Kázání našeho společenství

Pořád děkujme Bohu! A za všechno!!!

Kázání ze dne 16.7.2017:

Vždycky a za všechno máme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista děkovat Bohu. Vždyť díkuvzdání je součást křesťanského života.

„Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Bible, Efeským 5,20

Máme děkovat Bohu ve dne i v noci…

„Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách.“
2. Timoteus 1,3

Tím samozřejmě není myšleno, aby člověk kvůli tomu nespal, je to zpodobnění toto, že máme na Boha myslet (a děkovat Mu) při každé činnosti.

Máme být Otci vděční za všech okolností! V dobrém i v soužení – v období zkoušek, existenčních problémů apod. Proč i v soužení? Na to nám odpoví následující verš…

„A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“
Bible, Římanům 5,3-5

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“
Bible, Římanům 8,28-30

Bůh nás nechce soužením trestat. Bůh nás miluje pro člověka nepředstavitelnou láskou. Často chce naší nápravu, máme se naučit poslušnosti v utrpení. Skrze soužení se plní Boží vůle.

Abychom mohli vzdávat Bohu díky za všech okolností, musíme být naplněni Duchem svatým.

„Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Bible, Efeským 5,18-20

Z tohoto verše je patrné, že Bohu děkujeme i tím, že mu zpíváme – chválíme Ho.

Důkazy naplnění Duchem Svatým je: otevřené srdce, radost, spojenost s životem, rádi chválíme Boha atd. Pokud je nějaký křesťan pořád negativní, uhašuje v sobě Ducha svatého, což je možné…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Bible, 1. Tesalonickým 5, 16-19

Máme si dávat pozor na to, co mluvíme. Nemáme vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči. Máme vzdávat Bohu díky…

„Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění.5Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Bible, Efeským 5,1-5

Máme i děkovat Bohu za to, že mluvíme v jazycích více než ostatní křesťané…

„Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni“
Bible, 1. Korintským 14,18

Máme děkovat Bohu, že jsme přijali Boží Slovo, vždyť Boží Slovo je Boží Dar…

„Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících.“
Bible, 1. Tesalonickým 2,13

Děkujme za peníze a majetek
Není pochyb o tom, že máme být Bohu vděční za peníze a děkovat za ně. Peníze jsou pro nás velmi důležité, vždyť za peníze si kupujeme životně důležité věci jako je: jídlo, oblečení, domy apod. Pojďme se podívat na jedno podobenství…

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“ Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.“
Bible, 2. Korintským 9,6-11

Tento verš hovoří o tom, že pokud zaséváme hodně, sklízíme hodně, pokud málo, máme malou úrodu. Nebuďme skoupí v zasévání, získávejme si poklady v Nebi, ne tady na zemi. Hlavně pořád děkujme Bohu za svěřené peníze! Ptejme se Boha, kam a kolik máme dát „své“ peníze.

Za co děkovat Bohu
Z předchozího je jasné, že máme Bohu děkovat úplně za všechno. Děkujme Mu za všechno, co teď máme. Děkujme Bohu za: dar života, zdraví, rodinu, lásku k lidem, požehnání, Boží ochranu, poznání Boha, Ducha Svatého, zaměstnání či podnikání, peníze, jídlo (!), moudrost, laskavost, porozumění, víru, duchovní růst, nové členy sboru, schopnost učit se a poučit se, vyslyšené modlitby, po úrazu (děkuji za to, že jsem tak hrozivý pád přežil)… Za to, co nemáme a chceme to mít, za to se modleme. Pokud to nedostaneme hned, vytrvejme v modlitbách.

Bůh je tak blízko!
Bůh je lidem velmi blízko, je pořád s nimi. Jsme Boží rodina…

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých.“
Skutky 17,24-31

Závěr
Když Bohu děkujeme, děkujme Mu z celého srdce, upřímně s radostí a ne z povinnosti nebo ze zvyku. Bůh má rád upřímnost. Vyslovujme pouze to, co máme na srdci, co právě cítíme. Bohu se hnusí přetvářka. Neděkujme Bohu pouze někdy. Neděkujme Mu pouze jednou denně. Děkujme Mu pořád! Rozhodně nezapomínejme na to, že součást díků jsou naše chvalozpěvy.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení