Kázání našeho společenství

Nespřahejte se s nevěřícími!

Boží slovo nám říká, že se křesťané nemají spřahat s nevěřícími lidmi.

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Proto: „Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“
„Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Všemohoucí Pán.“
Překlad 21.století, 2.Korintským 6,14-18

„A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím? A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.“
Kralická, 2.Korintským 6,14-18

„Nespřahejte se s nevěřícími.“
Křesťané se nemají spřahat (spolčovat) s nevěřícími lidmi (nevěřící je ten, kdo nebyl znovuzrozen z Ducha Svatého). To znamená, že křesťan má a musí být svým způsobem oddělen od světa (satanova systému). Ne samozřejmě absolutně, to není možné.

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci!“
Překlad 21. století, 1.Korintským 5,9-10

Pán Ježíš se také úplně nestranil nevěřících. Pokud by se měl křesťan stranit všech nevěřících, tak by nemohl ani evangelizovat.

„Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky?“ Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.‘ Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.“
Překlad 21. století, Matouš 9,11-13

Přesto by měl křesťan žít svým způsobem oddělený život od světa, protože nepatří světu. Určitě se od světa máme oddělit duchovně, vždyť máme skrz Duch Svatého jiné (obnovené) smýšlení. Křestan má občanství v Nebi, ne v tomto padlém světě, který je určen ke zkáze (likvidace ohněm).

„Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.“
Překlad 21. století, Jan 15,19

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20-21

Neoddělený život z křesťana vysává obecenství s Bohem. Neoddělený život může v krajním případě způsobit odpadnutí od víry. Je potřeba si uvědomit, že úzkou cestou kráčí málo lidí. Pravda je dokonce taková, že mnoho křesťanů skončí v ohnivém jezeře!

“Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.”
Překlad 21. století, Matouš 7,13-14

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Obecně by šlo říct, že křesťané nemají vytvářet důvěrné vztahy s nevěřícími, nemají vytvářet shromáždění nebo důvěrná shluknutí s nevěřícími. Křesťané se nemají připojovat k různým spolkům a skupinám nevěřících, v té souvislosti, že s nimi budou mít důvěrný vztah. Musíme si uvědomit, že křesťané nemají milovat svět ani to, co je v něm.

Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,15-17

„Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.
Překlad 21. století,Jakub 4,1-4

Křesťané se mohou angažovat v tomto světě (jinak to ani nejde), např. mohou mít koníčky (sport atd.). Žádný koníček ale nesmíme mít na úroveň modly (nad Ježíše). Křesťané se také mohou scházet s nevěřícími, pozor ale na to, abyste neměli podíl na jejich hříších. Nevěřící, vzhledem k jejich hříšnému myšlení a skutkům, mohou křesťany strhnout k hříchu (podvod, lež, opilství, obžerství, nevraživost atd.). Za vykonaný hřích má křesťan plnou odpovědnost. Nemůžeme říct, že nás někdo svedl k hříchu. Máme možnost volby se rozhodnout. Máme povinnost si všechno prověřovat (v Písmu, u Boha).

Jak konkrétně se křesťan může spřahat s nevěřícími?

1. Má důvěrnou známost s nevěřícím.

2. Vezme si nevěřícího partnera. Křesťan by si neměl vzít za manželku nevěřící (a naopak).

3. Každá státem uznaná církev (právnická osoba speciálního typu) se ve svém základu prokazatelně spolčila s nevěřícími, se satanovým systémem (světem). Automaticky je tam vzájemná spolupráce. Státem uznaná církev není biblický model zakládání a provozování pozemských církví. Tyto církve založil světský (satanův) systém na základě vlastních požadavků, satanův systém tyto církve kontroluje, ovlivňuje je a financuje. Pro satana je to ideální cesta, jak kontrolovat učení v církvích, pastory atd.

4. Přátelit se s okultisty, dělat s nimi démonské rituály… Toto se děje přímo ve Vatikánu!

5. Nevěřící s oblibou a nadmíru řeší politiku, často nadávají na politiky. Někteří věřící se do těchto nesmyslných debat zcela zbytečně zapojují. Tímto způsobem se křesťan nemůže spřahat s nevěřícími! Musíme si uvědomit, že veškeré vlády jsou zřízeny od Boha (někdy jako Boží soud). Už v knize Daniel čteme o tom, že všechny vlády (i ty zlé, nespravedlivé) jsou od Boha. Bůh je ten, kdo ustanovuje a sesazuje vlády, kdo naklání srdce vládců. Politika je především v Božích rukou! Já osobně řeším politiku jen velmi okrajově a mám klid. Musíme si uvědomit, že žádná světská vláda, zřízení, nezřídí na zemi ráj, nevyřeší naše problémy. Nemáme doufat v lidi, ale v Boha! Nemáme se upínat k lidským řešením, ale k Bohu!

Ještě nutno dodat to, že když Bůh ustanovuje lidské vlády a křesťané je mají poslouchat, tak tím není řečeno, že se křesťané nemohou v některých případech vzepřít. Pokud dochází k hrubým proviněním vládnoucí moci, např. má křesťan na základě světských zákonů vykonat hřích (lhát, zabít člověka atd.), může se vzepřít.

Určitě se modleme za politické systémy a konkrétní politiky!

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.“
Překlad 21.století, Římanům 13,1-8

„Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes.“
Překlad 21.století, Daniel 4,21-23

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 2,1-3

„Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami. My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“?“
Všichni nevěřící (více nebo méně) žijí v nepravosti. Mnoho z nich ví, že nepravost činí (nikdo nejde do „pekla“ se zavázanýma očima). Většina nevěřících (někteří věří v peklo v podobě věčných mejdanů a zábavy) si myslí, že pozemskou smrtí všechno končí. I proto křesťané nemají mít důvěrný vztah s nevěřícími. Jaké důsledky by měla shoda křesťana s ďáblem (Beliálem) a jeho démony? Katastrofální! Křesťané jsou Božího chrám – v křesťanech přebývá Bůh (Boží Duch).

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

Vzhledem k tomu, že nás Bůh stvořil s možností volby, Božího Ducha můžeme uhašovat – utlačovat ho, neposlouchat ho. Pokud Ducha uhašujeme, nežijeme v Duchu, ale v těle (žijeme tělesně). Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské!

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Překlad 21. století, Římanům 8,12-13

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

„Proto: „Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“ „Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Všemohoucí Pán.“
Problém je, pokud křesťan miluje tento svět (něco ze světa – má to nad Ježíše), např. svůj život. Takový křesťan se často a různými způsoby spřahává s nevěřícími. Pokud se spřaháš s nevěřícími, zanech toho – vyjdi z ohavnosti (svět je plný ohavnosti), čiň pokání, zanech hříchu a Bůh tě přijme.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,15-17

Problém některých křesťanů je ten, že na něčem lpí (na svých dovednostech, na majetku, na vzdělání atd.). Tací se často spřahávají s nevěřícími! Pokud např. lpíš na „svém“ životě (máš ho nad Ježíšem), máš problém!

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21.století, Jan 12,25

„A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první.“
Překlad 21.století, Matouš 19,29-30

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-38

Pomáhejme si!
Spřahavá se tvůj sourozenec v Kristu s nevěřícími? Řekni mu to a pomoz mu! Pomoc může být fyzická i duchovní.

„Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.“
Překlad 21. století, Galatským 6,1

Tomu se nevyhneme
Každý křesťan přichází do styku se světem, s nevěřícími. Já nejsem výjimka. To je úplně normální a nutné (chodíme do zaměstnání, podnikáme, nakupujeme v obchodech atd.). Tady jde ale o to, aby nedocházelo k přátelíčkování se světem (se satanovým systémem). Celý svět leží pod mocí satana. Satan je (neprávoplatným) bohem světa. Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Je potřeba myslet na to, že nás nějaký světský prvek (film, reklama, internet, telefon atd.) může dovést k hříchu. Proto se nemáme nechat formovat tímto světem, ale máme se nechat proměňovat obnovou své mysli. To znamená, že máme obnovenou mysl transformovat tak, abychom rozlišili, co je vůle Boží, co je dobré. Máme odmítat myšlení, které je zaměřené na majetek, spotřebu, zážitky, konzumaci… Máme se učit rozpoznávat, co je Boží vůle.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století,Římanům 12,2

“I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.”
Překlad 21. století, 1.Petr 4,1-2

Formuje nás např. světská hudba. Ve světské hudbě běžně vidíme prvky okultismu a satanismu (L.Bílá, L.Vondráčková, V.Neckář, kapela Kabát, Madonna a řada dalších). Závadné prvky, které vidíme ve světské hudbě, ďábel bohužel vtěsnává i do křesťanské hudby – Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích. Můžeme poslouchat světskou hudbu, je ale potřeba rozlišovat. Já osobně roky nesleduji televizi ani neposlouchám žádnou světskou hudbu. Raději chodím do stvoření. Díky tomu zažívám obrovský Boží pokoj.

„Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Překlad 21. století, Římanům 1,18-20

Musíme být ostražití, protože víme, že svět leží v moci ďábla a jeho démonů. Tím nechci říct, že se máme bát. To rozhodně ne! Máme rozsuzovat, všechno si prověřovat…

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Je potřeba myslet na to, že máme Krista – toho nejsilnějšího. Proto nezažíváme strachy! Ďábel má na zemi moc, ne ale neomezenou a už vůbec nemá pravomoc (právo a moc). V tom je velký rozdíl! Nad ďáblem je svrchovaný Bůh, který na vše dohlíží. Všechno má Bůh pod svou kontrolou. Pokud by to tak nebylo, lidstvo by už dávno vyhynulo. Bůh může absolutně všechno (není ničím omezený)! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh je v něčem omezený, takový člověk věří ve falešného boha. Falešný bůh = ďábel.

“Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.”
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,19

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-30

Nespřahejte se s falešnými křesťany
Nespřahejte se nejen s nevěřícími, ale také s falešnými křesťany. Boží slovo jasně říká: „Vyhýbejte se jim!“. Čemu na tom nerozumíte? Falešné křesťany máme odhalovat (na základě Božího slova), upozorňovat na ně a vyhýbat se jim. Tím není řečeno, že máme tyto lidi tzv. odkopnout, zavrhnout je, nenávidět je. To určitě ne! Napomínejme je, vysvětlujme jim, modleme se za ně…

“Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.”
Překlad 21. století, Matouš 7,15

“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Boží slovo nám také říká, že se nemáme stýkat s křesťanskými hříšníky, kteří nechtějí činit pokání z hříchu smilstva, lakomství atd. Tady opět platí výše uvedené – tyto lidi nemáme tzv. odkopnout…

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 5,11-13

Může vás zajímat článek: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

Závěr
Křesťané se nemají spřahat s nevěřícími mj. také proto, že mají více poslouchat Boha než lidi. Jak jsem již říkal, křesťané mají poslouchat světskou vládu i Boha, ale Bůh má přednost. Pokud jde vládní nařízení proti tomu Božímu, je potřeba poslechnout Boha.

„Když je přivedli a postavili před Veleradu, velekněz se jich zeptal: „Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!“
Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Překlad 21. století, Skutky 5,27-29

Křesťan, který miluje Boha, má s Bohem důvěrný vztah, má poznání od Něj. Takový člověk se nespřahává s nevěřícími. Je potřeba si uvědomit, že křesťané jsou odlišní od nevěřících. Například tím, že hřích není jejím pánem. Křesťané mají Ducha Svatého, který je vede k pravdě a pravému pokání.

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 8,3

Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

„Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.“
Překlad 21. století, Ezechiel 36,27

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, 1.Jan 16,13

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.‘ Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů už dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!“
„Co máme dělat?“ ptaly se ho zástupy.
„Kdo má dvě košile, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou,“ odpověděl jim, „a kdo má jídlo, ať udělá totéž.“
Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. „Mistře,“ ptali se ho, „co máme dělat?“
„Nevybírejte víc, než máte nařízeno,“ odpověděl jim.
„A co máme dělat my?“ ptali se vojáci.
„Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte,“ odpověděl jim. „Spokojte se se svým žoldem.“
Překlad 21.století, Lukáš 3,8-14

“Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 2,19

Pravý křesťan nezůstává stejný jako ve starém životě. Pravý křesťan nevolá po starém životě (starý život je mu odporný – život v hříchu). Ježíš nás vede k proměně. Pokud není „křesťan“ dlouhodobě veden k proměně, Ducha už pravděpodobně nemá. Pokud pořád žiješ s Ježíšem, máš s Ním důvěrný, osobní vztah, chceš být proměňován… Kdo dal Ježíše na první místo, ten žije v bezpečí! Máš-li Ježíše na prvním místě, žiješ v naprostém klidu, protože víš, že On se o tebe stará na každý den (ochraňuje tě atd.). Buď Bohu blízko! Čím blíže budeš Bohu, tím více se ti dá Bůh poznat. Je Bůh prioritou tvého života? Miluješ Boha celou svým srdcem? Pokud ano, jdeš po úzké cestě, která vede do Nebe.

„Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.“
Překlad 21. století, Efeským 4,23-24

Někteří křesťané si myslí, že se mohou spřahat s nevěřícími a Bohu je to jedno. Někteří si dokonce myslí, že o tom Bůh neví, že je nevidí. To je velký omyl. Před Bohem se nikde neschováš! Bůh ví o všem, co se ti honí hlavou…

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Překlad 21. Žalm 33,13-14

Jednou tvůj život na této zemi skončí a ty budeš po vzkříšení stát před živým Bohem. Někteří křesťané (mnoho křesťanů!) horlivě pracují pro Boha (pořádají evangelizace, zakládají sbory atd.) a přesto jim Bůh řekne, že je nikdy neznal – skončí v „pekle“!

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Člověk, který poznal Pravdu a vědomě pokračujeme v hříchu (nečiní pokání), skončí v „pekle“. To nám říká Boží slovo. Všechno je samozřejmě na Boží milosti. Pokud někdo vědomě, dlouhodobě a bez pokání pokračuje ve světském stylu života, není křesťan. U takového člověka je pravděpodobné, že přijde o Ducha! Je důležité, aby se člověk, který vírou přijal Krista za Pána a Spasitele, odvrátil od starého způsobu života, jinak je snadná kořist pro ďábla a jeho démony. Pokud se někdo záměrně neodvrátil od starého způsobu života, nemůže mít obecenství s Ježíšem. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti s možností volby, nejsme žádní naprogramovaní roboti, proto se můžeme svobodně rozhodnout – zda žít pro tento svět a jeho hříšné tužby, nebo pro Pána Ježíše, který dá uvolnění, pokoj v srdci, spásu… Ježíš nám dává něco, co svět nemůže dát, a to zcela zdarma!

„Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům“ a „Umytá svině se znovu válí v bahně.“
Překlad 21.století, 2.Petr 2,20-22

Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: „Má je pomsta, já zjednám odplatu,“ a dodal: „Hospodin bude soudit svůj lid.“ Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století, Židům 10,26-31

Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,14-19

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-21

Nespřahejte se s nevěřícími! To ale neznamená, že budete nevěřící nenávidět, chovat se k nim povýšeně. To v žádném případě! Modlete se za ně, žehnejte jim… Hlavně jim kažte evangelium. Kázat evangelium nevěřícím není naše volba, ale povinnost! Kázat evangelium neznamená někoho přemlouvat k víře, ale vysvětlovat, odpovídat na otázky. Pokud někoho začneme tlačit k víře, ve skutečnosti ho odrazujeme od víry!

„Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Překlad 21. století, Efeským 6,10-18

Nespřahejte se s nevěřícími! Raději žijte pro Ježíše a čekejte na Něj. Do Ježíšova příchodu nebo pozemské smrti mějte s Ježíšem obecenství, plňte Jeho vůli. Amen.

„Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.“
Překlad 21.století, Židům 10,37

„Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21.století, 1.Jan 2,17

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení