Kázání našeho společenství

Máš v sobě Boží pokoj?

Máš v sobě pokoru, klid, mírnost? Máš v sobě Boží pokoj (pokoj od Boha a pokoj podle Boha)? Pokud ano, je to v pořádku – jsi těžký případ pro ďábla.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Pokud máš v sobě Boží pokoj, máš důvěrný vztah s Bohem a tím pádem jsi naplněný Boží láskou, která dává člověku Boží klid a jistotu spasení. Pokud máš v sobě Boží pokoj, jsi křesťan, který je plný Ducha. Pokud jsi plný Ducha, žiješ v naprostém klidu, protože Duch potvrzuje tvoje spasení.

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
CSP, Římanům 8,16

Máš v sobě nepokoj, stres, strach? Pak nechodíš v Duchu, ale v těle. Když chodíme v těle, inklinujeme k hříchu. Boží slovo říká, že máme chodit v Duchu, máme se nechat řídit Duchem. Pokud by chtěl někdo říct, že toto neplatí, tak bych se dotyčného zeptal, co dalšího z Bible ještě neplatí?

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,11-14

Jak poznáš, že chodíš v Duchu? Jsi podřízený a pokorný Bohu, ve všem se spoléháš na Boha (nehraješ si na bohy). Bůh vede tvou mysl, slova i skutky. Chozením v Duchu odmítáš tělesnost, ve které není nic dobrého.

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“
Překlad 21. století, Římanům 7,18

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8-9

V Duchu chodíš, když tvůj život vykazuje ovoce Ducha, ne těla (skutky těla: závist, hněv, hádky, smilstvo, modloslužba, nepřátelství, žárlivost, soupeření…).

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-26

Máme se chtít nechávat naplnit Duchem. Naplňování Duchem je celoživotní proces.

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Efezkým 5,15-20

Pro každého křesťana, který chce žít zbožně (pro Boha), je důležité, aby v něm byla pokora, podřízenost k Bohu, mírnost… Vždycky se chovejte tak, jak by se choval náš Pán Ježíš Kristus.

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Překlad 21. století, Matouš 5,5

„Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.“
Kralická, Matouš 5,5


„Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,8-9

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21.století, 1.Petr 2,21-25

Máš problém s chozením v Duchu? Na místě jsou modlitby v „pokojíku“, posty. Něco ti nejde? V prvé řadě se zaměř na Boha. Když přistupuješ k Bohu, důležitá je upřímnost a otevřené srdce.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

Každý křesťan by měl chodit v Duchu nepřetržitě. To ale samozřejmě není tak jednoduché. Duch není žádný manipulátor (je tady svobodná vůle člověka, kterou Bůh respektuje). Každý křesťan někdy uhašuje Ducha, já taky. Jde o to, že někdo uhašuje Ducha více, jiný méně. Problém je, když se to stává pravidlem. Úplně nejhorší je, když je to trvalé. Uhašování Ducha by měla být vždy krátkodobá záležitost (minuty, max. hodiny).

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Překlad 21. století,1. Tesalonickým 5,16-19

Pozor na strach
Strach bývá od ďábla. Bible nikde neříká, že se křesťané mají nechat strašit světem, satanem. Pokud máš strach na úroveň modlářství, hřešíš. Na místě je pokání. Ano, i strach může být modloslužba (stejně jako služba Bohu, falešné křesťanské učení, falešný křesťanský směr, člověk, naše vizáž, plastová krabička, která se nazývá mobil…)! Křesťané nemají Ducha strachu, ale Ducha síly, lásky a rozvahy. Nech se vždycky vést Duchem a nebudeš prožívat strachy!

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21. století, 2. Timoteovi 1,7

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14–17

„I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat. Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,14-17

V životě křesťana mohou nastat chvíle, kdy ho něco vyděsí a on dostane strach. To je potřeba rychle odmítnout – nesetrvávat ve strachu dlouhodobě. Pokud žiješ ve strachu (z budoucnosti, neúspěch…), nechodíš v Duchu, uhašuješ Ducha, tím pádem jsi dobře manipulovatelný (otevíráš se démonickým mocnostem). Křesťané se často snaží řešit všechny problémy vlastní silou (bez Boha). Tady nastává problém. Pokud něco řešíš, upni se v prvé řadě na Boha a On ti řekne, jak dál.

Strach je satanova velmi mocná zbraň proti lidem (věřícím i nevěřícím). Křesťan by se neměl nechat zastrašit satanem a jeho přisluhovači! Čím víc tě satan straší, tím víc bys měl být v klidu! Pak se tě bude satan obávat. Satan se křesťanů, kteří pevně stojí ve víře, obává. Přesto ale trpělivá čeká na příležitost.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21.století, 1.Petr 5,8-9

Čím víc vidíš ve světě působit satana a jeho démony, tím větší bys měl mít v sobě Boží pokoj. Čím víc vidíš válek a teroristických útoků, tím větší bys měl mít Boží pokoj. Čím víc vidíš falešných evangelistů, tím větší bys měl mít Boží pokoj. Proč mít z toho Boží pokoj? Tím vidíme (jsme ujišťováni), že příchod Pána Ježíše je velmi blízko – velmi brzy bude ukončeno zlo a nastolena věčnost. Písmo nás učí, že zlo v koncentrované podobě, na konci věků, musí nastat. Obrovská démonizace, lokální války, nepokoje budou až do úplného konce… Pokud nějaký křesťan, díky těmto událostem, prožívá dlouhodobé strachy či obavy, dělá z duchovní stránky něco špatně. V prvé řadě, takový křesťan dělá z Boha lháře! Bůh křesťanům zaslíbil, že se o každé své dítě vždycky postará. Co je na tom k nepochopení?

„Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezpuchřejí, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,22-34

Já osobně, když vidím nějaké zlo, ďáblem oklamané křesťany, jsem na okamžik z toho smutný (soucitný), někdy překvapený (čemu všemu lidé mohou uvěřit), ne však vyděšený (nenechávám se satanem děsit). Modlím se za změnu (dodávám: „ať se stane vůle Tvá“), mám v tom Boží pokoj, dlouhodobě se tím neznepokojuji, protože jsem to odevzdal Bohu. Vždyť Bůh má všechno (války, falešné evangelisty, démony…) pevně ve svých rukou! Z toho plyne, že se opravdový křesťan, který stojí ve víře, nemusí ničeho obávat. Vždyť Nejvyšší Bůh je s křesťany nepřetržitě. Křesťané jsou nepřetržitě pod Božím drobnohledem a ochranou.

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21.století, Matouš 28,20

„Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“
Překlad 21.století, Jozue 1,9

„Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.“
Překlad 21. století, Přísloví 1,33

„On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst!
Překlad 21. století, Žalm 147,4-5

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!“
Překlad 21. století, Žalm 139,1-4

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Překlad 21. Žalm 33,13-14

Pokud by chtěl někdo tvrdit, že něco ze stvoření nemá Bůh pod stoprocentní kontrolou, věří ve falešného boha (nepřistupuje k Bohu Bible). Bůh je absolutně svrchovaný! Proč se trápit něčím, co musí přijít, co Bůh stoprocentně kontroluje?  Je to o tom, spoléhat se na Boha, mít v Něm oporu, důvěřovat Mu. Co se týče oklamaných křesťanů, nikdo nejde do „pekla“ se zavázanýma očima. Bůh nám dal velmi účinné nástroje, kterými spolehlivě odhalíme každý podvod – Ducha a Boží slovo. Boží slovo vždy studujme Duchem, poddajně a s pokorou dítěte, nikdy ne v nepokoji, vzdorovitě a hereticky. Pak vám bude zjevena Boží pravda. Musíme si uvědomit, že není možné uctívat Boha falešným učením. Boží slovo jasně říká, že křesťané si mají všechno prověřovat. Takže nikdo nebude moci říct: to bylo učení naší církve, to učil náš pastor, to jsem četl v knize, to jsem viděl na vlastní oči… Cukr na první pohled vypadá stejně jako sůl, ale až když člověk ochutná (prověří si), pozná, že je to cukr (pravdu).

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Křesťané si mají ověřovat úplně všechno! – kázání, křesťanskou literaturu, zázraky, úkazy, vidění, proroctví, uzdravení, rituály a tisíce dalšího. Pokud toto někdo nedělá, zadělává si na problémy, které mohou mít pro něj fatální následky (vliv na spasení). Takového člověka nemůžeme považovat za oběť, ale za sebedestruktivního člověka, který odmítá Boží vedení, člověka, který upřednostňuje člověka před Bohem, člověka, který žije pro tento život. Nicméně, tyto lidi upozorněme na jejich omyl, modleme se za ně.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století,Matouš 10,37-39

Někteří křesťané postrádají Boží pokoj díky tomu, že nerozsuzují křesťanská učení, díky tomu mají víru ve falešné učení, věří ve falešné bohy (nepřistupují k biblickému Bohu). Křesťan, který chce mít Boží pokoj, musí rozsuzovat každé křesťanské učení (vždy na základě Písma).

„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

Někteří křesťané prožívají strachy, stresují se, protože mají rádi světské požitky. Díky tomu se ochuzují o Boží pokoj. To je též velmi sebedestruktivní jednání. Křesťan by měl odmítat světské a nepatřičné tužby. V Písmu čtu, že křesťané mají zemřít starému způsobu života, že si nemají zakládat na ničem, co je ze světa. Křesťané mohou využívat některé světské prostředky, ale nikdy to nesmí mít nad Ježíšem.

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny 20předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,14-20

Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh“
Překlad 21. století, 2.Korintským 6,14-16

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21. století, Koloským 2,8-10

Někteří křesťané prožívají strachy, protože až příliš lpí na „svém“ životě. Další příklad sebedestruktivního jednání.

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

Strach z ďábla není na místě
Křesťané z Božího slova ví, že celý svět leží v moci ďábla. To v důsledku znamená, že takřka všude vidíme působit démony (věda, zdravotnictví, školství…). Kdo toto nevidí, žije ve lži – pod démonickým působením/tlakem.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

Ďábel má samozřejmě pouze propůjčenou moc, protože opravdovým vládcem země je Bůh. Nad vším zlem je Bůh, a to absolutně. Kdyby to tak nebylo, satan by lidstvo už dávno zahubil. Bůh má satana a jeho démony pod plnou kontrolou. Pokud jsi vystrašen z toho (prožíváš strachy), že celý svět leží v moci ďábla, pokud se ďábla obáváš, děláš v duchovní oblasti něco špatně. V satanově světovládě je vidět jeho velká omezenost – tím, že všechny lidi ještě nezahubil. Věřte, že kdyby mohl, udělal by to okamžitě. Z toho je patrné, že Bůh stoprocentně kontroluje všechno zlo! Tím je řečeno, že křesťané mohou být v naprostém klidu. Každý křesťan by měl mít v satanově světovládě Boží klid, protože má toho Nejsilnějšího. Satan je oproti Bohu strašně moc omezený. Pokud to nevidíš, satan ti nějakým způsobem ovládá mysl.

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Překlad 21. století, Efeským 1,20-23

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Křesťané přemáhají svět, protože mají Boha Ježíše Krista, kterého se démonické mocnosti velmi obávají. Pokud budeš žít zbožný život (posvěcovat se, budeš činit pokání, budeš důvěřovat k Bohu…), budou se démoni obávat i tebe. Nebojme se z křesťanů vymítat démony. Existuje učení, které tvrdí, že žádný křesťan (křesťan je mj. ten, kdo má Ducha) nemůže být démonicky obsazený. Toto je podvodné učení. Následkem toho učení křesťané vymítají démony pouze z nevěřících lidí, anebo se vymítání neděje vůbec. – Satan se směje!

„Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony“
Překlad 21. století, Marek 16,17

„Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,4

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

Vláda antikristů nás nemá děsit
Jsou bezbožní lidé (okultní elita), kteří chtějí získat celý svět. Je otázka, zda se jim to už nepodařilo – Antikrist, znamení šelmy. S pomocí satana a jeho démonů se jim to velmi dobře daří. Děje se to tak, aby to nebylo na první pohled znatelné (skryté ovládnutí lidských myslí, skrytá totalita). Zase, toto by v křesťanech nemělo budit sebemenší obavy, protože Bůh to má pod absolutní kontrolou. Vemte si, kdyby toto nebylo? To by byl celosvětový chaos…

Antikristové ovládají lidstvo skrz finance. Prakticky všechny ekonomiky jsou zadlužené a antikristové jim za jistých podmínek půjčují (tvoří zákony atd. – skrz EU a další organizace). Pravý otrok dnešních antikristů je ten, kdo je zadlužený (předlužený). Půjčka sama o sobě není závadná, nesmí to být ale lichva (zločin) a nesmí nás to žádným způsobem zotročovat (finančně, časově atd.).

„Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“
Překlad 21. století, Lukáš 9,25

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Překlad 21. století, Žalm 2,2-4

Pokud vidíme (Duch nám to zjevuje) světovládu antikristů, vidíme vyplnění se proroctví a brzký Ježíšův návrat, a to by v nás mělo vytvářet Boží pokoj.

Ženy, které se vzpírají Božímu ustanovení se ochuzují o Boží pokoj
Některé křesťanky vyučují muže (bratry v Kristu) duchovním věcem. Muži, dávejte si pozor na ženy, které mají potřebu radit mužům v duchovních věcech, na ženy, které chtějí poučovat muže! Tyto ženy jsou jako had v Edenu, kdy slyšela Eva na satanovu lež: „budete jako Bůh“.

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Jiná skupina žen jsou zase vůdčí osoby v manželství. Obě skupiny žen hřeší – vzpírají se Božímu ustanovení. Díky nevyznanému hříchu se otevírají démonickým mocnostem. Tyto ženy často mají neřízené emoce a prožívají strachy (evidentní démonická aktivita). Taková žena postrádá Boží pokoj, protože žije ve vědomém hříchu (díky tomu tam má satan působnost). Takové manželství bývá plné neřízených emocí, nepokojů, hádek…

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.“
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

Musíme si uvědomit, že Kristus je hlavou muže a muž je hlavou ženy. To netvrdím já, ale tak to Bůh ustanovil. Ženy se musí mužům podřizovat ve všem, a to hlavně pro svou ochranu, bezpečí, milost a Boží pokoj. K tomu nutno dodat, že fyzické nebo slovní týrání partnera Písmo zakazuje!

„Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.“
Překlad 21. století, Koloským 3,19

Muž, který nechá ženu vládnout (rozhoduje v různých věcech, vede finance atd.), hřeší. Takové manželství není Bohem požehnané.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

Více Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům.

Strach z nevyznaných hříchů
Z mého pohledu je nepochopitelné, že někteří křesťané žijí ve stresu a strachu z toho, že nemají nevyznané všechny hříchy (že mají „nevědomé, skryté“ hříchy) a díky tomu nemusí být spaseni. Tak takovému učení jsem tedy nikdy nepodlehl. Ani „ve snu“ bych si nepomyslel, že toto někdo tak může mít. Toto vedení je evidentně od satana – démonická sugesce to křesťanům vnucuje do myslí. Tímto učením chce satan křesťany zastrašit. Duch Boží nejen ukazuje na Boha, ale také nás uvádí do pravdy a usvědčuje z nepravostí (z hříchů). Pokud křesťané činí biblické pokání (hřích identifikovat, vyznat ho Bohu, nechtít v něm dál pokračovat), Bůh jim vyznané hříchy nejen odpustí, ale očistí je i od každé nepravosti (od hříchu, na který si v době pokání nevzpomínají). Proto křesťané, kteří činí biblické pokání, zažívají Boží pokoj přesahující všechno chápání.

Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

„Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“
Bible, překlad 21.století, Jan 16,7-8

Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Bible, překlad 21.století, 1.Jan 16,13

Také máme Boží slovo, ve kterém stojí, co všechno je hřích.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16

„Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.“
Překlad 21. století, Římanům 15,4

Pokud se necháváme vést Duchem Božím, chodíme v Duchu, což je pro křesťana důležité, Duch Boží nám ukazuje, co děláme špatně – Duch Boží nás usvědčuje z našich hříchů. Pokud toto nějaký křesťan neprožívá, má Ducha Božího vlastní vinou uhašeného, nebo už ho nemá (není křesťan – spasení je pryč – Římanům 8,16).

Pozor na nepokoj a zmatek
Satan s oblibou křesťanům vtěsnává do myslí nepokoj a zmatek. Chce nás tím odvést od Boha. Nenech se! Nepokoj a zmatek vede k uhašování Ducha, což vede ke ztrátě Božího pokoje. Nepokoj a zmatek mají často v sobě křesťané, kteří podléhají falešnému učení, které se dnes ve velkém rozsahu šíří přes křesťanské knihy, videa na YouTube… Je démonické, že dnešní křesťané tímto způsobem padají do těchto satanových pastí. Často jde o křesťany, kteří pořád hledají nové křesťanské směry, nová a nová učení… Zpravidla jde o nestálé a vlažné křesťany, kteří odmítají Boží vedení. Tito křesťané jsou jako vlna – jednou nahoru, jednou dolů…

„Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Překlad 21. století, Jakub 1,6-8

Tito křesťané jsou pro církev nebezpeční, protože s oblibou šíří (někdy skrytě)  falešná učení. Nestálý křesťan má často víru ve falešného boha, protože věří v různá falešná učení – popírání Boží Trojice, učení Hnutí Víry

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Velký nepokoj, zmatek, strachy atd. zažívají křesťané vyznávající zmíněné učení Hnutí Víry (Kenneth Hagin), které se velmi rouhá Bohu Bible (lidé se dávají na úroveň Boha). Křesťané, díky tomuto učení, zatahují okultismus do křesťanství. Díky šarlatánskému způsobu „uzdravování“, nebiblickým rituálům, přivolávají satana a jeho démony. Vrcholem všeho jsou nebiblické rituály, během kterých jsou příkazem „oheň“, lidé sraženi na znak. Jedná se o rituály, během kterých je demonstrována démonická moc. Pokud tyto rituály rozsuzujeme v rámci Písem, tak zjistíme, že se jedná o prokazatelně nebiblické rituály. Já v Písmu nikde nečtu, že rituály v této podobě má křesťan dělat, že během těchto rituálů mají z lidí vycházet démoni (je to nebiblické vymítání démonů – příkazem „oheň“), že během těchto rituálů má docházet k uzdravování z fyzických nemocí. Nebo mi chce snad někdo namluvit, že nebiblickým příkazem „oheň“ se vymítají démoni? Chce mi snad někdo namluvit, že nebiblickým příkazem „oheň“ jsou lidé plošně naplňováni Duchem Božím (v publiku jsou i nevěřící)? Mají snad křesťané Duchu Božímu (Bohu) přikazovat? Tyto rituály lze považovat za velké rouhání proti Duchu svatému! – Démonická moc je zaměňována za moc Ducha svatého. Tyto rituály jsou plné nepokoje, chaosu. Toto není biblický Bůh. Biblický Bůh je Bůh pokoje. Během těchto rituálů nemůže být člověk naplněn Božím pokojem.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 5,20

Ve sborech, které vyznávají učení Hnutí Víry, vidíme nepožehnaná manželství (časté hádky, finanční problémy, rozvody atd.), lidé tam předčasně umírají na nemoci k smrti atd. V těchto sborech vidíme mocně působit satana a jeho démony. Lidé, kteří vyznávají toto učení, nezažívají Boží pokoj, ale nepokoj, zmatek v myšlení, strachy atd. Vnitřní nepokoj, zmatek v myšlení, nestálé myšlení, strachy, toto je od satana!

Pozor na hádky
Pokud se rozčiluješ, s někým se hádáš (manžel/manželka, kolegové v práci, sourozenci v Kristu…), dáváš prostor satanu (přivoláváš démony). Stačí říct v klidu, jak to je, nedohadovat se. Nesnaž se vždy a každému za každou cenu dokázat pravdu. Kdo chce, uvěří, kdo ne, je to jeho problém (na místě jsou naše přímluvné modlitby). Satan zuří, když se s ním (přes lidi) odmítáš dohadovat. Není nic nenormálního, když z lidí hovoří démoni. Já se s nikým nedohaduji, nemám sebemenší potřebu nikoho přemlouvat, „přeargumentovávat“ ho, přesvědčovat ho… Uvědomuji si, že každý „jedeme“ sám za sebe. Díky tomu mám v sobě Boží klid a pokoj, který se pořád stupňuje (díky Bohu). Kdo má zalíbení (touhu) v dohadování se s lidmi, je veden satanem. Zpravidla jde o křesťanské manipulátory (manipulace = démonická aktivita, sugesce). Mysleme na to, že máme mít pokoj se všemi lidmi.

„Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo Božímu hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“
Překlad 21. století, Římanům 12,17-19

Radujte se!
V každé situaci se radujte! To, že se máme vždy radovat, je příkaz! Každý křesťan má v sobě radost Ducha svatého. Někdy je však tato radost potlačená, což je způsobeno uhašováním Ducha. Nenechávej si satanem ukrást Boží radost, která má být součástí křesťanského života.

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, Filipským 4,4-7

Určitě se radujte z toho, že jsou vaše jména zapsána v nebesích (v Knize života).

„Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“
Překlad 21.století, Lukáš 10,20

Radujte se i v období různých zkoušek.

„Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,6-9

Radujte se, když vás budou lidé pro vaší víru nenávidět.

„Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům.“
Překlad 21.století, Lukáš 6,22-23

Radujte se vždycky společně s Bohem Ježíšem! Vždyť máme Boha lásky a pokoje.

Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen.“
Překlad 21. století, Římanům 15,33

Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama.“
Překlad 21. století, Římanům 16,20

„Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 13,11

„Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.“
Překlad 21. století, Filipským 4,9

„Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“
Překlad 21. století, Korintským 13,11

Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí,“
Překlad 21. století, Židům 13,20

„Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 3,16

Povzbuzujme se navzájem
Pokud vidíš, že je tvůj sourozenec v Kristu v krizové situaci, např. je plný strachu a obav, povzbuď ho. Je opravdu důležité, aby měl každý křesťan v sobě Boží pokoj. Křesťan bez Božího pokoje je snadná kořist pro ďábla, démony.

„Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono „Dnes“, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce.“
Překlad 21. století, Židům 3,12-14

Největším, nejefektivnějším a nejkrásnějším povzbuzením pro každého křesťana, by mělo být pomyšlení na druhý příchod Pána Ježíše (který bude doslovný, viditelný a slyšitelný), vzkříšení a uchvácení do Nebe. Ani nevíte, jak po tomto dychtím každý den! Po uchvácení do Nebe se nebeská klenba rozpustí žárem a zřítí se dolů na zem (Kristova církev už tady nebude) a pravda bude odhalena.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Překlad 21. století,2.Petr 3,10-14

Pokud je nějaký křesťan ve špatném duchovním rozpoložení, povzbuďme ho Ježíšovým příchodem a uchvácením do Nebe. Pokud nějaký křesťan nedychtí po Pánově příchodu, nebo ho to dokonce děsí, odkládá to na později (večer, zítra…), dělá něco špatně, má špatný vztah s Ježíšem. Někteří křesťané se až příliš (křečovitě) upínají na tento život. To je nejen nebiblické, ale i hříšné. Musíme si uvědomit, že všechno, co je na této zemi, jednou pomine. Proto se v prvé řadě soustřeďme na věčnost! V prvé řadě se nesoustřeďme na stvořené, ale na Stvořitele.

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

Závěr
Hledání a udržení Božího pokoje není jednoduché. Člověk sám o sobě to ze sebe „nevymáčkne“. Bez Božího Ducha (chozením v Duchu) je to nemožné. Na závěr opět musím zdůraznit, že mít v sobě Boží pokoj, je pro křesťana kriticky důležité. Boží pokoj rád křesťanům odebírá satan, např. skrz závist (můžeme závidět i dary Ducha), věčné stěžování si na něco (politickou situaci, vysoké ceny, problémy v zaměstnání…), strachem ze smrti, trápením se vyznaným hříchem (je potřeba okamžitě přijmout odpuštění!)… Všechno toto už v zárodku odmítej! Věčně nespokojení lidé jsou plni strachu a obav, postrádají Boží pokoj. Boží pokoj křesťanům také odebírá (zastiňuje) sledování televize. Jde o satanův nástroj k programování lidí. Osobně se domnívám, že většina lidí ví, že sledování televize formuje lidskou mysl. Ať to víme nebo ne, jde o manipulativní nástroj, který má za úkol přebrat vládu nad lidskou myslí a vůlí. Manipulace je vždycky spojena s démony. Sledování televize je zákeřná psycho-sociální zbraň, která u lidí snižuje spojení s realitou. Já osobně televizi nesleduji několik let a mám klid – Boží pokoj.

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. “
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

Důležité také je, aby křesťan vytvářel Boží pokoj. Na křesťanských akcích, kde je nepokoj, zmatek, vidíte působit zlo.

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.“
Překlad 21. století, Matouš 5,9

Pokud máš v sobě pokoru, klid, mírnost, jistotu spasení, jásej společně s Pánem. Pokud máš v sobě Boží pokoj, žiješ dobrý křesťanský život. Děkuj za to Bohu!

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21. století, Jan 14,27

„Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Překlad 21. století, Jan 16,33

Křesťané, kteří jsou plní Ducha, zažívají Boží pokoj. Tací křesťané ví, že Boží pokoj se nedá ničím nahradit. Náhražky nám dává ďábel, např. nám vnucuje, ať se zviditelňujeme, ať chceme být obdivováni, ať chceme moc v církvi, ať se upínáme na světské požitky… Buďte spokojeni s tím, co máte! A děkujte za to Bohu! Opravdový křesťan, který se denně posvěcuje, chodí v Duchu, všechny náhražky Božího klidu striktně odmítá (ani o nich nepřemýšlí). Opravdový křesťan chce to pravé a nefalšované – pokoj od Boha a pokoj podle Boha (Boží pokoj). Odmítejme pokoj podle našich představ! Někteří křesťané hledají pokoj, který dává svět. Od toho ruce pryč, protože toto jsou také pouhé náhražky pravého Božího pokoje! Problém můžeme mít i tehdy, když křesťan hledá pokoj od konkrétních věcí, lidí nebo událostí. V těchto případech nehledáme Boží pokoj (vedení), ale pokoj podle svých vlastních představ. Ptejme se Boha, co a jak má být. Nehledejme vlastní cesty. Z našeho (velmi omezeného) pohledu něco může vypadat jako dobro, ale Bůh ví (!), že to pro nás není dobré. Proto se vždycky a všem spoléhejme na Boha. Odmítáš to? Pak odmítáš Boží pokoj. Svěřuj všechny své starosti Bohu a budeš naplněn Božím pokojem, Boží láskou!

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

Je tvůj prvotní cíl Ježíš Kristus a jeho návrat? Pokud ne, žiješ pro tento život. Pokud nemáš v sobě pravý Boží pokoj, děláš něco špatně. Pokud máš pochybnosti o svém spasení, zamysli se nad sebou. Pokoj vám. Amen.

„Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána.“
Překlad 21. století, 2. Petr 1,2

„Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,2

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení