Kázání našeho společenství

Třese se před tebou satan? Leží ti satan a jeho démoni u nohou?

Kázání ze dne 20.8.2017:

Bezbožní lidé nevěří v existenci satana a jeho démonů (a samozřejmě ani v Boha). Satana a démony berou jako smyšlené postavy z pohádek nebo filmů. Tito lidé jsou oklamáni samotným satanem. Satan vnutil lidem myšlenku, že neexistuje on ani Bůh. Satan soustavně vnucuje lidem, že neexistuje žádný duchovní svět. Satan podsouvá lidem, že jejich smrt je nevyhnutelná a po smrti nic není (pokud tedy pominu spiritismus). Tyto lidi  jednou probudí příchod Ježíše Krista (Božího Syna), který se vypořádá s lidským hříchem a všechny bezbožné lidi usmrtí.

Ať se nám to líbí nebo ne, satan je bůh tohoto světa…

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,3-4

Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.“
Ekumenický překlad, 2. Korintským 4,3-4

Satan je jeden z vládců tohoto padlého světa…

„Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
Překlad 21. století, Jan 12,31

„Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“
Ekumenický překlad, Jan 12,31

Satan má velkou moc nad tímto světem…

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

„Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.“
Ekumenický překlad, 1. Jan 5,19

Satan je lhář. Všechno co řekne, je lež…

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

Za každým hříchem hledejme satana, on hřeší už od samého počátku…

„Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.“
1. Jan 3,8

Satan nenávidí lidi, chce nám jen škodit…

„Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“
Ekumenický překlad, Jan 10,10

Satan na lidi klade pasti…

„…a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 2,26

„…a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.“
Ekumenický překlad, 2. Timoteus 2,26

Nebojme se satana
Někteří křesťané mají obavy ze satana, což je špatně. Satana se obávat nemáme, naopak, satan nám má ležet u nohou, má se před námi doslova třást. Kdy se bude před námi třást? Bude se třást tehdy, když ho nebudeme poslouchat a budeme odrážet jeho útoky Božím slovem. Tady vidíme, jak je důležitá znalost Bible.

„Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Jaku 2,18-19

Jak vítězit nad satanem? Dodržujte Boží přikázání.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Jakub 4,7-8

Před kým se satan netřese?
Kromě bezbožných lidí to jsou křesťané, žijí nevázaným životem. Je s podivem, že někteří „křesťané“ jsou několikrát rozvedeni. A ani jednou jednou v tom není smrt partnera nebo smilstvo (dva biblické důvody pro rozvod). Satan se dále netřese před křesťany, kteří:

1. Nedodržují Boží přikázání.

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.“
Překlad 21. století, Kazatel 12,13

2. Mají své modly (chamtivost, peníze, sport, televizi, internet, zvířata, koníčky, člověka…).

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Exodus 20,4-5

3. Podléhají touhám svého těla.

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-23

„Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“
Ekumenický překlad, Galatským 5,19-23

Touha těla je i bohatství, peníze…

„Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 6,9-12

„Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.“
Ekumenický překlad, 1. Timoteus 6,9-12

4. Jsou pyšní, vychloubační, sebestřední.

„Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,5

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost“
Ekumenický překlad, 1. Petr 5,5

„Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jist.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,5

„Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu.
Ekumenický překlad, Přísloví 16,5

5. Pomlouvají druhé.

„Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,11

„Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích!“
Překlad 21. století, Jakub 5,9

6. Mají v sobě nenávist, neodpuštění, zlost.
7. Jsou fanatičtí. Každý fanatismus je od satana. Fanatismus: Jednostranný absolutní postoj. Fananatik má svou vlastní pravdu a nepřipouští kritiku. V případě kritiky je agresivní.
8. Milují tento svět. „Světem“ myslím uspořádání světa organizované satanem na principu násilí, závisti, sobectví, touhy po moci a požitcích.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1 Jan 2,15-16

9. Nemají lásku k lidem.
10. Netěší se na příchod Pána Ježíše.

„Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: Přijdu brzy. Amen, přijď, Pane Ježíši!“
Překlad 21. století, Zjevení 22,20

11. Neplní příkazy Pána Ježíše (křty, evangelizace…).
12. Kdo se nechává tetovat, piercing apod. Nejen lidé ze světa, ale i křesťané se nechávají tetovat. Ať se nám to líbí nebo ne, každé tetování je vždy výrazem satanismu (ať je to jakékoli znamení – i křesťanské symboly!). Vytetované symboly přivolávají démony.

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Překlad 21. století, Leviticus 19,28

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,16

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.
Překlad 21. století, 1. Korintským 6,19-20

13. Kdo používá/nosí symboly satana (tzv. vševidoucí oka, symbol Victory, tzv. paroháč, blesk, had atd.).
14. Provozuje nebo věří v okultismus (kartářka, horoskopy, reiky…).
15. Provozuje  homosexualitu. Někteří katoličtí kněží jsou homosexuálové!
16. Neověřuje si všechno v Bibli. Je až s podivem, kolik křesťanů si myslí a koná to, co čte na internetu, v knihách, vidí v televizi…

„Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny. Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,15-22

17. Neplní manželskou povinnost.

„Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému – jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,3-5

A tak dále.

Nenechávejme do sebe vstupovat satana…

„Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,3

„Vyvolil jsem si vás dvanáct,“ řekl jim na to Ježíš; „jeden z vás je ale ďábel.“ A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti.“
Překlad 21. století, Jan 6,70-71

„Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“ Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti.
Ekumenický překlad, Jan 6,70-71

Satan nám pořád vnucuje myšlenky…

„Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit.“
Překlad 21. století, Jan 13,2

Z tohoto případu vidíme, že satana do sebe necháváme vstupovat skrz peníze – chamtivostí.

Závěr
Žijeme v době, kdy Satan  ve velkém rozsahu nabízí  bohatství, moc, popularitu, pýchu… Mnoho lidí mu podléhá. Žijeme v době, kdy satan a jeho démoni velmi významně zneužívají vědu. Pomocí vědy se jim podařilo zamaskovat svou existenci. Žijeme v době, kdy bezbožní lidé s oblibou (jednotně) říkají, že kdyby byl Bůh, nedopustil by všechno to zlo. Ti lidé nevědí (nebo nechtějí vědět), že člověk by stvořen s možností volby. Ti lidé nevědí, že Bůh je maximální demokracie, je trpělivý a chce, aby každý člověk došel k pokání.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
2. Petr 3,9-10

Ti lidé nevědí, že kdyby Bůh zasahoval do každé nepravosti, tak by byla otázka času, kdy by došlo i na tebe. Protože všichni jsme hříšníci a zasloužíme si peklo (peklo = smrt).

Musíme si uvědomit, že satan nemůže nikoho donutit k hříchu. Nemůže nás manipulovat. To se děje pouze v případě, když mu to sami dovolíme. Používejme proti němu a jeho démonům to mocné jméno: Ježíš Kristus. Satan prchá a třese se před tím každým člověkem (!), který hledá útočiště v tomto mocném jménu. Z praxe víme – vyhánění démonů (exorcismus), jaké toto Jméno má obrovskou sílu a moc. Satan se třese, když se modlíme. Čeká, co se bude dít. Když se modlíme v jazycích, navíc tomu nerozumí.

Proti Satanovi je možné efektivně bojovat, dokonce nad ním můžeš zvítězit! Je důležitá znalost Písma a spolehnutí se na Boží moc. Vždyť:

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
2. Timoteus 3,16-17

Důležitá je též: sebekontrola, vytrvalost a modlitby. Odrážej jeho útoky jako Ježíš: Je psáno!

„Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. „Jsi-li Boží Syn,“ řekl, „vrhni se dolů! Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“
Ježíš mu řekl: „Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“
Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Překlad 21. století, Matouš 4,1-10

Všimněte si toho, jak satan říká: „Jsi-li Syn Boží.“ – satan zasévá pochybnost. Satan vyslovil pochybnost o tom, že Ježíš je Božím Synem. Po důrazném odmítnutí se satan stáhl.  Buďme tedy na satana jako Ježíš – tvrdý, nekopromisní, nepochybovační.

Pokud chceme, aby se satan před námi třásl, nepochybujme v modlitbách:

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Překlad 21. století, Jakub 1,5-8

Také samozřejmě musím připomenout, že je velmi důležitá víra. Bez víry není možné se zalíbit Bohu.

V našich představách šlapejme po všem zlém…

„Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,19

Satan skončí likvidací. Připomeň mu to někdy.

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Překlad 21. století, Zjevení 20,10

On ví, že jeho konec se nezadržitelně blíží, proto vidíme všude okolo takovou démonizaci…

„Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“
Zjevení 12,12

Polož si otázku: Třese se před tebou satan? Leží ti u nohou? Pokládej si tyto otázky každý den.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení