Kázání našeho společenství

Za jakých okolností přijde Ježíš?

Za jakých okolností přijde Ježíš? Co nám Boží slovo říká o tom, jak bude vypadat den, kdy si pro nás přijde Pán Ježíš?

Z Božího slova víme, že druhý Ježíšův příchod bude doslovný, viditelný a slyšitelný. Lidé uslyší burcující povel, hlas archanděla, Boží polnici z Nebe, uvidí Ježíše atd.

„Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,16-18

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.“
Překlad 21. století, Zjevení 1,7

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Překlad 21. století, Matouš 24,27

„Hned po soužení oněch dnů‚ slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.“
Překlad 21. století, Matouš 24,29-31

Bible nehovoří o žádném tajném příchodu Ježíše, jak se nám někteří evangelisté prosperity, kteří drze a hříšně kupčí s Božím slovem (prodej křesťanské literatury za úplatu), snaží vnutit. Boží slovo nám říká, že vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe nastane v poslední den (nejposlednější) staré země (už další den nebude), takže v tu chvíli skončí čas. Hříšníci budou zlikvidováni, poté (v bezčasí) nastane vzkříšení hříšníků, jejich soud a definitivní likvidace v ohnivé jezeře (druhá smrt).

„Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Překlad 21. století, Jan 6,38-40, 44, 54

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Jak to bude vypadat na Zemi těsně (v ten den) před Ježíšovým příchodem?
1. Boží slovo nám říká, že druhý Ježíšův příchod bude pro nevěřící velmi nečekaný. To je důsledek každodenního hypnotizování lidí televizí, médii, informačním zahlcením, závislosti na telefonu, internetu atd. Před Ježíšovým příchodem budou lidé říkat něco v tom smyslu „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“. V tu chvíli na ně dopadne zkáza! Nikdo neunikne, nikdo se neschová.

„O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: „Pokoj a bezpečí“, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.“
Překlad 21.století, 1.Tesalonickým 5,1-11

„O časích pak a chvílech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo. Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde. Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho. Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil. Všickni vy synové světla jste a synové dne; nejsmeť synové noci, ani tmy. Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme. Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou. Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení. Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista, Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli. Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.“
Kralická, 1.Tesalonickým 5,1-11

Křesťané, nespěte jako nevěřící, buďte bdělí a střízliví!

„Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Překlad 21. století, Matouš 24,43-44

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“
Překlad 21. století, Matouš 24,42-44

„Pamatuj tedy, jak jsi přijal a slyšel mé slovo; zachovávej je a čiň pokání. Pokud však nebudeš bdít, přijdu na tebe jako zloděj a nebudeš vědět, ve kterou hodinu na tebe přijdu.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,3

„Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,8

2. Lidé se budou stravovat. Bude jídlo a pití pro obživu lidstva.
3. Lidé se budou ženit a vdávat.
4. Lidé budou kupovat a prodávat zboží. Bude funkční obchod.
5. Lidé budou obdělávat pole. Takže žádná zamořená země po nukleárním holokaustu.
6. Lidé budou stavět objekty, k bydlení atd.

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 17,26-30

K tomuto verši podotýkám, že žijeme v časech Sodomy a Gomory. Žijeme v časech, kdy je homosexualita (smilstvo obecně) obdivovaná a vyvyšovaná. A to dokonce i v církvi! To je důkaz, že Ježíš přijde opravdu brzy!

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla.“
Překlad 21.století, Ezechiel 16,49-50

7. Bude velký odpad od křesťanství. Křesťané opustí víru a budou následovat učení démonů. Na vině budou falešní křesťané, kteří svedou k bludu mnoho křesťanů.

„Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 4,1-4

Boží slovo nikde neříká, že před Ježíšovým příchodem nastane velké probuzení, kdy lidé budou ve velkém rozsahu činit pokání a vzývat pravého Ježíše (bude spasena celá Afrika, Evropa atd). Všechno toto jsou lži falešných proroků, falešné vize. – Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?.

“Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.”
Překlad 21.století, 1. Timoteus 4,1

„nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha.“
Překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,2-3

Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne.“
Překlad 21. století, Matouš 24,10-12

“Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Překlad 21.století, Zjevení 9, 20-21 (šestá polnice)

8. V posledním času, možná i těsně Ježíšovým příchodem, se budou lidé křesťanům posmívat, že Ježíš ještě nepřišel.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,3-6

9. Těsně před viditelným Ježíšovým příchodem se budou nebeské mocnosti otřásat. Tehdy mají křesťané pozvednout hlavy a očekávat uchvácení do Nebe. Toho dne se nebesa (nebeská klenba) s velkým hlukem zřítí dolů na zem („nebesa s rachotem zřítí“), Země bude spálena ohněm (včetně zanechaných).

„Na slunci, měsíci a hvězdách se ukážou znamení. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Překlad 21.století, Lukáš 21,25-28

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21.století, 2. Petr 3,9-13

Kdy přijde Ježíš?
To žádný člověk nemůže vědět.

„Pane, obnovíš už teď království Izraele?“ Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Překlad 21.století, Skutky 1,6-7

Poslední čas, poslední doba
Boží slovo nám říká, že poslední čas, poslední doba, poslední hodina nastala po prvním příchodu Krista na Zemi. Velkým znamením pro poslední čas a konec světa, byla Ježíšova služba tady na Zemi, Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení. Je tedy nepřesné tvrdit, že poslední doba je tady od druhé světové války, že nastala před sto lety nebo loni.

“Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.”
Překlad 21.století, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Překlad 21.století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,19-20

Někteří křesťané se mylně domnívají, že znamení (války, nepokoje, přírodní katastrofy, epidemie, stíhání křesťanů atd.), o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře (Matouš 24, 1-51), nastanou několik let před Ježíšovým příchodem. To je omyl, vždyť  ta znamení (války, stíhání křesťanů atd.) jsou tady mnoho let. Ježíš tím myslel všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Jde o období, které Ježíš nazval „přijdu brzy“. Některé události nastanou dříve, jiné později. A některé budou po celou dobu posledního času (např. stíhání křesťanů).

Co v tom proroctví vidím důležitého, je „velké soužení“, které by mělo odstartovat „otřesnou ohavností“: „Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost‘, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor…“ (Marek 13,15). Kdy „otřesná ohavnost“ odstartovala? To by byla velká spekulace stanovovat nějaké období. V každém případě, „otřesná ohavnost“ je tady stovky let. Jako nástroje otřesné ohavnosti slouží falešné křesťanské směry (nejen katolická církev), ve kterých se jejich představitelé přímo nebo nepřímo prohlašují za bohy (říkejte mi svatý otec; já jsem zástupce Boha na zemi, já jsem ten speciálně „pomazaný“, kterého následujte, kupujte mé knihy – kupčení s Božím slovem…). Tyto lidi bude mnoho křesťanů slepě následovat (jejich falešné učení a zázraky). Jsou to lidé vyznávající Krista, ale nepravého Krista. Tohoto Krista svým učením předávají ostatním, proto mnoho křesťanů skončí v ohnivém jezeře – Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?. Falešní křesťané dělají ve jménu falešného Krista falešné zázraky (démonická uzdravení z fyzických nemocí atd.). Pravý Ježíš ty lidi nikdy neznal, proto to nebyla Boží moc, co zhmotňovalo ty zázraky! Více článek Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ.

Otřesná ohavnost bude stát (stojí) tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu – v myslích křesťanů. Otřesná ohavnost je, díky falešnému křesťanskému učení, které šíří falešný křesťan, který se nějakým způsobem prohlašuje za boha, vyznávat falešného Krista. Oklamaný křesťan si samozřejmě myslí, že vyznává pravého Boha. Nenecháváš se od někoho klamat? Nevyznáváš falešného Krista?

Závěr
Ďábel lidem namlouvá, že neexistuje on ani Bůh, že člověk zemře a tím všechno končí. Nevěřící lidé nevěří tomu, že Ježíš přijde jako Soudce a s ním i finální soud. Musíme si uvědomit, že před Bohem nic neskryjeme!

„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,12

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, až k vám pošle ohlášeného Mesiáše – Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.“
Překlad 21. století, Skutky 3,19–21

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

Žijte v pravdě, pokoji, neuhašujte Ducha, odhalujte pasti satana… Bděte a s velkou dychtivostí očekávejte příchod naše Pána! Amen.

„Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!“
Překlad 21. století, Zjevení 22,20

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení