Kázání našeho společenství

Nevládne ve tvém životě hřích?

Nevládne ve tvém životě hřích? Nestal se hřích ve tvém životě samozřejmostí, pravidlem? Nepěstuješ si nějaký hřích? Pokud ano, máš problém! Nevyznaný hřích člověka odděluje od Boha! Kdo se trvale od Boha odděluje, ten nemá s Bohem osobní vztah.

„Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

„Může“ se stát, že křesťan spadne do hříchu (žádný člověk není bez hříchu). I proto nám byl dán Duch Boží, který křesťany uvádí do pravdy. Je to Duch Boží, kdo nám zjevuje naše hříchy.

„Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.“
Překlad 21. století, Ezechiel 36,27

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, 1.Jan 16,13

Nebo si snad někdo myslí, že Duch Boží nebude křesťanům zjevovat pravdu? Křesťan „může“ spadnout do hříchu, co už ale nemůže, je dlouhodobě žít ve vědomém hříchu. Pokud spadneme do hříchu, musíme činit pravé pokání.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8 a 12-13

Když činíme pravé pokání (hřích identifikovat, vyznat ho Bohu a opustit), Bůh nám naše hříchy nejen odpustí, ale zároveň nás očistí od každé nepravosti. A proto křesťané nežijí ve stresu, zda mají vyznané všechny hříchy!

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

Pokud dlouhodobě nejsi usvědčován z hříchu Duchem Božím, Ducha Božího už pravděpodobně nemáš – nejsi křesťan. Nemůžeme hovořit o křesťanech, kteří nemají Ducha!

„Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.“
Překlad 21. století, Římanům 5,5

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

Hřích
Boží slovo nám říká, že v ohnivém jezeře (místo, kde budou po vzkříšení zlikvidováni hříšníci – druhá smrt) skončí:

1. Bázliví – ustrašení, zbabělci. Jde o lidi, kteří příliš snadno podléhají vlastnímu strachu (mají strach na modlářské úrovni), bolesti či nepohodlí, příp. zlobě či pohrůžkám svého okolí. Ukázkovým příkladem takového hříšníka je člověk, který se zalekne falešného křesťanského učitele, který řekne: „Nesuď, abys nebyl souzen!“ (toto falešný křesťan s oblibou akcentuje). – „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?. Strach zpravidla bývá od ďábla. Křesťané mají mít bázeň před Bohem.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

2. Nevěrní – nevěrní Kristu, křesťané žijící podle svých tužeb, vášní. Jsou to zpravidla lidé, kteří žijí pro tento život.
3. Ohavní – kdo vykonávají ohavnosti, kdo propadli modlářské ohavnosti (např. se klaní jiným božstvům). Křesťané, kteří neustále (bez pokání) provádějí „ohavnost“, nemohou vstoupit do nového Jeruzaléma!

„Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný!
Překlad 21. století, Deuteronomium 22,5

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-12

4. Vrazi – zabijáci lidí.
5. Smilníci – lidé žijící tzv. na hromádce a praktikující sex, lidé praktikující homosexualitu, manželská nevěra atd.
6. Čarodějové – lidé praktikující okultismus (magii, židovskou kabalu – židovské čarodějnictví, kvantovou terapii atd.). Okultismus je o vědomé nebo nevědomé spolupráci s démonem.
7. Modláři – lidé mající něco na modlářské úrovni (věc, člověka, činnost, stát, křesťanské učení, vlastní dovednosti, službu Bohu…). Např. chamtivost je modlářství!

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 5,11

8. Lháři – lidé, kteří lžou. Někteří křesťané si zakládají na lži, lež je pro ně samozřejmost! Polopravda je lež, milosrdná lež je lež, hřích.

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!“
Překlad 21. století, Žalm 101,7

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,14-15

9. Podvodníci – lidé praktikující podvody, nástrahy, lsti. Jde o švindlíře, lidi, kteří chtějí něco (finance, postavení, služby, bydlení…) získat lstí, podvodem, lží (polopravdou), podfukem, záměrným zamlčením pravdy atd. Podvodníci jsou často lidi, kteří žijí pro tento život.

„Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená
proti pachatelům zla.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,10-12

10. Závistivci – lidé, kteří něco závidí (bydlení, vizáž, dovednosti, duchovní dary atd.).
11. Chamtivci – jde o lidi, kteří jsou schopni pro minimální zisk udělat cokoli. Pokud někde vidí možnost obohacení se, okamžitě po ní skočí. Chamtivost a touha něco vlastnit se nemusí týkat jen peněz, někdy taková osoba nesmyslně hromadí věci, které nemůže ve větším množství potřebovat nebo které podléhají zkáze.
12. Opilci – lidi holdující alkoholu.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,25-27

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,14-15

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!“
Překlad 21. století, Žalm 101,7

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 6,9-10

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-21

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21. století, Efeským 5,5

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21. století, Koloským 3,5-10

Závěr
Pokud žiješ ve vědomém hříchu (zbabělost, lež, strach na modlářské úrovni, podvody, krádeže, modloslužba, lakota, závist, chamtivost, dávání zvířat na/nad úroveň člověka…), Bůh trpělivě čeká na tvoje pokání! Kde není pokání, tam není Boží požehnání – všechno se nám hroutí (mohou nastat problémy v zaměstnání, rodinné problémy, finanční problémy, zdravotní problémy…). Pokud záměrně nečiníme pokání, dříve nebo později očekávejme Boží soud. Boží soud je vždycky k naší nápravě (Boží výchova). Božím soudem Bůh lidi volá k pokání, k tomu je Boží soud. Co nás zpravidla zastavuje? Nějaké soužení. K soudu si Bůh může používat ďábla a jeho démony, lidi sloužící ďáblu, politické systémy, světské zákony, okultní elitu, která chce vládnout světu atd. Boží soud může být i démonický útok, který je nepřímo veden Bohem (Bůh je nad tím, určuje pravidla). Je potřeba si uvědomovat, že nic se neděje bez Božího svolení (Bůh je nad vším, všechno zlo má ve svých rukou)!

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století, Židům 10,31

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

“ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. (…) Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.”
Překlad 21. století, 1.Samuel 5,9 a 11-12

„Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.“
Překlad 21. století, Jakub 1,21-25

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,14-19

Přiznej si svůj hřích, probuď se! Bůh je láska, Bůh je ale také poučující a trestající (viz. Boží slovo). Biblický Bůh je také Soudce – už tady nás soudí! Pozor na humanistického (falešného) boha, který má být jen láska (a tečka). Kdo v takového boha věří, ten věří ve falešného boha. Bůh s vámi! Amen.

„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Překlad 21. století, Efeským 5,14

Může vás zajímat:

Strach přináší muka. Nejsi otrokem strachu?
Co všechno může být modloslužba?
Nejde ti náhodou o lidskou přízeň?
Pozor na církve, kde není dovoleno myslet
Co/kdo skutečně vládne tvému srdci?
Nejsi vlažný křesťan?
Všechno je na Boží milosti

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení