Kázání našeho společenství

Do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení (Skutky 14,22)

Žijeme ve světě, který je plný zla. Světské zlo má mnoho podob: války, terorismus, dezinformace, destruktivní zákony, podvody ve vědě a školství, veřejné okultní rituály, satanizace společnosti (propagace okultismu – jóga, homeopatie, hypnóza; propagace genderové ideologie atd.). Proč se děje zlo? Je to o tom, že Bůh dal lidem možnost svobodně se rozhodovat. Je tady také ďábel a jeho démoni, kteří dychtí po lidském hříchu. Ďábel moc dobře ví, že jeho konec se nezadržitelně blíží, proto chce do ohnivého jezera svést co nejvíce lidí. Nelze nezmínit, že ďábel je tady i jako nástroj k tříbení věřících. Všichni víme, že Písmo hovoří přezkušování, tříbení věřících.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,31-32

Písmo ďábla nazývá „bohem světa“. On je skutečně bohem, ale falešným bohem.

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 8,5-6

Opravdovým a absolutním Vládcem a Nejvyšším Bohem je Bůh, kterého nám zjevuje Bible.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24

Je potřeba si uvědomit, že Bůh je nad vším zlem (dopouští ho, kontroluje ho), a to absolutně. Pokud by to tak nebylo, nebyl by to Bůh Bible (byl by to něčím omezený, tzn. falešný bůh).

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

Když křesťané zažívají soužení
Pravda je taková, že svět na křesťany útočí ze všech stran. Díky tomu se křesťané mohou dostávat do soužení, která mohou mít mnoho podob. Mají snad žít křesťané v nejistotě, mají se obávat světa? V žádném případě! Každý křesťan by se měl vždycky a ve všem spoléhat na Boha, ne na vlastní síly. Pak bude zažívat velký Boží pokoj.  Pokud ti začne soužení, OKAMŽITĚ se upni k Bohu (modlitby, posty, pročítání Bible). Vždyť Bůh na rozdíl od lidí ví, co se stane zítra, další dny a roky. Bůh je vševědoucí a všemohoucí! Každý člověk (i nevěřící) by si měl uvědomit, že je plně odkázán na Boha.

„Já jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ní člověka.“
Překlad 21. století, Izaiáš 45,12

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Hle, Bůh je veliký nad naše chápání,“
Překlad 21. století, Job 36,26

„On hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné.“
Překlad 21. století, Job 9,5-10

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,8-9

„Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit.“
Překlad 21. století, Žalm 145,18-19

Také si musíme uvědomit, že Bůh je živý!

Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21. století, Daniel 6,27-28

„Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 10,10

Co dělat, když přijde soužení?

1. Hledej Boha.

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 29,13

2. Poddávej se Bohu.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

3. Podřizuj se Bohu, spoléhej se na Boha  – „Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6,10).

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století, 1.Petr 4,1-2

4. Obleč si celou Boží zbroj.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Překlad 21.století, Efezským 6,11-17

Soužení a destruktivní zákony
Žijeme v době, kdy je na lidstvo vyvíjen obrovský psychologický a ekonomický tlak (doslova teror), který je cítit po celém světě. Velmi intenzivní je to v Evropě a v USA. Už prakticky neexistuje právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem. Mezinárodní zákony likvidují národní identitu, svobodu, křesťanství, rodiny… Proti lidstvu je vedena systematická destruktivní válka. Satan pomocí lidských antikristů dbá na to, aby tato válka byla „skrytá“ (aby nebyla na první pohled poznat). Jde o to, dosáhnout autogenocidy lidstva, maximálně zhypnotizovat a zesatanizovat společnost, a to bez většího odporu (ideálně ve spolupráci s každou obětí). Vládnoucí okultní elitu utrpení obyvatelstva a úmrtí nevinných lidí nezajímá. Nic si nenalhávejme, je potřeba žít v pravdě!

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21.století, Jan 8,32

„neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.“
Překlad 21.století, Efeským 5,9

„Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.“
Překlad 21.století, Přísloví 12,22

Křesťané sice nepatří světu, ale se světem musí do určité míry spolupracovat (dodržovat zákony, platit pojištění, daně, další povinné poplatky…). Díky nucené spolupráci se světem, může křesťana zasáhnout soužení. Jsou tady totiž nespravedlivé, destruktivní zákony, které mají za úkol, přímo nebo v případě potřeby, šikanovat a likvidovat lidi. Není pochyb o tom, že křesťané se mají podřizovat vládní moci. Pokud jde ale vládní moc vyloženě proti Bohu (fyzická a účelová likvidace lidí, legalizace nebo propagace sňatků homosexuálů atd.), křesťané se mohou vzepřít. Jak se může křesťan vzepřít? V těchto případech se vždycky nechte vést Duchem.

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.
Překlad 21. století, Koloským 2,8-10

„Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: „Chváleno buď jméno Boží od věků až na věky – moudrost a síla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,19-21

Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1-7

Mysleme na to, že Bůh je nad vším zlem, a to absolutně! Bůh je i nad současnou diktátorskou vládní mocí (OSN, EU, WHO…). Pokud by to tak nebylo, nemohl by být spasen nikdo (každý křesťan by byl vydán absolutně tomu zlému). Pokud křesťan zažívá nějaké soužení od světa, měl by volat k Bohu, nechat se vést Duchem…

„Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: „Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece proti tobě neobstojí smrtelník!“
Překlad 21. století, 2. Letopisů 14,10

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Překlad 21. století, Matouš 10,28

Soužení může způsobit i Bůh
Někteří křesťané, když přijde nějaké soužení, okamžitě bědují na ďábla. Tak toto je opravdu velmi špatný postup! V těchto případech by měla nastoupit naše pokora k Bohu (modlitby, posty). Bůh není jenom milosrdný, není jenom láska, je také trestající, poučující, přikazující a zásadový. Pokud je soužení přímo od Boha, vždycky je to pro naše dobro.

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

Když tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme potěšováni, je to opět pro vaše povzbuzení (které se projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení.
Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 1,6-10

„Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,22

„Jáť jsem Hospodin, a není, žádného více. Kterýž formuji světlo, a tvořím tmu, působím pokoj, a tvořím zlé, já Hospodin činím to všecko.“
Kralická, Izaiáš 45,6-7

Co si budeme povídat, každý z nás jsme svým způsobem pyšní. Každý z nás někdy potřebujeme srazit pýchu. To může být důvod našeho soužení. Pýcha je totiž velmi mocná satanova zbraň. Naše pýcha se někdy špatně odhaluje – sám člověk jí na sobě zpravidla nevidí. Na druhou stranu, naši pýchu by nám měl zjevit Boží Duch, kterého má každý křesťan v sobě (kdo nemá Ducha, není křesťan).

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

Problém je, že Ducha uhašujeme. Můžeme být pyšný na to, jak „dobře“ sloužíme Bohu, jak pomáháme sourozencům v Kristu, kolik dáváme darů lidem, jaké máme dary Ducha, na nemoc…

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,5

Z Písma víme, že apoštol Pavel, aby nepovyšoval (znak pýchy), dostal od Boha nějakou nemoc, která mu srážela pýchu.

A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Závěr
Ať to chceme nebo ne, soužení bývá součástí křesťanského života. Písmo nám říká, že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. Písmo nám říká, že soužení nenastanou možná, ale zcela určitě:

„Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení.
Překlad 21. století, Skutky 14,22

Naše soužení mohou mít různé podoby: nemoc, finanční problémy, démonické obsazení, problémy v zaměstnání nebo podnikání… Pokud máš soužení, jdi okamžitě k Bohu, upni se na Boha. To je pro každého křesťana ta nejlepší cesta k vyřešení problémů. Je potřeba myslet na to, že je potřeba obstát ve zkouškách. Proto je nutné jít k živému Bohu, abych věděl, co a jak mám dělat.

„Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.“
Překlad 21. století, Jakub 1,2-3

„Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje.“
Překlad 21. století, Přísloví 5,21

Myslete na to, že Bůh své děti miluje, nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko!

„Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 10,13

Když nastane soužení, upněte se k Bohu, nechte v sobě působit Ducha, mějte v sobě Boží klid, radujte se, myslete na nebeské věci, udržte si víru. Amen.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Překlad 21. století, Koloským 3,2-3

„Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 2,12

„Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,3-9

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Překlad 21. století, Jan 14,1-4

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení