Kázání našeho společenství

Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!

„Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!“
Překlad 21.století, Deuteronomium 7,21

Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Strach zažívají lidé od nepaměti. Velkou ďáblovou zbraní je strach ze smrti. Ďábel drží lidi strachem ze smrti. Pud sebezáchovy je jedním z nejsilnějších lidských pudů. Strach mají nevěřící – tělesní lidé bez Ducha.

„Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha.“
Překlad 21.století, Juda 1,18-19

Strach někdy mají také křesťané. Křesťané, i když mají Ducha, mají strach, protože Ducha uhašují. Kde je Duch, tam je svoboda. Kde je uhašený Duch, tam svoboda není.

„Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 3,17

Uhašování Ducha vede do tělesnosti, k hříchu. Každý člověk je doslova prosáklý tělesností a hříchem. Pokud si myslíš, že je v tobě kousek dobra, jsi v bludu. Tělesnost máme překrývat Duchem.

„Víme, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.“
Překlad 21.století, Římanům 7,14-20

Dneska vidíme, že ďáblova aktivita dosahuje obludných rozměrů. Nelze přehlednou, že svět žije jako za dnů Noemových – nevěřící žijí ve falešném klidu bezpečí. Žijeme jako za dnů Sodomy – exploze homosexuality a dalších sexuálních zvráceností.

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Překlad 21.století, Lukáš 17,26-30

Vidíme, že nečistí duchové (démoni) mají velké slovo na globální úrovni. Politici jsou pod těžkým démonským vlivem, útlakem. Řada politiků inklinuje k okultismu.

„Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají zázračná znamení a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.“
Překlad 21.století, Zjevení 16,12-14

Důsledkem ďáblových aktivit, politicko-démonského vlivu, prožívají lidé velké strachy. Ďábel všemožně udržuje lidstvo ve strachu (ekonomiky se zhroutí, virus všechny zabije, bude válka, asteroid zasáhne Zemi…). Nelze přehlédnout, že ďábel doslova zuří. Zuří, protože ví, že málo málo času! Čas likvidace ďábla a jeho pohunků v ohnivém jezeře se nezadržitelně blíží!

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Překlad 21.století, Zjevení 12,12

Neměj strach!
Křesťané jsou lidé víry. Věř, že Bůh tě má rád, že je s tebou a chrání tě. Díky Boží lásce jsi vychováván i trestán. Boží výchova přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

„Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna.“ Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21.století, Židům 12,5-11

Neměj strach z toho čím tě ďábel (televize, internet, politika, věda…) straší! Uprostřed tebe (v Božím chrámu) je Bůh, který pravým vládcem světa!

Doporučený článek k prostudování: Věda jako zdroj pravdy?

„Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!“
Překlad 21.století, Deuteronomium 7,21

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,13

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 3,16

Pokud máš pravého Krista v srdci, nemusíš se bát. Pozor, falešných bohů a kristů je všude mnoho!

„Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.“
Kralická, 1. Jan 4,1-3

Nepřijal jsi ducha strachu, otroctví, přijal jsi Ducha pravdy, lásky a odvahy.

„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!“
Překlad 21.století, Římanům 8,15

Neboj se lidí, okolností, boj se Boha, který svévolníky zlikviduje v ohnivém jezeře!

„Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte.“
ČSP, Lukáš 12,4-5

Pán Ježíš Kristus je vládcem všech pozemských králů země. Díky tomu bys měl být v naprostém klidu.

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Překlad 21.století, Zjevení 1,4-5

Pán Ježíš Kristus svou smrtí na kříži zlomil moc ďábla! Je dokonáno! Máš toho Nejsilnějšího, tak se neboj a věř Mu! Amen.

„A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.“
Překlad 21.století, Židům 2,14-15

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení