Kázání našeho společenství

Falešného proroka poznáte podle jeho ovoce

Prorocká služba
Prorocká služba není primárně o Božím předpovídání nadcházejících událostí, o vyřizování konkrétních vzkazů od Boha. Prorocká služba je také o vyučování křesťanů, odhalování (např. falešného učení a falešných křesťanů), budování a povzbuzování. Na jednu stranu nemáme proroctvím pohrdat, na druhou stranu se nemáme nechat klamat. Proroctví je potřeba v církvi rozsuzovat.

„Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,20-22

„Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první zmlkne. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,29-33

Lživý, falešní proroci
Bible nás varuje před lživými, falešnými proroky, kteří pronáší lži pod Božím jménem. Falešné prorokování je hřích! Jedná se o podvod, braní Boží jména nadarmo, falešné svědectví o Bohu, zaměňování ducha klamu za Ducha Božího, svádějí křesťanů k bludu… Velký pozor na to, aby někdo „neprorokoval“ vlastní představy, emoce, vize nebo sny, které vyplodí lidská mysl!

„Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 28,15-17

Falešní proroci se maskují za pravé Boží proroky, vystupují jako dobro, ale ve skutečnosti to jsou zlo v čisté podobě. Falešný prorok může používat slova: Ježíš Kristus, Bůh, Boží slovo, evangelium, spasení, vymítání démonů… Ježíš řekl, že rozlišit pravého proroka od falešného, lze podle ovoce:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15-20

Nejprve nutno říct, že není psáno, že falešní proroci nenesou vůbec žádné ovoce, ale špatné ovoce. Falešní proroci mohou mít spoustu následovníků a obdivovatelů, plná shromáždění, mohou pořádat masové evangelizace a různé „křesťanské“ kurzy, mohou vydávat „křesťanské“ knihy…… Vždyť Písmo na jiných místech říká, že falešní proroci, falešní učitelé svedou mnoho lidí a mnozí je budou následovat (jejich učení, rituály atd.). Dneska vidíme falešné proroky, které následuje mnoho oklamaných křesťanů. Někteří falešní proroci jsou téměř uctíváni!

„Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé
Překlad 21. století, Matouš 24,10-11

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,1-3

Ježíš řekl, že máme zpozornět, pokud má nějaký křesťan mnoho následovníků, neboť to může být znak jeho falešnosti. Není to však pravidlo. I pravý prorok může mít mnoho následovníků.

Písmo říká, že falešný prorok může činit mnoho zázraků. Ježíš řekl: Mnozí mi v onen den řeknou…“. Falešných proroků, falešných učitelů, pseudokřesťanů je mnoho!

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. (…) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,15 a 21-23

Z těchto veršů je patrné, že jsou lidé, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi. Tito lidé mohou ve jménu falešného boha „prorokovat“, vyučovat křesťany, falešně „uzdravovat“ lidi z nemocí (podvodem, démonickou mocí)…

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť  sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Pravého a falešného proroka nepoznáme ani podle proměněných životů lidí, kteří ho následují. Pokud by se to dalo takto poznat, byla by popřena svobodná vůle člověka. Můžete hlásat pravé evangelium a přesto jeho posluchač může praktikovat evangelium falešné. Nebo to může být naopak. Každý člověk včetně křesťana má svobodnou vůli. Každý křesťan má možnost hřešit, věřit bludu, nečinit pokání, uhašovat Ducha Svatého (dále jen Duch)…

Pokud se podíváte na reálný strom plodící ovoce, tak na první pohled na 100% poznáte, zda je jeho ovoce kvalitní nebo nekvalitní? Ne vždy. Dovnitř ovoce nevidíte. Pravdu poznáte, až ovoce ochutnáte. Proto je potřeba proroky, učitele zkoumat důkladně, z více pohledů a v Duchu.

Proroctví, křesťanské učení, rozsuzujte Duchem a podle ovoce Ducha. Lze nést ovoce Ducha nebo ovoce těla.

„Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jsteli vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to [cizoložstvo,] smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, [vraždy,] opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu [Ježíši], ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsmeli Duchem živi, Ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme“
ČSP, Galatským 5,16-25

O víru je potřeba se starat! Jak? Mít důvěrný vztah s Bohem, postní a modlitební život, zajímat se o Boží vůli, studovat Písmo…

„Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci.“
Překlad 21. století, Matouš 12,33

Člověka můžeme poznat podle způsobu, jakým žije. Pravého proroka, pravého křesťana poznáte podle toho, že vykazuje znaky Božího dítěte. Každý křesťan se stal v Kristu novým stvořením. Kdo je opravdově znovuzrozený, ten na základě usvědčující moci Ducha činil pokání, uvědomil si svou vlastní ztracenost, ubohost a odevzdal svůj život Kristu. Během procesu znovuzrození došlo k proměně srdce. Kdo toto neprožil, není znovuzrozený a nemůže být spasen. Další věc je, zda chce křesťan jít Kristovou cestou i po několika měsících, letech. Zde opět musím připomenout svobodnou vůli člověka. Můžeme se chtít podobat Kristu, nebo také ne. Můžeme se nechávat vést a naplňovat Duchem, nebo také ne. Na základě usvědčující moci Ducha můžeme činit pokání, nebo také ne.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Překlad 21. století, Marek 1,15

„Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 7,10

„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!“
Překlad 21.století, Filipským 2,5-8

Na druhou stranu, nepředstavujte si pravého proroka jako dokonalého člověka bez chyb. Žádný dokonalý křesťan neexistuje, neboť žijeme v neobnoveném těle, které nás vede k hříchu. V naší tělesnosti není nic dobrého. Duch nás vede k pravdě, lásce…Kdo byl pokřtěn Duchen, prožívá boj těla s Duchem. Kde Duch není, není ani tento boj. Boží služebník a prorok Abraham selhal. David také. U těchto lidí se ale všechno točilo okolo pravého Boha. Pokud selžeme, máme jít k Bohu a žádat za odpuštění – pokání. Jde o to, nechtít zůstat v hříchu, nechtít zůstávat v bludném učení…

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

„Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.‘ Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.“
Překlad 21.století, Matouš 3,7-10

Pokud chcete rozsoudit proroka, klaďte si otázky: Je tělesnost pro toho člověka samozřejmostí, denním programem? Vede lidi k pokání? Neslouží mamonu, penězům? Fyzicky nebo duchovně nesmilní? Nezbohatl z kazatelské činnosti? Kázáním pravého evangelia, je nemožné vydělat mnoho peněz. Podvádí? Je agresivní? Vytváří nepokoj? Dělá závadné rituály? Neohraničuje časově druhý Kristův příchod a první vzkříšení? Manipuluje lidi? Chce být středem pozornosti? Falešný prorok se rád zviditelňuje. Říká, že Ježíš není Bůh? Dělá z bohoslužeb šou? Dneska vidíme „bohoslužby“, „evangelizace“, které spíše vypadají jako světské estrády či světské koncerty (nepokoj, hudba koncertového typu, záblesky světel, umělé vytváření emotivní atmosféry, davová psychóza…). Toto není od Boha. Toto je spíš démonická šou. Někteří křesťanští kazatelé používají během kázání akustický podkres – cyklickou (hypnotickou) hudbu „v pozadí“. Jde o vědomé nebo nevědomé uvádění lidí do hypnotického (démonického) stavu transu. Také vidíme honosné evangelizace. To je proti Kristu!

„Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.“
Překlad 21. století, Lukáš 9,1-3

Falešní proroci mohou tvrdit (přímo nebo nepřímo), že jsou „pomazaní“. Nebo mohou být za „pomazané“ považováni. „Pomazaní“ v tom smyslu, že je poslal Bůh vykonat nějaký úkol a dal jim „speciální“ moc. V níže uvedených verších sice stojí “Mesiáš”, ovšem doslovný hebrejský význam slova “מָשִׁיחַ”‎‎ znamená “Pomazaný”. Pozor tedy, pokud se nějaký křesťan označuje (nebo je považován) za „speciálně pomazaného“!

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Překlad 21. století, Matouš 24,4-5

Pomazání = Duch. „Pomazaný“ je to stejné, co „křesťan“. Křesťan je ten, kdo byl pokřtěn Duchem. Křesťané mají dary Ducha (rozlišování duchů, mluvení v jazycích atd.), jsou naplňováni Duchem, mají projevy Ducha…

Doporučený článek k prostudování: Co znamená „pomazání“? Kdo je „pomazaný“?

Falešného proroka, falešného učitele lze identifikovat podle falešného učení. Tady ale pozor, neboť ďábel bývá v detailu! Falešný prorok vám může předložit větší část pravého učení a malou část lživého učení. Falešný prorok může pokrytecky zamlčovat v co opravdu věří. Navíc, obsah Bible se dá naučit a duchovní věci okoukat. Byl zaznamenán případ, kdy se nevěřící člověk účelově (finanční prosperita) maskoval za křesťana a založil poměrně velké církevní společenství. Tento člověk se naučil obsah Bible, okoukal, jak se křesťané modlí atd. Pozor na vědomou faleš! Za dobré ovoce lze považovat hlásání pravého (nezměněného) evangelia, ovšem i tady je potřeba být opatrný.

Doporučené kázání k prostudování: Pozor na oblíbený ďáblův mix – 95% pravdy a 5% lži!

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Překlad 21. století, Galatským 1,7

Poznáte pravé proroka podle toho, že se jeho proroctví vyplní? Ano, ale není to pravidlo. Pokud se „proroctví“ nevyplní, pak je to jasné – jde o falešného proroka. Je tady ještě možnost, že má dotyčný „proroctví“ z těla nebo se dotazuje démonických bytostí, které se maskují za Ducha.

„Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,21-22

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Překlad 21. století, Skutky 16,16-18

Falešného proroka lze odhalit podle evangelia prosperity! Kde je evangelium prosperity, tam jsou démoni mimořádně činní. Evangelium prosperity může mít víc podob. Učení o nutnosti placení „desátků“ (existuje povinný desátkový systém), to je ukázkový příklad falešného učení a evangelia prosperity. Někteří falešní proroci pomocí manipulativních metod, psychlogických nátlaků požadují od křesťanů dary (peníze). Někteří citují verš: „Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře.“ (2. Korintským 9,6). Jenže už „zapomenou“ dodat, že tento verš pokračuje: Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.“ (2. Korintským 9,7). Evangelista prosperity publikuje knihy a má z nich značný zisk. To je evangelium prosperity. Křesťan, který to myslí opravdu vážně a upřímně, prodává své knihy bez zisku (za výrobní náklady) a dá je ve formátu PDF volně ke stažení na internet. Evangelium prosperity je také o učení, že na uzdravení z nemoci má každý křesťan nárok. Haginovo učení ohledně uzdravení z fyzických nemocí, to je evangelium prosperity, učení démonů.

Doporučený článek k prostudování: Pozor na evangelium prosperityNespoléhej se na křesťanskou literaturu

„Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,2-4

„Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach!“
Překlad 21. století, Juda 1,11

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Překlad 21. století, Ezechiel 33,31

Netvrdím, že je to pravidlo, ale někteří falešní proroci praktikují tzv. superlásku a supertoleranci. Někteří falešní proroci usilují o jednotu mezi různými církvemi, bez ohledu na učení a rituály. Jestliže se učení některé církevní organizace, křesťanského směru, rozchází s pravdou Bible, nemůžeme se s touto církví duchovně sjednotit. Všichni nemáme stejného Boha!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Ve jménu supertolerance je přehlížen hřích v církvích. Pokud někdo praktikuje smilstvo (sex mimo manželství, homosexualitu), tak musíme dotyčnému sdělit, že páchá ohavnost, jde proti Bohu. Bůh miluje všechny hříšníky, ale nenávidí hřích. Co řekl Ježíš cizoložnici, která byla přistižena při cizoložství? Následující: „Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“. Ježíš neodsoudil tu ženu, ale její jednání, hřích ano.

Proč jsou falešní proroci tak nebezpeční? Protože zavádí k cizímu bohu – k ďáblu a jeho démonům. Falešní proroci učí antikristovské učení, které křesťanům odnímá pravého Boha.

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha
Překlad 21. století, 2. Jan 9

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Naslouchat falešným prorokům může být velmi nebezpečné! Následující verše hovoří o Božím muži, který uvěřil falešnému proroctví (jinému Božímu muži, který lhal) a díky tomu zemřel:

„Poté král Božího muže vyzval: „Pojď ke mně domů, posilni se a já tě obdaruji.“
Boží muž ale králi odpověděl: „I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.‘“ Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel.
V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: „Kterou cestou šel?“ Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska, odešel. „Osedlejte mi osla,“ řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. „Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?“ zeptal se ho.
„Ano,“ odpověděl.
„Pojď ke mně domů a najez se,“ řekl mu.
Boží muž ale odpověděl: „Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.‘“
„I já jsem prorok jako ty,“ řekl mu na to. „Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, ať něco sní a napije se vody.‘“ (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody.
Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: „Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.‘ Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!“
Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u té mrtvoly.
Překlad 21. století, 1. Královská 13,7-24

Falešné proroky máme odhalovat, usvědčovat, distancovat se od jejich učení i jich samotných. To samozřejmě neznamená, že je začneme nenávidět, škodit jim, soupeřit s nimi apod. Všechny hříšníky, falešné proroky, máme milovat víc než sebe, žehnat jim, modlit se za ně…

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla – ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě — zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.“
ČSP, Efeským 5,6-11


„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Nikdy si nemyslete, že každý falešný prorok je ztracen a skončí v ohnivém jezeře! Pokud bude dotyčný činit pokání, Bůh mu odpustí. Konečné slovo ve všem má Bůh.

Závěr
Rozpoznat falešného proroka není vždy jednoduché. Ďábel je chytrý – často je v detailu.

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,2-4

Slovo z kazatelen v žádném případě neslouží ke slepému přijímání informací, ale k rozsuzování. Stejné je to s uzdravováním v Kristově jménu. Křesťan má rozsoudit, co je pravé a co falešné. Nespoléhejte se na křesťanské knihy, nedejte na pocity, žijte vírou… Nevěřte učení, že o spasení (záchranu) nemůžete nikdy přijít. Vždyť Ježíš některým „křesťanům“ řekne: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“ (Matouš 7,23). Boží slovo zbytečně neupozorňuje na to, že je potřeba bdít, dát si pozor na falešné proroky, setrvat až do konce…

„kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Matouš 10,22

Pokoj vám.

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení