Kázání našeho společenství

Blázen myslí, že Bůh není!

Bůh je veliký a nad naše chápání.

„Hle, Bůh je veliký nad naše chápání,“
Překlad 21. století, Job 36,26

„Nebo Bůh silný tak jest veliký, že ho nemůžeme poznati,“
Kralická, Job 36,26

Boha Stvořitele nikdo nestvořil. Bůh existoval vždycky. Bůh nemá počátek ani konec.

„Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!“
Překlad 21. století, Žalm 90,2

Boha lze nalézt!

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 29,13

Boží slovo říká, že jen blázen myslí, že Bůh není. Blázen je člověk trpící šílenstvím (bláznovstvím, nepříčetností).

„Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by!“
Překlad 21. století, Žalm 53, 2

„Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavnou páší nepravost; není, kdo by činil dobré.“
Kralická, , Žalm 53, 2

„Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají špatnosti. Není, kdo by činil dobro.“
ČSP, Žalm 53, 2

Většina žijích lidí si myslí, že neexistuje Bůh Stvořitel – ten, který to tady všechno stvořil (včetně tebe) a udržuje. Kdo si myslí, že Bůh Stvořitel neexistuje, žije v omylu, resp. je oklamán ďáblem, který všemožně Boha zasťiňuje.

Bible začíná konstatováním:

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“
Překlad 21. století, Genesis 1,1

Bible na toto téma pokračuje:

„Naše pomoc je ve jménu Hospodin – nebe i zemi on sám učinil!“
Překlad 21. století, Žalm 124,8

„Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“
Překlad 21. století, Zjevení 4,11

Berme tedy vírou, že Bůh stvořil Nebe a Zemi. Berme vírou, že Bůh Stvořitel je Pánem (vlastníkem) Nebe a Země. Člověk není majitel Země ani domu nebo bytu, kde bydlí, ale pouhý správce Božího majetku. Berme vírou, že Bůh všechno prostupuje a řídí. Berme vírou, že Bůh stvoří nové Nebe a novou Zemi.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24-27

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17

„my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,13

Blázen myslí, že Bůh není!
Kdyby se nevěřící člověk pozorně díval okolo sebe, kdyby člověk odsunul to, čím byl ve škole vyučen (dnešní školský systém je nástroj slepého přijímání názorů a postojů), kdyby člověk nevěřil všemu, co říkají média a věda, poznal by, že je to tady někdo, kdo to všechno stvořil a udržuje.

Doporučený článek k prostudování: Věda jako zdroj pravdy?

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Překlad 21. století, Římanům 1,20

Ďábel účelově na lidi chrlí informace a dezinformace, které mají zastiňovat Boha. Tyto informace často mají charakter zasévání pochybností a strachu. Kdo má strach, ten je lépe manipulovatelný a ovladatelný. To ďábel ví moc dobře. Ďábel také chce, aby se člověk soustředil na nepodstatné věci, např. na věci vedoucí k blahobytu a pohodlí, na filmy, hry, televizní zprávy, předpověď počasí… Značný vliv na zasťiňování Boha mají média  a jejich řízené informace, která produkují informační zahlcení, manipulativní filmy… Dneska reálně vidíme zhypnotizovanou a zmanipulovatelnou společnost, která jedná nelogicky, proti Bohu…

Kam chci nyní nasměřovat toto kázání? Na ty „blázny“ – oklamané lidi, kteří odmítají Boha Stvořitele. Kažme všem nevěřícím pravé evangelium. Kázání evangelia je primární úkol Církve Ježíše Krista. Kázání evangelia všem lidem, není naše volba, je to příkaz Pána Ježíše!

„Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“
Překlad 21. století, Matouš 28,19

Kažme pravé evangelium – evangelium s pokáním, svrchovaného Boha, všudypřítomného Boha, ve všem neomezeného Boha… Pozor, evangelium bez pokání, v něčem omezený Kristus, to je falešné evangelium a falešný Kristus! Kázání falešného evangelia je hřích!

Nemějme k nevěřícím pohrdání, zlobu, nenávist… Milujme ty lidi, protože Bůh je taky miluje. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Neodsuzujeme hříšníka, ale jeho hřích ano, viz. minulé kázání.

„Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, [který je v nebi]. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.”
Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal [svého] Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.“
Překlad 21. století, Jan 3,13-18

Křesťan by si měl uvědomit, že nevěřící jsou do určité míry oběti ďábla a jeho démonů. Na druhou stranu, mají svobodnou vůli, v daný čas se mohou rozhodnout pro Boha. Nevěřím, že Bůh lidi programuje, manipuluje k víře, viz. kázání Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?. Nevěřím, že člověk u finálního soudu bude moci říct, že skončí v ohnivém jezeře díky Bohu (že se mu Bůh nedal šanci). Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil všechny hříšníky.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,5-6

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9

Proto kažme evangelium všem lidem – nedělejme rozdíly. Evangelium potřebuje slyšet „dobrý člověk“ i ten „nejhorší hříšník“. Evangelium potřebuje slyšet, nejen vysoko postavený (politik, prezident), ale i bezdomovec, okultista, satanista…. Sám Bůh se dává v určitý čas poznat lidem, ovšem jsou tady prostředky, přes které lidi uvěří. Znám křesťany, kteří uvěřili v Krista přes mé stránky i kázání. Znám křesťany, kteří uvěřili přes okultismus a satanismus. Tady Bůh „vykopnul“ ďábla a duchovně se oklamaným zjevil. Okultisté to mají možná (?) snažší v tom, protože mají určitý vhled do duchovního světa (vědí, že něco nadpřirozeného existuje, proto bádají). Nejhorší, když si člověk myslí, že je dobrý (nikdy jsem nikomu neublížil, pomáhám starým lidem, dávám na charitu…). Takový člověk málokdy hledá Boha, protože se upíná na svou „dobrotu“. V naší tělesnosti není nic dobrého! Je to Duch Svatý, kdo nás obnovuje. Dobro konáme, ne z těla, ale skrz Ducha Svatého. Jde ale o to, chtít to Duchu Svatému dovolit. Duch Svatý není žádný násilník.

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“
Překlad 21. století, Římanům 7,18

„Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 1,15-16

Bůh Kristus Ježíš dal jasný příkaz kázání evangelia všem lidem (Matouš 28,19). Ty jsi posel dobré zprávy o Ježíši Kristu! Ty jsi služebník Boží a evangelizace! Evangelizace není pouze křesťanský sbor, evangelizace je každý konkrétní křesťan. Zachraňuj lidi jako z ohnivých plamenů! Kaž pravého Boha a nech se při této činnosti vést Duchem Svatým, ne vlastním rozumen, psychologií, naučenou nebo doporučenou technikou…

Jen blázen myslí, že Bůh není! Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení