Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 15. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 15. část

169. Upadne-li někdo z našich sourozenců do hříchu, máme jim pomoci v nápravě. Toto máme dělat ve vlídném duchu.

„Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.“
Překlad 21. století, Galatským 6,1

„Bratří, byl-li by zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sobě, abys snad i ty nebyl pokoušín.“
Kralická, Galatským 6,1

170. Máme si hromadit „poklady“ v Nebi, ne tady na zemi. Kde máš „poklad“, budeš mít i srdce. Máme plnit příkazy Pána Ježíše: křtít (křest na odpuštění hříchů), evangelizovat lidi, dávat dary a almužny (tím nemyslím dávat „desátky“ z donucení)…

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Překlad 21.století,Matouš 6, 19-21

„Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou.  Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.“
Kralická, Matouš 6, 19-21

„Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,15

„I řekl k nim: Viztež a vystříhejte se od lakomství; neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží.“
Kralická,Lukáš 12,15

171. V soudný den majetek nikomu nepomůže. Máme si zakládat na poctivosti. Pokud někdo nesmyslně shromažďuje majetek, podléhá tomu zlému.

„V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.“
Překlad 21. století,Přísloví 11,4

„Neprospíváť bohatství v den hněvu, ale spravedlnost vytrhuje z smrti.“
Kralická, Přísloví 11,4

172. Náš Otec je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Náš Otec je všemocný! Proto se máme ve všem na Otce spoléhat, ne na vlastní síly, křesťanskou literaturu, rozumnost… Velmi důležité je plnit Boží vůli.

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

„Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb rozumíme, podle moci té, kterouž dělá v nás, Tomu, pravím, buď sláva v církvi svaté skrze Krista Ježíše po všecky věky věků. Amen.“
Kralická, Efeským 3,20-21

173. Ze všech sil se máme snažit přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

„Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost,7ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti.“
Překlad 21. století, 2.Petr 1,2-8

„Milost vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Boha a Ježíše Pána našeho. Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti. Odkudžto veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, tak abyste skrze ně Božského přirození účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech zlých. A na to pak vy všecku snažnost svou vynaložíce, prokazujte u víře své ctnost, a v ctnosti umění, V umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak zbožnost, V zbožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku. Ty zajisté věci když budou při vás a to rozhojněné, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista.“
Kralická,2.Petr 1,2-8

174. Máme se snažit potvrzovat (upevňovat) své povolání a vyvolení. Ptej se Boha, co je tvé povolání, vyvolení.

„Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete.“
Překlad 21. století, 2.Petr 1,10

„Protož, bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení učiniti; nebo to činíce, nepadnete nikdy“
Kralická, 2.Petr 1,10

175. Máme svým jednáním dělat čest Kristovu evangeliu. Evangelium = dobrá zpráva. Dobrá zpráva o tom, že Ježíš Kristus byl seslán od Boha na zem, aby vykoupil lidi ze hříchu.

Nemáme se nijak nechat vystrašit svými protivníky. Někteří kazatelé nedělají čest Kristovu evangeliu. Jedná se především o kazatele, kteří spadají pod různá falešná náboženství, Hnutí Víry.

„Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha.“
Překlad 21. století, Filipským 1,27-28

„Toliko, jakž sluší na účastníky evangelium Kristova, se chovejte, abych, buďto přijda k vám a vida vás, buďto vzdálen jsa, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, jednomyslně pracujíce u víře evangelium,  A v ničemž se nestrachujte protivníků, což jest jim jistým znamením zahynutí, vám pak spasení, a to od Boha.“
Kralická,Filipským 1,27-28

176. Máme dychtivě vyhlížet příchod Pána Ježíše a snažit se, aby nás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Pánův příchod bude pro většinu lidí nečekaný. Dokonce i některé křesťany to zaskočí. Myslím tím zejména ty křesťany, kteří nebdí a nesledují biblická znamení posledních časů.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Překlad 21. století,2.Petr 3,10-14

„Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v zbožnosti, Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se? Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto spravedlnost přebývá. Protož, nejmilejší, takových věcí čekajíce, snažtež se, abyste bez poskvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji;“
Kralická,2.Petr 3,10-14

Těšme se na Pánův příchod (Domů). Pořád bdi! Pánův příchod bude doslovný/viditelný (ne tajný – Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení), a bude souviset s troubením Boží polnice a zmrtvýchvstáním.

„Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“
Překlad 21. století, Skutky 1,11

„Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“
Kralická, Skutky 1,11

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 15,51-52

„Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme.¨“
Kralická, 1.Korintským 15,51-52

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21. století,1. Tesalonickým 4,16-18

„Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujtež jedni druhých těmito slovy.“
Kralická,1. Tesalonickým 4,16-18

177. Máme kázat evangelium pokoje. Evangelium nepokoje kázají falešní učitelé. Falešní učitelé jsou mj. ti, kteří vyučují, že nelze okamžitě pokřtít obráceného a poučeného člověka – křest na odpuštění hříchů.

„Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Překlad 21. století, Efeským 6,14-18

„Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti, A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje, A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží, Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,“
Kralická,Efeským 6,14-18

178. Nemáme se nechat vést soupeřivostí nebo ješitností. Máme se chtít podobat Ježíši (být mírní, pokorní, poslušní…).

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Překlad 21. století,Filipským 2,3-11

„Nic nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce. Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných. Budiž tedy tatáž mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši, Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu, Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn. A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže. Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno, Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí, A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.“
Kralická,Filipským 2,3-11

Závěr
Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 15. část

169. Upadne-li někdo z našich sourozenců do hříchu, máme jim pomoci v nápravě.
170. Máme si hromadit „poklady“ v Nebi, ne tady na zemi.
171. V soudný den majetek nikomu nepomůže. Máme si zakládat na poctivosti.
172. Náš Otec je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.
173. Ze všech sil se máme snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
174. Máme se snažit potvrzovat své povolání a vyvolení.
175. Máme svým jednáním dělat čest Kristovu evangeliu. Nemáme se nijak nechat vystrašit svými protivníky.
176. Máme dychtivě vyhlížet příchod Pána Ježíše a snažit se, aby nás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.
177. Máme kázat evangelium pokoje.
178. Nemáme se nechat vést soupeřivostí nebo ješitností.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení