Kázání našeho společenství

Mají křesťané přehlížet, ignorovat svůj hřích a hřích ostatních křesťanů?

Boží slovo říká, že hřích je zločin.

„Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin!“
Překlad 21. století, 1. Jan 3,4

Křesťan má hřích odmítat.

“Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 2,19

Žádný křesťan není bez hříchu (Ježíš řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“), všichni více či méně hřešíme. Tady jde ale o to, aby se hřích nestal naším pánem (samozřejmostí, něčím hýčkaným). Pokud křesťan zhřeší, má činit pravé pokání. Pravé pokání je to, že hřích díky Duchu Svatému identifikujeme, vyznáme ho Bohu v „pokojíku“ a  nepokračujeme v něm. Je to Duch Svatý, kdo nás uvádí do pravdy a mění náš charakter.

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda“
Překlad 21. století, 1. Jan 1,8

Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Překlad 21. století, Marek 1,15

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.
Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: „Znám ho,“ a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on.“
Překlad 21.století, 1. Jan 1-6

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

Pokud křesťan setrvává ve vědomém hříchu, pokud odmítání činit pokání, má duchovní problémy a nastává boj o víru. Pokud nechceme činit pokání, můžeme dříve nebo později očekávat Boží soudy. Pokud setrváváme ve vědomém hříchu, odmítáme Boží pokoj. Každý vědomý hřích, který si člověk drží, má dopad na jeho duchovní život! Stejně tak je to se satanovou lží, které člověk věří.

Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti!“
Překlad 21. století, Židům 10,26-30

Co je hřích
Hřích není pouze smilstvo (předmanželský sex, praktikovaná homosexualita), lež, každá modloslužba, hřích je také hlásání falešného evangelia, šíření falešného křesťanské učení, falešné proroctví. Každý falešný křesťanský učitel, falešný prorok je hříšník. Toto je potřeba mít na mysli.

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou“
Překlad 21.století, Zjevení 19,20

Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10-11

Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou.“
Překlad 21. století, Titus 3,10-11

Člověka kacíře po jednom neb druhém napomínání vyvrz, Věda, že takový jest převrácený, a hřeší, svým vlastním soudem jsa odsouzen.“
Kralická, Titus 3,10-11

Pozor, kdo k Božímu slovu něco přidává (klanění se „matce nebes“, očistec, omezeného boha, falešnou víru, svazování démonů, pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění uzdravení z fyzické nemoci…), vlastní vinou ztrácí pravého Boha! Pravé křesťanské učení a něco k tomu = falešné učení, falešný bůh (ďábel). Pravé proroctví a něco k tomu = falešné proroctví, falešný bůh.

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Tady vidíme, jak je kriticky důležité, mít správný výklad Božího slova. Kdo žije v nesprávném výkladu Božího slova, neuctívá Boha Stvořitele. Takový člověk otevírá bránu ďáblu! Každý nebiblický výklad Božího slova je člověkem vymyšlená nauka, lidský příkaz. Nebiblickými výklady Božího slova si lidé vytvářejí boha podle svých požadavků. Důkladně posuzujme to, čemu věříme a co učíme!

Doporučené kázání: Tím jsem byl vyučen (a tak to je)!

„Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21. století, Jan 8,31-32

„Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 4,16

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Pro kazatele je kriticky důležité, učit čisté Boží slovo a žít v něm. Dneska vidím, že někteří dnešní kazatelé se bojí kázat čisté Boží slovo. Dnešní kazatelé se bojí kázat biblickou pravdu. Pokud začneme ignorovat pravdu, pokud začneme ignorovat hřích a hříšníka, jdeme proti Bohu. Dneska vidím, že z hříšníků, kteří odmítají pokání, se dělají oběti! Ten křesťan ujíždí na prosperitě, ale kdo je bez viny… Ten křesťan káže evangelium bez pokání (falešné evangelium), ale kdo je bez viny… Ten křesťan káže omezeného boha, ale kdo je bez viny… Prosím vás, „můžeme ujet do hříchu“, ale nesmíme v hříchu dlouhodobě žít – musíme činit pokání! Nedělejme z hříšníků, kteří si pěstují hříchy, oběti! Já opravdu nikde v Bibli nečtu, že mají křesťané tolerovat a omlouvat hřích (svůj nebo ostatních). Jako křesťané máme stát v pravdě, milovat pravdu, jednoduše a srozumitelně říkat pravdu.

„Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 13,8

„Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla!“
Překlad 21. století, Efeským 4,25

„Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,1-5

Pokud budeme kázat čistou biblickou pravdu, lidé se během kázání a po něm musí cítit hříšně. Pravda zasahuje lidské srdce. Kázání musí lidi usvědčovat a napomínat, protože Boží slovo to dělá.

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“
Překlad 21. století, Židům 4,12

Pozor tedy na účelově líbivá kázání! Pokud účelově začneme zamlčovat biblickou pravdu, pokud jednáme „co tomu řeknou lidi“, „ať mají lidi radost“ otevíráme cestu ďáblu. Může se stát, že někdo díky biblické pravdě přestane navštěvovat sbor. Toto plně respektujme, protože je to každého volba! Přesně tohoto se bojí evangelisté prosperity (hříšníci), kteří zákonicky a manipulativně vybírají „dary“ a „desátky“. Evangelium prosperity je viditelný hřích! Kdo žije evangelium prosperity, přivolává k sobě démony.

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1

Problém některých dnešních kazatelů je, že zahrnují do kázání psychologii, účelové emoce, manipulaci… Z církví se pak stávají lidské psychologické organizace, ve kterých má ďábel velké slovo. Určitě pozor na církve, které vede žena, kde káže mužům žena. Z takové církve se dříve nebo později stane spolek založený na pocitech a emocích, ne na víře. Žádná žena nemá co pohledávat za kazatelnou!

Doporučené kázání: Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.“
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

Dnešní kazatelé vymýšlejí různé techniky, jak vést kázání, jak pořádat evangelizace, jak přivést lidi ke Kristu… Někteří kazatelé se dokonce účastní kurzů rétoriky, kurzů pro rozvoj osobnosti apod. Za tím není Duch Svatý, ale tělesnost, lidský rozum, ďábel.

Máme smýšlet tak, jak smýšlel Pán Ježíš, ne na základě těla, technik apod.

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš
Překlad 21. století, Filipským 2,3-5

„Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,8

Mají křesťané přehlížet, ignorovat hřích ostatních křesťanů?
Rozhodně ne! Co řekl Ježíš ženě, která byla přistižena při cizoložství? Ježíš řekl: „Jdi a už nehřeš“. Ježíš tu ženu neodsoudil, ale její hřích ano. Neodsuzujeme hříšníka, ale jeho hřích ano.

„Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat.
Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ A opět se sklonil a psal po zemi.
Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“
„Nikdo, Pane,“ odpověděla.
„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“
Překlad 21. století, Jan 8,2-11

Pokud si někdo myslí, že já odsuzuji hříšníky (falešné křesťanské učitele, evangelisty prosperity atd.), kteří odmítají pokání, vykonává nespravedlivý soud. Takový člověk díky svému nespravedlivému soudu hřeší! Já žádného člověka neodsuzuji. Rozhodně si o nikom nemyslím, že skončí v „pekle“. Tento finální soud přísluší výhradně Bohu, ne člověku. Plně si uvědomuji, že každý může ze svých hříchů činit pokání. To, že někdo celý život páchá zlo, ještě neznamená, že skončí v „pekle“. Člověk může na sklonku života (tzv. na smrtelné posteli) činit pokání. Také to může být tak, že člověk, který celý život horlivě pracuje pro Boha, může skončit v „pekle“. Toto je potřeba mít na mysli! Ani koho nepomlouvám! Vždycky je potřeba si prověřit význam slov. Pomluva je nepravdivý údaj. Pokud na základě biblického rozsuzování zjistíme, že nějaký křesťanský vyučuje nebiblické věci a my o tom hovoříme, tak takového člověka nepomlouváme, ale říkáme pravdu, stojíme v pravdě, jsme upřímní a jednáme podle Bible.

Nelze přehlédnout, že Boží slovo nás upozorňuje na falešné křesťany (hříšníky), kteří šíří falešné evangelium. Znovu opakuji, že kázání falešného evangelia je nejen těžký hřích, falešný evangelista přistupuje k falešnému bohu. Tento člověk může tomu bohu říkat Kristus! Boží slovo říká, že tito falešní křesťané na 100% přijdou!

„Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás.“
Překlad 21. století, Skutky 20,29-31

Nesmíme ignorovat, přehlížet falešné evangelium a člověka, který toto „evangelium“ šíří. Kdo nějakým způsobem (kázání, videa na youtube…) šíří falešné evangelium, hřeší. Mnoho falešných křesťanský učitelů má duchovní pýchu. Tito lidé často touží po slávě, po poctách… Tito lidé se často často považují za nedotknutelné, nenapomenutelné osoby. A také se staví na úroveň Boha! V této souvislosti platí Ježíšovo prohlášení, že mnozí budou poslední a poslední první. Rozhodně nesmíme ignorovat křesťana, který hlásá falešné evangelium, neboť se jedná o hříšníka, který zavádí Boží lid k démonům (každé falešné učení pochází od démonů). Boží slovo říká, že bludaře máme odhalovat a usvědčovat. Boží slovo říká, že máme konfrontovat, kárat falešné učitele všech druhů. Boží slovo dokonce říká, že s takovými lidmi nemáme mít nic společného! Nejprve je samozřejmě máme napomenout. Pokud se dotyčný hříšník nechce zříct svých bludů a činit pokání, má v tomto zatvrzelost, máme se od něj oddělit.

Pozor na křesťany, kteří říkají, že křesťan nesmí nemluvit proti člověku, který káže bludy a hereze. To opak toho, co nám říká Bible!

Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.“
Překlad 21. století, Efeským 4,14-15


Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Žádný vás nesvoď marnými řečmi; nebo pro takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané. Nebývejtež tedy účastníci jejich. Byli jste zajisté někdy temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte, (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,) O to stojíce, což by se dobře líbilo Pánu. A neobcujte s skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete.“
Kralická, Efeským 5,6-11

Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného [nebuďte jejich spoluúčastníky]. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla – ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě – zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte [kárejte].“
ČSP, Efeským 5,6-11


“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

“Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany – někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého středu? (…)  V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,1-2 a 9-13

„Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy“ (které jsi nepoznal) „a sloužit jim!“ Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů ať je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo – vždyť tě ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh!
Překlad 21. století, Deuteronomium 13,2-6

Proč s takovými lidmi nemáme mít nic společného? Protože nás mohou odklonit od víry v pravého Boha. Každé falešné učení zastiňuje a odsouvá pravého Boha. Opět opakuji, že každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá pravého Boha, ale falešného. Falešný bůh je ďábel!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Můžeme označit křesťanské falešné učitele, rozvraceče a sektáře jmenovitě? Boží slovo říká, že to máme dělat. Pozor však na neuvážená (zbrklá) rozhodnutí! Rozsuzujme, ne podle zdání, pocitů, logiky, ale vždycky podle Božího slova! Nechte se vést Duchem Svatým, ne vlastní rozumností.

„Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 2,16-18

„uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 1,19-20

Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“
Překlad 21.století, Matouš 23,13

Ježíš řekl, že si máme dávat pozor na falešné křesťanské učitele. Pokud si máme dávat pozor na falešné křesťany, musíme je nejprve identifikovat. To znamená, že máme zkoumat každé křesťanské učení, každé kázání… Jak zkoumat křesťanské učení? Pomodlete se a otevřete Boží slovo.

Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.”
Překlad 21. století, Matouš 7,15

Ježíš učil, že máme jednat a hovořit jednoduše, jasně a zřetelně. Ježíš jasně identifikoval a ukazoval na problematické lidi, hříšníky a bludaře.

„Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na náměstích, přední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!“
Překlad 21. století, Lukáš 20,45-47

„Když všechen lid poslouchal, řekl [svým] učedníkům: “Mějte se na pozoru před učiteli Zákona, kteří se chtějí procházet v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na tržištích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a okázale se dlouho modlí; ti dostanou větší trest.“
ČSP, Lukáš 20,45-47

Ježíš jasně a nekompromisně označoval zlo:

„Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: „Není snad psáno, že ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy jste z něj ale udělali ‚doupě lupičů‘!“
Překlad 21. století, Marek 11,15-17

„Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě pohltí.“)“
Překlad 21. století, Jan 2,13-17

„Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!“
„Pokrytče!“ odpověděl mu Pán. „Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet?“
Překlad 21. století, Lukáš 13,14-15

„Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát! On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Překlad 21. století, Matouš 16,22-23

Takto jednal i Pavel. Pavel mj. napsal, že máme odmítat překrucování Božího slova. Někdo neodmítá překrucování Božího slova tím, že ho ignoruje!

„Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,2

„Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce v chytrosti, aniž se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím.“
Kralická, 2. Korintským 4,2


„Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“ Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.“
Překlad 21. století, Titus 1,10-14

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,6-9

Na místě není nenávist ani soupeření!
Nedělejte nic ze soupeření ani z ješitnosti!

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.
Překlad 21. století, Filipským 2,3

Je potřeba myslet na to, že nebojujeme proti „proti krvi a tělu“.

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Překlad 21. století, Efeským 6,12

Láska k hříšníkům
Modlete se za všechny falešné křesťany a hříšníky. Mějte k těm lidem pravou lásku. Někteří křesťané si myslí, že pravá (Boží) láska je, když je člověk pořád usměvavý, je ve všem tolerantní, bez podmínek a Boží vůle každému pomáhá… Prosím vás, toto není pravá Boží láska. Taková (falešná)  láska je světě a v okultismu, kdy ďábel lidem vnucuje lásku, která má podobu podvodu (toleruje se lež a klam). Nikoho neurazit, v tom není láska. Pravá láska je, když stojíme v pravdě, když říkáme čistou pravdu (polopravda = lež!), když se v pravdě napomínáme, když odmítáme vypočítavost a pokrytectví, když považujme druhého za přednějšího než sebe, když se zajímáme o Boží vůli… Díky vzájemné sourozenecké lásce mohou nastat dohady, konflikty – i v tom je láska. V tom je láska, že nechceme, aby někdo skončil v „pekle“ – chceme, aby došlo k jeho nápravě (pokání). Křesťané projevují vzájemnou lásku tak, že se napomínají. Toto se musí dít vždy v mírnosti, v pokoře. Pravá láska je, když se ženy podřizují svým mužům. Co je opak lásky? Lhostejnost! Pokud jsme lhostejní k hříšníkům (ignorujeme jejich hřích), nemáme k těmto lidem pravou lásku!

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně – ať se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem!“
Překlad 21.století, Juda 1,20-23

„Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.“
Překlad 21. století, Galatským 6,1

Závěr
Křesťan nemá přehlížet, ignorovat svůj hřích ani hřích ostatních křesťanů. Hříšník, který žije ve vědomém hříchu a zároveň odmítání pokání, tomu se nevede dobře. Takový člověk má duchovní problémy. Mohou nastat i zdravotní problémy, problémy v manželství… Pokud je v církvi přehlížený a ignorovaný hřích, církev vlastní vinou ztrácí moc! V těchto církvích vidíme působit ďábla a jeho démony.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“ (1. Tesalonickým 5,21-22), to říká Boží slovo. Lež, lakomství, překrucování Božího slova, falešné křesťanské učení („Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!“), falešný ekumenismus, tolerance lži a klamu… to všechno je zlo, hřích. To všechno mají křesťané nekompromisně odmítat!

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,9

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství)“
Překlad 21.století, Koloským 3,5

Milujme a odhalujme pravdu. Za všech okolností stůjme v pravdě. Buďme maximálně upřímní. Božím slovem rozsuzujte, zkoumejme všechna křesťanská učení (samozřejmě i to moje). Každé kázání slouží k rozsouzení, ne ke slepému přijímání! Máme získat učedníky pro Krista, ne pro sebe. Kristovci nejsou následovníci člověka, ale Krista! Amen.

„Já starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!
Překlad 21.století, 3. Jan 1-3

„Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,21

Toto je jistá pravda a chci, abys na ní trval: ať se ti, kdo věří v Boha, snaží vynikat v dobrých skutcích. To je totiž dobré a užitečné pro lidi.“
Překlad 21. století, Titus 3,8

„Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti“
Překlad 21. století, Efeským 6,14

Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež.“
Překlad 21. století, Přísloví 14,25

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení