Kázání našeho společenství

Co všechno může být modloslužba?

Co všechno může být modloslužba? Jak poznám modloslužbu?

Osobně si myslím, že mnoho křesťanů podceňuje modloslužbu. A mnoho křesťanů dokonce ani neví, co je modloslužba! Každá modloslužba je velká překážka mezi člověkem a Bohem. Někteří křesťané si myslí, že modloslužba (idol) je jen projevování náboženské úcty modlám, fyzickým předmětům, např. sochám, obrazům, symbolům… Modloslužba nemusí být vždy zjevná, může také skrytá. Dnešní modloslužba má mnoho forem, mnohem víc, než jich bylo před ukřižováním Ježíše Krista. Dnes existuje mnoho idolů a také je dnes mnoho modloslužebníků (křesťany nevyjímaje). Modloslužba nás někdy vnitřně uspokojuje (máme z toho dobré pocity), jindy je to nutkání dělat něco, co vlastně ani nechci (a někdy obojí najednou). Důsledkem modloslužby někdy bývají zdravotní potíže (bolest hlavy, bolest zad ze sezení…). Důsledkem každé modloslužby je hřích, neosobní vztah s Bohem – Boha nahrazujeme něčím jiným.

Co je modla/modloslužba?
Modloslužba je cokoliv k čemu připoutáme své city, zalíbení; to čemu dopřáváme nadměrnou/extrémní (hříšnou) pozornost. Modla je všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu. Je to všechno, co je v tvém srdci důležitější, než Bůh. Všechno, na co se nezdravě upínáš, čím jsi zotročen. Modly zaměstnávají naší mysl, pozornost. A tím nás připravují o živé/přímé spojení s Bohem a drahocenný čas, který můžeme věnovat Živému Bohu. Modloslužba je velmi závažný hřích! Pro Boha je modloslužba otřesná ohavnost! Každou modloslužbou satan přebírá kontrolu mysli a vládne rozpolcenému srdci. Každá modla je vstupní brána pro démony (démonické obsazení)! Je vysoce pravděpodobné, že každý modloslužebník je démonicky obsazený.

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století,Zjevení 21,25-27

Modloslužbu lze srovnat s mimomanželským vztahem
Když má někdo modloslužbu (idol, závislost, zotročení), Bůh je tzv. na druhé koleji! To je nepopsatelně závažné a velmi hříšné!!! Modloslužbu lze srovnat s mimomanželským vztahem (nevěrou). Pokud má někdo mimomanželský vztah, prokazatelně si neváží svého partnera a nemůže mít dobrý vztah se svým partnerem (vztah nefunguje). Stejně tak je to s tvým vztahem s Otcem. Pokud máš modlu, je tvůj vztah něčím (modlou) narušený, nevážíš si Boha.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. “
Překlad 21. století, Galatským 5,16-21

Příklady modloslužby (co všechno může být modloslužba)

1. Sledování televize. Toto je dnes velmi rozšířená modla nejen mezi bezbožnými, ale i křesťany. Točí se tolik filmů a seriálů jako nikdy v minulosti. V televizi běží „nekonečné“ seriály. Satan chce lidi zaměstnat. Mnoho lidí je závislých na televizních novinách. Lidi chtějí vidět bulvár, hrůzu a děs. Tomu podléhá i mnoho křesťanů! Je potřeba si uvědomit, že v televizních novinách je mnoho lží, polopravd a podprahové zprávy, které nás manipulují. Je potřeba si uvědomit, že všechny zpravodajské agentury řídí satan pomocí lidí (antikristů). Bohem světa je satan (Bůh je samozřejmě nad ním), takže by nás jako křesťany nemělo překvapit, že v televizi nám jsou předkládány polopravdy a lži.
2. Práce na počítači je dnešní generací velmi rozšířená modla. Hodně dnešních lidí tráví, mimo své zaměstnání, mnoho času u počítače, což jim přináší nemalé zdravotní potíže.
3. Internet se vším, co přináší (sociální sítě, online hry, programování, vyřizování emailů…). S internetem souvisí i sledování pornografie. Pornografie je modloslužba. S internetem také souvisí závislost na elektronice (počítače, mobily, tablety…). Nadměrné používání technických médií dovede mnoho lidí do „pekla“! Hodně dnešních lidí tráví mnoho času na sociálních sítích: Facebooku/Twitteru/Instagramu atd. Největší dnešní problém jsou přenosná zařízení (mobilní telefony), která nám dovolují telefonovat a připojit se kdekoliv k internetu. Dnes můžeme telefonovat a kontrolovat sociální sítě, emaily téměř nepřetržitě a neomezeně, což nám narušuje práci, každodenní život a hlavně vztah s Bohem.
4. Hraní her (herní konzole, již zmíněné online hry). Závislost na hrách nemají nejen dnešní děti, ale dospělý! Lidé někdy utíkají od svých problémů do virtuálního světa, protože mají pocit prázdnoty, nespokojenosti, nízké sebevědomí, nechtějí slyšet okolní svět, řeší tím své problémy. V herním virtuálním světě můžeme být uznáváni, dokážeme něco, co nám chybí v reálném světě.
5. Touha po moci, být slavný. To se týká samozřejmě i křesťanů. Někteří pastoři chtějí být slavní a bohatí – evangelium prosperity.
6. Závislost na nakupování (jak v e-shopech, tak i v kamenných prodejnách).
7. Strach (obavy z budoucnosti atd.). Strach je vždycky od satana a může se stát velkou modloslužbou. Jako křesťané musíme počítat s tím, že „svět“ nám bude chtít vnutit strach, neboť svět je plný strachu, obav. Strach, obavy, bázeň můžeme mít pouze před Bohem. Pokud své strachy prožíváme bez Boha, opouštíme Ho – je to modloslužba. Pokud zažíváš časté strachy bez Boha, nech se zkontrolovat na démonické obsazení.

„Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,4

8. Stát. Pro některého křesťana může modla stát, ve kterém se narodil. Pro křesťany to může být Stát Izrael, který vznikl v roce 1948. Díky upnutí se na Stát Izrael, existuje mnoho falešných teorií, např. o „vytržení“, o vyvolenosti (elitnosti, nadřazenosti) izraelského národa – Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?.
9. Sledování sportu (hokejové a fotbalové zápasy, olympijské hry…). Pro mnoho dnešních mužů je sledování sportovních přenosů velká modloslužba.
10. Touha po vzdělání. Samozřejmě, že se máme vzdělávat, pro někoho se to ale může stát modlou (posedlostí).
11. Člověk. Pro některé křesťany může být modla nějaký evangelista, pastor. Modloslužba v podobě člověka/pastora/evangelisty se podle pozná podle toho, když křesťan řekne: „Na tohoto člověka mi nesahej!“. Někteří křesťané doslova hltají učení falešných evangelistů. Někteří křesťané mají závislost na lidech (může se jednat o démonické obsazení – démon závislosti na lidech). Tací křesťané neustále vyhledávají společnost lidí a žijí z pozornosti druhých. Rozhodně nemluvím o tom, že máme být samotáři. To rozhodně ne! Jako křesťané se máme scházet, to nás jako Kristovu církev posiluje, ale nesmí nás to zotročit. Na prvním místě musí být vždy Bůh, ne člověk. Nejvíc času máme trávit s Živým Bohem na modlitbách v „pokojíku“.
12. Zvíře. Mnoho dnešních lidí (včetně křesťanů) má zvíře jako modlu, dává svého zvířecího miláčka (psa, kočku…) na/ nad úroveň člověka. To velký hřích (rouhání – člověk byl Bohem stvořen k obrazu Božímu, ne zvíře), díky kterému se mnoho dnešních lidí řítí do „pekla“.
13. Jídlo. Někteří lidé mají neustálou potřebu jíst (přejídat se) z nedostatku vnitřní spokojenosti, souladu, postrádáme klid a vyrovnanost, chybí nám energie atd. Za našimi špatnými stravovacími návyky často stojí démoni!
14. Auto, motorka nebo jiné vozítko. Auto má sloužit člověku, ne naopak.
15. Hrob. Není dobré se upínat na mrtvé (hrob), kteří čekají na vzkříšení (Ježíšův příchod).

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Překlad 21. století, Žalm 115,17

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Překlad 21. století, Kazatel 9,10

16. Závislost na alkoholu, drogách a dalších návykových látkách. K tomu bych chtěl ještě zmínit závislost na cigaretách (kouření). Dnešní cigarety jsou mnohem škodlivější, než cigarety před 30 lety. Dnešní cigarety obsahují nejen nikotin, ale i kyanid a arsen (přidává se do jedu na krysy), formaldehyd, oxid uhelnatý a tisíce dalších škodlivých látek. Je to záměrné. Elita, která vládne „světu“, je totiž přesvědčena, že lidí je na světě mnoho.
17. Peníze, majetek, kariéra. Peníze jsou pro některé křesťany modloslužba (nejen pro evangelisty prosperity). Satan chce lidi zotročit penězi. V mnohých případech se mu to daří (půjčky, hypotéky…).

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 6,7-10

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
Překlad 21.století,Matouš 6,24

18. Koníčky (sport, poslech hudby, zahrádkaření, kreslení, chovatelství, airsoft, sběratelství, potápění, modelářství, chov zvířat…). Každý koníček může přerůst ve vášeň a vytvořit závislost (modloslužbu). Díky svým koníčkům někteří křesťané přicházejí o spasení.
19. Závislost na sexu. Za tím jsou vždycky démoni.
20.  Závislost na lécích.  Dnešní lidé berou větší množství léků (satanovo zdravotnictví jim to doporučuje), než je nutné. Ze stresu mnoho lidí bolí hlava, okamžitě si na bolest hlavy berou lék. Dnešní lidé nejsou zvyklí trpět a upínat se na Boha. Netvrdím, že jako křesťané nemáme užívat léky, tvrdím to, abys užívání léků v prvé řadě konzultoval s Bohem. Mysleme na to, že Bůh nám dal spoustu bylin, které léčí.
21. Závislost pomoci druhým. Naše dobré úmysly se mohou stát modlou (pokud jdeme do extrému). Pokud pořád chceme (máme nutkání) pomáhat druhým, ale zapomínáme na sebe (víc času věnujeme lidem, ne Bohu), na svůj vztah s Bohem, je to modloslužba. A to bývá velký problém! Bůh je totiž nesmírně žárlivý! Myslete na to, že křesťan může díky svým dobrým úmyslům skončit v „pekle“! Například když věnujeme víc času bratrům a sestrám před Bohem. To se Bohu hodně nelíbí!
22. Workoholismus  (závislost na práci) je velká modloslužba dnešních lidí. To někdy souvisí se zotročením půjčkami, hypotékami.
23. Gamblerství (závislost na hraní hazardních her). Jedná se o psychickou závislost na lákavé představě rychlého zisku peněz.
24. Závislost na elektřině. Mnoho lidí (včetně křesťanů) si nedokáže představit život bez elektřiny, má na elektřině doslova závislost. Tady vidíme jak jsou lidé ubozí. Pro každého křesťana by měla být úleva, když vypnou elektřinu! Já osobně mám vždycky velkou radost, když vypnou elektřinu. Když je to v noci, je to fascinující, modlíme se s manželkou u svíček a je nám skvěle. Víme totiž, že Bůh se o nás vždycky postará. Pořád dychtěme po příchodu Božího Syna, který si nás vezme k sobě a v té souvislosti zničí vše stvořené včetně elektřiny.

„Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“ Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!“
Překlad 21.století, Lukáš 12,20-28

25. Závislost na předpovědi počasí. Děsivě mnoho lidí denně sleduje předpověď počasí. Předpověď počasí je nám dneska vnucována takřka všude – počítače, mobily, noviny… Písmo nás jasně učí, že nemáme věřit předpovídačům budoucnosti.
26. Závislost na opalování. Naše tělo je chrám Ducha Svatého, nadměrné opalování lidskému tělu škodí.
27. Tetování. Tetování je dneska velká móda (modla). Démon se chce nechat označit (proto často vidíme na lidských tělech okultní symboliku). Zde také platí, že naše tělo je chrám Ducha Svatého a člověk by se neměl záměrně ničit, v tomto případě hyzdit.
28. Kostely, chrámy, sochy, obrazy… je velký výsměch Bohu. To se ve velkém rozsahu děje v římském katolicismu.

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Překlad 21. století, Zjevení 9, 20-21

29. Křesťanská literatura. Vím, že o tom hovořím velmi často, ale není vůbec dobré  se upínat na křesťanské knihy (to doporučuje satan). Kdo hledá výklad Písma v knihách, má velký problém (toho se milerád ujímá satan). Kdo upřednostňuje křesťanskou literaturu před Biblí, má nasměrováno na širokou cestu, která vede do věčného zatracení.
30. Symboly. Na to velký pozor! Někteří křesťané mají za modlu „vševidoucí oko“. Zejména katolíci tvrdí, že je to boží oko, oko prozřetelnosti apod. To je podvod všech podvodů! Píše se snad v Písmu, že „vševidoucí oko“ je symbol Boha Bible? Ne. Více článek Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?. Někteří křesťané na úroveň modlářství vyvyšují hexagram (šesticípou hvězdu), který lze spatřit na vlajce Státu Izrael. Hexagram (666) používají židovští kabalisté (okultisté), satanisté při svých rituálech! Více článek (fotky, videa) Jaký je skutečný význam hexagramu?.
31. Křesťanská chválící skupina. Ano, i chválící skupinu může křesťan vyvyšovat na úroveň modlářství. Díky tomu, že si vyvyšoval chválící skupinu na úroveň modlářství, můžeš na konci tohoto věku osobně zažít „pláč a skřípění zubů“!
32. Uzdravení. Dneska se opravdu mnoho křesťanů upíná na uzdravení (své i ostatních). Může za to hlavně falešné učení Hnutí víry, které vyvyšuje uzdravení člověka na úroveň modlářství.  Určitě se denně modleme za uzdravení, ale nesmí nás to zotročit. Důležitější než uzdravení, je spasení. Uzdravení, lidské tělo, peníze… to všechno je pomíjivé. Ty se upínej na věčnost!
33. Večeře Páně. Pro některého křesťana se může stát Večeře Páně modloslužbou ve chvíli, kdy jí bude prosazovat na míru modlářství. Například když by byla vykonávána 3x denně.
34. Tolerance. Dnešní doba je plná falešné lásky a tolerance (řádí démoni tolerance). Je tolerovaná homosexualita, mimomanželské vztahy, užívání návykových látek, stahování filmů na internetu, okultismus… Hřích je tolerovaný, normální, obdivovaný. Hřích ale není možné tolerovat! Každý hřích se Bohu hnusí!

Nezdravá tolerance je dokonce v křesťanském světě! Křesťané se bojí říkat biblickou pravdu, napomínat. Křesťané se bojí říct pastorům, že jejich vyučování je falešné. Strach je vždycky od satana!!! Křesťané tiše mlčí, čímž podporují hřích. Chceš se zalíbit lidem, nebo Bohu? Písmo nám říká, že se máme zalíbit Bohu, ne lidem (Jeremiáš 17:5; 1.Tesalonickým 4:1; Galatským 1:10). Křesťané se bojí evangelizovat, křtít, vymítat démony… Křesťané se bojí plnit příkazy Pána Ježíše!

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Překlad 21. století,1.Korintským 5,11

S tolerancí souvisí i to, že jsou dnes ve velkém rozsahu tolerováni falešní učitelé, falešná náboženství. Dokonce dochází ke sjednocování! Satan křesťanům namluvil, že je nutná jednota, že je potřeba se sjednotit s křesťanskými hříšníky, falešnými učiteli, náboženskými podvodníky, falešnými církvemi (křesťany, kteří nečiní pokání). Ve velkém rozsahu se protestanté spojují s Římsko-katolickou církví. Spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví  proběhlo na Awakening Europe v Praze (2017), video zde. Sjednocení protestantů s Římsko-katolickou církví chce i evangelista Todd White, video zde. Tímto se vyplňuje biblické proroctví (sjednocení církví). Satan hraje nám křesťanům city (manipuluje nás), říká: „jsou to hříšníci, kteří nečiní pokání, ale nemůžeme zbrojit proti našim bratrům a sestrám…“, „hřeší, vždyť to jsou ale také naši bratři se sestry…“, „hřeší, kdo je ale dneska bez hříchu…“, „ty jsi snad úplně bez hříchu?“, atd. Hřešíme všichni, je ale potřeba z našich hříchů činit pokání. Kdo nečiní ze svých hříchů pokání, skončí v „pekle“. Nezbrojíme proti falešnému náboženství, ale upozorňujeme, napomínáme. V tomto napomínání by rozhodně neměla být nenávist ani soupeření. Každý falešný učitel, falešná církev určitě potřebuje naše modlitby a posty. Pokud se sjednotíme s falešnou církví, podporujeme její učení, které je od satana. Opravdu po tobě Bůh chce, aby ses sjednocoval s falešným učením? Opravdu Bůh chce, aby ve tvém sboru kázal falešný učitel?

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

35. Bulvární médium (zkráceně bulvár). Bulvár je sdělovací prostředek, v němž hrají klíčovou roli emoce (krimi, pomluvy, sex…). Hodně dnešních chce vidět/slyšet děs, hrůzu, žhavé drby (často polopravdy, lži).
36. Sobota. Pokud někdo podlehl falešnému vyučování o Sobotě a nechal se tím zotročit, hřeší. Kdokoliv tvrdí, že zachovávání Soboty je nutností pro spásu spolu s vírou, hřeší! Jsme spaseni milostí skrze víru samotnou! To nás učí Písmo. Zákonické dodržování Soboty je satanovo učení.
37. Touha. Pokud toužíš po něčem stvořeném/pomíjivém stejně nebo více jako po Bohu, máš z toho modlu a měl bys z toho činit pokání.
38. Vděčnost. Vděčnost = uctívání. Pokud často vzdáváme vděk, úctu někomu/něčemu (člověk, věc…) bez Boha (nepamatujeme u toho na Boha), je to modla. Pozor na uctívání sama sebe! Je potřeba vždy pamatovat na to, že bez Boha by člověk neudělal nikdy nic!
39. Potěšení. Pokud se často z něčeho raduješ bez Boha, Bůh je na druhé koleji a ty jsi modloslužebník. Pokud se např. často raduješ bez Boha z dobře udělané práce, hřešíš. Choď a pracuj s Bohem, vždycky Bohu děkuj za to, že s tebou byl po celou dobu tvojí činnosti. Až je práce definitivně hotová, poděkuj za to Bohu, že se práce zdařila a řekni Mu, že dychtíš po příchodu Pána Ježíše, který výsledek „tvé“ práce zničí. Tvá slova samozřejmě musí být řečena od srdce (nesmí tam být přetvářka).

A tak dále (naděje, důvěra, předsevzetí…).

Zdůrazňuji: Dávejte velký pozor na vaše myšlení, touhy těla! Pokud se často zabýváme něčím, více než Bohem, inklinujeme k hříchu. Pokud často místo Boha uctíváš (máš potěšení) něco stvořeného (zisk, světské zájmy, partnera, sám sebe…), Bůh je na druhé koleji a ty bys měl z toho bezodkladně činit pokání!

Mít Boha na prvním místě je nepopsatelně důležité
Největší problém modloslužebníků je ten, že nemají Boha na prvním místě. Někteří křesťané horlivě pracují pro Boha (pravidelně navštěvují shromáždění, věnují se druhým, vedou skupinky, evangelizují, křtí, vymítají démony…), to ale ještě neznamená, že Ho mají automaticky na prvním místě, že s Ním nepřetržitě žijí. Mít Boha na prvním místě (neustále budovat vztah s Bohem) a pracovat pro Něj, jsou dvě zcela odlišné věci! Tvé srdce musí žít pro Boha, ne Mu „pouze“ sloužit. Vezměte si, kolik křesťanů horlivě sloužilo Bohu a nejednou odpadlo, nebo dokonce spáchalo sebevraždu. Přehnaná horlivost k něčemu stvořenému, nás vždycky zavede k tomu zlému!

Napomínejme modláře
Rozhodně máme napomínat křesťany hříšníky, modláře nevyjímaje.

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Bible, překlad 21. století, Židům 10,24-25

Modloslužebník někdy namítne: „Nesuď, abys nebyl souzen!“. Pokud někoho napomínáme, vůbec to nemusí znamenat, že ho ve svém srdci soudíme! Do našich srdcí vidí jen Bůh, ne člověk.

Modloslužba – překážka v uzdravení
Křesťané se často horlivě modlí za své uzdravení a zapomínají na to, že je potřeba nejprve činit pravé a úplné pokání. Nutností je mít vyznané všechny hříchy včetně modloslužby! Tvá modloslužba může být překážka v uzdravení. Máš člověka nebo zvíře jako modlu? Bezodkladně čiň pokání! Je tvá modla strach nebo tolerance? Čiň pokání! Některé věci se v tvém životě mohou vyřešit, když činíš pravé a plné pokání, když děkuješ Bohu za soužení. Ptej se Boha na tvá soužení!

Co čeká modláře?
Bible je v tomto nekompromisní – každého modláře čeká „peklo“ (druhá smrt). I toho, který na úroveň modlářství pomáhal bratrům a sestrám v Kristu!  To nás učí Písmo. Všechno samozřejmě bude soudit Bůh, všechno je na Boží milosti…

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6, 9-12

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21.století, Zjevení 22,14-15

„A tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.“
Překlad 21.století,1.Korintským 10,14

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Překlad 21.století, Koloským 3,5-6

Závěr
Může být modloslužba nevědomá? Ne. Pokud jsi znovuzrozený křesťan, máš Ducha svatého, který tě vede životem. Boží Duch křesťanům pořád připomíná jejich hříchy. Problém je v tom, že mnoho křesťanů Božího Ducha uhašuje. Ducha uhašujeme zejména tehdy, když se spoléháme na své vlastní síly, na své emoce, na svou rozumnost, když jsme pyšní, když máme „tvrdou“ hlavu… Největší problém modloslužebníků bývá, že si nepřipouštějí svůj problém (modloslužbu nebo jiný hřích), že přistupují k Večeři Páně (připomínat si Ježíšovu oběť s tím, že mám nevyznaný hřích, např. pěstovanou modloslužbu, to je opravdu velká drzost). Lidé často věří tomu, čemu chtějí věřit (to je velké nespolehnutí se na Boha). Nejhorší je, když křesťan ignoruje fakta, dá na své pocity. Uvědomit si svou závislost/modloslužbu je polovina úspěchu. V první řadě se vždy soustřeď se na to nejpodstatnější – na Boha, na tvůj osobní vztah s Bohem. Až v druhé řadě na vše pomíjivé: církevní organizaci, lidi, věci…

Na úplný závěr bych chtěl připomenout, že drtivá většina lidí kráčí po široké cestě, která vede k druhé smrti, která nastane po vzkříšení. Toto se netýká pouze bezbožných lidí, ale i „křesťanů“!

„Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji. Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.“
Kralická, Matouš 7,13-15

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení