Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 8. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 8. část

94. Když budeš hledat Boha celým srdcem, nalezneš Ho. Přibližuj se Bohu a On se přiblíží tobě. Bůh se ti bude přibližovat především, když se modlíš někde v pokojíku s maximální upřímností a s otevřeným srdcem. Buď s Bohem pořád ve svých myšlenkách. Svěřuj se Mu se vším. Pravdu nehledej u lidí, ale u Boha. Nespoléhej se na lidi, ale na Boha! Všechno konzultuj s Bohem – na všechno se Ho ptej.

„Přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,8

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin,“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 29,13-14

95. Máme se modlit především v soukromí. Když se modlíme, nemáme říkat prázdná slova.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Někteří křesťané se málo modlí v soukromí a vyhledávají jen společné modlitby, což je špatně. Společné modlitby jsou bez pochyby přínosné, ale je to právě „pokojík“ (nebo jiné místo, kde máš soukromí), kde buduješ svůj vztah s Bohem, kde mluvíš s Bohem (ptáš se Boha a On ti odpovídá), kde Bohu předkládáš své potřeby a svá tajná přání, kde činíš pokání, děkuješ Bohu za soužení… „Pokojík“ musí být centrum tvého křesťanského života. Znovu zdůrazňuji: Nespoléhej se na lidi, ale na Boha!

96. Nejsme pod Zákonem, nýbrž pod milostí – máme Ježíše Krista. Takže pokud  Adventisté sedmého dne ze tvrdí, že všichni křesťané musí dodržovat  Sobotu (Šabat), vytvářejí Zákonictví. Adventisté navíc pro výpočet Soboty používají nebiblický Gregoriánský kalendář, který se používá i Česká republika.

„Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,14

„Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“
A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.“
Překlad 21. století, Galatským 4,4-7

97. Jsme upozorňováni na to, že Bůh lidem dává zkoušky. Může nám dát existenční problémy, atd.

„Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní.“
Překlad 21.století, Židům 12,7-8

Bezbožní lidé často tvrdí, že pokud by existoval Bůh, nebylo by tolik zla, např. nemocí. Proč je AIDS? Bůh lidem sděluje: Tohle dělat nebudete!  Ano, Bůh někdy dává lidem i nemoci:

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21.století, Zjevení 2,20-22

Ani někteří křesťané si neuvědomují, že Bůh dává lidem zkoušky (soužení). Jako křesťané si musíme uvědomit, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. O tom jsme hovořili minule.

„A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.“
Překlad 21.století, Římanům 5,3-5

98. Ježíš se nikdy nedopustil hříchu. Na internetu koluje mnoho lží o tom, že Ježíš do určitého věku hřešil. Bible nás jasně upozorňuje na to, že Ježíš se nikdy nedopustil hříchu…

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21.století, 1.Petr 2,21-25

99. Pastoři budou souzeni přísněji. Někteří pastoři/evangelisté vůbec nemají bázeň před Bohem (vědomí Jeho nepřetržitého pohledu na ně) a vyučují falešné evangelium. A to je velmi závažné!

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Překlad 21.století, Jakub 3,1

Pokud nějaký pastor VYUČUJE, že křtít může jen on, případně starší, je falešný učitel a postrádá Boží bázeň. Pokud nějaký pastor vyučuje, že před křtem na odpuštění hříchů MUSÍ proběhnout dlouhodobé vyučování (několik měsíců či let) a prověřování člověka, který chce pokřtít, je falešný učitel, neplní příkazy Pána Ježíše (!), postrádá Boží bázeň. Písmo hovoří BEZ VÝJIMKY o OKAMŽITÝCH křtech.

100. Máme umrtvovat pozemské sklony: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlobu, lakomství, chamtivost, lež (pozor na polopravdy, milosrdnou lež apod.)…

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,5-10

„Protož mrtvěte údy své zemské, smilstvo, nečistotu, chlípnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení. Pro kteréžto věci přichází hněv Boží na syny zpurné. V kterýchžto hříších i vy někdy chodili jste, když jste živi byli v nich. Ale již nyní složtež i vy všecko to, hněv, prchlivost, zlobivost, zlořečení i mrzkomluvnost zapuďte od úst vašich. Nelžete jedni na druhé, když jste svlékli s sebe starého člověka s skutky jeho, A oblékli toho nového, obnovujícího se k známosti jasné, podle obrazu toho, jenž jej stvořil,“
Kralická, Koloským 3,5-10

101. Bible nás upozorňuje na to, že křesťané nemají vymítat démony z bezbožných lidí, neboť člověk, který po úspěšném vymítání nepřijme Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, může být  napaden ještě větším počtem démonů – agresivnějších.

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Překlad 21.století, Lukáš 11,24-26

„Když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí. A nenalezna, dí: Vrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel. A přijda, nalezne jej vymetený a ozdobený. I jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších sebe, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci člověka toho horší nežli první.“
Kralická, Lukáš 11,24-26

Na druhou stranu je v Písmu případ, kdy Pavel vyhnal démona z bezbožné ženy, která se navíc zabývala okultismem:

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Překlad 21.století, Skutky 16,16-18

Z toho vyvozuji závěr, že je vhodné se vždycky ptát Boha (nechat se vést Duchem svatým), za koho se máme modlit a z koho máme vymítat démony.

102. Jako bratři a sestry v Kristu nemáme opouštět společná shromáždění. Máme se navzájem napomínat. Tím více, když vidíme, že se blíží náš slavný den – druhý příchod Ježíše Krista.

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Překlad 21. století, Židům 10,24-25

Proč? Bible nás upozorňuje na to, že před příchodem Krista bude na zemi velká nepravost (démonizace) a mnozí křesťané budou oklamáni.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 4,1

Co dneska vidíme, je doslova démonská invaze do církevních organizací – mnoho pastorů a evangelistů ovládají démoni. Jde  především o pastory a evangelisty, kteří spadají pod Hnutí Víry. Je potřeba si uvědomit, že  satan a jeho démoni se soustřeďují na pastory a evangelisty především! KAŽDÝ pastor/evangelista by se měl nechat zkontrolovat na démonské obsazení MINIMÁLNĚ 3x do roka!

103. Bible nás upozorňuje na satana jako zasévače pochybností. Když Duch svatý vyvedl Ježíše na poušť, satan Ho tam pokoušel. Satan se zde ukázal i jako velký zasévač pochybností. Zdůrazňoval: „Jsi-li Boží Syn“. – Aby Ježíš pochybovat o svém Božství. Satan takto pracuje i s námi lidmi. Já jsem přesvědčen o tom, že zasévání pochybností je satanova druhá nejmocnější zbraň. První je vytváření a provozování falešného náboženství. Nezasévejme tedy pochybnosti druhým lidem (bezbožným ani křesťanům)!

„Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.
Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘
Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘
Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,1-13

Shrnutí
Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 8. část

94. Když budeš hledat Boha celým srdcem, nalezneš Ho.
95. Máme se modlit především v soukromí. Když se modlíme, nemáme říkat prázdná slova.
96. Nejsme pod Zákonem, nýbrž pod milostí – máme Ježíše Krista.
97. Jsme upozorňováni na to, že Bůh lidem dává zkoušky.
98. Ježíš se nikdy nedopustil hříchu.
99. Pastoři budou souzeni přísněji.
100. Máme umrtvovat pozemské sklony: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlobu, lakomství, chamtivost, lež.
101. Bible nás upozorňuje na to, že křesťané nemají vymítat démony z bezbožných lidí.
102. Jako bratři a sestry v Kristu nemáme opouštět společná shromáždění. Máme se navzájem napomínat. Tím více, když vidíme, že se blíží náš slavný den – druhý příchod Ježíše Krista.
103. Bible nás upozorňuje na satana jako zasévače pochybností.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení