Kázání našeho společenství

Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 1.část

Uvědomuješ si, že satan a jeho démoni se pořád snaží klamat, podvádět, zotročovat křesťany? Uvědomuješ si, že satan nepřetržitě čeká na tvé pochybení, aby tě svedl k hříchu? To není spekulace, ale fakt!

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,8-9

Satan a démoni
Satan (ďábel) je stvořená duchovní bytost, která je reálná (někdy mi připadá, že někteří křesťané pochybují o existenci satana a jeho démonů). Kdysi měl satan vysoké postavení v hierarchii božích andělů. Satan se však vzepřel Bohu a v současné době bojuje proti Bohu a lidem. Satan je padlým andělem, který má k dispozici další padlé anděly (démony). Satan a démoni jsou však poražení nepřátelé, které porazil Ježíš Kristus svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Definitivně satan prohraje až na konci věků.

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 15,19-26

Pozor na nebiblické učení Reinharda Bonnkeho a dalších představitelů Hnutí Víry, kteří tvrdí, že Ježíš šel po ukřižování do „pekla“, kde bojoval se satanem tváří v tvář. Podle tohoto učení, byl Pán Ježíš v „pekle“ tři dny. Výsledkem tohoto boje měla být definitivní porážka satana – rozdrcená hlava satana. Bratr Bonnke je znám tím, že vyučuje hereze. Do herezí a nebiblického učení se zaplétá i Bonnkeho následník Daniel Kolenda. Mimochodem, kde byl Ježíš ty 3 dny? V „hádu” („hádes“), což není „peklo“ (místo, kde hříšníci mají těla a jsou mučeni a ponižováni démony – hříšné ženy jsou zde nuceni pořád dokola si nasazovat náušnice atd.)., ale říše mrtvých, kde čekají na vzkříšení.

„viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu.“
CSP, Skutky 2,31

Pán Ježíš má nad satanem a démony absolutní moc. Pán Ježíš má absolutní moc na vším stvořeným.

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

Satan a démoni jsou mocné duchovní bytosti, které někdy činí mocné zázraky. Mohou činit ale pouze to, co jim Bůh dovolí (Bůh je svrchovaně nad tím vším). Satanův vliv je omezený, kdyby nebyl, tak by lidi už dávno pozabíjel (tak moc nás nenávidí). Tyto duchovní bytosti mohou ovlivňovat počasí, stojí za mariánským zjevením, zjevováním duchů, během spiritistických seancí se vydávají za zemřelé lidi (imitují podobu i hlas), vydávají se za „astrální bytosti“, lidi klamou neidentifikovatelnými létající předměty (UFO) atd. Jako křesťané máme všechny tyto podvody očekávat! Vždyť Písmu jasně stojí „A není divu…“.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Satan svou svou existenci tají. Bezbožní lidé v jeho existenci nevěří, proto celý svět leží pod mocí satana (satanovo království).

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Proč Bůh dopouští, aby satan klamal celý svět včetně křesťanů? Bůh si nás takto může přezkušovat. Třeba i ze znalosti Písma – všechno prověřujte. Co znamená slovo všechno? Absolutně všechno. Takže si ověřuj absolutně všechno. Pokud tak nebudeš činit, nastupuje satan a jeho démoni.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Někteří křesťané, pokud mají v životě problém, hned všechno svádějí na satana (přišla nemoc – absolutně všechny nemoci jsou od satana, přišel jsem o práci, porouchalo se mi auto…). Jak to víš, že za tvým problémem stojí satan? Třeba je to soužení od Boha… Není nic snadnějšího, než si to ověřit u Boha (všechno si ověřovat).

Taktiky satana a jeho démonů
Pojďme se podívat na taktiky satana, jak pracuje satan a jeho démoni.

1. Satan pracuje podvodem, často se vydává za posla světla a pravdy. Ke klamání si používá nejen bezbožné lidi, ale i křesťany. Satan šíří podvody každým falešným náboženstvím (Církev adventistů sedmého dne, Svědkové Jehovovi, Judaismus, , Kabala, Budhismus, Hinduismus, Islám…). Bezbožní lidé šíří satanův podvod (blud) ve vědě, ve zdravotnictví, v ekologii, alternativní medicínou (akupresura, akupunktura, bioterapie, homeopatie, chiropraxe, psychotronika…), kvantovou terapií… Někteří křesťané šíří bludy prostřednictvím kázání, křesťanskou literaturou… Satan má rád křesťany za kazatelnou, kteří káží bludy. Satan si doslova hýčká horlivé křesťany, kteří šíří falešné učení. Satan si s oblibou používá vlažné křesťany, mj. k rozvrácení církve. Vlažní křesťané se vyznačují nejen zákeřností, nečestným jednáním, ale i zájmem o církev, pravidelnou návštěvou církve (Nejsi vlažný křesťan?)!

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. “
Překlad 21.století, 2.Jan 7-11

„Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.“
Překlad 21. století, Efeským 4,14-15

„Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen.“
Překlad 21. století, Daniel 8,23-25

2. Satan rád mísí dobro se zlem, pravdu se lží (polopravdy). Polopravda = lež, podvod! Nejoblíbenější satanův mix je 95% pravdy a 5% nepravdy. Tyto a jiné mixy vidíme v již zmíněné křesťanské literatuře, kterou zpravidla vydávají (a mají z ní zisk) evangelisté prosperity.

„Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky.“
Překlad 21. století, Koloským 3,9

„Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyne.“
Překlad 21. století, Přísloví 19,9

„Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla!“
Překlad 21. století, Efeským 4,23-25

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,25-27

3. Satan rád zpochybňuje, zasévá pochybnosti. – Věří ten člověk opravdu v Krista? Atd. Je potřeba si uvědomit, že do lidského srdce vidí jedině Bůh, ne člověk. Nerozhodujte se na základě pocitů, co vidíte, slyšíte! Ve všem se spoléhejte na Boha.

4. Satan s oblibou vtěsnává do křesťanství okultismus. Proto se nejeden křesťan se dal na cestu okultismu! Proto dneska okultisté s oblibou vmíchávají do svých nauk Kristovo Jméno. Někteří okultisté dokonce tvrdí, že věří v Krista (samozřejmě falešného)!

5. Někdy satan lidi klame tím, že léčí naše nemoci (tam je něco za něco – mohou nastat psychické potíže atd.). Pokud to Bůh připustí, stane se to. Toto se může stát zejména tehdy, když začneme praktikovat učení Hnutí Víry.

6. Démoni se někdy vydávání za Ducha svatého (pokud dostanou svolení od Boha). Jsem naprosto zděšen z toho, kolik křesťanů si neověřuje duchy! Písmo nás jasně upozorňuje na to, že ne všichni duchové jsou od Boha! Jsem zděšen z toho, kolik křesťanů, díky neověřování si duchů, zve do svého života démony (otevírá jim bránu).

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1-6

„Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,10-12

7. Satan rád křesťany nutí k sebeobviňování (pocit viny). – Tak tento hřích ti Bůh neodpustí! apod.

8. Satan lidem vnucuje, ať si myslí, že je v nich dobro, nebo alespoň kousek dobra.

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“
Překlad 21. století, Římanům 7,18

9. Satan křesťanům říká, ať nečiní pravé pokání. Pravé pokání je naprostá změna smýšlení. Pravé pokání je, když si uvědomujeme hřích, vyznáváme ho Bohu a nechceme v něm dál pokračovat (hřích se nám hnusí). Někteří křesťané činí falešné pokání tím, že vyznávají své hříchy Bohu, ale už předem ví, že v hříchu budou dále pokračovat. Toto není pravé pokání.

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

10. Satan lidem říká: „Podívej se, vždyť to máš v Bibli napsané!“. Satan tím často křesťanům doporučuje, ať si vytrhávají z kontextu celé Bible biblického texty, což nás může velmi snadno zmást a dovést velmi daleko od pravdy (k hříchu)! Pokud si budeme vytrhávat biblický text z kontextu Bible, můžeme si ospravedlnit svůj hřích (lež, modloslužba, smilstvo, alkoholismus…).

11. Satan šíří falešné návody, jak vymítat démony. Nebiblicky vymítá démony Římsko-katolická církev (kříž, „svěcená voda“, předepsaná modlitba…). Nebiblické vymítání démonů vidíme u některých charismatiků a letničních. Křesťané spadající pod Hnutí Víry dokonce naprosto nebiblicky svazují démony (jako satanisté). Biblické je vyhánět démony ve Jménu Ježíše Krista:

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 16,16-18

Pro satana je ideální stav, když se vymítání démonů neděje vůbec. Proto satan rozšířil blud, že člověk, který má Ducha svatého, nemůže být démonicky obsazený. Křesťané, kteří toto učení uplatňují, žijí ve falešném pocitu bezpečí, protože se jich údajně démonické obsazení netýká. Proto se děje vymítání démonů jen minimálně (proč by se to dělo, když křesťan nemůže mít démona…). Ptám se tedy, proč vymítáme démony z lidí, kteří mají Ducha a jeho dary?! Mám osobní zkušenosti s tím, že křesťané, kteří mají Ducha svatého, mohou být dlouhodobě démonicky obsazení.

Není pochyb o tom, že křesťan může být démonicky obsazený. Pojďme si ale ještě říct, kdo je to vlastně křesťan. Za křesťana nelze považovat člověka, který se narodil do křesťanské rodiny, vyslovil modlitbu spasení, pravidelně navštěvuje církev, pravidelně čte Bibli… Tyto věci jsou součástí křesťanského života, ale nedělá to z člověka křesťana. Křesťan je člověk, který přijal Krista za svého Pána a Spasitele, odevzdal Mu život, důvěřuje Mu, činí pokání, nechal se pokřtít a má Ducha svatého. Kdo nemá Ducha svatého, není křesťan. Nemůžeme tedy hovořit o křesťanech, kteří nemají Ducha svatého.

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

12. Obrovskou satanovou pastí je již zmíněné Hnutí Víry – Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age). Kazatelé spadající pod Hnutí Víry vyučují, že za každou nemocí stojí satan (tedy i včetně nemocí, které patří ke stáří – artróza atd.). Pokud nedojde k uzdravení, může si za to člověk sám, což může u někoho vyvolat psychické (démonické) problémy. V Hnutí Víry se uplatňuje magická síla (magie), čehož se samozřejmě chytá satan a jeho démoni. V Hnutí Víry se naprosto ignoruje Boží vůle. Z učení Hnutí Víry plyne, že lidé se stávají božstvem – hrají na malé bohy! – Lidé jsou na stejné úrovni jako Bůh Bible! Učení Hnutí Víry bezpochyby nese známky rouhání Bohu. Pokud kážeme nebo věříme ve falešné evangelium, zveme do svého života démony – otevíráme bránu démonům. Utíkej od Hnutí víry, neboť toto učení se jen málo podobá pravému evangeliu Ježíše Krista!

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21.století, Matouš 6,7-10

13. Další satanovou pastí, která je úzce spojena s Hnutím Víry, je křest Duchem svatým a ohněm. Z Písma víme, že Duchem svatým a ohněm křtí Ježíš Kristus. Z Písma neplyne, že máme lidi křtít Duchem svatým a ohněm. Máme se modlit za naplnění Duchem svatým, dary Ducha atd. Pokud někdo vykonává křest Duchem svatým, křest ohněm, dělá nebiblický rituál, „fušuje do řemesla Ježíši Kristu“ a rouhá se Bohu (dává se na úroveň Boha, což je v Hnutí Víry poměrně časté). Tyto nebiblické rituály zpravidla vede satan, křesťané spolupracují s démony. Pozor na Konference ohně a podobné akce, které pořádá pořádá společnost CfaN, Ltd. (právnická osoba z USA), jejímž prezidentem a generálním ředitelem je Daniel Kolenda! Nemohu doporučit ani Awakening Europe, což jsou akce prosáklé učením Hnutím Víry (učením démonů). Vidíme zde falešné evangelisty vyznávající toto rouhavé učení a evangelium prosperity. Tyto akce někdy vypadají jako rockové koncerty, viz video níže. Mimochodem, „křest ohněm“ znamená Soud! Je potřeba číst Písmo v kontextu a vykládat ho Duchem…

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

Video: Awakening Europe Praha 2017 (místo nepokoje)
Nahlásit nefunkční video

V této souvislosti nelze nezmínit tzv. „ohnivé tunely“. Jedná se též o nebiblické rituály. Modleme se za to, ať křesťané nedělají žádné nebiblické rituály. Amen.

Video: „Ohnivý tunel“
Nahlásit nefunkční video

Pokračování příště.

Všechny díly kázání:
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 1. část
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 2. část
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 3. část

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení