Kázání našeho společenství

Křty

6.5.2018 byla pokřtěna Alenka a manželé Martin a Markéta. Vymítání démonů.

Proč křest? Vše o Biblickém křtu naleznete zde.

Chceš se nechat pokřtít? Kontaktuj nás zde.

„Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Římanům 6,3-4

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“
2. Korintským 5,17

„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: Co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení! Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Skutky 2,37-41

„Odpověděli: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům! Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Skutky 16,31-34

„Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý? řekl na to Nikodém. Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“
Jan 3,3-6

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení