Kázání našeho společenství

Není láska jako láska

Dnešní kázání je o lásce. Někteří křesťané si myslí, že pravá Boží láska je, když je člověk pořád usměvavý, je ve všem tolerantní, bez podmínek a Boží vůle každému pomáhá… Prosím vás, toto není pravá Boží láska. Taková láska bývá v okultismu, kdy ďábel lidem vnucuje lásku, která má podobu podvodu (toleruje se lež a klam). Pravá láska je, když stojíme v pravdě, když říkáme pravdu, když se v pravdě napomínáme, když odmítáme vypočítavost a pokrytectví, když považujme druhého za přednějšího než sebe, když se zajímáme o Boží vůli… Díky vzájemné sourozenecké lásce mohou nastat dohady, konflikty – i v tom je láska. V tom je láska, že nechceme, aby někdo neskončil v ohnivém jezeře – chceme, aby došlo k jeho nápravě. Křesťané projevují vzájemnou lásku tak, že se napomínají. Toto se musí dít vždy v mírnosti, v pokoře. Pravá láska je, když se ženy podřizují svým mužům. Tak to má být, tak to Bůh ustanovil – Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům. Kristus je hlavou muže a muž je hlavou ženy. Ženy se mužům podřizují pro svou ochranu, bezpečí, milost a pokoj.

„Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,15-16

„Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“ Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.“
Překlad 21. století, 1.Petr 4,7-10

Každý křesťan má v sobě Boží lásku!
Myslíš si, že nemáš v sobě dostatek Boží lásky? Skrze Ducha svatého mají všichni křesťané Boží lásku. Každý křesťan má v sobě doslova záplavu Boží lásky!

„Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.“
Překlad 21. století, Římanům 5,5

Proč mají tedy křesťané někdy v sobě nenávist, závist, lhostejnost, pýchu? Protože uhašují Božího Ducha. Pokud uhašujeme Božího Ducha, dostáváme se do tělesnosti. V samotném člověku není nic dobrého!

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Překlad 21. století, Marek 7,20-22

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“
Překlad 21. století, Římanům 7,18

Proto je křesťana důležité, aby chodil v Duchu, nechal se řídit Duchem. Toto někteří křesťané odmítají. Tito křesťané pak nestojí v Boží moci, ale v démonické moci (v moci ďábla).

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-26

Láska k Bohu
Pro křesťana je kriticky důležité, aby měl k Bohu upřímnou a dychtivou lásku. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili Boží přikázání.

„Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,1-3

„A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“
Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“
Odpověděl: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.“
„Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ježíš. „Dělej to a budeš žít.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,25-28

Apoštol Pavel
Pojďme si přečíst, co o pravé Boží lásce řekl apoštol Pavel:

„Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 13,2-8

Apoštol Pavel si byl vědom toho, že bez pravé lásky (bez Boha) by nebyl nic. Bez pravé lásky inklinujeme do tělesnosti, k hříchu.

Láska je trpělivá – máme mít trpělivost s lidmi, se sebou…

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost
Překlad 21. století, 1.Timoteus 6,10-11

Myslete na to, že všechno má svůj čas.

“Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,”
Překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Láska je laskavá, dobrotivákdyž budete laskaví, budete s ostatními lépe komunikovat. I v nepříjemných situacích můžeme používat laskavost. Stačí říct jak se věci mají a dál se nedohadovat. I v tom může být laskavost a láska.

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-23

Láska nezávidí – závist je opravdu špatná. Křesťané nemusí závidět jen peníze, majetek, dovednosti, podnikání, zaměstnání, vzdělání… Křesťané mohou závidět i duchovní dary! Od toho určitě ruce pryč!

„Potom řekl: „Člověka špiní to, co z něj vychází. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Překlad 21.století, Marek 7,19-22

Láska se nevychloubá ani nepovyšuje – nesmíme se vychloubat ani nad nikým povyšovat. Před Bohem jsme si všichni rovni (muž i žena, bohatý i chudý…)!

„Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?
Překlad 21.století, Jakub 2,1-4

Láska není hrubá (nejedná nečestně) – máme jednat v mírnosti, říkat pravdu, neintrikařit (lsti, pikle, postranní a nečestné jednání).

„Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.“
Překlad 21.století, Koloským 3,19

Láska nehledá svůj prospěch – považujme druhého za přednějšího než sebe. S tím má většina křesťanů problém. Člověk často vidí v prvé řadě hlavně sám sebe. Tak by to nemělo být.

Láska není vznětlivá – napomínáme, vysvětlujeme atd. v mírnosti, v pokoře, s rozmyslem (!), nerozčilujeme se. Než začneme jednat, nechme si čas na rozmyšlenou, na modlitby.

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-23

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Překlad 21. století, Matouš 5,5

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

Láska nepočítá křivdy – křivda je, když pociťujeme nespravedlnost. Jako křesťané nemůžeme počítat s tím, že na tomto světě budeme zažívat spravedlnost. Nikdy neoplácejte zlo zlem!

„Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,15

Láska není škodolibá – škodolibost znamená, že má někdo potěšení či radost z neúspěchu druhého. Škodolibost je znakem démonické aktivity.

Láska se raduje z pravdy – neradujme se z nepravosti, raduje z pravdy, kterou nám zjevuje Duch Boží.

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, Jan 16,13

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21. století, Jan 8,32

„Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,2

Láska všechno snáší – láska snáší dobré i zlé. I když procházíme soužením, musíme mít v sobě lásku. Boží výchova je spojena s láskou!

„Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla – není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí!“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,12-13

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení“
Překlad 21. století, Skutky 14,22

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,12

Láska všemu věří – máme věřit, ale také prověřovat. Důvěřujte Bohu.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21.století, Přísloví 3,5

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

Láska vždycky doufá – vždycky mějme naději v Ježíši. Doufejme v modlitbách. Pokud začne soužení, upněme se v prvé řadě k Bohu.

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,8-9

Láska všechno vydrží – pravá láska není pomíjivá, láska vytrvá.

„Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla – není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí!“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,12-13

Falešná láska
Pozor na falešnou lásku, ta je spojena s ďáblem a jeho démony! Někteří křesťané mají lásku k penězům.

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
Překlad 21. století, 1. Timoteus 6,10

Falešná láska je, když se chce křesťan duchovně spojovat s ostatními křesťany bez ohledu na jejich učení, skutky. Někteří křesťané se chtějí duchovně spojovat s křesťany, kteří se modlí k duchům zemřelých (mariánský kult), vykonávají rituály, kdy spolupracují s démony (kundalini, „ohnivé tunely“), atd. To je nejen falešná, ale i nebezpečná láska. Nazývejme pravdu pravdou, v tom je láska.

Falešná láska k Bohu je, když dává křesťan peníze Bohu na základě doporučení, donucení, příkazu. Peníze Bohu máme dávat výhradně z vlastního rozhodnutí, z lásky. Jinak je to pro Boha bezcenné! Úplně nejhorší je, když dáváme „desátky“ na základě údajného „desátkového zákona“, který neexistuje. Nejen adventisté vytvářejí zákonictví se Sobotou, ale i křesťané, kteří tvrdí, že „desátky“ se musí dávat (je to povinnost). Tito křesťané hřeší. Pokud někoho podporuješ v hříchu, sám hřešíš!

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 9,6-9

Pokud jednáme pokrytecky, v tom není láska. Pokrytectví je dvojakost, přetvářka, nečestné jednání, když něco děláme z vyčítavosti. Pokrytectví se může projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním přesvědčením. Pokrytectví je často spojené se lží (lžeme druhým, říkáme polopravdy). Pokrytectví je hřích. Žádný křesťanský pokrytec nemá co dělat u Večeře Páně, protože svým pokrytectvím žije ve vědomém hříchu.

„Prokletý je pokrytec, který má ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť já jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a mé jméno je obávané mezi národy!“
Překlad 21. století, Malachiáš 1,14

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,1

„Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!“
Překlad 21. století, Matouš 23,27

„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli svou spravedlnost lidem na odiv. Neměli byste totiž odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“
Překlad 21. století, Matouš 6,1-7

Pokrytecký křesťan s dvojakou mysli (dvojakého smýšlení) je pro církev velmi nebezpečný. Jde o lidi, kteří uctívají Krista a zároveň i ďábla.

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Překlad 21. století, Jakub 1,5-8

V této souvislosti nelze nezmínit křesťanské pokrytce Ananiáše a Safirou. Z tohoto biblického příběhu je vidět, jak se Bohu hnusí pokrytectví.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Překlad 21.století, Skutky 5,1-11

Pokud prožíváme strachy, v tom není láska. Pokud máme strach na modlářskou úroveň, hřešíme. Nenech se strašit ďáblem a jeho démony!!! Nemějme strach napomínat, říkat pravdu. Nebojme se říkat křesťanům, kteří cykličně vyznávají fyzické uzdravení (jsem uzdravený, jsem uzdravený, jsem uzdravený…), že sebehypnózou, sebemanipulací a sugescí vykonávají magický rituál (otevřeně spolupracují s démonem). Pozitivní vyznávání pochází z okultismu, ne z Bible – Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání. V tom je láska, když jim toto bez obalu řekneme.

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,18

Závěr
Boží láska je základem křesťanského života. Boží láska je to, co křesťany spojuje dohromady. Musíme si uvědomit, že Boží láska má velký a zásadní vliv na duchovní růst křesťana. Kde není Boží láska a pravda, tam je strach, hřích. Strach je doslova živná půda pro ďábla jeho démony. Mnoho křesťanů má strach z odmítnutí. V tom není Boží láska. Pokud má nějaký křesťan strach o svou budoucnost, dělá z Boha lháře, odmítá Boží lásku. Důvěřujte Bohu!

„Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu. Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!“
Překlad 21.století, Lukáš 12,20-28

Ježíšova (Boží) láska byla v tom, že se za nás vydal. Dokázal by něco takového člověk? Nedokázal. Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Božího, kterého má každý křesťan.

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

Děkujme Bohu za Ducha Božího a mějte ve svém srdci Boží lásku. Boží lásku produkujeme tehdy, když se poddáváme Bohu, když následujeme vedení Ducha – chcete, aby Duch vedl vaší mysl, slova i skutky. Přistupujte k Bohu v pokoře. Kde není pokora, tam není ani láska. Své starosti dávejte Bohu, který má absolutně všechno ve své moci. Pak budete plni lásky a Božího klidu. Musíme si uvědomit, že bez Boha a jeho lásky by člověk nebyl ničím. Amen.

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

„Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,3-4

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

„Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“
Překlad 21.století, 1. Petr 1,24-25

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení