Kázání našeho společenství

Velikonoce. Večeře Páně. Modlitební setkání

1. Velikonoce. Velikonoce v podobě: zdobení kraslic, kreslení zajíčků, pomlázka, velikonoční půst, oslava příchodu jara… jsou pohanský (démonický) svátek.

Křesťanské Velikonoce je židovský svátek nekvašených chlebů (latinsky Pascha, hebrejsky Pesach – přechod, přejití), který připomíná vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.

„Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,1 a 7

„Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce. Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován zabit velikonoční beránek.“
CSP, Lukáš 22,1 a 7

Apoštol Pavel doporučil slavit Pesach:

„Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.“
Překlad 21. století, 1.Korinstkým 5,7-8

Jsou Velikonoce pro křesťany připomenutí ukřižování Ježíše Krista a oslava Jeho vzkříšení z mrtvých? Ježíš nikdy neřekl, aby byl původní svátek Pesach nahrazen připomínkou Jeho ukřižování a oslavou vzkříšení z mrtvých – on sám Pesach slavil. Ježíš ustanovil uctívat Jeho památku Večeří Páně. Při Večeři Páně si připomínáme Ježíšovu oběť, a to, že s Bohem stojíme ve smlouvě. Křesťané si při Večeři Páně připomínají Ježíšovu oběť mnohokrát do roka, ne jenom v období Pesachu (Velikonoc).

Křesťané si mohou v období Pesachu připomenout ukřižování Ježíše Krista a Jeho vzkříšení z mrtvých, protože k tomu opravdu v období Pesachu došlo. Ne ale podle toho, jak je slaví svět a falešná náboženství (Římsko-katolická církev), ale Večeří Páně. Velikonoce, jak je slaví Římsko-katolická církev, nemají nic společného se skutečným křesťanstvím. Jedná se o tradici, modloslužbu a pohanské praktiky, které vytvořil pomocí oklamaných lidí satan.

Nekompromisně odmítejme Velikonoce podle pohanských a římskokatolických tradic!

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
Překlad 21. století, Římanům 12,2

„A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“
CSP, Římanům 12,2

Mějme na mysli, že nepatříme tomuto světu, neboť dočasným vládcem světa je satan. Ježíš nás svou milostí vyňal ztohoto zkaženého světa. Jsme  novým stvořením v Kristu. Křesťané patří novému věku.

„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.“
Překlad 21. století, Jan 6,18-21

2. Večeče Páně.

„Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.“
Překlad 21. století, 1.Korinstkým 11,23-29

3. Modlitební setkání.

Modlitební setkání (několik hodin chval a modliteb). Modlitby za: církevní organizace, politiky a politické systémy, okultní spolky, za křty na odpuštění hříchů, další dary Ducha svatého, úspěšné vymítání démonů, pastory a evangelisty spadající pod Hnutí Víry, Boží Izrael, Evropskou unii, OSN, UNESCO, školský systém, odhalování modloslužby a pastí satana… Modlitby za lidi provozující okultismus, vegetariánství, jógu

„Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu,rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!“
21. století, Žalm 105,1-3

„Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí!“
Překlad 21. století, Žalm 147,7-13

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století, Matouš 7,7-8

„A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století,Lukáš 11,9-10

„Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.“
Překlad 21. století,Jan 16,23-24

„Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“
Překlad 21. století,Marek 11,24-26

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století,Filipským 4,6-7

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,7-8

„Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání!“
Překlad 21. století, Žalm 4,4

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“
Překlad, 21. století, 1.Timoteus 2,1-4

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Překlad 21. století, Jakub 1,5-8

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století,Filipským 4,4-7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení