Kázání našeho společenství

Bůh nikomu nestraní

Bůh nikomu nestraní. Bůh je spravedlivý, proto nikomu nestraní. Bůh nepohrdne modlitbou žádného člověka. Každý lidský život je pro Boha velmi hodnotný, neboť On je jeho tvůrce. Bůh chce, aby každý člověk, na základě usvědčující moci Ducha Svatého, došel k pokání a uvěřil v Pána Ježíše Krista.

„Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“
Překlad 21. století, Skutky 10,34-36

„Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu.
Překlad 21. století, Římanům 2,9-11

„Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce (ať už jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali.“
Překlad 21. století, Galatským 2,6

„Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
Překlad 21. století, Efeským 6,9

„Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.
Překlad 21. století, Koloským 3,23-25

Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,17-19

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“ Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Římanům 10,9-13

Ani křesťan by neměl nikomu stranit (nadržovat). Křesťan by neměl dělat rozdíly mezi lidmi. Křesťan by měl jednat spravedlivě – spravedlivý soud. Spravedlivý soud není na základě svých emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání, spravedlivý soud se musí vykonávat v rámci Písem.

Doporučený článek k prostudování: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Překlad 21.století, Jan 7,24

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

Dělat v církvi tzv. VIP skupiny, chtít být v součástí těchto skupin, to je od ďábla. Posuzovat někoho podle výši IQ, to je od ďábla. Posuzovat někoho podle jeho vzdělání, to je od ďábla. Posuzovat někoho podle toho, kolik má finančních prostředků, to je od ďábla. Podobně bych mohl pokračovat dál a dál.

„Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?“
Překlad 21. století, Jakub 2,1-4

„Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,3-4

Zakládat si na vlastní spravedlnosti a pohrdat lidmi, být pyšný, to je od ďábla. O tom hovoří toto Ježíšovo podobenství:

„Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: „Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní.
Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů…‘
Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já!‘ Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Překlad 21. století, Lukáš 18,9-14

Je potřeba si uvědomit, že všechno, co máme, máme  jen a jen díky Bohu. Všechno je na Boží milosti.

„Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“
Překlad 21.století, 1. Petr 1,24-25

„A teď vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem“ – vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Když někdo umí jednat správně, ale nejedná, je to hřích.“
Překlad 21. století, Jakub 4,13-17

Závěr
Bůh nestraní nikomu. Někdy je to těžké přijmout. Je potřeba si uvědomit, resp. vzít vírou, že Bůh je milosrdný a zároveň také spravedlivý. To, jakým způsobem Bůh spojuje svou milosrdnost a spravedlnost, to je pro nás někdy těžko pochopitelné.

Nedělejme rozdíly mezi lidmi. Nenadržujme nikomu. Nepohrdejme žádným člověkem. Nepohrdejme žádným člověkem ze světa ani sourozencem v Kristu. Všechno ať se děje v lásce a pokoře. Amen.

„uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně – ať se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem!“
Překlad 21. století, Juda 1,21-23

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení