Kázání našeho společenství

Všechno je na Boží milosti

Satan skrze světské prostředky (média, internet atd.) a démonské vlivy/sugesci lidem vnucuje, že neexistuje on ani Bůh. Satan moc dobře ví, že pokud by byl odhalen, člověk by pochopil, že musí existovat i dobro – Bůh. Satanův klam vidíme všude okolo nás. I když satan mocně ovládá celý svět, Bůh je svrchovaně nad tím vším. Bůh křesťanům skrze Ducha Božího zjevuje pravdu. Díky Písmu, daru spásy, ověřování duchů, zázrakům v uzdravení a vymítání démonů, křesťané vidí, jak je duchovní svět reálný. Naprostou reálnost duchovního světa vidí křesťané, kteří mají dar rozpoznání duchů. Tito křesťané vidí, za čím vším stojí satan a jeho démoni. Satan nestojí jen za každým falešným náboženstvím a učením, ale i za symbolikou, v hudebním a filmovém průmyslu, ve zdravotnictví

Bezbožní lidé, kterým nedal Bůh poznání pravdy, si neuvědomují, že naprosto všechno je na Boží milosti. Bezbožní lidé se mylně domnívají, že země vznikla úplně náhodou, že se neřízeně řítí nekonečným „vesmírem“, že oni plně ovládají své životy… Dá se pochopit, když si toto neuvědomují bezbožní lidé. Je ale špatné, když si křesťan neuvědomuje, že všechno je na Boží milosti. Někteří křesťané se spoléhají na vlastní síly a ostatní lidi (kázání, křesťanskou literaturu…), světské informace (média), peníze… Všechno toto můžeme používat a využívat, ale nad tím vším vždycky musí být Bůh. Je velmi špatné se spoléhat na křesťanské knihy, když máme Písmo. Skrz křesťanské knihy často ke křesťanům hovoří satan, protože knihu napsal omylný (někdy i démonicky obsazený) člověk. Písmo je Boží slovo, tam hledejme pravdu. Satan (démoni) dnes a denně, v různých formách, hovoří ke každému člověku na světě. Je potřeba si všechno ověřovat u Boha, být ostražitý, jinak můžeme skončit špatně.

„Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti.“
Překlad 21.století, Skutky 20,24

Boží milost – podmínky k životu
Ať chceme nebo ne, Bůh dává všem lidem podmínky k životu (zemi, tělo, potravu, vodu, vzduch k dýchání…). Děkujme Bohu za toto všechno dnes a denně (mnohokrát denně). Každodenní díkuvzdání by mělo být běžnou součástí křesťanského života. Je potřeba si uvědomit, že vlastník a udržovatel země je Bůh. Satan je sice dočasným vládcem světa, to ale jednou skončí. Nebýt Boha, který je svrchovaně nad satanem, satan by zlikvidoval lidstvo už dávno.

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány,
nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21.století, Žalm 24,1-2

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Překlad 21.století, Leviticus 25,23

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Ageus 2,8

Nevděční a pyšní lidé celá staletí zemi (Boží dílo) devastují. Co se však děje poslední roky, přesahuje všechny meze. Je tady démonizace, jaká tady ještě nikdy nebyla. Kvůli lidské chamtivosti (žlutým lánům řepky olejky) je většina podzemních vod v ČR kontaminována pesticidy. Podzemní vody jsou otráveny i díky tlakové kanalizaci, která často prosakuje (díky satanské technologii). Vedení kanalizace se ukládá čím dál hlouběji. Satan chytře pod záštitou ekologie ničí Boží dílo. Podobné je to s rušením igelitových tašek, kdy je igelit nahrazen papírem. Okamžitě tak stoupá spotřeba papíru, čímž se likviduje více lesů. Igelitovou tašku šlo používat mnohokrát,  papír lze v mnoha případech použít jednorázově. Podvodné je i třídění odpadů, kdy jde často všechno na jednu hromadu. Globalisté falešně hlásají lepší svět, který je stále horší a horší.

Boží milost – dar spásy
Děkujme Bohu za dar spásy. Bůh dal křesťanům naprosto nezaslouženě spasení, které si nelze žádným způsobem vysloužit.

„Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 1,9-10

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí!“
Překlad 21. století, Efeským 2,4-5

Děkuj Bohu za soužení
Vzdávej Bohu dík za všechno, a to i v době soužení. Díky soužení roste naše vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost. Život někdy přináší (díky pádu člověka) i nehezké chvíle, které má samozřejmě Bůh plně pod svou kontrolou (Boží svrchovanost). Děkuj Bohu i v období těch nejtěžších zkoušek. Je potřeba myslet na to, že vždycky může být hůř!

„Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.“
Překlad 21.století, Římanům 5,2-5

„Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Efeským 5,20

Boží svrchovanost
Dnešní kázání souvisí i s Boží svrchovaností (nezávislostí). Bůh je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný, dokonalý, věčný… Bůh je naprosto a absolutně svrchovaný. Nesvrchovaný bůh by nebyl Bohem Bible. Pokud někdo nevěří v Boží svrchovanost, nevěří v Boha Bible. Svrchovaný Bůh dává lidem možnost volby, proto se nám někdy dějí věci, jaké se dějí. A proto je potřeba chodit v Duchu, ptát se Boha, co a jak mám dělat… Jedině Bůh ví, co je pro nás nejlepší, jaká cesta je pro nás ta pravá… Jako křesťané se musíme zajímat o to, co je Boží vůle. Pokud se někdo nezajímá o to, co je Boží vůle (jakým směrem se má ubírat jeho život atd.), nespoléhá se na Boha, může skončit velmi špatně…

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

K předchozímu verši dodávám: Neprorokovali jste o mocných Božích skutcích, ale bludy. Nevymítali jste démony podle Bible – spolupracovali jste s nimi. Nedělali jste zázraky, neboť vaše činy byly klamem. Brali jste Boží jméno nadarmo! Nezajímali jste se o Boží vůli. Zajímali vás hlavně peníze a uzdravení.

Nad vším, co se dneska děje, je Bůh. Bůh ví úplně o všem. Bez Božího vědomí se neodehraje nic.

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,28-31

Ježíši Kristu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ježíši Kristus je nejvyšší autorita nad vším stvořeným. Ježíši jsou podřízeni lidé, satan, démoni…

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Překlad 21. století, Efeským 1,20-23

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Překlad 21. století, Matouš 28,18

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21. století, Koloským 2,8-10

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.
Překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

„Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.“
Překlad 21. století, Jan 3,35

Satan, jako dočasný vládce tohoto světa (Bůh je nad ním), si rozhodně nemůže dělat všechno, co se mu zachce.

„Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“
Překlad 21. století, Jan 12,31

„Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic“
Překlad 21. století, Jan 14,30

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,19-20

Radujte se
Bůh chce, aby ses radoval. Raduj se v dobrých i zlých časech.

„Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní! Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní! Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv! Oslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné loutně mu zahrajte. Zazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě!“
Překlad 21.století, Žalm 32,11 a 33,1-3

„Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,8

Oslavuj Boha
Je potřeba pořád oslavovat Boha! Neoslavuj Boha jen 1x týdně na shromáždění, ale mnohokrát denně.

„Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!“
Překlad 21.století, 1. Letopisů 16,34

„Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!“
Překlad 21.století, Žalm 150,6

„Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí!“
Překlad 21. století, Žalm 148,7-13

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Překlad 21. století, Žalmy 139,13-16

„Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. Trpí-li však jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha.“
Překlad 21. století, 1.Petr 4,14 a 16

Služ Bohu
Buď vděčný a služ Bohu. Máme kázat evangelium, křtít, dávat dary a almužny… Bohu můžeme sloužit i tehdy, když Mu dáváme „své“ schopnosti, „svůj“ čas…

„Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 12,6-8

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.“
Překlad 21.století, Koloským 2,6-7

Choď v Duchu
Často jsme zaneprázdněni a máme starosti, díky kterým zapomínáme na Boha. Je smutné, když křesťan nechodí v Duchu pořád – doma, v zaměstnání… Někteří křesťané si vzpomenou na Boha až někdy večer. Takovým jednáním zarmucujeme Boha a uhašujeme Ducha. Je dobré být naplněn Duchem. Když jsme naplněni Duchem svatým, vzdáváme Bohu díky za všech okolností. Buď pod neustálou kontrolou Ducha, svěřuj Bohu každou myšlenku i veškeré konání. Nech se zcela pohltit Duchem Božím. Když budeš pohlcen Duchem Božím, budeš radostný, budeš za všech okolností chválit Boha, nebudeš nespokojený, nebudeš reptat…

„Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou.“
Překlad 21.století, Filipským 2,12-18

Závěr
Je potřeba si pořád uvědomovat, že Bůh je absolutně svrchovaný a naprosto všechno je na Boží milosti. Musíme si také pořád uvědomovat, že Boha je absolutně všechno (země, peníze, náš život, naši potomci…). Určitě máme být spokojeni s tím, co máme. Mnoho lidí bere za samozřejmost, že má kde bydlet, že má zaměstnání, automobil… To vůbec není samozřejmost! Všechno toto máš jen a jen díky Bohu. Pokud někomu řekneš, že se máš dobře, tak nezapomeň dodat, že je to jen a jen díky Bohu. Svěř Bohu celý svůj život. Svěř Bohu VŠECHNY své radosti i starosti, své myšlenky… Nech se zcela pohltit Duchem svatým. Vybuduj si „tvrdou“ závislost na Duchu svatém. Závislost na Bohu, to je jediná závislost, kterou můžeme mít. Někteří křesťané jsou přesvědčeni o tom, že vědí lépe než Bůh, co je pro ně nejlepší. To je velmi špatný přístup k Bohu. Takového myšlení se často chytá satan. Někteří křesťané se mylně domnívají, že Bůh po nás může chtít pouze příjemné věci. Někteří křesťané se tímto dokonce řídí, proto dělají výhradně příjemné věci. Tací křesťané v některých situacích jednají proti Bohu. Bůh po nás může chtít i velmi nepříjemné věci.

Buď vůle Tvá jako v Nebi, tak i na zemi. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení