Kázání našeho společenství

Jak se máme chovat k bratrům a sestrám v Kristu

Kázání ze dne 16.4.2017:

Víte, jak se máme chovat k našim sourozencům v Kristu?

Nejprve si pojďme říct, kdo je tvůj bratr, tvá sestra. Vysvětlení nalezneme přímo v Písmu…

„Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka,“
Bible, Matouš 12, 50

Tvůj bratr je ten, kdo činí vůli našeho Otce. Boží vůle je, Bůh přikazuje: posvěcení, svatost, sexuální čistota…

„Toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva“
Bible, 1. Tesalonickým 4,3

Máme vzdávat Bohu díky. To je další Boží vůle…

„Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,18

Plnit vůli našeho Otce je velmi důležité. Kdo neplní vůli Otce, ten může očekávat peklo…

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“
Bible, Matouš 7,21

Boží vůli máme plnit ochotně, celou duší…

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Bible, Efezkým 6,6

K vykonání Boží vůle potřebujeme vytrvalost…

„Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: „Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.“
Bible, Židům 10,36-37

Bratři a sestry se mají shromažďovat, povzbuzovat
Bůh chce, abychom si shromažďovali. Proč? Žádný člověk neví všechno. Máme se doplňovat, stejně muž a žena v manželství. Nemáme se pouze navzájem doplňovat, ale i povzbuzovat, napomínat a pomáhat si. Pokud budeme toto dělat, naše společenství poroste – Bůh mu bude žehnat.

„Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono „dnes“, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.“
Bible, Židům 3,12–13

„Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.“
Bible, Matouš 18,15-17

Bojujme společně proti zlu
Bratři a sestry v Kristu mají spojit společné síly a bojovat proti zlu- satanovi, který dychtí po jejich hříchu. Společně máme odhalovat jeho taktiky, kterými nás manipuluje a mnohdy i ovládá. Rozhodně se nemáme satana bát. Satan máme stírat Božím Slovem a vykazovat ho z našeho okolí – ve Jménu Božího Syna – Ježíše Krista. Pořád ho vykazuj ve Ježíše Krista – toho jména se satan obává, třese se, když to jméno vyslovíš. Navíc Boží Slovo je to, čeho se nejvíc obává a usvědčuje ho z genocidy.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible, Jan 8,44

Společné modlitby
Dobré jsou také společné modlitby. Můžeme se modlit za bezbožné lidi – naše přátelé a známé, příbuzné. Můžeme se společně také modlit za politiky nebo křesťany v islámských zemích. Společně se můžeme modlit za církev. A tak dále.

Pomáhejme si
Naše povinnost je svým bratrům a sestrám pomáhat. Ne na ně kašlat nebo je dokonce zatracovat. Pokud je tvůj bratr nebo sestra v těžké životní situaci, pomáhej mu, ocení to nejen tvůj bratr nebo sestra, ale i Bůh. Pomáhat nemusíš jen fyzicky, ale i v modlitbách. Žádej naše Otce, ať tomu a tomu žehná, ať ho uzdraví z nemoci apod.

Pozor na nenávist
Velký pozor musíme dávat na nenávist! Za každou nenávistí stojí náš největší nepřítel – ďábel. Ďábel lidi podněcuje k nenávisti. Pokud nějakého člověka nenávidíme, musíme činit pokání a vykazovat od sebe ďábla, neboť on v nás zasel myšlenku nenávisti. Velký pozor dávejme na nenávist vůči našim křesťanským sourozencům – bratrům a sestrám. Kdo nenávidí bratra, je vrah, říká Písmo…

„Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život.“
Bible, 1 Jan 3:15

To jsou velmi tvrdá slova! Křesťan, který bude nenávidět svého sourozence v Kristu, je zde srovnáván s vrahem – je stejný jako vrah. Takový nemá věčný život – čeká ho „peklo“. To je opravdu nekompromisní upozornění našeho Otce! Dávejme na to pozor.

Buď ve světle, ne v temnosti
Písmo nám jasně říká, že pokud nenávidíš bratra, jsi v temnosti…

„Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.“
Bible, 1. Jan 2,9

A zase naopak, když svého bratra miluješ, jsi ve světle…

„Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.“
Bible, 1. Jan 2,10

Pozor na hněv
Nejen nenávist je špatná, ale i hněv a zatracování lidí Bůh odsuzuje. Kdo zatracuje svého bratra, toho čeká peklo. To stojí v Písmu…

„Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.“
Bible, Matouš 5,22

Bůh nám jasně říká, že každý, kdo svého bratra bude zatracovat, skončí v pekle. To jsou další silná slova našeho Otce.

Nemáme stýkat s některými bratry
Jak z výše uvedeného již víme, máme se napomínat – upozorňovat na nepravosti druhých. Pokud napomenutí nepomůže, máme přistoupit k razantnějšímu kroku. Písmo nám říká, že se nemáme stýkat s bratry, kteří jsou smilníci, lakomci, modláři, opilci, lupiči.

Smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec, vydřiduch (21)
Smilník, lakomec, modlář, utrhač, opilec, lupič (Ekumenický)
Smilník, chamtivec, modlář, utrhač, opilec, lupič (Studijní)

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Bible – Překlad 21. století, 1. Korintským 5,9-11

„Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky; ale nemyslel jsem tím všecky smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. “
Bible – Ekumenický překlad, 1. Korintským 5,9-11

„Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte.“
Bible – Český studijní překlad, 1. Korintským 5,9-11

Jak vidíme, nejde o to, kdo se jak nazývá, ale o toho, jak se chová, co činí. Jaké skutky koná.

Pokračování verše…

„Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Bible, 1. Korintským 5,12-13

Lidi z venku bude soudit Bůh. Pokud soudíme lidi z venku mi, hrajeme si na Boha. A to nám nepřísluší. Nedělejme to a udělejme si raději pořádek u sebe. Měli bychom soudit sami sebe. Nikdo přece nemůže chválit Boha a žít ve vědomém hříchu, např. ve smilstvu. Žádný takový bratr by neměl oslavovat Ježíše Krista, který za tento hřích zemřel. Pokud tak činí, je to ohavnost.

To ale neznamená, že když se s někým takovým nebudeme stýkat, že se za něj nebudeme modlit. V těchto případech se musíme modlit za změnu věci. A pokud se takový bratr odvrátí od svého konání, které je proti Bohu, stýkejme se s ním a nepřipomínejme mu jeho dřívější nepravost. Vždyť cílem není trest, ale náprava.

Rozsévači svárů mezi bratry
Bůh nás ještě upozorňuje, že lidi, kteří zasévají/rozsévají sváry mezi bratry, má Bůh v ohavnost…

„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími.“
Bible, Přísloví 6,16-19

Studijní překlad:

„…a toho, jenž zasévá sváry mezi bratry.“

Tím jsou myšleny především bratři a sestry v Kristu. Zasévají/rozsévají – vytváří vzájemnou nedůvěru, spory a hádky. Ohavnost – odpornost, hnus. Bohu se tedy takový člověk hnusí. Pokud se podíváme do Písma, tak zjistíme, že Hospodin má za ohavnost:  věštění, čarodějnictví, modlářství, homosexualitu.

Buďme tolerantní
Je pochopitelné, že s každým si nerozumíš. Každý člověk je jiný, má jinou povahu, koníčky atd. Přesto máme všichni jedno společné – je to náš Otec, který touží po našem společenství. Náš otec nechce nenávist, hněv ani zlobu. Nic z toho není z našeho Otce. Náš Otec je dobro a láska. Obrovská a nepředstavitelná láska, která je nabízena každému člověku. Buďme tolerantní, mějme v sobě mírnost, pohodu a dobrotu.

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví“
Bible, Matouš 5,5

Nemáme se pomlouvat

„Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích!“
Bible, Jakub 5,7-9

Z tohoto verše je patrné, že máme trpělivě a pevně očekávat Pánův příchod. Na jiných místech Bible se píše, že máme bdít, protože nevíme, kdy Pán přijde. Zde se také dozvídáme, že si na sebe nemáme stěžovat – nemáme se pomlouvat. Bůh nám naznačuje, že za pomluvy můžeme být odsouzeni.

Važme slova
Z tohoto verše je patrné, jak je důležité, jak mluvíme…

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Bible, Matouš 12,36-37

Pokud se chceme vyhnout Božímu hněvu, musíme vážit slova.

Závěr
Někdy se navzájem pomlouváme, říkáme jak ten a ten je hrozný. V těchto chvílích nevážíme slov a neplníme Boží vůli, nedáváme svůj čas Bohu. Dávejme si na to pozor. Někteří křesťané se těší Domů, ale neuvědomují si, že jim Pán Ježíš při soudu může říct, že je vůbec nezná. Třeba proto, že si zavrhl a zatracoval svého bratra. Náš Otec nám přikazuje, že nesmíme zatracovat našeho bratra. To je příkaz, který musíme bezpodmínečně plnit! Bůh nám také jasně říká, že trest za toto neuposlechnutí je věčná smrt – peklo.

Kontrolujme se, co si myslíme o svých sourozencích. Kontrolujme své jednání. Každý den se kontrolujme!

Pokud máme o něčem pochybnosti, ptejme se Otce. Modleme se za to, ať nám dá moudrost v rozhodování.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení