 21. století, Matouš 7,7

Závěr
Pán Ježíš řekl, že je světlem světa. Temnota, tma je v Bibli symbolem hříchu, smrti, beznaděje.

„Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Překlad 21. století, Jan 8,12

Jako křesťané máme smýšlet tak, jak smýšlel Pán Ježíš. Nemáme se nechat vést soupeřivostí nebo ješitností. Máme se chtít podobat Ježíši. Amen.

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“
Překlad 21. století, Filipským 2,3-11

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení