Kázání našeho společenství

Opravdový křesťan zápasí s hříchem

Opravdový (znovuzrozený) křesťan má zápas s hříchem. Kdo na základě Boží svrchovanosti a zároveň vlastní vůle, přijal Krista za svého osobního Spasitele, kdo Mu odevzdal všechno včetně života, kdo si uvědomil svou vlastní ztracenost, ubohost a činil pokání, je znovuzrozený křesťan. Kdo toto neprožil, není znovuzrozený. Je možné věřit v Boha a nebýt znovuzrozený!

„Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“
Překlad 21. století, Matouš 4,17

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí“
Překlad 21. století, Skutky 3,19

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9

„Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
Překlad 21. století, Lukáš 15,7

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

Znovuzrozený křesťan byl na základě Boží svrchovanosti pokřtěn Duchem Svatým (dále jen Duch). Tento člověk se má následně nechat pokřtít ve vodě – aby stvrdil své vyznání a rozhodnutí. Vodním křtem potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu. Jde také o pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů.

Pokud křesťan Ducha poslouchá, pokud se nechává naplnit Duchem, žije radostný život s Bohem. Takový křesťan, i když okolo něj zuří démonské boje, zůstává v klidu, protože ví, že má toho Silnějšího. Kdo Ducha neposlouchá (uhašuje, potlačuje), špatně se mu žije. Hlavně nastávají duchovní problémy. Bůh dal všem křesťanům svobodnou vůli, takže můžeme Ducha uhašovat (neposlouchat). Můžeme samozřejmě také odmítnou víru v Krista. Učení o nemožnosti ztráty spásy, to je falešné učení. To učí tzv. „lechtači sluchu“.

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

V Písmu nečtu: Jednou spasený – navždy spasený!

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26–27

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

„Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.“
Překlad 21. století, Exodus 32,33

„Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,5

„Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň – oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 9,24–27

Podobných veršů je v Písmu „hromada“!

Opravdový křesťan denně zápasí s hříchem. Dnes a denně zažíváme boj těla s Duchem. Duchem překrýváme svou tělesnost. Máme sice Ducha, ale pořád žijeme ve starém, neobnoveném těle, které nás vede k tělesnosti a tím pádem i k hříchu.

„Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“
Překlad 21. století, Matouš 26,41

„Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.“
Překlad 21. století, Galatským 5,17

„Víme, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.“
Překlad 21.století, Římanům 7,14-20

Duch nám ukazuje naše hříchy a nedostatky. Duch nám ukazuje, jaká je Boží vůle pro nás. Život pravého křesťana má být o tom, že poslouchá Ducha. Život pravého křesťana má být o tom, že v klidu nesetrvává v hříchu a činí pokání. Je to smutné říct, ale kdo dnes a denně nezažívá boj těla s Duchem, buďto Ducha nemá (nedošlo ke znovuzrození), nebo ho má silně uhašeného. Pokání je činnost, která je důsledek poslouchání Ducha a důsledek našeho důvěrného vztahu s Bohem. Pokání je ovocem pravé víry. Stejně tak i skutky. Když opravdově žijeme s Bohem, když opravdově milujeme Boha, hřích se nám hnusí, odmítáme materialismus, rychle odpouštíme, máme lásku k lidem (i k těm největším hříšníkům), nenadáváme na politiky, ale modlíme se za ně, žehnáme jim. To, že se modlíme za hříšníky, to, že je milujeme a žehnáme jim, to ještě neznamená, že souhlasíme s jejich hříchem.

„Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,1

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

Pokání můžeme činit, nebo také nemusíme. Máme na výběr. Pokud činíme pravé pokání, Bůh nám odpustí naše hříchy a zároveň nás očistí od každé nepravosti.

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1,8-10

Pokud pokání nečiníme, vedeme tělesné smýšlení a jsme nepřátelé Boha (jdeme proti Bohu)!

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8 a 12-13

Je potřeba také říct, že každý křesťan prožívá zápas s ďáblem a jeho démony. To souvisí s hříchem, neboť ďábel vede lidi k hříchu. Ďábel vede křesťany k tělesnosti a uhašování Ducha. Kde je uhašený Duch, kde je pěstovaný hřích, tam má ďábel velké slovo. Pokud ses opravdově znovuzrodil, nechal ses pokřtít, počítej s tím, že ďábel po tobě půjde! Počítej s tím, že si tě Bůh prozkouší.

„Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.
Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“
Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,1-13

Čti Boží slovo, abys věděl, jak ďáblu odpovědět. Božím slovem přemáháme ďábla. Božím slovem rosteme ve víře. Boží slovo nás proměňuje. Skrze Boží slovo se setkáváme s živým Bohem. Nehovoří k tobě Bůh? Čti Bibli!

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,8

Aby na tebe ďábel nemohl, abys úspěšně odmítal hřích, zemři starému způsobu života. Pokud něco ze světa miluješ, pokud si na něčem stvořeném zakládáš, pokud se spoléháš na světské prostředky (víc než na Boha), pokud máš nějakou oblast ve svém životě, kam Boha odmítáš pustit, vydáváš se do chřtánu ďáblu.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

Závěr
Je normální, že křesťan zápasí s hříchem. Toto není obhajoba hříchu ani svolení k hříchu. Toto učení má biblický základ (Galatským 5,17, Matouš 26,41 atd.). Nenormální je žít v hříchu. Pokud účelově nezápasíš s hříchem, pokud žiješ ve vědomém hříchu (víra ve falešné evangelium, zákonické vybírání „desátků“, neodpuštění, lakomství, zahálka, modloslužba…), pokud odmítáš vedení Ducha a činit pokání, Bůh půjde proti tobě! Takové jednání křesťanům odnímá Boží ochranu.

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21. století, Galatským 6,7-8

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť  já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,14-19

Svěř všechny své problémy a zápasy Bohu v modlitbě. Důležité je nechtít žít v hříchu. Neméně důležité je otevřené srdce, upřímnost, oddanost a nefalšovaná láska k Bohu. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení