Kázání našeho společenství

Bůh nebydlí v chrámech udělaných rukama

Někteří dnešní křesťané se mylně domnívají, že ten, kdo chce vstoupit do blízké Boží přítomnosti, musí vyhledat určité místo. Někteří křesťané se mylně domnívají, že Bůh bydlí v budovách, v modlitebnách, v kostelích, v chrámech… Žádná budova není domem Boha! Křesťan za Bohem nemusí chodit do kostela. Ano, křesťanství je kolektivní záležitost, křesťané mají místa, kde se scházejí, kde se konají bohoslužby, ale myslet si, že Bůh přebývá v těchto stavbách je omyl.

Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok:
Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku.
Jaký mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinul?“
Překlad 21. století, Skutky 7,48-49

„Shlédni ze svého svatého příbytku, z nebes,“
ČSP, 26,15

Většina budov, které vlastní římská církev rozhodně Boha neuctívá. Tyto objekty se Bohu drze vysmívají a zesměšňují Ho. Tyto objekty jsou plné modloslužebných předmětů a démonské symboliky. V mnoha případech se v těchto objektech uctívá sluneční božstvo (ďábel)! Člověkem (nebo démony) smyšlená podobizna Ježíše nebo Marie je pro Boha ohavnost. Předměty (obrazy, sošky atd.), které mají zobrazovat Ježíše, Marii, „svaté“, to jsou démonské předměty. Předmět růženec je též démonský předmět. Každý démonský předmět přitahuje a uctívá démony!

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Exodus 20,3-5

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 4,15-18

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Překlad 21. století, Korintským 10, 20-21

Římští katolíci, stejně jako démoni, milují posvátná, poutní místa. Poutní místo je místo, které se, zpravidla díky určitému tradovanému zázraku nebo uchovávaní relikvií, stalo cílem poutí. Posvátná a poutní místa, na která odkazují římští katolíci, jsou velmi často zasvěcena démonům. Lidé na těchto místech mohou pociťovat vzrušení, příjemné pocity, fascinaci… Démoni s oblibou působí stav ovlivnění duše skrze prožitek těla.

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Zvláštní a velice smutnou kapitolou jsou křesťané, kteří hledají zesílenou Boží moc na území Státu Izrael, zejména u Zdi nářků. Sem jezdí křesťané z celého světa a vyslovují své modlitby s očekáváním jejich vyslyšení. Někteří napíšou svou modlitbu na papírový lístek, který následně vsunou mezi kameny. Myslet si, že musím cestovat do Jeruzaléma, aby Bůh vyslyšel mé modlitby, to je úplně mimo. Kdo tak činí, popírá slova Pána Ježíše o tom, že praví modlitebníci se modlí v Duchu a v pravdě.

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Překlad 21. století, Jan 4,23

Modlitba rozhodně není zesílena na určitých místech. Pokud se chci modlit za nějaký stát nebo město, tak na toto místo nemusím osobně jezdit. Pokud se chci modlit za konkrétního člověka, nemusím být v jeho těsné blízkosti.

Je velmi smutné, že mnoho hypercharismatiků je fascinováno Státem Izrael a místními antikristy. Pozor, Stát Izrael není to stejné, co země izraelská! Země izraelská je biblické území, které Bůh přislíbil izraelskému národu (Genesis 15,18-21, Numeri 34,1-12, Ezechiel 47,13-20). Země izraelská ani náznakem nekopíruje současné politické hranice Státu Izrael. Někteří křesťané jdou tak daleko, že fascinace Státem Izrael a místními antikristy, přechází v praxi judaismu a Jeruzalémský syndrom (okultní psychotická porucha). Praxe judaismu je facka Kristu! Myslet si, že šabaty, sederové večeře, Davidovy stánky, Domy modliteb, šofary, tance s meči, přinesou „něco navíc“, nebo, že to uctívá Boha, to je mimo realitu až démonské. Křesťan, který je fascinován něčím stvořeným (státem, člověkem, stavbou…), ten by se měl nechat zkontrolovat démonické obsazení!

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“ (…) Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně.“
Překlad 21. století, Galatským 2,16, 21

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím“
Překlad 21. století, Galatským 3,10

Važme si toho, že díky Ježíšově krvi můžeme směle vstoupit do svatyně. Přistupuj k Bohu směle a s důvěrou!

„Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení.“
Překlad 21. století, Židům 9,12

„Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest své tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou.“
Překlad 21. století, Židům 10,19-22

„Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.“
Překlad 21. století, Efeským 3,11-12

Do osobního styku s Bohem může křesťan přijít kdykoliv a kdekoliv. Stačí se začít modlit – mluvit s Bohem. Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Na modlitbách budujeme víru, poznáváme Boha, budujeme s Ním osobní vztah… Kde není modlitební život, tam není důvěrný vztah s Bohem. Písmo sice hovoří o modlitbě v „kamenném pokojíku“, ten tvůj „pokojík“ však může být místo v přírodě, doma na zahradě, chvíle strávené v autě atd.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Bůh svou přítomnost v novosmluvní době nevložil do kamenných staveb, ale do lidí! Je potřeba si uvědomit, že každý křesťan má Ducha Božího – Ducha Svatého v sobě. Duch Svatý = pomazání. Pomazaný je to stejné, co křesťan.

Bůh je tedy pořád s tebou a chce mít s tebou důvěrný vztah!

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. “
Překlad 21.století, 1. Jan 2,27

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Překlad 21. století, Matouš 28,19-20

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 1,21-22

Závěr
Kdo hledá Boha pouze v chrámech udělaných rukama, u Zdi nářků, omezuje Boha, hledá falešného boha. Je potřeba si uvědomit, že Bůh je všudypřítomný, všeprostupující… Bůh prostupuje celé stvoření. Bůh prostupuje přírodu, stavby, lidi, zvířata, duchovní bytosti (včetně ďábla a jeho démonů)…

Doporučené kázání k prostudování: Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Nehledejte Boha ve stavbách, v předmětech, v sochách… Bůh nepotřebuje monstrózní bohoslužby v kostelech a chrámech. Bůh touží po uctívání v duchu a v pravdě. Bůh touží po tom, aby s Ním měl křesťan osobní vztah. Hledejte Boha v modlitbách, v denních rozhovorech s Ním. Choďte s Bohem. Křesťan, který dnes a denně chodí s Bohem, zažívá pokoj, radost a spokojenost. Amen.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24-28

„A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.“
Kralická, Genesis 5,24

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5, 16-19

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení