Kázání našeho společenství

Jak má křesťan nakládat s penězi a majetkem

Bůh je vlastníkem všeho stvořeného
Je potřeba si uvědomit fakt, že Bůh je vlastníkem všeho stvořeného a člověk je pouhý správce Božího majetku. Všechno tedy máme propůjčeno, svěřeno ke správě! Máme se ptát Boha, jak pohlížet na jeho majetek a jak s ním nakládat. Nemáme se pouze ptát Boha „Kdy, komu, kolik, kam dát“, máme se také ptát „Kolik z toho, co mi bylo svěřeno, můžu utratit“ (kolik utratit za potraviny, nájem, oblečení, dopravu, koníčky, telefonní služby…) a kolik a jaký výnos zůstává Bohu, který mne ustanovil správcem toho, co užívám.

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Ageus 2,8

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21. století, Žalm 24,1-2

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Překlad 21. století, Leviticus 25, 23

Od správce se očekává, aby byl shledán věrným!

„Od správce se žádá jen jedno – aby byl shledán věrným.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 4,2

„Od správce se žádá jen jedno – aby byl shledán věrným.“
Kralická, 1.Korintským 4,2

Uvědom si, že absolutně všechno je Boha. Uvědom si, že si nic z tohoto světa neodneseš.

„Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,12-14

Křesťan má být štědrý
Křesťan má být štědrý, má dávat dary a almužny potřebným. Boží slovo říká, že požehnaný je ten, kdo je štědrý.

„Požehnaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem“
Překlad 21. století, Přísloví 22,9

„Oko dobrotivé, onoť požehnáno bude; nebo udílí z chleba svého chudému.“
Kralická, Přísloví 22,9


„Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“
Překlad 21. století, Přísloví 11,25

„Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažen.“
Kralická, Přísloví 11,25

Kdo je štědrý, ten má dobré oko.

„Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.“
Překlad 21. století, Matouš 6,22

„Svíce těla jestiť oko; jestliže oko tvé sprostné bylo by, všecko tělo tvé světlé bude.“
Kralická, Matouš 6,22

Požehnanější je dávat než dostávat!

“Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: Požehnanější je dávat než dostávat.”
Překlad 21.století, Skutky 20,35

Dávejte dary i tehdy, když máte nedostatek
Chudá vdova dala z toho mála, co měla. Z tohoto příběhu vidíme, že máme dávat dary nejen ze svého nadbytku, ale i tehdy, když jsme ve svízelné finanční situaci. Z Písma víme, že pokud dáváme Bohu i ze svého nedostatku, tím větší bude naše obohacení.

„Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: „Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.“
Překlad 21. století, Marek 12,42-44

Nikdy nedávejte z nechutí ani z donucení!
„Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce“. Pokud někdo dává z nechutí nebo z donucení, dává pouze člověku, ne Bohu – pro Boha je to bezcenné. Velký pozor na evangelisty prosperity, kteří na základě údajného desátkového zákona (který neexistuje), vybírají tzv. „desátky“ (někdy i z tzv. hrubé mzdy, z dědictví  atd.). Máme dávat dary a almužny potřebným, ne „desátky“. Pokud někdo tvrdí, že „desátky“ se musí dávat, nehovoří pravdu. Tito lidé často říkají: „dej a bude ti dáno“, už ale „zapomenou“ dodat: „Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce“. Toto je ÚČELOVÁ MANIPULACE a HŘÍŠNÉ JEDNÁNÍ! Zákonické (musíš!) vybíraní „desátků“ je do očí bijící (viditelný) hřích. Nemějte účast na cizích hříších! Nepodporujte hříšníka v jeho hříchu! Evangelisté prosperity (viditelní hříšníci) nemají co pohledávat za kazatelnou! Evangelista prosperity dobrovolně ztrácí Boží požehnání, dobrovolně se vydává démonům. A nejen sebe, ale i celý sbor! Evangelisté prosperity duchovně umírají, často to jsou vlažní křesťané, kteří na různých úrovních spolupracují s démony. Kde je účelově nevyznaný hřích, tam se démoni mohou demonstrovat a působit.

Doporučené kázání: Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi!, Nejsi vlažný křesťan?

„Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno už od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste připraveni. Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, ať k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne o něco vynuceného. Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 9,1-9

Nemáme mít nic společného s křesťanem (vymahačem „desátků“ a darů), který učí, že křesťan musí dávat „desátky“ v podobě peněz. Takovému člověku se máme vyhýbat! Toto je příkaz!

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrot, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Nesoustřeď se na bohatství
Člověk se nemá soustředit (upínat) na majetek a peníze, na tento život. Nemáme se soustředit na těch „osm tisíc korun“, které máme našetřené pro případ výměny nějaké elektrického spotřebiče… Mnoho dnešních křesťanů se dostává do modloslužby v podobě peněz. Mnoho křesťanů se mylně domnívá, že modloslužba v hromadění peněz, se týká pouze velmi bohatých lidí. Tak to vůbec není! Modloslužbu v hromadění peněz může mít člověk, který má průměrnou mzdu nebo důchod.

Já opravdu nikde v Bibli nečtu, že má člověk hromadit peníze, spořit si (na stáří atd.). V Bibli nečtu, že má člověk hromadit různé věci. Bible hovoří o pravém opaku!

“Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.”
Překlad 21.století, Matouš 6, 19-21

Pokud se někdo soustředí na peníze, má je na prvním, druhým, třetím místě, vzdaluje se Bohu, vlastní vinou ztrácí Boží požehnání. Pokud se někdo spoléhá na našetřené peníze, obchází Boha.

“Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. ”
Překlad 21.století, Přísloví 11,28

“Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!”
Překlad 21.století, Přísloví 23,4

Vzpomeňme Ananiáše se Zafirou – pokrytce a lakomce spoléhající se peníze. Pokrytectví je dvojakost, přetvářka, nečestné jednání. Jejich hřích (pokrytectví, chamtivost, lakomství, podvod, lež) byl potrestán rychlým a hrozným soudem – smrtí.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Překlad 21.století, Skutky 5,1-11

„Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Překlad 21. století, Matouš 24,50

Naše občanství je v Nebi!
Tolik křesťanů si zakládá na žití tady. Toto je velmi špatná cesta! Pokud nějakým způsobem žiješ pro tento život (spoléháš se na peníze a majetek, chceš se zabezpečit na důchod, máš uzdravení z fyzické nemoci na modlářské úrovni…), odsunuješ ze svého života živého Boha.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Překlad 21. století, Žalm 90,10

Chamtivost je hřích
Ruce pryč od veškeré chamtivosti (chtivosti po hmotném prospěchu). Chamtivost je modlářství, hřích!

“Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.”
Překlad 21.století, Lukáš 12,15

“Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.”
Překlad 21.století, Koloským 3,5-6

Chamtivý člověk, pokud nebude činit pokání, skončí v „pekle“, kde skutečně bude pláč a skřípění zubů!

Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21.století, Efeským 5,5

„Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník ani nečistý ani lakomec — to jest modloslužebník — nemá dědictví v království Kristově a Božím.“
Kralická, Efeským 5,5

Nemůžete sloužit Bohu i penězům
Láska k penězům, majetku je kořen všeho zla. Kdo má lásku k penězům, jde cestou hříchu. Nelze sloužit Bohu i penězům!

“Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.”
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům.“ Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali. Ježíš jim ale řekl: „Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost!“
Překlad 21.století, Lukáš 16,13-15

Znamení posledních časů, posledních dnů
Milování peněz, majetku, chamtivost apod. je znamení posledních časů. Poslední časy jsou tady od prvního Ježíšova příchodu. Vidíme to např. u Jidáše, který miloval peníze. Už Jidáš žil v posledním čase.

Doporučené kázání: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21.století, 2.Timoteovi 3,1-5

Neměj starosti!
Buď v klidu, užívej si Božího pokoje, neměj starosti… Všechno dávej v modlitbě Bohu a On se postará. Kdo žije v nějaké křeči (jak zaplatí nájem, abych nepřišel o zaměstnání apod.), uhašuje Božího Ducha! Dej své starosti Bohu a buď v klidu – Bůh se postará. Ať se děje Boží vůle, by měla být tvá priorita. To je opak toho, co učil Kenneth Hagin a další evangelisté spadající pod pyšné a rouhačské Hnutí Víry, kde se velkém rozsahu přikazuje Duchu Svatému (Bohu).

“Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!”
Překlad 21.století, Lukáš 12,22-24

„Někdo z davu ho požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví!“
„Člověče,“ odpověděl mu Ježíš, „kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?“ Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Potom jim vyprávěl podobenství: „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!‘ Pak si řekl: ‚Udělám tohle – zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a své zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!‘
Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘
Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní?
Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!
Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.
Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezpuchřejí, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,13-34

Mimo jiné to jsou všední starosti, co křesťany oddaluje od Boha. Nenechávej si nic pro sebe! Pokud si něco necháš pro sebe (nepustíš tam Pána), neodevzdáš to Pánu, můžeš o to přijít. A může to být i něco, co ti dal v minulosti Pán!

„Poslechněte si tedy význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou.“
Překlad 21.století, Matouš 13,18-23

Být bohatý není závadné!
To, že je někdo bohatý, automaticky neznamená, že je to hříšník! Pokud někdo získá velké bohatství legální cestou (poctivou prací, z dědictví atd.), nehřeší.  I křesťan může být velmi bohatý. To samo o sobě není závadné. V některých případech může být dostatek peněz Božím požehnáním. Na druhou stranu, Boží požehnání automaticky neznamená tučné bankovní konto! Řada svévolníků je velmi bohatých. Vemte si, kolik peněz dává ďábel okultismům. Okultismus je v mnoha případech o penězích.

Takže být bohatým, není samo o sobě závadné (hříšné), problém nastává ve chvíli, kdy se spoléháme více na peníze než na Boha, kdy se necháme penězi ovládat, otročit.

„Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,17

Pojďme si přečíst příběh o bohatém člověku, který se až příliš upínal na majetek (měl ho nad Ježíše). Ten člověk nebyl schopen vzdát se všeho, aby Ježíše následoval. Problém nastává ve chvíli, kdy chceme Ježíši něco odepřít, kdy Mu neprokazujeme úctu a lásku. Kdo není připraven dát Ježíši všechno, co má, není pravý křesťan. Jsi připraven dát Ježíši všechno? Definuj si slovo všechno

„Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?“
„Proč mě nazýváš dobrým?“ opáčil Ježíš. „Nikdo není dobrý, jen jediný – Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.‘“
„Mistře,“ odpověděl, „to všechno jsem dodržoval odmalička.“
Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: „Schází ti jen jedno – jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.
Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: „Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: „Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“
Překlad 21.století, Marek 10,17-25

Je potřeba si uvědomit:

„Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne.“
Překlad 21.století, Lukáš 9,23

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Překlad 21.století, Matouš 10,37

Dáváním peněz a majetku si nelze vysloužit spasení
Aby si někdo nemyslel, že dáváním darů, almužen, majetku si může vysloužit spasení! Spasení je nezasloužená milost.

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21.století, Efeským 2,4-10

Závěr
Tvé srdce je tam, kam dáváš (Boží) peníze a majetek. Podle Starého i Nového zákona má být každý člověk štědrý. Peníze máme dávat tam, kam chce Bůh. Dávej tam, kam chce Bůh, ne na základě svévole.

“Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33–34

Písmo nás jasně učí, že máme být spokojeni s tím, co máme. Denně děkuj Bohu za to, co ti propůjčuje (peníze, vzduch, jídlo, čas…). Toto není samozřejmost!

“Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte.”
Překlad 21.století, Židům 13,5

“Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. ”
Překlad 21.století, Filipským 4,11–13

Využívej svěřený čas. Pán Ježíš dal jasné příkazy: kázat evangelium, křtít, vymítat démony, nestrachovat se…

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Překlad 21.století, Efeským 5,15-20

Nechte se vést Duchem Božím. Pokoj všem. Pán s vámi. Amen.

Může vás zajímat:
Pozor na křesťany žijící v zahálce!
Všechno máme díky Bohu!
Nevládne ve tvém životě hřích?
Nespřahejte se s nevěřícími!
Pozor na démonickou sugesci, démonickou manipulaci

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení