Kázání našeho společenství

Buď činitelem Božího slova!

Jsi činitelem Božího slova, nejsi pouze jeho posluchač?

Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.“
Překlad 21. století, Jakub 1,22-25

„K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? ¹Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
Překlad 21. století, Jakub 2,14-17

Tyto verše doplňuje sám Pán Ježíš Kristus:

„Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět.“ On jim však odpověděl:
„Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je.“
Překlad 21. století, Lukáš 8,19

Boží slovo nám říká, že každý křesťan by měl jednat podle Božího slova! Pravá víra se projevuje skutky, které ukazují na Krista.

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“
Překlad 21. století, Židům 4,12

Je potřeba mít na paměti, že bez uskutečňování Božího slova v praxi je křesťanství pouhý přelud. Víra bez skutků je mrtvá (neexistuje). Nikdo nemůže říct, že Božímu slovu rozumí, když ho neuskutečňuje v reál. Někteří křesťané si jdou jednou týdně do církve poslechnout kázání a pak celý týden žijí podobně jako nevěřící. To je pasivní křesťanství, které až souvisí až s pseudokřesťanstvím. Chtějte, aby vaše víra v Boha nebyla pasivní, ale aktivní.

Kdo žije v úzkém vztahu s pánem Bohem, je činitelem Boží slova, není pouze jeho posluchač. Kdo čte a slyší Boží slovo, ale nedodržuje jeho pokyny, které mu dává, má povrchní vztah s Bohem. Někteří křesťané si pořád stěžují, že neví, jaká je Boží vůle pro jejich život. Boží vůle je zjevena přímo v Božím slovu. Čti Boží slovo! V Božím slovu můžeš objevovat konkrétní plán pro svůj život.

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,3

Posvěcuješ se dnes a denně? Posvěcení znamená, oddělit se pro Boha – oddělit se celým člověkem včetně fyzického těla, ne pouze myslí. Někteří křesťané se snaží oddělovat mysl od fyzického těla. Pozor, to je okultismus! Kdo se dnes a denně odděluje pro Boha, je plný Ducha Svatého (dále jen Duch). Vyhýbáš se smilstvu včetně toho duchovního? Kdo se nějakým způsobem zaplétá do falešného učení, duchovně smilní. Takový člověk je pod Božím prokletím.

„Mějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem,“
Překlad 21. století, Deuteronomium 11,16-17

„Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!
Překlad 21. století, Galatským 1,8-9

Kdo se spolčuje se světem, duchovně smilní. Nepodléháš světským žádostem?

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.
Překlad 21. století, 1. Petr 1,14-21

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

Doptáváš se dnes a denně Boha, jaká Jeho vůle pro tvůj život?

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok, kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu, ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích; těm, kteří zamýšlejí sestoupit do Egypta – avšak mých úst se přitom nedoptávají,“
ČSP, Izaiáš 30,1-2

Následující příkaz platí pro všechny křesťany:

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28, 18-20

Kážeš v moci Ducha pravé evangelium? Kážeš evangelium, ne technikou, vlastní představou, ale podle Božího vedení? Člověk, který uvěřil v Krista, má být také pokřtěn (vodní křest). Otálení s křtem je nebiblické a závadné!

Doporučené články k prostudování: Biblický křest, Je dlouhodobé vyučování před vodním křtem biblické?

Každý správný činitel Božího slova se spoléhá na Pána, raduje se, všechny své starosti dává Pánu… Nemějte starost, to je příkaz.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,4-7

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

Každý správný činitel Božího slova si všechno prověřuje (každé kázání, každé nadpřirozené uzdravení z nemoci…).

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

Závěr
Pravda Božího slova osvobozuje. Boží slovo je živé, je aktivní! Nebuďte pouze posluchači Božího slova. Neudržujte neaktivní (falešnou) víru.

„Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný.“
Překlad 21. století, Matouš 7,24-27

V Božím slovu nacházíme to, čím se máme řídit v našem životě. Jednejte podle Božího slova. Naše skutky mají být v souladu s Božím slovem. Božímu slovu lze porozumět až tehdy, když ho začneme uskutečňovat ve svém životě. Duchem naplněný křesťan se pozná tak, že Boží slovo zaplnilo jeho nitro. Pokud máš zaplněné své nitro Božím slovem, ochotně vykonáváš skutky, které ukazují na Ježíše. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení