Kázání našeho společenství

Modleme se za ostatní lidi (přímluvná modlitba)

Kázání ze dne 13.8.2017:

Není pochyb o tom, že když se modlíme, Pán naslouchá. Vždycky a pořád. Správný křesťan tráví na modlitbách spoustu času. Správný křesťan se modlí pořád a všude. Většinou se modlíme sami za sebe (za naše potřeby), často ale zapomínáme, že máme okolo sebe spoustu lidí, kteří potřebují přímluvnou modlitbu. Jsem přesvědčen o tom, že pokud se budeme modlit za jiné lidi, Bůh nám bude žehnat ještě víc.

Vůbec není závadné, že se modlíš sám za sebe. Nezpochybňuji to, že je potřeba se modlit sám za sebe! Ale nesmíme zapomínat i na své okolí – příbuzné, známé, kolegy v práci… . Na lidi, kteří potřebují uzdravení, lepší práci…

Bůh ví, co potřebujete, ještě před tím, než ho o to poprosíte…

„Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte“
Matouš 6,8

Mysleme na ostatní lidi
Máme žít v pokoře, vážit si druhých víc než sebe…

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.“
Překlad 21. století, Filipským 2,3-4

„v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe“
Ekumenický překlad, Filipským 2,3-4

Za co se můžeme modlit
Modlit se můžeme za mnoho věcí, např.:
1. Ať lidé odhalují falešná náboženství.
2. Náboženské organizace a sbory. Ať vyučují jen pravdivé náboženství.
3. Za uzdravení.
4. Lepší zaměstnání nebo úspěšné podnikání.
5. Ať lidé nepropadají okultismu. Modleme se nejen za lidi, kteří vyhledávají horoskopy, ale i za lidi, kteří praktikují tak nebezpečnou jógu.
6. Prezidenta, politiky…
7. Ať lidé mají moudrost, porozumění, lásku k lidem.
8. Přímluvnou modlitbou můžeme ovlivnit to, že Bůh si k sobě přitáhne víc lidí.
9. Modleme se za bezbožné lidi, ať poznají pravdu a uvěří v Pána Ježíše.

A tak dále.

Kde všude se můžeme modlit za ostatní lidi
1. Modlit za druhé se můžeme v soukromí doma.
2. Minule (kázání o darech) jsem hovořil o tom, jak jdeme do obchodu a dychtíme po slevách, kolik času věnujeme slevám. Dneska bych to chtěl připomenout s tím, že když jsme v tom obchodě a nakupujeme, tak nezapomínejme se tady modlit. Modlit se za ostatní lidi, kteří nakupují v obchodě, personál. Žehnat jim, prosit ať procitnou a uvěří v Boha atd.
3. Modleme se za naše spolupracovníky v práci.  Za dodavatele, kteří tam jezdí atd.
4. Modleme se za druhé u lékaře, když čekáme v čekárně.
5. Když čekáme na uřadě, modleme se tam za přítomné lidi.

Místa, kde se můžeme modlit za druhé, je mnoho.

Modleme se za všechny lidi
Modleme se za všechny lidi. Muže i ženy. Závistivce, nespravedlivé, bezbožníky, posměvače, modláře…

Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas“
1. Timoteus 2,1-6

Nezapomínejme se modlit za vládce, kteří mají v rukou moc. Modleme se za to, ať tito lidé mají moudrost v rozhodování. Vždyť oni do určité míry řídí naše životy. Často ovlivňují to, čím se zabýváme, co jíme, nad čím přemýšlíme a mnoho dalšího. Je opravdu velmi důležité se modlit za prezidenty, politiky apod. Pokud je něco napsaného v Písmu, je to vždycky důležité.

Modleme se za bratry a sestry v Kristu (osobní potřeby, duchovní růst…). Věnujme se sami sobě. Hovořme spolu. Nemějme obavy požádat bratra nebo sestru o přímluvnou modlitbu.

„Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Efeským 6,18

Modleme se za ty, kteří nám nějakým způsobem ubližují (a žehnejme jim)…

„žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají“
Lukáš 6,28

Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“
Matouš 5,44

Modleme se i za objekty, prostory kde se shromažďuje větší počet lidí – školy, pošty, kostely, obchody, úřady… Modleme se za to, ať zde nemá vládu satan a démoni, ale Boží duch.

Modleme se za to, aby soužení, které mají být na konci věků, nebylo v zimě…

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost‘, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil.“
Marek 13,13-20

Modleme se v jazycích
Když se modlíš v jazycích, možná se za někoho modlíš. Proto se nezapomínejme modlit v jazycích.

Závěr
Ať se nám to líbí nebo ne, žijeme v době strachu – v době obrovské démonizace. Lidi mají obavy z mnoha věcí. Lidé se bojí o zaměstnání, zdraví apod. Lidé mají strach z třetí světové války. Satan a démoni pomocí bezbožných lidí soustavně zdůrazňují (televize, internet…), že jednou vypukne třetí světová válka, která bude mít pro lidstvo fatální důsledky. Lidé mají čím dál větší existenční strachy (přijdu o zaměstnání, budu mít na zaplacení nájmu, půjčky…)… To všechno jsou strachy od toho zlého – satana, který dohání mnoho lidí k depresím, sebevraždám. Všichni tito lidé potřebují naše motlitby. Modleme proto číl dál víc za bezbožné lidi, které ovládá strach, kteří mají pozemské problémy. Modleme se za tento znesvěcený svět.

Jako křesťané si musíme si uvědomit, že modlitba má obrovskou moc! Nikdy nic nezačínej dělat bez modlitby. Modleme se před tím, než půjdeme kázat evangelium. Modleme se za to, ať si ty lidi Pán k sobě přitáhne (ať jim dá milost spasení).

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den.“
Jan 6,44

Musíme si uvědomit, že bez Boha není nic. On to tady všechno řídí. On dokáže udělat pro nás nepředstavitelné věci. Pořád Mu za všechno děkujte, mějte Ho na prvním místě a nestále se modlete. Boha máš na prvním i tím, že se pořád modlíš za sebe i za druhé. Když se modlíš za druhé, nemělo by to být z povinnosti, ale ze srdce. Možná si ani neuvědomujeme, že mnoho lidí může poznat Krista díky naší přímluvné modlitbě. Je možné, že i já jsem poznal Živého Boha díky jinému člověku.

Na konci každé modlitby je dobré říkat (a samozřejmě to tak i myslet): „Tvá vůle se staň“.

„Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se: Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá!
Lukáš 22,42

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení