Kázání našeho společenství

Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 3. část

Pokračování kázání:
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 1. část
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 2. část

Hovoříme o tom, zda si uvědomuješ, že satan a jeho démoni se pořád snaží klamat, podvádět, zotročovat křesťany. Musíme si uvědomit, že satan nepřetržitě čeká na tvé pochybení, aby tě svedl k hříchu!

Taktiky satana a jeho démonů (pokračování)

26. Satan a jeho démoni se nás pořád a účelově snaží manipulovat (skrz lidi, televizi, internet, sociální sítě…). Manipulace má schopnost ovlivňovat naše emoce, myšlenky i tělesné fungování. Satan se v nás snaží, poskytováním nepravdivých/polopravdivých informací, vyvolat pocit méněcennosti, zmatení, úzkosti, dezorientovanosti… Satan se snaží otupit naše myšlení. Vše může vyvrcholit tím, že nás ovládne – vytvoří z nás poslušnou ovečku, která ho bude poslouchat (jeho diktát). Pokud vám někdo říká dostatečně dlouhou dobu lež, dojde k tomu, že přestanete věřit sami sobě a budete považovat tuto lež za pravdu. Satanovo heslo: 100x opakovaná lež se stává pravdou. Satan si k takové manipulaci rád používá nejen bezbožné lidi, ale i křesťany! Možná to nevíte, ale příliš sebevědomý člověk (sebejistý manipulátor) bývá často uvnitř velmi nejistý, plný strachu, má v sobě obranu nejistého „já“… Takový člověk často potřebuje pro své přežití kontrolu nad lidmi. Satan křesťany velmi často manipuluje skrz křesťanské kazatele, kteří na první pohled budí důvěru, ale ve skutečností to jsou vlci v ovčím rouše. Nedej na pocity, první dojem. Všechno si ověřuj u Boha. Opravdu si myslíš, že každý kazatel je stejný za kazatelnou, jako doma? Opravdu si myslíš, že tím správným měřítkem pro pravé Kristovo učení je to, že za nějakým člověkem stojí hodně lidí? Za kdejakým diktátorem stálo ještě víc lidí a jak to dopadlo…

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Překlad, 21. století, století Matouš 7,15-20

Pokud budeš chodit v Duchu, budeš důvěřovat Bohu, spoléhat se na Něj a satan nebude mít šanci tě manipulovat.

27. Satan lidem doporučuje, ať se znepokojují informacemi, ať doslova hltají dezinformace. Kolik křesťanů upjatě sleduje televizní noviny, kde vidíme samé negace, polopravdy a lži. Kolik křesťanů upjatě (modlářsky) sleduje politickou situaci České republiky, případně dalších státu (např. Státu Izrael). Můžeme sledovat politické dění (vždyť se máme modlit za politiky), ale nemáme se příliš na to upínat.

28. Satan se snaží dnešní lidi uhonit (nejlépe k smrti), zahltit je prací, stresovat… Kdo má mnoho starostí, kdo je vystresovaný, je lépe ovladatelný, manipulovatelný. K tomuto bodu nelze nezmínit půjčky a hypotéky. Díky půjčkám, hypotékám lidé tráví mnoho času v zaměstnání (přesčasy, mají víc pracovních poměrů atd.). Půjčka není závadná, nesmí nás to ale zotročovat. Mnoho dnešních lidí je doslova zotročeno půjčováním si peněz. Lidé si často půjčují na věci, které ani nepotřebují. Vrcholem všeho je, když si půjčují na zájezdy do ciziny, mobily… To se opravdu satan „směje“.

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

29. Satan lidi popouzí při konfliktu k agresivnímu útoku (zpravidla slovnímu). Satan lidem nalhává, že nejlepší obrana je útok. Pokud takto jednáš, chytáš se do satanových pastí! Satan chce, aby ses dlouhodobě dohadoval s lidmi. Stačí na danou věc říct svůj názor (např. výklad Písma), nemusíš se s někým dlouhodobě dohadovat.

„Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede.“
Překlad 21. století, Jakub 1,19-20

„Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu!“
Překlad 21. století, Přísloví 3,13

30. Satan doporučuje, ať se v prvé řadě zaměřujeme na člověka, ne na Boha (ať máme na prvním místě manžela/manželku, ať věnujeme víc času sourozencům v Kristu, ať se upínáme na zaměstnání nebo podnikání, vyřizování emailů, zvíře…). Satan doporučuje, ať upřednostňujeme stvořené věci před Stvořitelem. Někteří křesťané se chtějí zalíbit lidem, ne Bohu. To je velká chyba!

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! “
Překlad 21. století, Galatským 1,10

 

Určitě zpozorněte, pokud o vás budou všichni lidé mluvit jen pozitivně! To je vidět, že něco děláte špatně.

„Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,26

31. Satan lidem vnucuje, ať milují svět a jeho návnady. I mnoho křesťanů podléhá svodům světa. Svět je široká cesta, která je plná barů, kaváren, cukráren, tetovacích salónů, telekomunikačních prostředků (mobilní telefon atd.)…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1 Jan 2,15-16

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh“
Překlad 21. století, 2.Korintským 6,14-16

Svět žije viděním. Křesťané mají žít vírou.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,7

32. Pozor na tak nebezpečný humanismus! Humanismus je lidem prezentován jako charitativní pomoc. Ve skutečnosti je to postoj, myšlenkový směr, ve kterém se snaží člověk zvládnout svá vlastní společenství pomocí vlastního rozumu (nespoléhat se na Boha – lidská pýcha). Humanismus je snaha lidí vytvořit si nové zákony, lepší než ty Boží. Humanita je zákonem bez Boha. Je to satanské napodobení Boha. Tak dlouho podporovaný a vyvyšovaný humanismus stojí za světovládou satana/Antikrista, kterou dneska vidíme doslova na každém kroku.

33. V Písmu stojí, že máme milovat své nepřátelé. Satan nám ale nalhává, že do lásky k nepřátelům máme zahrnovat i lásku k jejich lži, zlu (že je to součást té lásky). Ježíš neříkal, že máme slepě milovat zlo nepřítele. Ježíš neučil toleranci ke lži a špatným věcem, jak se nám někdy snaží nalhat satan a jeho démoni. Ježíš říkal, že máme milovat pravdu a má se nám hnusit lež. Máme milovat nepřátele ale vyvarovat se lži, ve které oni žijí. Satan miluje lež, která se podobná pravdě.

„Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.“
Překlad 21. století, Římanům 12,9

34. Satan bojuje proti rodině. Satan lidem doporučuje, ať lidé nevstupují do manželství. Satan vytvořil takový sociální systém (takřka po celém světě), který finančně zvýhodňuje „svobodné matky“, nepracující (lidem se nevyplatí pracovat)… Díky tomu se více než polovina dětí v Česku rodí mimo manželství. Velmi závažné je, že jejich počet stále roste! Díky tomu se ve velkém rozsahu rodí děti ze smilstva. Díky tomu tam nebývá požehnání. Další věc je, že satan doporučuje sexuální nevázanosti, homosexualitu, homosexuální chování, bisexualitu… Z Písma víme, že se takové jednání (smilstvo a sexuální zvrácenosti) stalo osudným obyvatelům Sodomy a Gomory. Pokud se smilstvo a sexuální zvrácenosti stávají samozřejmostí (pravidlem), tak ta společnost skončí. Vzhledem k tomu, že se toto děje v celosvětovém měřítku, tak toto pravděpodobně ukončí Ježíšův příchod, který je spojen se zničením stvoření.

„Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“
Překlad 21.století, Juda 1,7

35. Dnešní křesťané říkají, že musíme (je to podmínka) žehnat obyvatelům (Židům) Státu Izrael, který vznikl v roce 1948, aby Bůh žehnal nám. Určitě se máme za izraelský národ modlit, ať sem jim Pán dá poznat atd., ale rozhodně z toho nedělejme podmínku Božího požehnání! Ke Státu Izrael je nutno dodat, že ve středu vlajky vidíme satanský symbol (hexagram), který symbolizuje číslo 666 – světovládu Antikrista.

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan 9-11

36. Satan doporučuje, ať žena vládne nad mužem. To je opak toho, co nás učí Písmo – žena nemá mít moc nad mužem (tak to ustanovil Bůh). Pokud v nějaké rodině má žena moc nad mužem (o všem rozhoduje, vede finance…), tak je to velká vzpoura vůči Bohu (na místě je pokání manželů). Pokud to tak v nějaké rodině funguje, nemusí tam být Boží požehnání… Pokud žena stojí ve vedoucím úřadu církve (žena jako duchovní vedoucí), vzpírá se Božímu přikázání. Z takové církve se dříve nebo později stane falešná církev. Ať se nám to líbí nebo ne, ženy mají tendenci se nechat oklamat, viz. Eva v Ráji. Satan dodnes vidí v ženě velký potenciál. Více kázání Postavení a služba žen v Církvi. Může být žena kazatelka/pastorka?.

„Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.“
Překlad 21.století, Efeským 5,22-24

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.“
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

„A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 2,14

37. Satan často křesťanům vnucuje myšlenky, že Bůh nemá pod kontrolou úplně všechno. K tomu nutno dodat, že Bůh měl, má a vždycky bude mít pod plnou kontrolou celý svět. Bůh má pod kontrolou tvé nemoci, všechny tvé problémy… Každého diktátora měl a má Bůh pod svou kontrolou. Bůh měl pod kontrolou světové války, holokaust… Ať se nám to líbí nebo ne, všechno toto se událo s vědomím Boha. V současnosti má Bůh plnou kontrolou nad světovládou Antikrista, nad rozmachem Islámu… Je potřeba si uvědomit, že Bůh už tady lidi soudí. Osobně jsem přesvědčen o tom (je to můj názor), že Bůh v současnosti Evropu soudí Islámem, která žije v neuvěřitelném blahobytu. I v minulosti Bůh soudil lidi tím, že posílal muslimy.

38. Satan křesťanům doporučuje, ať následují učení jednoho člověka, učení křesťanského hnutí, nové trendy v křesťanství, křesťanské knihy (Nespoléhej se na křesťanskou literaturu)… Na toto velký pozor! Pokud si myslíš, že se jednou u soudu budeš obhajovat tím, že jsi selhal, protože jsem byl špatně veden, že jsi chodil do špatné církve, že to a to říkal/učil pastor, že jsi něco četl v nějaké knize nebo příručce… tak jsi na špatné cestě. Vždycky jdi v prvé řadě ke zdroji – ke Kristu, ne k člověku. Jako křesťané si máme každé učení ověřovat u Boha, ne bezhlavě věřit nějakému učení, které na první pohled může vypadat dobře (satan sází logiku atd.).

39. Satan doporučuje, ať křesťané hledají to, co je pro ně na první pohled nejvýhodnější. To je velká satanova past! Co je pro tebe nejvýhodnější, ví Bůh, proto se nerozhoduj na základě svých pocitů, myšlenek, chtíčů, ale na všechno se ptej Boha (do jaké církve máš chodit, jaké zaměstnání je pro tebe vhodné, zda si máš vzít půjčku a od jaké finanční společnosti, jaký překlad Bible máš číst, jak se stravovat…).

40. Satan rád křesťanům namlouvá, kolik lidí je díky nim spasených. Pokud nějaký člověk tvrdí, že díky němu je tolik a tolik lidí spasených, tak takový člověk potřebuje modlitby, protože se srovnává s Bohem (rouhání!). Je to Bůh, kdo si k sobě přitahuje lidi, kdo se jim dává poznat. Bůh si nás k tomu může použít (jako nástroj), ale není to díky nám.

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

41. Pýcha je mocná satanova zbraň. Pokud chce být někdo respektován, uznáván, dychtí po penězích, chce vlastní silou zaplnit církev, chce vlastní silou uzdravovat, vymítat démony… je za tím pýcha. Už v Ráji vidíme lidskou pýchu. Jednou z příčin, proč Eva uvěřila satanově lži, byla právě pýcha. Je potřeba si uvědomit, že pýcha přivedla satana k pádu. Totéž čeká i každého pyšného člověka!

„Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Překlad 21. století, Přísloví 18,12

„Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 6,3-4

42. Satan křesťanům doporučuje nebdít. To je opak toho, co nás učí Bible. Díky tomu mnoho křesťanů žije ve falešném pocitu bezpečí. Toto je velká satanova past! Satan křesťanům například říká:

A. Ježíš nemůže přijít do té doby, než bude kompletně spasena celá Afrika a Evropa. Až uvěří v Boha (Pán se jim dá poznat) každý Islamista, okultista, homosexuál… v Evropě a Africe, pak až může přijít Ježíš. Do té doby neočekávej Ježíšův příchod (nebdi). Více Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?.
B. Až budou kompletně všichni lidé na celém světě očipováni RFID čipy (čipy pod kůži, světovláda Antikrista), tak může přijít Ježíš, dřív ne. Více Antikrist, znamení šelmy.

43. Satan říká, ať děláme jen to, co se nám líbí, co nás naplňuje, uspokojuje (jen příjemné věci). Při plnění Boží vůle děláme někdy velice nepříjemné věci. Vždycky dělej to, co se Bohu líbí, tedy i pro tebe nepříjemné věci!

44. Satan doporučuje, ať nesvěřujeme Bohu úplně všechno. Tím říká, ať se nespoléháme na Boha ve všem. Satan nám doporučuje, ať si „ukrojíme“ alespoň část dne pro sebe – bez Boha. Chodit v Duchu je potřeba pořád.

„Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,3

„Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.“
Překlad 21.století, 1.Jan 3,21-22

45. Satan lidem nalhává, že Bůh je schován někde daleko ve „vesmíru“, že nás nesleduje pořád, že se lze před Jeho pohledem někam schovat atd. Toto smýšlení vytvořila a podporuje okultní elita, která pomocí satana vládne světu. Písmo nám jasně říká, že Bůh je tady s námi pořád, pohlíží na nás z Nebe nepřetržitě.

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,20

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Překlad 21. století, Žalm 33,13-14

„Ať je to zapsáno pro příští pokolení, ať slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných,
odsouzené k smrti aby propustil!“
Překlad 21. století, Žalm 102,19-20

„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Překlad 21. století, Přísloví 15,3

„Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje.“
Překlad 21. století, Přísloví 5,21

46. Satan pomocí bezbožných lidí masivně šíří zprávy a natáčí dokumenty o mimozemšťanech, kteří údajně žijí někde ve „vesmíru“. Mimozemšťané mají navštěvovat Zemi, unášet lidi a dělat na nich různé experimenty. To je samozřejmě satanův podvod, kterému podléhají i někteří křesťané. Na YouTube je mnoho podvodných videí o UFO a mimozemšťanech. Pokud jsou některá videa „pravá“, tak za tím stojí démoni, kteří takto klamou lidi.

47. Satan lidi nutí uctívat smrt skrz okultní symboly, filmy (filmy a seriály o zombie)… Dneska je moderní nosit oblečení, na kterém jsou lebky, okultní symboly apod. Pokud tomuto podléháme, zveme k sobě démony (otevíráme jim bránu). Tolik křesťanů propaguje a uctívá satana „vševidoucím okem“, hexagramem… Kdo má rozpoznání duchů, vidí…

48. Velkou satanovou pastí je tetování. I někteří křesťané se nechávají tetovat! – kříže, Ježíše Krista, „vševidoucí oka“… To je nejen nemístné, ale i hříšné. Nemáme si žádným způsobem zpodobňovat Ježíše. Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh! Na toto téma bylo kázání – Může mít křesťan tetování, piercing?.

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6,19-20

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,16

49. Satan se nás snaží uspávat. To souvisí s tím, že démonicky obsazení lidé jsou často dost unavení. Satan nám nalhává, ať se díky únavě nevěnujeme Bohu – modlitby, čtení Písma…

50. Satan křesťanům vnucuje myšlenku, že křesťan, který je výřečný, rozhodně nemůže být falešný učitel. Satan říká: „Podívej se, vždyť ten člověk káže evangelium po celém světě, je výřečný, stojí za ním tolik lidí…“. Určitě nemůžeme tvrdit, že každý výřečný křesťan káže falešné evangelium! To jsem tím nemyslel. Ale ta možnost tady je. Apoštol Pavel nebyl nijak výřečný, ale měl velké poznání od Boha.

„Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,6

„Jestližeť pak jsem nedospělý v řeči, však ne v umění, ale ve všem všudy otevření jsme vám.“
Kralická, 2.Korintským 11,6

Písmo nám říká, že ani Mojžíš nebyl příliš výřečný.

„Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“
Překlad 21. století, Exodus 4,10

„I řekl Mojžíš Hospodinu: Prosím, Pane, nejsem muž výmluvný, aniž prvé, ani jakž jsi mluvil s služebníkem svým; nebo zpozdilých úst a neohbitého jazyku jsem.“
Kralická, Exodus 4,10

51. Pozor na mnohomluvnost. Pokud někdo nezvládá svá ústa, může mít problém. Velmi často, co máte v srdci, to se projevuje v našich ústech. Je potřeba krotit náš jazyk.

„Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Překlad 21. století, Lukáš 6,45

„Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.“
Překlad 21. století, Přísloví 10,19

„Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.“
Kralická, Přísloví 10,19

„Když dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu.“
Překlad 21. století, Jakub 3,3-12

52. Satan nám doporučuje, ať nerozlišujeme duchy, ať výhradně jednáme na základě pocitů, co vidíme, slyšíme… Ať si nic neověřujeme, ať se unáhlíme v závěrech. Duchy je potřeba POŘÁD rozlišovat, ne všichni duchové jsou od Boha! Někteří křesťané touží po novém Torontském požehnání (např. Daniel Kolenda, video zde), které mělo za následek démonskou invazi do církví. Torontské požehnání bylo od satana. Další věc je dar Ducha svatého – mluvení v jazycích. Nutno upozornit, že mluvení v jazycích není výhradně křesťanská záležitost! I mnoho okultistů hovoří v jazycích. Okultisté komunikují s démonem. I někteří „křesťané“ mohou mluvit démonskými jazyky. Nehledě na to, že jazyky lze velmi dobře imitovat. O tom jsem hovořil minule – Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 2. část (bod č. 25). Pokud někdo koná zázraky, nemusí být vždy za tím Bůh. Mnohé zázraky koná i satan (jeho moc je omezená – může konat pouze to, co mu Bůh dovolí)! Pozor na evangelisty, kteří dávají velký důraz na zázraky, vynucují si zázraky (na velkých shromážděních, skupiny a jednotlivci na ulicích…)!!! Pozor na křesťany, kteří si budují svou kariéru na základě svých prožitků (dneska mnoho křesťanů údajně navštívilo „peklo“ a Nebe) . Pokud si neověřujeme duchy, otevíráme se démonickému vlivu. Rozlišujte duchy, všechno si ověřujte u Boha! Z Písma víme, že se satan pořád snaží imitovat Boha.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

53. Satan křesťanům namlouvá, že k nim Bůh nehovoří. Pokud máš Ducha, Bůh k tobě promlouvá pořád! Bůh k nám promlouvá i skrz Písmo!

Je mnoho způsobů, jak satan a jeho démoni klamou lidi a svádějí je k hříchu. Existuje mnoho druhů pastí, které satan lidem klade. Zde jsem uvedl pouze několik málo příkladů. Je potřeba mít čisté srdce zaměřené na Boha. Je potřeba žít v plnosti Ducha svatého, pak budeš úspěšně odhalovat pasti satana.

Závěr – shrnutí
Je nesporné, že v současnosti satanova aktivita dosahuje obrovských rozměrů. Je tady obrovská démonizace. Kam se člověk podívá, vidí jeho působnost. Musíme si uvědomit, že satan by bez člověka nezmohl vůbec nic! Také si musíme si uvědomit, že satan a démoni jsou inteligentní bytosti, kteří nemají žádnou dobrou stránku a nechtějí pro člověka dobro. Satan není žádný hlupák! Satan se velmi dynamicky přizpůsobuje myšlení lidí a zdokonaluje své pasti. I proto každá generace přepisuje učebnice. Je potřeba říct, že satan nám může vládnout pouze tehdy, když mu to umožníme. Umožňujeme mu to tehdy, když žijeme v hříchu, když vzdorujeme Bohu… Tomu zlému se otevíráme tehdy, když věříme ve falešné učení, když věříme v okultismus, když provozujeme magické myšlení (pozitivní myšlení, myšlení Hnutí Víry…), když říkáme polopravdy (což jsou lži), když jsme pyšní, když jsme vlažní křesťané, když bereme Boží jméno nadarmo, když děláme nebiblické rituály, když sloužíme modlám (každá modla obchází Boha, což je pro Boha ohavnost)…

Někteří křesťané žijí, jako kdyby satan ani neexistoval. Někteří křesťané si dokonce myslí, že satan neexistuje! Někteří křesťané si myslí, že křesťanství je nějaká hra, která skončí vždycky dobře. Tyto křesťany vyvede z omylu až druhý Kristův příchod, Soud.

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Překlad 21. století, Matouš 16,27

Satan a jeho démoni se pořád snaží oklamat křesťany. Pořád znamená, že v každé vteřině našeho života! Uvědomuješ si to vůbec? Pokud nás Písmo učí, že máme chodit v Duchu, tak je potřeba v Duchu chodit v každé vteřině našeho života. Pokud polevíš, nastupuje satan, démoni.

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

Lidé nejsou vedeni pudem jako zvířata. Lidé mají rozum, svobodu rozhodování. Mohou se rozhodnou pro Boha nebo satana. Na jakou stranu se postavíš ty?

„Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,12

Všechny díly kázání:
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 1. část
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 2. část
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 3. část

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení