Kázání našeho společenství

Nepovyšujme se nad lidmi

Kázání ze dne 10.9.2017:

Dneska bych chtěl hovořit o tom, že nesmíme lidi (bezbožné ani křesťany) ponižovat, zesměšňovat je, opovrhovat jimi… Nejen bezbožní lidé, ale i někteří křesťané opovrhují lidmi – nováčky, chudými. To všechno je od ďábla. Pokud se někdo povyšuje, slouží ďáblu, poslouchá ďábla a jeho démony. Otevírá se démonům. Skrz aroganci, ponižování do člověka vstupují démoni.

Jak pracují démoni
Všichni víme, jak pracuje satan a jeho démoni. Popichují lidi (budují v nich) k sobectví, pokrytectví, samolibosti, ješitnosti, nafoukanosti, nadutosti, namyšlenosti, zlosti, pomstychtivosti, egoismu, pýše, aroganci, povýšenosti, vychloubačnosti… Povýšenost, arogance je spojená s pohrdavým, hrubým vystupování vůči druhým. V tom si libují démoni. Bohu se to samozřejmě hnusí.

Bohu se hnusí pyšný křesťan (duchovní pýcha), neboť takový člověk sám sebe staví na roveň Bohu. Pyšný křesťan se povyšuje nad ostatními lidmi. Pyšný křesťan poslouchá satana, démony. Pyšný křesťan touží po poctách, slávě… Někteří „křesťané“ tvrdí, že „věří“ v Boha, dokonce jsou hrdi na to, že patří do této vyvolené skupiny (i když denně hřeší a nečiní pokání). To se Bohu velmi hnusí. Tito „křesťané“ budou jednou odměněni, jak si zaslouží.

Pokud si někdo myslí, že vykonal křest a má Boží království jisté, lže sám sobě, podléhá démonskému učení. Pán Ježíš jasně všechny křesťany upozorňuje:

„Ne každý, kdo mi říká ‚ Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. “
Ekumenický překlad, Matouš 7,22-23

Písmo nám jasně říká, kdo neobdrží Boží království…

„Můžete si být jistí, že ŽÁDNÝ smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21. století, Efezkým 5,5

„Dobře si pamatujte, že ŽÁDNÝ smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“
Ekumenický překlad, Efezkým 5,5

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-26

„Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.“
Ekumenický překlad, Galatským 5,19-26

Pojďme si přečíst následující verš:

„K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili.“
Překlad 21. století, Přísloví 24,1-2

„Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrápily. “
Ekumenický překlad , Přísloví 24,1-2

Nechtějme být s lidmi (nevyhledávejme jejich společnost), kteří mají v sobě soustavnou zlost. Nechtějme být s lidmi, kteří pořád vyvolávají hádky, roztržky, rozbroje, jsou agresivní, napadají lidi apod. Nechtějme být s lidmi, kteří pohrdají ostatními lidmi. Tací lidé jsou plni démonů. Pořád hovořím na téma „Nepovyšujme se nad lidmi“, protože tito lidé se velmi často povyšují nad lidmi, pohrdají lidmi. Tací lidé nás totiž mohou strhnout k hříchu. Pokud se takto chová „křesťan“, nechtějme být v jeho společnosti, pokud se v jeho společnosti už z nějakých důvodů nacházíme, bavme se s ním o počasí apod., rozhodně s ním nekonzultujme Písmo, duchovní záležitosti. Pokud jsme k tomu okolnostmi donuceni, buďme maximálně obezřetní. Myslete na to, že démoni doslova dychtí oklamat křesťany a jsou velmi rafinovaní. A skrz rádoby křesťany se jim to může podařit. Vemte si, kolik křesťanů bylo do dnešního dne oklamáno démony. Obrovské množství lidí. Vemte si, kolik lidí bylo oklamáno falešným náboženstvím, falešnými proroky… Vemte si, kolik lidí uvěřilo, že naše planeta vznikla náhodou velkým třeskem, ne Božím stvořením. Obrovské množství lidí. Rozhodně nemějme ale k těmto lidem žádnou nenávist, nepovyšujme se nad nimi, litujme je, milujte je, modlete se za ně (za změnu atd.)…

Pojďme dál…

Démoni (pyšní lidé) nemají rádi napomínání. Všimněte si, že pokud nějaké arogantního, ješitného člověka napomenete, okamžitě se ohradí, často nehezky, nekompromisně, vulgárně.

Z opravdového křesťana má vyzařovat pokoj, láska, mírnost. Křesťan má být tichý. Nemá vyvolávat hádky a rozbroje. Pokud tak činí, měl by činit pokání.

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Ekumenický překlad, Filipským 4,4-7

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Ekumenický překlad, Matouš 5,5

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
Překlad 21. století, Matouš 5,5

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.“
Překlad 21. století, Matouš 5,9

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“
Ekumenický překlad, Matouš 5,9

Tuto zemi obdrží za dědictví pouze věrní křesťané. Tito křesťané budou přihlížet tomu, jak budou hříšníci vymýceni – odstraněni, vyhubeni, vyhlazeni (jako něco nežádoucího).

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

„Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.“
Ekumenický překlad, Žalm 37,34

„Očekávejž tedy na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě povýší, abys dědičně obdržel zemi, z níž že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš.“
Kralická, Žalm 37,34

Klasická démonská práce:

1. Myšlení a jednání lidí: „Já jsem někdo, ty jsi nic!“. Satan takto s oblibou popouzí lidi, kteří mají peníze, moc. Za tím je zase ta pýcha.

„Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde.“
Překlad 21. století, Přísloví 17,5

„Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane.“
Ekumenický překlad, Přísloví 17,5

„Kdo se posmívá chudému, útržku činí Učiniteli jeho; a kdo se z bídy raduje, nebude bez pomsty.“
Kralická, Přísloví 17,5

Bůh nenávidí pýchu, povyšování se nad lidmi…

„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími.“
Překlad 21. století, Přísloví 6,16-19

„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.“
Ekumenický překlad, Přísloví 6,16-19

Pýcha předchází pád, to je z Bible…

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu“
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

„Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“
Ekumenický překlad, Přísloví 16,18

„Před setřením bývá pýcha, a před pádem pozdvižení ducha.“
Kralická, Přísloví 16,18

Arogance, pýcha… To všechno je hřích a je potřeba z toho činit pokání.

„Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů – to vše je hřích.“
Překlad 21. století, Přísloví 21,4

„Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.“
Ekumenický překlad, Přísloví 21,4

Je potřeba si uvědomit:

„Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin.“
Překlad 21. století, Přísloví 22,2

A toto:

„Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy.“
Ekumenický překlad, Přísloví 29,23

2. Démoni skze lidi (bezbožné i křesťany) s oblibou znevěrohodňují lidi. Často znevěrohodňují kvalitu vytvořené práce.
3. Působnost démonů číl dál častěji vidíme v církevních organizacích. Pastoři a starší někdy opovrhují řadovými křesťany. Vědomě či nevědomě. Opovrhují křesťany, kteří jsou nováčci, opovrhují křesťany, kteří odmítají dávat tzv. desátky atd. To je klasická démonská práce – opovrhovat lidmi.
4. Rasismus. Kdo opovrhuje lidmi, kteří mají jinou barvu kůže, hřeší. Pokud opovrhuješ lidmi, kteří vypadají jinak než ty si představuješ, opovrhuje jeho Stvořitelem! Pokud to tak máš, čiň pokání.

5. Nepohrdejme svými rodiči…

„Poslouchej otce, který tě zplodil, nepohrdej svou matkou, až zestárne.“
Překlad 21. století, Přísloví 23,22

6. Proroctvími nepohrdejte…

„Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,20-22

Křesťan, který považuje některé lidi za méněcenné, by měl okamžitě činit pokání.

Když byl Pán Ježíš v lidském těle, neopovrhoval žádným člověkem. Naopak, vyhledával chudé lidi, nemocné… Proto nepohrdejme (a nevyvyšujme se nad nimi) bezdomovci, negramotnými, zdravotně postiženými, menšinou…

Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Tak to nedělejme ani my.

„Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?“
Překlad 21. století, Jakub 2, 1-4

Posuzování, souzení
Pokud máme v sobě k nějakému člověku (nebo skupině lidí) pocity odporu, nechuti, opovržení… takového člověka často nespravedlivě odsoudíme, nebo jím dokonce začneme pohrdat, čímž jej posadíme hluboko pod vlastní dokonalost. Pokud pohrdáme člověkem nebo ho nespravedlivě odsoudíme, jsme chyceni do léčky, kterou nám nastražil satan, démoni. Pozor na to.

Jak chcete, aby se lidi chovali k vám…

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“
Překlad 21. století, Matouš 7,1-5

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“
Ekumenický překlad, Matouš 7,1-5

„Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě.“
Překlad 21. století, Římanům 2,1-2

„Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají.“
Ekumenický překlad, Římanům 2,1-2

Můžeme „soudit“/posuzovat? Ano, ale ne vždycky a všechno. A pozor na nespravedlivé soudy!

Máme právo „soudit“/posuzovat svět (satanský systém, který nám vládne), hříchy světa.

„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.“
Překlad 21. století, Jan 15,18

„Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.“
Ekumenický překlad, Jan 15,18

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Ekumenický překlad, Jan 3,16

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích.“
Překlad 21. století, Izaiáš 13,11

„A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím troufalost ukrutníků.“
Ekumenický překlad, Izaiáš 13,11

„Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 2-3

„Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života!“
Ekumenický překlad, 1. Korintským 6, 2-3

A máme právo „soudit“ a kárat své bratry a sestry v Kristu…

„Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok‘. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník.“
Překlad 21. století, Matouš 18,15-17

„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.“
Ekumenický překlad, Matouš 18,15-17

Pokud některý bratr/sestra v Kristu je modlář, smilník, pomlouvač… (a nečiní z toho pokání), s tím se nemáme stýkat. Pokud dlouhodobě a vědomě hřeší, můžeme ho  vyloučit ze shromáždění…

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 5,9-13

„Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky; ale nemyslel jsem tím všecky smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!“
Ekumenický překlad, 1 Korintským 5,9-13

Bratr, který je modlář, chamtivec… nespatří Boží kralovství. Takové čeká věčná smrt (peklo).

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6,9-10

„Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“
Ekumenický překlad, 1. Korintským 6,9-10

Takže, nesuďme všechny a všechny. Pokud soudíme/posuzujeme, suďte spravedlivým soudem, nemáme dělat unáhlené soudy, ne „podle zdání“. Suďme objektivně, a to podle Božího slova.

Ježíš říká židům, kteří překroutili Mojžišův zákon o Sobotách:

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Překlad 21. století, Jan 7,24

„Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!“
Ekumenický překlad, Jan 7,24

„Nesuďte podle osoby, ale spravedlivý soud suďte.“
Kralická, Jan 7,24

„Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“
Studijní překlad, Jan 7,24

Závěr
Mějme úctu ke všem lidem. Věřícím i nevěřícím, agresivním i mírným. Buďme pokorní. Nemějme v sobě žádnou zlobu.

Povyšování se nad lidmi je odporné. Pořád se chtějme podobat Pánu Ježíši, který miloval všechny lidi – chudé i bohaté, tlusté i tenké…

Mysli na ostatní jen v dobrém…

„Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. “
Ekumenický překlad, Římanům 12,17-21

Bůh nikomu nestraní…

„Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.“
Ekumenický překlad, Koloským 3,23-25

Myslete na to, že Bůh bude soudit i to skryté…

„Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí . Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“
Ekumenický překlad, Kazatel 12,13-14

Pokud se ve skrytu před někým povyšuješ, čiň pokání.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení