Kázání našeho společenství

Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry

Zaslibuje Nová smlouva, že vykoupení ze zla, nemocí a utrpení se musí projevit plně v tomto věku? Dosáhne-li naše víra určitého stupně víry, Bůh uzdraví každou nemoc? Co znamená „Jeho rány vás uzdravily“? Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci? Může být křesťan nemocný?

Toto kázání navazuje na kázání Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age).

Křesťanský směr Hnutí Víry praktikuje učení, že nám biblický Bůh zaslibuje ABSOLUTNÍ uzdravení z fyzických nemocí už V TOMTO VĚKU. Stačí prý uzdravení přijmout silnou osobní vírou. Tito křesťané argumentují následujícím veršem:

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,21-25

Pokud by bylo platné plné uzdravení v tomto věku, pak by nemohla být ani fyzická smrt! Nejvyšším stupněm nemoci je smrt člověka! Většina lidí umírá na nějakou nemoc. Fakt, že člověk tady na zemi musí fyzicky zemřít, označuje toto učení za podvodné. Z oběti Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání pochází i naše nesmrtelnost.  Pokud bychom měli být absolutně uzdravení už v tomto věku, pak musela existovat i nesmrtelnost v tomto věku!

„A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno:
„Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“
„Kde je teď, smrti, to tvé vítězství?
Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,54-55

Je ďáblův podvod (ďáblova past), že vykoupení ze zla, nemocí a utrpení se musí projevit plně v tomto věku. Podle Hnutí Víry, pokud se toto neděje, je problém výhradně na straně křesťana – má slabou osobní víru (dosáhl nízkého stupně víry). Křesťané, kteří takové „uzdravování“ praktikují, žijí ve stresu, v křeči (co dál udělat, aby došlo k uzdravení…). Toto učení v křesťanech vyvolává nepokoj, chaos, stres, deprese, křesťané mohou mít výčitky svědomí… To je opak toho, jak máme žít! V našich srdcích máme mít úlevu, lásku, Boží pokoj – Máš v sobě Boží pokoj?.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Někteří křesťané si pod pojmem uzdravení představují především jen tělesné uzdravení. Pokud bereme verš „Jeho rány vás uzdravily“ v kontextu, tak je jasné, že tyto verše hovoří o spravedlnosti a duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu), ne o absolutním fyzickém uzdravení lidí v tomto věku. „Jeho rány vás uzdravily“ znamená odpuštění, spásu a budoucí uzdravení (nesmrtelnost) v novém Nebi.

„Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“ Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.“
Překlad 21. století, Izaiáš 33,24

I další verš prokazuje, že je řeč o duchovním uzdravení – odpuštění a spáse.

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Překlad 21. století, Lukáš 5,27-32

Je Boží vůle uzdravit z fyzických nemocí vždy?
Ne. Vždyť uzdravení z nějaké nemoci (např. uzdravené nohy – mohu začít chodit) může člověka zavést k hříchu, ve finále do „pekla“.

„Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“
Překlad 21. století, Matouš 5,29

Uvádím hned několik příkladů nemocných křesťanů, kteří nebyli uzdraveni. Co se týče apoštola Pavla, Bůh doslova řekl: „Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se.“. Tím je řečeno, že Boží vůle není vždy uzdravit! Nebo by snad chtěl někdo tvrdit, že Bůh je lhář?

Pavel:

Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli mě. Přijali jste mě jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je!
Překlad 21.století, Galatským 4,13-15

Z případu apoštola Pavla víme, že Bůh může způsobit nemoc a démonické obsazení křesťana.

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (pozn. překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Timoteus:

„Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 5,23

Trofim:

„Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 4,20

Epafroditus:

„Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.“
Překlad 21.století, Filipským 2,27

Pojďme se podívat na další případ nemoci od Boha:

„Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: „Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova tě teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!“
Překlad 21.století, Skutky 13,9-11

Bůh může nemoc dovolit, připustit nebo přikázat. Ve finále je to vždy k našemu dobru!

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21.století, Zjevení 2,20-22

Apoštol Pavel hovořil o nemocných křesťanech:

„Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 11,29-30

Ježíš dokonce řekl, že nemoc může být k Boží slávě!

„Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn.“
Překlad 21.století, Jan 11,4

Uzdravil Ježíš všechny?
Někteří křesťané argumentují tím, že Ježíš vždycky uzdravoval všechny, kdo k němu přišli. V Písmu nalezneme případy, kdy Pán Ježíš uzdravil všechny, kdo k němu přišli, nebo byli přivedeni. V Písmu ale také nalezneme případ, kdy Pán Ježíš uzdravil pouze jednoho člověka čekajícího na uzdravení 38 let, ačkoliv tam bylo přítomno mnoho nemocných čekajících na uzdravení od Ježíše.

„Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný už třicet osm let.
Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen. „Chceš být uzdraven?“ zeptal se ho.
„Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda,“ odpověděl mu nemocný. „Když tam zamířím, někdo mě předstihne.“
„Vstaň, vezmi si lehátko a choď!“ řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit.
Překlad 21.století, Jan 5,1-8

Ježíš rozhodl svrchovaně o uzdravení jednoho člověka, i když totéž očekávalo mnoho dalších přítomných lidí. Na tomto případu je vidět, že Boží vůle není vždy v tomto věku uzdravit z fyzické nemoci. Na tomto případu je také vidět, že o uzdravení rozhoduje svrchovaný Bůh.

Musíme si uvědomit, že všechna ta hromadná uzdravení, která Ježíš vykonal, byl znak Mesiáše.

„Když lidé viděli, jaké zázračné znamení vykonal, říkali: „Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!“
Překlad 21.století, Jan 6,14

„Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšem s otázkou: „Jsi Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
Když k němu ti muži přišli, řekli: „Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: „Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium.“
Překlad 21.století, Lukáš 7,18-22

Nebezpečí pozitivního vyznávání ohledně uzdravení z fyzických nemocí
Podle učení Hnutí Víry, nemocný křesťan se nemá modlit za své uzdravení k Bohu, ale cyklicky (pořád dokola a sugestivně) vyznávat uzdravení (jsem uzdravený, jsem uzdravený, jsem uzdravený…), a to až do chvíle, kdy se uzdravení zhmotní (končetina nebo zub doroste, narostou nové vlasy, zmizí opar…). Tento jev spadá do oblasti pozitivního vyznávání za účelem zhmotnění něčeho (v tomto případě uzdravení z fyzické nemoci). Já opravdu v Písmu nikde nečtu, aby křesťan popíral realitu (záměrně odmítal pravdu, záměrně žil v podvodu a ve lži, záměrně lhal sám sobě).

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Co v Písmu čtu, je pravý naopak! Křesťané jsou povzbuzováni k upřímnému vyznání a popisu skutečného stavu (k realitě).

“Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.”
Překlad 21.století, Přísloví 12,22

“Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Bible, překlad 21.století, Jan 4,23

“neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.”
Bible, překlad 21.století, Efeským 5,9

“Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě.”
Bible, překlad 21.století, Jakub 3,14

Modlete se k Bohu za své uzdravení! Není pravda, že by vám to mohlo ublížit nebo dokonce přivodit smrt! Je neuvěřitelné, že křesťan může vůbec vyslovit, že by mu modlitba k Bohu mohla nějak ublížit. Takový křesťan nemůže mít důvěrný vztah s Bohem.

„A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století, Lukáš 11,9-10

Pozitivním vyznávání za účelem zhmotnění něčeho (cyklicky si vsugerovávat, sebemanipulovat), pochází z okultismu, ne z křesťanství! Pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho (cykličností, sebehypnózou, vsugerováváním), je nebiblické. Jde o magický rituál (!), kterým zveme do svého života démony, dobrovolně se vydáváme démonům! Z křesťanů se stávají okultisté! Provozování okultismu je hřích! Kde je nevyznaný hřích, tam má ďábel působnost, tam se mohou démoni demonstrovat! Kde není pokání, nastává démonický útlak, démoni duchovně napadají člověka, vybízí ho k dalším hříchům atd. Musíme si uvědomit, že pozitivní vyznávání není modlitba k Bohu, neboť modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Pozitivním vyznáváním (příkazem a sebemanipulací) chce člověk vlastní silou (bez Boha) něco (vlastní představy, iluze) zhmotnit. Zdůrazňuji, že je to magie (okultismus)! Magie je víra získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. V magii člověk spolupracuje s démonem!!!

Doporučuji přečíst článek Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání.

Křesťanští „pozitivní vyznávači“, pokud toto dlouhodobě praktikují, nestojí v Boží, ale v démonické moci. Často jde o zdémonizované křesťany, kteří vám budou tvrdit, jak jim pozitivní vyznávání uzdravení pomáhá (osvobozuje je od nemocí), ale přitom si každý den vezmou ten svůj lék, který jim má potlačit příznaky nemoci. To je záměrné popírání reality, žití mimo realitu, praktikování podvodu, pěstování hříchu (lež je hřích).

Všechny nemoci jsou od ďábla a jeho démonů?
Někteří křesťané, kteří podléhají učení Hnutí Víry, hereticky tvrdí, že všechny nemoci pocházejí od ďábla a jeho démonů (Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?). Všechny nemoci = absolutně všechny. Tito křesťané si vyberou verše z Písma, ve kterých stojí, že ta a ta nemoc byla démonického původu, na základě těchto veršů začnou vyučovat, že se nemáme se modlit za uzdravení k Bohu, ale jen přikazovat nemoci, protože každá nemoc je od démona. Jsou tady nemoci démonického původu (není jich zrovna málo), to ale neznamená, že všechny nemoci mají démonický původ! Pokud nějaký křesťan nastydne a má rýmu, tak to ještě neznamená, že za to mohl démon – že je obtěžovaný nebo posedlý démonem.

Křesťané z Hnutí Víry vám budou tvrdit, že každá nemoc je od ďábla a jeho démonů, zároveň budou říkat, že žádný žádný křesťan (kdo nemá Ducha, není křesťan!) nemůže být démonicky obsazený.

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
ČSP, Římanům 8,16

Podle nich je nemocný křesťan pod těžkým démonickým působením a zároveň nemůže být démonicky obsazený. Takové učení, díky dvojakosti myšlení, je opravdu velmi nevěrohodné.

Smrt vždy od ďábla?
Křesťané z Hnutí Víry, na základě učení Kennetha Hagina (1917-2003), vyučují, že za každou fyzickou smrtí člověka stojí ďábel.

„Musíme si uvědomit, že fyzická smrt nepochází od Boha. Pochází od nepřítele.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Je to pravdu tak? Je to tak, že každého křesťana usmrtil ďábel? Není. Učení Hnutí Víry je podvodné učení.

Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Překlad 21. století, Job 1,21

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Překlad 21.století, Římanům 9,5

„Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: „Hlas boží, ne lidský!“ A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy.“
Překlad 21.století, Skutky 12,21-23

„Juda tedy řekl Onanovi: „Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru potomka.“ Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho.
Překlad 21. století, Genesis 38,8-10

Paradoxy
Křesťanský  směr Hnutí Víry je plný paradoxů. Paradoxní je, že křesťanští kazatelé, kteří mají teorii o absolutním uzdravení v tomto věku, jsou nemocní, stárnou a ve finále zemřou na nějakou nemoc. Asi si ani neuvědomují, že když se léčí na nějakou nemoc, nosí brýle, vypadávají jim vlasy atd., velmi zpochybňují svou teorii o absolutním uzdravení v tomto věku. Tito lidé nezpochybňují pouze své učení, ale i svou víru!

Další paradox je, že tito křesťané tvrdí, že všechny nemoci jsou od ďábla, ale zároveň rádi zkoumají, zda jejich nemoc (nebo nemoc jiného křesťana) není mezigenerační trest (trest od Boha), o kterém hovoří Písmo:

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Překlad 21. století, Exodus 20,5-6

Prosím vás, v těch verších mj. stojí: „kdo mě nenávidí“. Bůh tedy takto trestá pouze ty, kdo Ho nenávidí (např. pokračují v hříších svých rodičů – provozují okultismus atd.).

Obecně řečeno, trestá Bůh děti za hříchy svých rodičů?

“Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?‘ – Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval má pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy.”
Překlad 21. století, Ezechiel 18,19-20

Z těchto paradoxů vidíme, že v Hnutí Víry jsou „rozpolcené osobnosti“ vyučující falešné křesťanské učení.

Duchovní pýcha
Učení Hnutí Víry v lidech buduje duchovní pýchu. Díky tomu, vidíme nemocné křesťany, příliš pyšné k tomu, aby volali o pomoc Boha. Jsou zaznamenány případy, kdy křesťané onemocní rakovinou a odmítnou lékařskou léčbu, spoléhají se na pozitivní vyznávání za účelem uzdravení. Uzdravení vyznávají až do své smrti (zemřou na nemoc). Vidíme křesťany s duchovní pýchou, kteří mají tužbu se zviditelňovat, jsou pyšní na to, že patří k nějaké vyvolené skupině atd. Někteří křesťané spadající pod Hnutí Víry, přistupují před Boha se vzdorem, diktátem, ne s prosbou. Ukázkovým příkladem je již zmíněné pozitivní vyznávání za účelem uzdravení z fyzické nemoci. Tito lidé často doufají, že je Bůh odmění za jejich víru, skutky atd. Nejhorší (drzé) je to, že tito lidé duchovní pýchu považují za pokorný přístup k Bohu! Velmi často se jedná o křesťany, kteří žijí pro tento život (zakládají si na tomto životě). Kdo se bojí o „svůj“ život (budoucnost), ten žije pro tento život – pro ďábla, ne pro Ježíše!

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20

Kdo si nedokáže představit život bez elektřiny, mobilů atd., ten žije pro tento život. Kdo se bojí, že nebude mít kde spát, co jíst, nežije pro Ježíše! Kdo se obává měnové reformy, že nějakým způsobem přijde o „své“ peníze, nežije pro Ježíše! Nebojme se, že přijdeme o všechny peníze, vždyť stejně nejsou naše. Strach je od ďábla!

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-26

Součástí duchovní pýchy může být i tužba zalíbit se lidem, chtít se spojit se všemi křesťany (nehledě na učení – i s falešným křesťanstvím). To je často spojeno s již zmíněnou dvojakou myslí. Dvojaká mysl je pro Boha ohavnost!

„Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.“
Překlad 21. století, Přísloví 11,2

„Potom řekl: „Člověka špiní to, co z něj vychází. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Překlad 21. století, Marek 7,19-22

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Překlad 21. století, Matouš 10,28

Uzdravení nad Ježíše (na modlářské úrovni) je problém – hřích
Jako člověk chápu, že chce být křesťan uzdravený co nejdříve a plně, a v tomto věku. Co nechápu, že někteří lidé mají uzdravení z fyzických nemocí nad Ježíše – jako modlu. To je samozřejmě hřích.

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Je potřeba si uvědomit, že všechno má svůj čas:

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,“
Překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Někteří křesťané jsou schopni jezdit po celém světě za nějakým údajným strůjcem zázraků, který má duchovní dar uzdravování. Je potřeba si uvědomit, že dary Ducha nejsou platné vždy a všude! O tom, kdo a kdy bude uzdraven Boží mocí, rozhoduje svrchovaný Bůh! Pokud má někdo dar uzdravování, tak to neznamená, že každého automaticky uzdraví. Každé nadpřirozené uzdravení od Boha se děje na základě Boží vůle! Pokud jde někdo v prvé řadě k člověku (v prvé řadě se spoléhá na člověka), ne k Bohu (modlitby, posty), s největší pravděpodobností k uzdravení nedojde.

Nutno podotknout, že někteří „strůjci zázraků“ provozují okultismus v podobě spiritismu. Tito křesťané spolupracují s démony! Okultismus je o spolupráci s démony!  Tito lidé si lehají (nebo klekají) na hroby známých zemřelých křesťanů s modlitbou, aby na ně přešla jejich moc (např. dar uzdravování). Tito křesťané jsou přesvědčeni, že Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech. Já v Bibli nikde nečtu, že je dneska Boží požehnání přítomné v hrobech, že by se měl křesťan modlit k duchům zemřelých. To je spiritismus, hřích! Tito křesťané jsou spiritisté (stejně jako katolíci, kteří vykonávají modlitbu k Marii a různým svatým). Například Benny Hinn za tímto účelem navštěvuje hrob Kathryn Kuhlmanové. Tyto nebiblické rituály též praktikuje Ben Fitzgerald (video zde), který pochází ze známého sboru Bethel Church (hlavní kazatel Bill Johnson), a který pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe. Nasávání duchovní energie z hrobů (démonické rituály), se neděje pouze v USA, ale i v Evropě!

A ještě nutno podotknout, že na „strůjce zázraků“ (často si říkají: „speciálně pomazaný“) nás velmi důrazně upozorňuje Boží slovo. Boží slovo křesťany varuje, že v posledních časech, což je od Ježíše (1.Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1.Petr 1,19-20), přijdou falešní Mesiášové, kteří svedou mnoho křesťanů k bludu.

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Překlad 21. století, Matouš 24,4-5

Pozor, “Mesiáš”, hebrejsky: “מָשִׁיחַ”‎‎, v doslovném významu znamená: “pomazaný”. Pozor na to, pokud má nějaký křesťan mnoho následovníků a zároveň se označuje (nebo je považován) za „speciálně pomazaného“! Zde určitě zpozorněte!!!

Tito „strůjci zázraků“ pořádají uzdravující akce, publikují knihy… A také často říkají: „Nesuď, abys nebyl souzen!“ („Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?).

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

Učení Hnutí Víry je démonické, hříšné
Učení Hnutí Víry je démonické a hříšné, proto by žádný křesťan neměl mít s tímto učením nic společného. Modleme se za všechny křesťany, kteří praktikují toto učení. Na místě v žádném případě není nenávist ani soupeření!

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan 9-11

“Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.”
Překlad 21. století, Efeským 6,11-17

Nadpřirozené uzdravování těla může mít různé zdroje!
Někteří křesťané se mylně domnívají, že nadpřirozené uzdravení přichází jedině od Boha. Někteří křesťané se chovají, jakoby ďábel ani neexistoval. Musíme si přiznat, že jsou i dneska démonická uzdravení, a to nejen v okultismu! Písmo hovoří o falešných křesťanech, kteří uctívají falešného Krista, ve jménu falešného Krista činí velké zázraky (fakticky se to děje). To, že někdo uzdravuje ve jménu Ježíše Krista, ještě nemusí znamenat, že uzdravuje Boží moc! Zajímejte se o to, čemu kdo věří, jaké učení praktikuje! Je to o tom, že falešní křesťané, díky praktikování falešného učení, nemají pravého Ježíše. „Nikdy jsem vás neznal“ mj. znamená, že zázraky nevytvářel biblický Bůh, ale falešný bůh (ďábel a jeho démoni). Můžeme sklouznout k nějaké bludu, ale nesmíme v něm setrvat! „Můžeme“ zhřešit, ale nesmíte žít v hříchu. Pokud křesťan zhřeší, musí činit pravé pokání.

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

Velký blud je pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho. Pokud toto nějaký křesťan dlouhodobě praktikuje (dlouhodobě hřeší), zcela jistě má problémy (manželské neshody, problémy se spánkem, nervozita, nesoustředěnost, únava, nastávají démonické nemoci…)! Ve sborech, kde se vyučuje a praktikuje učení Hnutí Víry, křesťané nadměrně umírají na rakovinu a další nemoce.

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Víra
Hnutí Víry učí, že s dostatečně silnou osobní vírou, se automaticky zhmotní všechny sny a cíle. Někteří křesťané tvrdí, že když budeš mít dostatek osobní víry, automaticky dojde k nadpřirozenému uzdravení z nemoci, budeš mít skvělé zaměstnání nebo podnikání, církev bude mít mnoho členů… Tito křesťané tvrdí, že veškerá prosperita (včetně uzdravení) je závislá pouze na člověku a jeho síle víry. Je biblický Bůh automat vázaný naší osobní víru? Není. Kdyby to tak bylo, byl by to omezený (falešný) bůh. Zhmotnění našich představ není o množství naší osobní víry. Základem křesťanské víry nesmí být lidské emoce ani okolnosti, ale osoba Ježíše Krista. Pokud do víry zatahujeme naše emoce, očekávejme velké démonické útoky, více kázání Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity. Je potřeba si uvědomit, že osoba Ježíše Krista je důvodem a smyslem víry. Osoba Ježíše Krista (v koho máme víru) je mnohem důležitější, než množství naší osobní víry. Pouze biblický Bůh něco dokáže nadpřirozeně zhmotnit, ne samotná lidská víra. Proto, když něco od Boha chceme, nemůžeme oddělovat lidskou víru od víry v Ježíše Krista. Vždyť zázraky (např. nadpřirozené uzdravení) vytváří Boží moc, ne samotná víra. Pokud by chtěl někdo hovořit o tom, že samotná lidská víry něco zhmotní, hovoří o magii.

„Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,21

Víra rozhodně není síla, skrze kterou manipulujeme Bohem! Je potřeba si uvědomit, že víra není způsob, jak přinutit Boha jednat – aby udělal to, co chceme my. Víra je naděje, důvěra Bohu. Víra je o důvěře Bohu, ne o sebemanipulaci – přesvědčení sama sebe!

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.“
Překlad 21. století, Židům 11,1

Bůh jako automat?
Křesťané, kteří tvrdí, že až dosáhneš bodu „silné víry“, Bůh automaticky zhmotní tvé představy. Bůh není žádný automat! Bůh je naprosto svrchovaný, suverénní a svobodný. Bůh automaticky (bez úvahy) nezhmotní naše představy. Neignorujme Boží vůli, to by se nám mohlo hodně nevyplatit – Boží soud!

Závěr
Zázraky jsou nedílnou součástí evangelia Ježíše Krista. Nemůžeme si je nárokovat (musí to nastat!), ale na základě našich modliteb a Boží vůle je očekávat můžeme i dnes! I dnes jsou někteří lidé uzdravení Boží mocí. Já jsem jedním z nich.

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.“
Překlad 21.století, Židům 13,8

Bůh může nadpřirozeně uzdravit všechny naše nemoci v tomto věku, nemoci jiného křesťana i nevěřícího člověka. Písmo říká: Bůh může uzdravit!. Hnutí Víry, na základě pozitivního vyznávání uzdravení říká: Bůh musí uzdravit! Boží vůle je ignorována (Bůh je tzv. na druhé koleji – jako při každé modloslužbě), dochází k rouhání Bohu (dávání se na úroveň Boha). Bůh a Jeho vůle má být na prvním místě!

„Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.“
Překlad 21.století, Matouš 4,8-11

„Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát!“
On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Překlad 21.století, Matouš 16,22-23

„Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21.století, 1.Jan 2,17

Uzdravení je dostupné díky kříži. Kristus nezemřel nejen za naše fyzické nemoci, ale i za naše spasení. Uzdravení z fyzických nemocí v tomto věku, nesmí být nad spasením! To by bylo žití pro tento život! Pokud máme uzdravení z fyzické nemocí na modlářské úrovni, obcházíme Boha a hřešíme! Na místě je biblické pokání. Naše modla může být: člověk, křesťanské učení, služba Bohu (pořádání evangelizací, vymítání démonů, křty…) a tisíce dalšího. Z Písma víme, že jsou křesťané, kteří horlivě pracují pro Boha, dělají ve jménu Krista mnoho zázraků, a přesto skončí v „pekle“ (Matouš 7,21-23). Problém je, že tito lidé dělají ty věci v prvé řadě pro sebe (mají z toho nějaké uspokojení, mají dobré úmysly atd.), ale nedělají je s Bohem (podle Boží vůle)! Myslete na to, že cesta do “pekla” je velmi často dlážděná dobrými úmysly a rádoby dobrými činy!

“Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.”
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6, 9-10

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

“Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 5,11

Hnutí Víry nebiblicky a spekulativně tvrdí, že Ježíš uzdravoval všechny, kdo k němu přišli, a že uzdravení je právní zárukou Nové smlouvy s tím, že nemocný má osobní odpovědnost uzdravení přijmout, vyznat ho a ve víře vytrvat do jeho projevení. Toto je ďáblovo učení! Boží záměr uzdravovat, nezaručuje jistotu uzdravení pro všechny v tomto věku! Co nám Písmo slibuje, je spása, milost a odpuštění hříchů!  I dnes Bůh koná velké zázraky, ale největším zázrakem ze všech je spása člověka. Ježíšovým primárním posláním tady na zemi, nebylo uzdravovat lidi od nemocí, ale usmířit jejich hříchy! Ježíš uzdravoval lidi proto, aby jim připravil cestu ke spáse!

“Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky.”
Bible, překlad 21.století, 1.Timoteus 1,15

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.“
Překlad 21.století, Matouš 11,28

„Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.“
Překlad 21.století, Matouš 26,27-28

Bůh nám slibuje věčný život bez bolesti, nemocí a trápení. Toto máme zaslíbené ale až na nové Zemi a v novém Nebi, ne v tomto hříšném a padlém světě. Dychtivě se těšme Domů! Amen.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Překlad 21. století, 2.Petr 3,10-14

„Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 2,9

„Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,3-4

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

„Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy. „Amen, přijď, Pane Ježíši!
Překlad 21. století, Zjevení 22,20

Může vás zajímat:

Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení