Kázání našeho společenství

Odpuštění

Lidé ze světa se často cítí naštvaně, nespokojeně (mám málo peněz, mám špatné zaměstnání, ti politici…). Když jim někdo ublíží, touží po odplatě, nejlépe po dvojnásobné odplatě. Nitro těchto lidí je plné hněvu, zloby, nenávisti, závisti… Jinak řečeno, nitro těchto lidí je vydáno ďáblu a jeho démonům.

Křesťan by neměl být soustavně naštvaný, nespokojený. Křesťan by se neměl nechat otročit finanční stránkou, majetkem. Křesťan by měl být zbožný. Co se týče peněz, má být spokojený s tím, co má.

„Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,6-10

„Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: „Nezanechám tě, ani tě neopustím;“
Překlad 21.století, Židům 13,5

Křesťan by neměl toužit po odplatě. Odplata náleží výhradně Bohu!

„Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo Božímu hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“ Právě naopak: „Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“ Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“
Překlad 21.století, Římanům 12,17-21

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.“
Překlad 21.století, Matouš 5,38-39

„Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže.“
Překlad 21.století, Přísloví 20,22

Můžeme se na někoho naštvat, ovšem náš hněv by měl rychle opadnout (ten den), ideálně do několika málo minut.

„Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede.“
Překlad 21.století, Jakub 1,20

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.“
Překlad 21.století, Efeským 4,26

Křesťan by neměl jednat impulzivně. Dej si pozor na to, co říkáš! Naše mluva může ublížit druhým lidem, Bohu i nám samotným.

„Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu.“
Překlad 21.století, Jakub 1,26

„Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!“
Překlad 21.století, Jakub 3,5-10

Pokud nám někdo ublíží, musíme dotyčnému co nejrychleji odpustit, jinak dáváme prostor démonům. Odpuštění je pro křesťana kriticky důležité! Jestliže křesťan odpustí lidem jejich provinění, odpustí mu Bůh; jestliže však lidem jejich provinění neodpustí, Bůh mu neodpustí jeho provinění!

„Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. “
Překlad 21.století, Matouš 6,11-15

Neodpuštění je úzce spojené s pýchou, žitím pro tento život, rozumováním a uhašováním Ducha. Kdo ostatním lidem neodpouští jejich provinění, jde proti Bohu!

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. “
Překlad 21. století, Jakub 4,6-8

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

Odpuštění všem lidem!
Je kritický důležité odpustit nevěřícím i sourozencům v Kristu. Odpuštění rozhodně není znak slabosti. Odpuštění je znak lásky a pokory. Pokud neodpustíš, budeš se mít duchovně špatně, neboť ďábel má na tebe právo! Ďábel lidi včetně křesťanů rád vede k neodpuštění. Ďáblova mocná zbraň proti lidem je neodpuštění! Kde je neodpuštění mezi sourozenci v Kristu, tam má ďábel velké slovo. Neodpuštění církev zabavuje moci!!!

„A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!‘ Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!‘ Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!‘ On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!‘ řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou?!‘ Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru.“
Překlad 21.století, Matouš 18,23-34

Odpusť politikům jejich provinění! Je kriticky důležité, aby křesťan odpustil všem politikům. Modlete se za všechny politiky, žehnejte jim a milujte je.

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

Bůh dává vládní moci, politikyVšechny vládní moci jsou zřízeny od Boha. Lidé mají takovou vládní moc, jakou si zaslouží. Bůh využívá politické systémy (včetně tyranských), války k soudům, k prosazení své vůle. Bůh je láska, je ale také poučující a trestající! Bůh nebude do nekonečna přihlížet lidskému hříchu (smilstvo, LGBT, umělé přerušení těhotenství, okultismus, uctívání cizích bohů…).

Doporučený článek k prostudování: Není manželství přežitek?

Pozor na falešné odpuštění!
Někdo si může vsugerovat (sebemanipulace), že druhému odpustil, ale opak je pravdou. Pravé odpuštění je, když si v pokoře řekneš: „Odpouštím ti! Odpouštím ti z celého srdce.“ Odpuštění osvobozuje. Pokud jsi opravdově odpustil, nadměrně se nezabýváš událostí, která vedla ke konfliktu, máš v sobě pokoj, cítíš volnost, miluješ toho člověka víc než sebe.

Přijmout odpuštění
Důležité je též přijmout odpuštění – odpustit sám sobě. Ďábel nám s oblibou předhazuje naše vyznané hříchy. Pokud jsi pod usvědčující mocí Ducha Svatého činil pravé pokání, bylo ti odpuštěno. Ber vírou, že to tak je. Ty nemáš právo o tom pochybovat! Bůh ti odpustil a ty to musíš přijmout. Pokud to odmítáš, děláš z Boha lháře!

Závěr  – odpusť!
Stala se ti křivda? Odpusť každou křivdu! Můžeš být v právu, ale musíš odpustit. Odpustit neznamená  souhlasit s hříchem protivníka! Vím, že je těžké odpustit psychický teror, sexuální násilí, vraždu blízké osoby… Dej to Bohu a odpusť! Odpusť a přej druhým milost, upřednostňuj druhé před sebou, pak dostaneš milost i ty. Pokud neodpustíš, budeš trýznit sám sebe. Živit v sobě neodpuštění je sebedestrukce. Člověk, kterému jsi neodpustil, často o tvém neodpuštění ani neví. Ty to víš, a jsi to ty, kdo se tím trápí! Pokud neodpustíš, staneš se otrokem toho, komu jsi neodpustil plus sám sebe uvězníš v „duchovním žaláři“. Pokud dlouhodobě žiješ v neodpuštění, nenávisti, očekávej obrovské duchovní problémy, které mohou vyvrcholit „duchovní smrtí“, duševní nemocí, démonickým obsazením (posednutí démonem)… Neodpuštění člověku může být příčina tvého onemocnění, posednutí démonem! Pokud neodpustíš, musíš očekávat těžké démonické útoky – démoni na tebe mají právo, neboť žiješ ve vědomém hříchu. Křesťané, kteří neodpouštějí ostatním jejich přestupky, nemají osobní, důvěrný vztah s Bohem. Tito křesťané se vlastní vinou ochuzují o pokoj a radost v Duchu Svatém.

Když Ježíše ukřižovali, v pokoře řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!“. Odpustil!

„Ježíš tehdy řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!“
Překlad 21.století, Lukáš 23,33

Když Štěpána kamenovali, modlil se, mimo jiné řekl: „Nepočítej jim tento hřích, Pane!“. Odpustil židovským agresorům.

„Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému – jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!“
Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: „Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!“
Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul.
Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Klesl na kolena a hlasitě zvolal: „Nepočítej jim tento hřích, Pane!“ Po těch slovech zesnul.“
Překlad 21.století, Skutky 7,51-60

Znovu opakuji verš:

„Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. „

Nežij tělesně. Odhoď pýchu. Žij pro věci budoucí. Žij láskou, pokorou a odpuštěním. Láska ke všem lidem je nezbytná součást života křesťana.

Doporučené kázání k prostudování: Není láska jako láska

„Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 13,1-8

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení