Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 12. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 12. část

134. Vždycky se spoléhej na Boha a drž se jeho cesty (ne na lidi, křesťanskou literaturu, videa na YouTube apod.). Máš problém, soužení? V prvním okamžiku to řeš Bohem (ne sám se sebou nebo s jinými lidmi). Ptej se Boha co, jak, kdy… máš udělat. Uvidíš, co ti Bůh řekne a podle toho jednej. Pokud Bůh mlčí (nebo Ho neslyšíš), můžeš (nech se vést Božím Duchem) problém řešit s pastorem, staršími sboru. Bůh k nám někdy hovoří i přes jiné lidi, Písmo atd.

Pokud si myslíš, že musíš mít na Boha klid a čas, žiješ ve velkém omylu (satanově bludu). S Bohem musíš žít nepřetržitě (v období soužení především)!

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

„Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má. V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!“
Překlad 21. století, Žalm 62,7-9

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

135. Zjevení Janovo se vyžaduje naší pozornosti. Zjevení nám mj. nasťiňuje, jak bude svět vypadat těsně před Kristovým návratem.

„Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.“
Překlad 21. století,Zjevení 1,3

„Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.“
Kralická, Zjevení 1,3

136. Zároveň jsme ale upozorňováni na to, že do knihy Zjevení si nemáme nic přidávat.

„Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných.
Překlad 21. století,Zjevení 22,18-19

„Osvědčujiť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této. A jestliže by kdo ujal něco od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života, a z města svatého, a z těch věcí, kteréž jsou napsány v knize této.“
Kralická, Zjevení 22,18-19

137. Jestliže poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu (nečiníme pokání), očekávejme soužení a v poslední řadě „peklo“. Pokud máš své modly (lidi, technická média, zvíře, koníčky, kariéru… – modloslužba je často nevědomá), neodpuštění… očekávej zuřící oheň, který na konci věku zlikviduje bezbožné a neposlušné křesťany.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století,Židům 10,26-27

„Nebo jestliže bychom dobrovolně hřešili po přijetí známosti pravdy, nezůstávalo by již více oběti za hříchy,  Ale hrozné nějaké očekáváni soudu, a ohně prudká pálivost, kterýž žráti má protivníky.“
Kralická, Židům 10,26-27

138. Jsme upozorňováni na to, že je hrozné je upadnout do rukou živého Boha. Proto měj bázeň před Bohem – vědomí Jeho nepřetržitého pohledu na tebe. Nejen bezbožní lidé, ale i neposlušní křesťané upadají už tady na zemi do rukou živého Boha.

„Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století,Židům 10,31

„Hroznéť jest upadnouti v ruce Boha živého.“
Kralická,Židům 10,31

139. Přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem. Jako křesťané nepatříme světu – naše občanství je v Nebi.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

140. Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost…

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-26

„Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není Zákon. Nebo kteříž jsou Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi. Jsme-liť tedy Duchem živi, Duchem i choďme. Nebývejme marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce.“
Kralická, Galatským 5,22-26

141. Křesťanský půst by neměl být zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. Křesťanský půst nás přibližuje k Bohu (máme lepší komunikaci a vztah s Bohem).

„Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Překlad 21. století,Matouš 6,17-18

„Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou umej,  Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně.“
Kralická,Matouš 6,17-18

142. Žádné proroctví nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
Překlad 21. století, 2.Petr 1,20-21

„Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském. Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Boží lidé.“
Kralická 2.Petr 1,20-21

143. Před Kristovým druhým příchodem se budou bezbožní lidé křesťanům posmívat, že Ježíš ještě pro ně nepřišel. Bezbožní lidé si ale často neuvědomují, že při Kristově příchodu, bude zničen nejen dosavadní svět, ale i oni. Navíc, oni nemají zaslíbený život věčný. K tomu nutno podotknout, že o věčném životě bezbožných a neposlušných křesťanech hovoří někteří křesťané (Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda…) – „peklo“. Jen připomínám, že máme doslova dychtit po příchodu Ježíše Krista.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Překlad 21. století, 2.Petr 3,3-7

„Toto nejprve vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači, podle svých vlastních žádostí chodící, A říkající: Kdež jest to zaslibování příchodu jeho? Nebo jakž otcové naši zesnuli, všecko tak trvá od počátku stvoření. Tohoť zajisté z úmysla věděti nechtí, že nebesa již dávno slovem Božím byla učiněna, i země z vody a na vodě upevněna. Pročež onen první svět vodou jsa zatopen, zahynul. Ta pak nebesa, kteráž nyní jsou, i země, týmž slovem odložena jsou a zachována k ohni, ke dni soudu a zatracení bezbožných lidí.“
Kralická 2.Petr 3,3-7

Závěr

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 12. část

134. Vždycky se spoléhej na Boha a drž se jeho cesty.
135. Zjevení Janovo se vyžaduje naší pozornosti.
136. Do knihy Zjevení si nemáme nic přidávat.
137. Jestliže poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu (nečiníme pokání), očekávejme soužení a v poslední řadě „peklo“.
138. Je hrozné je upadnout do rukou živého Boha.
139. Přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem.
140. Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost…
141. Křesťanský půst by neměl být zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu.
142. Žádné proroctví nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.
143. Před Kristovým druhým příchodem se budou bezbožní lidé křesťanům posmívat

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení