Kázání našeho společenství

Bůh využívá války k prosazení své vůle

Každý křesťan by měl vědět, že Bůh si může použít různé prostředky k prosazení své vůle, například války. Toho je plná Bible. Ježíš učedníkům na Olivetské hoře sdělil, že na konci věků (v poslední čas), což je celé období od odchodu Ježíše Krista do Nebe až po Jeho druhý příchod na Zemi (pod nebeskou klenbu), budou války, nepokoje, přírodní katastrofy, pronásledování křesťanů. A také to, že vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, děti povstanou proti rodičům a zabijí je.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: „Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?“
Ježíš jim začal vysvětlovat: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí.
Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Marek 13,3-13

Někteří křesťané se mylně domnívají, že každá válka je výhradně v režii ďábla a jeho démonů. Ďábel a lidi, kteří ďábla následují, jsou vhodné prostředky k válečnému tažení, ovšem bez Božího svolení k žádné válce nemůže dojít. Je potřeba si uvědomit, že Bůh je svrchovaně nad každou válkou, každým zlem, ďáblem, každým světským vládcem… samozřejmě i nad každým diktátorem, tyranem. Je potřeba si uvědomit, že všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha!

NIC se nemůže dít bez Boží přítomnosti a Božího svolení!

„Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„A on proměňuje časy i chvíle; ssazuje krále, i ustanovuje krále; dává moudrost moudrým a umění majícím rozum.“
Kralická, Daniel 2,21

„nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. “
Překlad 21. století, Daniel 4,21-23

„Dále jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: „Pojď!“ A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byl korunován věncem a vyjel jako vítěz, aby vítězil.
Když rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.“
Překlad 21. století, Zjevení 6,1-4

„I uviděl jsem, když ten Beránek otevřel jednu z těch sedmi pečetí, a zaslechl jsem jednu z těch čtyř živých bytostí pravit jako hlas hromu: Pojď [a pohleď ]. I uviděl jsem, a hle, bílý kůň, a ten, jenž na něm seděl, měl luk, a byl mu dán věnec, i vyšel vítězně a aby zvítězil.
A když otevřel druhou pečeť, zaslechl jsem druhou živou bytost pravit: Pojď [a pohleď ]. I vyšel další kůň, ryšavý, a tomu, jenž na něm seděl, bylo mu dáno odnít ze země mír, a aby se navzájem pobili a byl mu dán veliký meč“
Pavlikův studijní překlad, Zjevení 6,1-4

„I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem: “Pojď!” [A uviděl jsem,] a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil.
Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla: “Pojď!” A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký meč.“
ČSP, Zjevení 6,1-4

Když má Bůh Ježíš absolutní moc, jakou má ďábel? Pouze takovou, jakou mu Bůh dovolí (omezenou).

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Modlete se za politiky, žehnejte jim, odpusťte jim jejich provinění, milujte je víc než sebe. Tak je to Bohu milé. To, že někomu žehnáte, to ještě neznamená, že souhlasíte s jeho hříchem. Nenávidět nějakého politika, resp. člověka obecně, to je od ďábla! Nenávist, neodpuštění = pozvánka ďábla a jeho démonů do svého života, duchovní problémy, žití tzv. v křeči…

Doporučené kázání k prostudování: Odpuštění, Mohou se křesťané účastnit demonstrací, protestních akcí apod.?

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 2,1-4

Bůh ví úplně o všem, co se ve stvoření odehrává. Kde je Bůh, když je zuří válka, když lidé trpí? Ví o tom, je u toho, kontroluje to a prostupuje. Bůh absolutně prostupuje všechno stvoření. Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto! Pokud někdo věří v boha, který o něčem neví nebo někde není, věří ve falešného boha. V něčem omezený bůh, to je falešný bůh.

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.“
Překlad 21.století, Matouš 10,29

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

„Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl? Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi.“
Kralická, Žalm 139,7-8


„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Překlad 21. století, Přísloví 15,3

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

Bůh samozřejmě může poslat nějakou pozemskou armádu, aby zplanýrovala nějakou zemi a její obyvatele. Nejčastější příčina Božího soudu bývá lidský hřích. Lidstvo je pod Božím hněvem pro svou vzpouru! Myslíte si, že lidé budou usmrcovat každým rokem desítky milionů ještě nenarozených dětí a Bůh tomu bude jen přihlížet? Myslíte si, že Bůh bude přihlížet obdivované a praktikované homosexualitě, LGBT? Vždyť je to tady jak za dnů Sodomy! Pýcha, sytost a klidné pohodlí, to byl problém Sodomy. To je také problém dnešní společnosti. O Sodomě ještě později.

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“
Překlad 21. století, Genesis 19,24-25

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.“
Překlad 21. století, Ezechiel 16,49

Myslíte si, že Bůh bude přihlížet tomu, že si lidstvo zamilovalo okultní praktiky? Myslíte si, že Bůh bude přihlížet feminismu?

„Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 3,11-13

Bůh nebude přihlížet lidské aroganci a pýše. Bohu se nikdo vysmívat nebude! Nikdo beztrestně nebude oslavovat falešné bohy a sloužit jim.

„Ale ty, jeho syn Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí – ale Bohu, který má v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis.
Ten nápis zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN.
Smysl těch slov je následující:
Mene – Bůh tvé kralování ‚sečetl‘ a podtrhl.
Tekel – byl jsi ‚zvážen‘ na vahách a shledán příliš lehkým.
Peres – tvé království je ‚rozpolceno‘ a dáno Médům a Peršanům!“
Belšasar hned na to přikázal, ať Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království. Ještě té noci pak byl babylonský král Belšasar zabit.“
Překlad 21. století, Daniel 5,22-30

Z Bible víme, že Bůh svůj vyvolený národ často trestal. Proč? Pro neposlušnost k Bohu. Boží lid často uctíval cizí bohy, inklinoval k modloslužbě.

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Překlad 21. století, Juda 1,5

„Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo – nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou tě všechna tato prokletí:
Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna,
plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Prokletý budeš při vcházení, prokletý budeš i při vycházení.
Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin tě postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin tě raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše tě bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem dá místo deště prach; z nebe tě bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazen.
Hospodin nechá tvé nepřátele, ať tě porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin tě raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by tě zachránil.
Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebude, kdo by tě zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro ně budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován. Zešílíš z podívané, kterou uvidíš. Hospodin tě na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy až k patě.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 28, 14-35

„Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. Až uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s taseným mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele!
Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž mé zákony a neřídili se mými pravidly.
A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte mé zákony – neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí!
A proto tak praví Panovník Hospodin: Já, ano já jsem proti tobě, Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu už nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, já sám tě jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím tě! Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu.
Teprve tehdy se můj hněv vybouří, mé rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy. Až můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve svém horlení promluvil já Hospodin.
Obrátím tě v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích. Až nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem, varováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám já Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která tě připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám já Hospodin.“
Překlad 21. století, Ezechiel 5,1-17

„Proradně mě totiž zradili – jak dům Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin.“
Popírali Hospodina se slovy: „To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné poselství – ať se to stane jim samotným!“ Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů:
„Protože říkají takové věci, hle, já ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin. Národ prastarý je to, národ odvěký, národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá opevněná města, na která ses tak spoléhal.
Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. Až se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?‘ odpovíš jim: „Protože jste mě opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete v jiné zemi sloužit cizákům.
Překlad 21. století, Jeremiáš 5,11-19

Uctíváš nějakého cizího boha? Máš ve svém životě nějakou modlu? Bůh půjde proti tobě! Modloslužba, uctívání cizích bohů rovná se uctívání ďábla a jeho démonů. Každá modla Boha obchází, vede do otroctví! Velkou dnešní modlou je blahobyt, závislost na informacích a závislost na technických médiích. Co dneska vidíme, je informační zahlcení, což považuji za ďáblův geniální tah. Kdo otročí světským informacím (např. upnutí se na stávající politickou situaci), otročí ďáblu. Neupínej se na světské informace. V prvé řadě se soustřeď na Boha!

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

Svět, v prvé řadě blahobytná Evropa (resp. její obyvatelé), akutně potřebuje „klepnout přes prsty“, a to pořádně. Dnešní lidé už „už neví coby“, tak vymýšlejí! To byl problém Sodomy. Božím prostředkem k pokání může být strašná živelná pohroma, totální válka, nemoc… Ať to víme nebo ne, válečné útrapy mohou mnohé přivést k pokání a následnému hledání Boha. Spasení je to nejdůležitější!!! Pokud žijeme v blahobytu, hledáme vlastní prospěch a výhody (pýcha), ne Boha. Vidím jako pozitivní, že cesta z moderního světa do středověku, může být hodně rychlá. Stačil by dlouhodobý blackout (rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie) a lidstvo by se hodně rychle zamyslelo…

Babylonský král Nabukadnezar, který byl tyran a zločinec, byl Hospodinův služebník! Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí… Berme vírou, že Bůh si může použít tyrany, masové vrahy k prosazení své vůle.

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 25,8-9

„Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 27,6-8

Může být Boží vůle někoho usmrtit? Samozřejmě že ano. Bůh může všechno!!! K tomu podotknu, že v těchto případech bývá příčina zlé lidské jednání.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Překlad 21. století, Skutky 5,1-11

„Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,6-7

Na konci věků, bude na Boží příkaz, vytvořena tyranská (démonická) vláda, kdy budou vypuštěni čtyři velící démoni, kteří budou velet mohutnému démonskému vojsku, které pobije třetinu lidí. Je to myšleno fyzicky nebo duchovně? Nevíme. Víme však to, že se lidé „nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva…“

“Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Že Bůh nemůže mít nic společného s démony? Bůh může všechno!

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

Že to byl starozákonní Bůh? Bůh je neměnný, stálý!

Doporučené kázání k prostudování: Bůh je neměnný, stálý

Závěr
Za to, co lidstvo dělá (vraždy, smilstvo, zabíjení nenarozených dětí, modloslužba, uctívání cizích bohů a jejich démonů…), musí očekávat tvrdé Boží soudy: války, občanské nepokoje, ekonomické krize, přírodní katastrofy… Věřme v pravého Boha, který není pouze láska. Biblický Bůh je láska (miluje každého hříšníka), je ale také zároveň poučující a trestající. Věřme v Boha, který mimo jiné dokáže tvořit zlo. I to je biblický Bůh! Proč Bůh tvoří zlo? Aby z něj vzešlo dobro!

„Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní.“
Překlad 21.století, Židům 12,7-8

„Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.“
ČSP, Izaiáš 45,7

Problém bývá v tom, že lidé žijí pro tento život a odmítají Boha. Ti, co Boha znají (křesťané), často jdou k modloslužbě, k cizím bohům. Takovým velkým cizím bohem (modlou) dnešní církve je finanční prosperita. Vemte si, kolik dnešních církví a konkrétních křesťanů vydělává na Bohu (prodej křesťanské literatury, vymáhání „desátků“…). Vemte si, kolik církví bere od státu peníze. Každá státem uznaná církev, která bere od státu peníze „zavání ďáblem“. Vemte si, kolik dnešních církví uctívá falešné Židy (rasisty, nepřátele Církve, často i okultisty) a falešný judaismus (falešné náboženství). Za falešné Židy je vhodné se modlit, žehnat jim apod., ne je vyvyšovat nebo dokonce uctívat (což je souhlas s jejich hříchem).

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 2,28-29

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Vemte si, kolik křesťanů se uchyluje k okultismu, např. provozuje magii.

Doporučené články k prostudování: Exploze okultismu v křesťanství, Pravda o magii

Očekávejme velmi tvrdé Boží soudy, nejen na lidi ze světa, ale i na Církev!

Hledej Boha! Mluv s Bohem. Nech se vést Duchem Božím. Spoléhej se na Boha.

„Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Překlad 21. století, Žalm 25,5

Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl už dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim dá najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením.“
Překlad 21. století, 2. Letopisům 15,2-6

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.
Překlad 21. století, Skutky 17,24-27

Měj respekt a bázeň před Bohem (vědomí Jeho nepřetržitého pohledu na člověka).

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Překlad 21. století, Matouš 10,28

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Překlad 21. století, Zjevení 14,7

Zároveň neměj strach z toho, čím tě ďábel straší. Uprostřed tebe (v Božím chrámu) je Bůh, který je pravým vládcem světa!

„Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!“
Překlad 21.století, Deuteronomium 7,21

Dávej důraz na důvěrný, osobní vztah s Bohem, modlitby v „pokojíku“ a Boží vůli. Pak budeš zažívat velký Boží pokoj.

„Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se.
Překlad 21. století, Lukáš 5,15-16

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Modlete se, ať rozpoznáváte Boží vůli. Modleme se, ať se ve stvoření projeví Boží vůle. Boží vůle je k našemu dobru. Bůh nejlépe ví, co je pro nás nejlepší! Ne tvá vůle se staň, ale ta Boží!!! Modlím se za mír, ale zároveň dodávám: „Boží vůle se staň!“.

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 6,9-13

„Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!
Překlad 21.století, Matouš 26,36-42

Chce vždycky Bůh? Nevím. Je vysoce pravděpodobné, že soužení v podobě války, nemoci může mnohé přivést k pokání a hledání Boha. V míru, blahobytu, pohodlném žití, tam většina lidí nehledá Boha, nýbrž směřuje do věčného zatracení. Je to možná pro někoho tvrdé, ale pokud se na to podívám z hlediska věčnosti, a bez ohledu na současnou situaci, Evropě by válka velmi prospěla, nebo alespoň již zmíněný blackout. Je potřeba, aby se lidstvo zastavilo a zamyslelo se nad svým zlým jednáním.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.“
Překlad 21. století, Matouš 7,13

V prvé řadě mír, kariéra, úspory na horší časy? Ne, v prvé řadě Bůh, Boží vůle a spása! Ať se nestane má vůle, ale ta Boží. Amen.

„Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany – někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého středu?
Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: Až se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 5, 1-5

Může vás zajímat:
Blázen myslí, že Bůh není!
Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh
Pane Bože, proč je tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti?
Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha
Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení