Kázání našeho společenství

Kdo je Bohu blízko, nemá zalíbení v modlářství

Apoštol Jan křesťany důrazně napomíná:

„Vyvarujte se model, drazí!“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,21

V Božím slovu dále stojí:

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Exodus 20,4-5

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

„Neboť  honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
ČSP, 2. Petr 2,18-19

Boží slovo říká, že Bohu se lidská modloslužba nelíbí.

Modla nutně nemusí být nějaký předmět vyrobený lidskou rukou. Modlou je vše, co v životě člověk dává před Boha.

Příčin modloslužebného jednání může být celá řada. Jedna z příčin je lidská touha po věcech, jež nejsou nezbytně nutné. Mnoho lidí podléhá materialistickým svodům. Lidé chtějí žít v blahobytu. Lidé chtějí mít neustále k dispozici teplou vodu z vodovodního řádu, elektřinu, mobil, internet… Vidíme, kam až nás dovedl blahobyt Evropy… Podobně na tom byla Sodoma:

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.“
Překlad 21. století, Ezechiel 16,49

Někdo má modloslužbu díky životním starostem. Pro některé jsou  modlou samotné životní starosti. Křesťan by měl dávat všechny své starosti Bohu v modlitbě.

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34

Jiní mají své modly, protože touží po neustálém rozptýlení, zážitcích… Užít si to, prožít si to… Mimochodem, toto lidem rád doporučuje ďábel!

Kdo žije pro modloslužbu, koho modloslužebné jednání nějak uspokojuje, kdo se modloslužby nechce vzát, žije pro tento život.

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,19

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

Nežiješ v modloslužbě? Nežiješ v duchovním modlářství?

1. Klanění se náboženským předmětům (malby, obrazy, sochy, medailonky, předmět růženec, sedmiramenný svícen…) je modloslužba. Už samotný fakt, že někdo pokleká před nějakým náboženským předmětem, má tento předmět jako prostředníka k modlitbě, dopouští se otřesné modloslužby.

„já jsem Hospodin, to je mé jméno a svou slávu nebudu dávat jinému, ani svou chválu sochám“
Pavlíkův studijní překlad, Izaiáš 42,8

„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!“
Překlad 21. století, Leviticus 26,1

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 4,15-18

2. Chamtivost je modlářství. Chamtivost je nadměrná touha získat nebo vlastnit více, než je nutné, zejména v případě materiálních věcí.

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Překlad 21. století, Koloským 3,5-6

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
Překlad 21. století, Efeským 5,5

Jsi spokojený s tím, co máš? Nemáš lásku k penězům? Byla by pro tebe měnová reforma problém?

„Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost spojená se spokojeností. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 6,6-10

3. Modloslužbu v nás chtějí vytvořit moderní obchodní řetězce. Pozor na otroctví v podobě různých slev a akcí. Není závadné nakupovat v obchodních řetězcích, ani tzv. v akcích, závadné je mít z toho modlu. Kdo zboží v akci prostě „musí mít“, tak to je znak modloslužebného chování.

Obchodní řetězce nás chtějí nalákat na slevy. Zástupci těchto společností moc dobře ví, že člověk, který jde koupit zboží v akci, velmi často nakoupí i zboží mimo akci. Výsledek je, že člověk koupí zboží, které by jinak nekoupil. Někdy jde o zboží, které vlastně ani nepotřebuje. Takže ve finále člověk neušetřil, ale „prodělal“… Jde o techniku manipulace s lidskou myslí.

4. Obří dnešní modlou je závislost na informacích. Není pochyb o tom, že žijeme v informační době. Člověk určitě potřebuje informace, pozor však na to, aby jich nebylo příliš (informační zahlcení). Pozor na neustálé kontrolování zpravodajských serverů, sociálních sítí, e-mailu… Zpravodajské servery nás neustále něčím straší – chtějí vyvolat strach. Strach je další dnešní velkou modlou. Opravdové zlo je „chytrý telefon“ (který není vůbec chytrý), který má připojení k internetu. To je „ďábel kapse“.

Doporučený článek k prostudování: Křesťan a závislost na digitálních technologiích

5. Dalším velkým problémem dnešní doby je televize, resp. sledování televizních pořadů. Televize je psychosociální zbraň, která dělá z lidí „naprogramované stroje“. Řada lidí včetně křesťanů má závislost na sledování televize. Lidé mají závislost na sledování filmů, seriálů, sportovních přenosů… Různé dokumentární pořady šíří podvodné vědecké nauky.

Doporučené články k prostudování: Sledování televize je pro člověka nebezpečné!, Věda jako zdroj pravdy?

6. Pozor, aby sis neudělal modlu z člověka! Modlu si můžeš udělat i sám ze sebe. Křesťan může být pyšný na své dovednosti, vzdělání, pevné zdraví, dlouhověkost, poznání, dary Ducha… Pozor na vysoké sebehodnocení, sebeobdiv, závislost na sobě samém.

„Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,12

Modla může být tvé manželství, manžel/manželka, potomci…

Modla může být nějaký kazatel, evangelista. Na bohoslužbu v prvé řadě jezdíme za Kristem, ne za člověkem!

7. Někteří křesťané mají modlu ve formě služby Bohu. Bohu máme sloužit, ale nesmíme to mít nad samotného Boha. Je velký rozdíl dělat věci pro Boha, nebo s Bohem! Máme evangelizovat lidi, ale běda, jak se z toho stane modla. Každá služba Bohu by měla být v souladu s Boží vůlí. „Služba Bohu“, která je založená na pocitech, na vlastních potřebách, to není pravá služba Bohu.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. (…) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Překlad 21. století, Matouš 7,15,21-23

8. Značná část dnešních lidí má za modlu zvíře. Tolik dnešních lidí včetně křesťanů dává na/nad úroveň člověka zvíře. To je pro Boha strašná ohavnost!

Doporučený článek k prostudování: Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

„Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Překlad 21. století, Genesis 2,20

„Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať  z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Překlad 21. století, Genesis 9,1-3

9. Pozor na pracovní modly. Podnikatel může být pyšný na svou prosperující firmu. Zaměstnanec může být pyšný na své vysoké postavení v zaměstnání. Někdo může být pyšný na svou „nepostradatelnost“ v zaměstnání. A tak dále.

10. I křesťanské učení může mít někdo na modlářské úrovni. I správný výklad Božího slova, když ho dáme nad samotného Boha, je modloslužba.

Falešné učení, které se tváří jako křesťanské, už to samo o sobě je považováno za modlu. Dneska vidíme falešné proroky, kteří jsou doslova upnuti na „poslední časy“, Stát Izrael, Třetí chrám… Už to přichází… Tito lidé žijí v neustálém napětí, což jim zasťiňuje Krista.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Toto je pouze mini výčet modloslužebnictví. Modloslužebnictví může mít stovky podob!

Jak se zbavit modloslužby? Přestat jí vykonávat. Pokud ti to nejde, požádej Boha, ať ti s tím pomůže. Důležité je hlavně s tímto hříchem bojovat! Nejhorší je stav, když se člověku modloslužba líbí. Pozor na omlouvanou modloslužbu (vždyť to dělám pro Boha apod.).

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

Pozor, Boží slovo o modlářích hovoří dost tvrdě:

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21.století, Zjevení 22,14-15

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Závěr
Bůh skutečně nemá rád modlářství.

„A tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 10,14

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,11

Žárlivě milující Bůh tě chce mít jen pro sebe!

„já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21.století, Exodus 20,5

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21.století, Exodus 34,14

Kdo je Bohu blízko, nemá zalíbení v modlářství. Kdo je Bohu blízko, rozvíjí svůj vztah s Bohem. Rozmlouvá s Ním. Dotazuje se Ho. V prvé řadě čerpá z Božího slova, ne z nějakých videí, článků… Využívej k dobrému svěřený čas. Každý den dávej Bohu sám sebe. Dnes a denně hledej Boží vůli. Amen.

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.“
Překlad 21.století, Efeským 5,15-17

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení