Kázání našeho společenství

Doptávat se Boha

Mluvíš s Bohem? Doptáváš se Boha? Necháš se vést Duchem Svatým? Je Bůh středem tvého života?

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok, kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu, ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích; těm, kteří zamýšlejí sestoupit do Egypta – avšak mých úst se přitom nedoptávají,“
ČSP, Izaiáš 30,1-2

Promiňte, ale někdy mi připadá, že okultisté více komunikují s duchovním světem (démony), než křesťané s Bohem.

Pokud se zeptáte okultisty (astrologa, psychotronika, léčitele…), jak přichází k informacím, zjistíte, že jde o princip „doptávání se“ (nejčastěji v mysli). Toto dělají věštci, hledači geopatogenních zón, proutkaři… Okultista se „někoho“ doptává a dostává odpovědi. Koho se doptává a od koho dostává odpovědi? Démonických bytostí. Démoni znají minulost a přítomnost, neznají však budoucnost. Démoni budoucnost pouze hádají nebo ví, k čemu dostanou od Boha svolení nebo příkaz. Okultismus je Bohem zakázaná praktika!

„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-12

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

Někteří lidé se snaží komunikovat s mrtvými lidmi (spiritismus). Toto se ve velkém rozsahu děje na Svátek zesnulých (tzv. dušičky). V období tohoto svátku lidé chodí na hřbitovy a přinášejí mrtvým různé předměty. Mimochodem, zapalování svíček na hrobech za zemřelé pochází z keltského pohanského rituálu! Hořící svíčky měly přivolat duše zemřelých a ty se měly v jejich plamenech očistit od hříchů. Pro satanisty a okultisty je oheň nebo zapálená svíčka nepostradatelnou součástí mnoha jejich (magických) rituálů.

Spiritismus se dostal také do křesťanství! Římští katolíci komunikují se zemřelou Marií (matkou Ježíše) a „svatými“. Někteří hypercharismatici (např. Bennny Hinn) si lehají na hroby zemřelých křesťanů, aby na ně přešlo Boží požehnání, které podle nich je přítomné a přetrvává v hrobech. Toto všechno jsou formy spiritismu – Bohem zakázaná praktika.

Doporučené kázání k prostudování: Exploze okultismu v křesťanství

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Překlad 21. století, Kazatel 9,5-6

Křesťané se mají obracet k Bohu, ne k ďáblu a jeho démonům! Pokud někdo kontaktuje duchovní svět a není to Bůh, duchovně smilní (s ďáblem a jeho démony)! Takový člověk je Bohu nevěrný (duchovní nevěra).

„A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.“
Překlad 21. století, Izaiáš 8,19- 20

Křesťan by neměl dělat věci po svém. Na každý den máme připravené skutky, které nám Bůh připravil. Verš z minulého kázání – Síla modlitby:

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21. století, Efeským 2,10

Křesťan má hledat Boha každý den. Křesťan má hledat Boží vedení, Boží pohled. Je potřeba nedělat věci sám z vlastních sil. Je potřeba mluvit s Bohem. Je potřeba Boha se doptávat. Toto je biblické a Bohu milé. Kdo se Boha nedoptává, způsobuje si problémy.

Doptáváš se Boha? Radíš se s Bohem?

„Saul se rozkřičel: „Proč jste se proti mně spikli – ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o něm s Bohem, aby proti mně povstal a číhal na mě, jak se dnes ukazuje!“
Achimelech na to králi odpověděl: „Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. Ať král svého služebníka ani mé příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 22,13-15

„Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: „Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?“
„Zaútoč!“ odpověděl mu Hospodin. „Vydám ti je do rukou.“
Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: „Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel.“ Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně.“
Překlad 21. století, 1. Letopisů 14,8-12

Závěr
Bůh chce být středem tvého každodenního zápasu. Dovol Mu to! Každý křesťan by měl mít důvěrný vztah s Bohem. Každý křesťan by se měl ve všem spoléhat na Boha. K tomu dojdeš jedině tak, že se budeš modlit, že se budeš Boha doptávat, že se budeš s Bohem radit. Neslyšíš Boha? Nemluví k tobě Bůh? Tak Mu to řekni. Žádej Boha, ať k tobě mluví častěji a hlasitěji. Nezapomínej, že Bible je Boží slovo. I přes Bibli k nám Bůh hovoří!

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

Bůh je pořád s tebou! Tento fakt je nesmírně potěšující a uklidňující.

„Ježíš přistoupil a promluvil k nim: “Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Překlad 21. století, Matouš 28,18-20

Bůh ví dobře o našem trápení, o našich problémech, o našich radostech… Nesnažme se Boha klamat, něco před Bohem skrývat.  On ví o naší nevěře a hříšnosti. Přes všechny naše pády nás Bůh miluje!

Nesnažme se Boha ignorovat. Křesťan, který se nemodlí a nedoptává se Boha, světští. Takový křesťan upřednostňuje světské problémy před Bohem. Svět, světské problémy křesťana odvádějí od skutečného Boha. Svět (ďábel) nás chce stále více a více zotročovat něčím stvořeným. Ďábel nám předhazuje informační zahlcení, které lidi vede k laxnosti, apatii (pasivita, zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům). Ve světě vidíme pěstování závislostí, žití pro tento život… Každý křesťan by měl mít v sobě nutnost doptávat se Boha, neboť u Boha je bezpečí, pokoj, pravda a láska. Amen.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení