Kázání našeho společenství

Povzbuzujte se navzájem

Určitě se shodneme na tom, že doba je zlá. Proto se navzájem povzbuzujte!

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Efeským 5,15-20

Žijeme v době, kdy je na lidstvo vyvíjen obrovský psychologický a ekonomický tlak/teror, který je cítit doslova po celém světě. Velmi intenzivní je to v Evropě a v USA. Už prakticky neexistuje právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem. Mezinárodní zákony likvidují národní identitu, svobodu, křesťanství, rodiny… Proti lidstvu je vedena systematická destruktivní válka. Satan však dbá na to, aby tato válka nebyla na první pohled poznat. Jde o to, dosáhnout autogenocidy lidstva bez většího odporu.  Mocní získávají stále větší bohatství a moc, světovou nadvládu, dovolím si říct, že i úplnou kontrolu nad obyvatelstvem. Utrpení obyvatelstva a úmrtí nevinných lidí tuto elitu nezajímá. Ať to vidíme nebo ne, svět se nezadržitelně řítí do záhuby. Křesťané ale nepatří světu.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Překlad 21.století, Žalm 2,2-4

Dnešní lidé jsou dnes pod obrovským tlakem. Satan lidem velmi tvrdě vnucuje, ať mají peníze na prvním místě, ať mají lásku k penězům, ať si užívají života, ať se ve velkém rozsahu uchylují ke smilstvu (sodomie, sex mimo manželství atd.)… Satan v lidech buduje závist a nenávist… Velmi tvrdě je nám vnucován okultismus. Spolupráce s démony je dneska nejen běžná, ale i obdivovaná. Dnešní lidé běžně provozují a věří v okultismus! Okultismus se stal běžnou součástí jejich života. Okultismus je dokonce hojně využívám a používán pro vědecké účely (CERN, zdravotnictví – homeopatické přípravky…), ve školství (děti jsou nuceni „cvičit“ jógu)… Okultismus je dokonce vtěsnáván do křesťanství! Křesťané jsou učeni k magickému myšlení. Magické myšlení doporučoval, nejen „otec“ křesťanského směru Hnutí Víry Kenneth Hagin, tyto praktiky doporučují i někteří dnešní kazatelé z ČR, kteří praktikují učení Hnutí Víry.  Provozování okultismu (spiritismus) vidíme u křesťanů, kteří chodí „nasávat“ duchovní energii (údajné „pomazání“) z hrobů (Ben Fitzgerald, Benny Hinn…)… Zní to jako špatný vtip, ale okultní symboliku lze poměrně běžně spatřit při bohoslužbách! Satanovu symboliku („vševidoucí oko“, kabalistický hexagram…), ve velkém rozsahu uctívají křesťané. To je opravdu neuvěřitelné, nepochopitelné, smutné… Kristova církev je infikována, nejen falešným náboženstvím, ale i okultismem, satanismem…

Kristova církev byla infikována démony především během Torontského požehnání. Je to neuvěřitelné, ale po nové vlně Torontského požehnání, doslova dychtí někteří dnešní křesťané. Jde zejména o křesťany, kteří propadají učení Hnutí Víry! Například Daniel Kolenda – přední evangelista, prezident a generální ředitel společnosti CfaN, Ltd. (Christ for all Nations/Kristus pro všechny národy – právnická osoba z USA), kterou v roce 1974 založil Reinhard Bonnke.

V roce 2019 CfaN, Ltd. pořádá další konferenci Light the fire again (Zapalte znovu oheň), jejíž účastníci dychtí po nové vlně Torontského požehnání!

Kristova církev je pod obrovským tlakem. Křesťanům je vnucována všeobjímající ekumenická láska… Satan křesťanům diktuje, že se mají spojovat (bez ohledu na učení)… Kdo tak nečiní, ten je špatný. Křesťané  doporučují k výkladu Písma knihy… Neuvěřitelné. Pravý křesťané zažívají obrovské soužení. Povzbuzujme se tedy navzájem! Bez Ducha Božího by nebylo možné, nejen odolat tlakům světa, ale i falešnému učení, falešným a vlažným křesťanům. Někteří křesťané káží falešné evangelium (falešného boha). Kdo má dar rozlišení duchů, vidí. Kdo tento dar nemá, má Boží Slovo, v rámci soudu může odhalit podvod. Soudit, odhalovat podvody, musíme – „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?. Takže nikdo nemá výmluvu!

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21. století, Jan 8,32

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

Dnešní křesťané hledají a přijímají učení, která jim vyhovují. Někteří považují pokání za náboženství (odmítají pokání). Evangelium bez pokání, to je falešné evangelium. Jiní zase považují za náboženství (zlo), když se modlíme k Bohu za své uzdravení. A jiní zase tvrdí, že nás Boží vůle nemá zajímat. Pokud to tak někdo má, má velký problém!

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Kdo nechce poznat pravdu, nechá si „lechtat sluch“, začne být duchovně slepý, a to je velký problém! Tací křesťané dělají zázraky v jiném duchu Ježíše, ne v duchu pravého Ježíše Krista. Jde o falešného boha, kterému často říkají Ježíš Kristus. Falešný bůh je vždy satan. Ve jménu tohoto falešného boha pořádají bohoslužby, uzdravovací setkání… Uctívá se zde falešný bůh, ve jménu tohoto boha dochází k uzdravování… Léčí satan a jeho démoni. Satan se rád snaží potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy. Nic nového, každý křesťan by měl toto očekávat!

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Duchovně slepý křesťané, kteří mají falešného boha, mohou dostat dar jazyků a jiné dary, jenže tyto dary jsou falzifikáty, které jim dává satan! Rozsuzujme nejen uzdravení, ale i jazyky, zda jsou od pravého Boha! I okultisté mluví v jazycích (a uzdravují)!

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Písmo nás upozorňuje na to, že falešné křesťanské učitele máme velmi očekávat, vůbec by nás nemělo překvapit, že se ve velkém rozsahu káže (a uzdravuje) falešný Ježíš.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21.století, 1.Jan 4,1

Písmo nás také upozorňuje na to, že s žádným falešným učitelem nemáme mít nic společného. Od takových lidí se máme nekompromisně odvracet, vyhýbat se jim. V praxi to znamená, že nemáme navštěvovat jejich shromáždění, poslouchat jejich kázání… .Já osobně jsem přestal jsem sledovat kázání různých falešných učitelů, a mám klid (došlo k okamžité úlevě). Toto velmi doporučuji všem křesťanům. Nejde o to, že toto doporučuji já, ale hlavně Písmo:

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Kdo by nechtěl, aby se mu okamžitě ulevilo… Rozsuzujme každé učení! V rámci soudu (rozsuzování na základě Písma), suďte, jaké ten a ten křesťan vyučuje evangelium.

Máme se povzbuzovat
Nejen lidé ze světa, ale i křesťané zažívají obrovské soužení. Všichni máme své každodenní starosti a problémy. Proto se mají křesťané navzájem povzbuzovat.

„Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 13,11

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Překlad 21. století,Židům 10,24-25

„V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 1,4

„Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.
Překlad 21. století, Římanům 12,6-8

Povzbuzujme se tím, že Bůh, kterého máme v srdci, je velmi mocný.

„On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst!“
Překlad 21. století, Žalm 147,4-5

Povzbuzujme se tím, že nás Bůh miluje.

„Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.“
Překlad 21. století, Jan 16,27

Povzbuzujme se tím, že pokud činíme pravé pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští (obmývá nás od našich hříchů).

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1,9

Povzbuzujme se tím, že Bůh je pořád s námi a pomáhá nám.

„Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.“
Překlad 21.století, Izaiáš 43,1-2

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21.století, Matouš 28,20

Nezapomínejme, že povzbuzení je i v Písmu. Nezapomínejme často studovat Boží Slovo!

„Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.“
Překlad 21.století, Římanům 15,4

Povzbuzení je, když mluvíme v jazycích. Tedy, pokud tento dar máme. Pokud tento dar nemáme, jsme plnohodnotní křesťané! Satan chce křesťanům namluvit, že přítomnost Ducha svatého je patrná pouze tehdy, když mluvíme v jazycích. Satan křesťanům namlouvá lež, že pokud nehovoříme jazyky, nemáme Ducha. To je samozřejmě satanův podvod! Bůh dává dary podle své vůle. Satan dává dary, které si vynucujeme…

„Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,2-5

Důležité také je, nechtít své starosti a problémy řešit vlastní silou, ale vždy s Bohem. Máme chodit v duchu a za všechno se modlit, spoléhat se na Boha… I toto je pro některé křesťany nebiblické (Haginovo učení). Bible však hovoří něco jiného:

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,4-7

„Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!“
Překlad 21.století, Lukáš 12,20-28

„Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
Překlad 21.století, Marek 13,9-11

Povzbuzujme se Ježíšovým návratem
Církev se navzdory obrovskému zlu dívá s nadějí k druhému příchodu Ježíše Krista, který přemohl svět. Těšme se na Pánův příchod a povzbuzujme se tím, že po uchvácení do Nebe budeme s Pánem navždycky. Těšme se Domů! Ježíšův druhý příchod je vyvrcholení evangelia. Na tuto radostnou událost by se měl těšit každý křesťan. Pokud to někdo má tak, že ještě musí něco dodělat (přivést k Bohu své potomky, známé…), a pak až může přijít Pán, je na špatné cestě.

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
Překlad 21. století,1. Tesalonickým 4,16-18

Povzbuzujme se tím, že se Nebe otevře a ukáže se nám Pán…

„A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje.“
CSP, Zjevení 19,11

„a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa.
CSP, Zjevení 6,14

„A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.“
CSP, Židům 1,10-12

Závěr
Žádný člověk není pořád a ve všech oblastech, tam kde by měl být. Každý z nás má prostor ke zdokonalování. Jako křesťané máme žít život ve víře, lásce a svatosti. Jako křesťané se máme chtít odprostit od starého způsobu života.

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,14-20

Ještě musím zdůraznit víru, která  je pro každého křesťana velmi důležitá. Bůh očekává, že naše víra poroste (a tím i poznání). Velmi důležité je, vzájemné povzbuzování. Povzbuzujme se ve víře. Dbejme na to, aby vzájemné povzbuzování bylo v pravdě lásce, pokoře a mírnosti.

„Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono „Dnes“, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce.“
Překlad 21. století,Židům 3,12-14

Ještě nutno dodat, nevsunujme do vzájemné povzbuzování falešné učení. Nepleťme si vzájemné povzbuzování s všeobjímající láskou, spojováním se falešnými učiteli…

Pozor na křesťany, kteří pod záštitou vzájemné povzbuzování, nás chtějí manipulovat, svádět k bludu… Někdy to jsou ženy, které se od povzbuzování dostanou až k poučování a vyučování mužů, což Písmo nepřipouští – Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům.

„Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.“
Překlad 21. století, Efeským 4,14-16

Buďte silní ve víře a vzájemně se povzbuzujte. Amen

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení