Kázání našeho společenství

Jsi Bohu duchovně blízko?

Bůh je všudypřítomný (všechno stvoření prostupuje), je s námi pořád. Pokud by někdo věřil, že Bůh není všudypřítomný, věří ve falešného boha.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18-20

„Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Překlad 21. století, Jan 14,23-26

To, že je Bůh s křesťany pořád, ještě neznamená, že jsou křesťané vždy duchovně Bohu blízko. Bůh nás stvořil s možností volby. Stejně jako můžeme odmítnout spasení, pokání, Boží lásku, můžeme odmítnout i Boží blízkost (nevnímat Boha). Bohu se vzdalujeme zejména tehdy, když uhašujeme Ducha svatého. Děkujme Bohu za Ducha svatého, neboť Duch Svatý je: Život, Mocný, Silný, Utěšitel, Učitel, Pomocník, Rádce, přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5, 16-19

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Překlad 21.století, Efeským 4,30

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21.století, 1.Jan 16,13

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21.století, Galatským 5,16 a 24-25

Jsi blízko Bohu? Jak zjistit, že jsi Bohu blízko? To musí vědět každý sám – Duch Boží to každému zjevuje. Křesťané, kteří jsou Bohu blízko, neprožívají strachy, mají v sobě Boží klid spojený s Boží láskou, ve všem se spoléhají na Boha, chodí v pravdě, milují pravdu, pravda je pro nich nutnost… Být Bohu blízko, mít osobní vztah s Bohem atd., to musí křesťan chtít. Bůh nás do toho nutit nebude.

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“
Překlad 21. století, Žalm 27,1

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

Aby jsi byl Bohu duchovně blízko, měl bys (doporučení):

1. Mít bázeň před Bohem. Bázeň před Bohem znamená vědomí Božího nepřetržitého dohledu na člověka (před Bohem se žádné stvoření nikam neskryje – ani ďábel a jeho démoni). Bázeň před Bohem je pro křesťana důležitá. Pokud nějaký křesťan nemá Boží bázeň, dříve nebo později se dostane na širokou cestu, začne podléhat „světu“.

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.“
Překlad 21. století, Kazatel 12,13

„Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,17

Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Překlad 21. století, Zjevení 14,7

2. Mít s Bohem osobní, důvěrný vztah. „Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“, tímto dáváme Bohu plnou důvěru (důvěřujeme Bohu), spoléháme se na Něj… Tímto budujeme důvěrný vztah s Bohem, odevzdáváme mu tím své starosti, což v nás vytváří Boží pokoj (už jsem dal Bohu své starosti a Bůh bude jednat). Kdo toto nedělá nebo dokonce záměrně odmítá, odmítá Boží pokoj, nechce mít důvěrný, osobní vztah Bohem. Pokud nemáme důvěrný vztah s Bohem, jsme snadná kořist pro ďábla (snadno podlehneme hříchu, falešnému křesťanskému učení, uhašujeme Ducha…).

„Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 1,8-10

3. Nezvykat si na hřích, činit pokání. Někteří křesťané hřeší mnohokrát denně, už jim ani nepřijde, že žijí v hříchu, proto nečiní pokání. Je tady Duch svatý a Písmo (Bůh), co křesťany usvědčuje z jejich hříchů.

Pravé pokání je změna smýšlení, která vede k vyznávání hříchů Bohu v „pokojíku“, a také k změně chování (v hříchu už nechci dál pokračovat). Součástí pravého pokání je nejen víra v Krista, ale i to, že si uvědomujeme, že si tímto způsobem (ani žádným jiným) nezasloužíme spasení. Samotná změna smýšlení je málo! Něco jiného si myslet a něco jiného dělat? To by bylo pokrytectví!

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Překlad 21.století, Skutky 26,20

„Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: „Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání,
Překlad 21.století, Lukáš 3,7-8

„ale teď se raduji – ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 7,9-10

Někteří křesťané hřeší tím, že podporují bohaté křesťany. Pozor, abys  nepodporoval bohatého křesťana, který publikuje knihy za účelem zisku!

„Kdo utlačuje chudého, aby rozmnožil svůj majetek, a kdo dává bohatému, oba budou mít jen nouzi.“
ČSP, Přísloví 22,16

Někteří křesťané hřeší tím, že mají své modly. Každá modla nás velmi oddaluje od Boha, obchází Boha!

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

4. Nezesvětšťovat. Křesťané často zesvětšťují tím, že milují něco ze světa (televizní pořad (např. hlavní zprávy, seriály), nějaké technické médium (např. mobilní telefon), politický systém, vědu, hudbu, psychologii…). Křesťané nepatří světu! Myslete na to, že Bůh je žárlivý! Neklaňte se a neslužte jiným bohům (vzdělání, peníze, strach, jídlo…)!

„Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho.“
Překlad 21. století, Jan 15,18-25

Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1 Jan 2,15-17

„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21. století, Exodus 34,14

5. Žít v pravdě, nazývat pravdu pravdou. Žiješ v pravdě? Nazýváš pravdu pravdou? Pokud ano, jsi neoblíbený nejen u lidí ze světa, ale i u některých křesťanů. Zbystřete, pokud má nějaký křesťan, křesťanský směr hodně příznivců!

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Překlad 21. století, Izaiáš 5,20

Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,26

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

6. Důvěřovat Bohu, nespoléhat se na vlastní rozumnost. Je potřeba důvěřovat Bohu, chodit v Duchu.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21.století, Přísloví 3,5

7. Nedat na to, jak se věci na první pohled jeví – všechno si prověřovat. Je s podivem, čemu všemu jsou křesťané ochotni věřit – Torontské požehnání, spolupráce s démony na křesťanských akcích, na vánoce slaví Ježíšovo narození, rituálně svazují démony

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

8. Nechtít se zavděčit lidem, ale Bohu. S tímto má dost křesťanů problém. To je žití pro tento život.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Překlad 21. století, Galatským 1,10

„Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem.“
Překlad 21.století, Koloským 3,23

9. Nemít materiálnost na prvním, druhém ani třetím místě. Je to satan, kdo nás učí materiálnosti, a to už od mala. Mnoho dnešních lidí následuje satanovo učení chtít se zabezpečit na stáří atd. Já v Písmu nikde nečtu, že by měl toto křesťan dělat. To pak děláme z Boha lháře. V otázce ohledně peněz a majetku, se vždycky nechte vést Duchem Božím. Rozhodně nikomu nedoporučuji, aby jen tak bezhlavě (bez Božího vedení) rozdával majetek.

„Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu. Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!“
Překlad 21.století, Lukáš 12,20-28

„On mu však řekl: „Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání.“
„A která?“ zeptal se. Ježíš odpověděl: „‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
„To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?“
Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi.
Překlad 21. století, Matouš 19,17-21

Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33–34

„Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: Požehnanější je dávat než dostávat.“
Překlad 21. století, Skutky 20,35

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Překlad 21.století, Přísloví 23,4

„Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,15

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou.“
Překlad 21. století, Přísloví 11,28

10. Žít vírou, ne viděním. Je potřeba také myslet na to, že některé věci může vyplodit tvá mysl (nejsou z Ducha) – všechno si prověřujte. Lidé často věří tomu, čemu chtějí věřit.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,7

11. Neprožívat strachy. Mnoho křesťanů zbytečně prožívá strachy (strach z budoucnosti, z nepřijetí v kolektivu, z pozemské smrti…). Strach je vždycky od ďábla.

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21. století, 2. Timoteovi 1,7

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí“
Překlad 21. století, Izaiáš 41,10

Všechny své starosti dávej Bohu (Ať se děje vůle Tvá), pak budeš zažívat velký Boží pokoj.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

12. Chválit, oslavovat Boha, děkovat Bohu. Pořád chval Boha, děkuj Mu za všechno (život, vzduch, oblečení, jídlo, zaměstnání…)… Buď vděčný Bohu!

„A od trůnu se ozvalo: „Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!“
Překlad 21. století, Zjevení 19,5

„A ještě jinde: „Chvalte Hospodina, všechny národy, ať ho všichni lidé velebí!“
Překlad 21. století, Římanům 15,11

13. Chodit v Duchu. Chtít být plný Ducha. Nechat se řídit Duchem. Pokud někdo z nějakých důvodů odmítá chodit v Duchu, odmítá blízkost Boha.

Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
překlad 21. století, Jakub 4,7-8

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Efezkým 5,15-20

14. Ve všem se spoléhat na Boha, poslouchat Boha (bez reptání), plnit Boží příkazy. Biblické příkazy: křtít, neprožívat strachy atd. Od Boha můžeme dostat i konkrétní příkazy: kam jít evangelizovat, komu dát peníze nebo nějakou věc atd.

Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,14-20

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
ČSP, Matouš 28,19-20

„Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.“
Překlad 21. století, Lukáš 17,10

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.“
Překlad 21. století, Přísloví 1,33

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8-9

„Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 10,3

15. Mít Boha Ježíše na prvním místě. Problém některých křesťanů je, že nemají Boha na prvním místě. To je pro Ježíše velký problém, neboť řekl:

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-39

Nemít Ježíše na prvním místě, to je velká překážka mezi Bohem a člověkem!

Pokud např. někdo lpí na „svém“ životě, je Bohu vzdálen. To je žití pro tento život. Takový člověk nemůže zažívat Boží pokoj. Proč lpět na něčem, co stejně není naše?

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!“
Překlad 21. století, Filipským 1,21

16. Vědět, že máš toho Nejvyššího Boha, na kterého se můžeš ve všem spolehnout, který tě vždycky ochrání. Díky tomu křesťané, i když okolo nich zuří boje (psychologický, ekonomický teror od antikristů atd.), zažívají obrovský Boží pokoj.

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Překlad 21. století, Efeským 1,20-23

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

17. Dychtit po Pánově příchodu, vzkříšení. Toto je kritiky důležité! Pokud nějaký křesťan doslova nedychtí (oddaluje Pánův příchod na budoucí hodiny nebo dokonce dny) po Pánově příchodu, nemůže být Bohu blízko, nemá důvěrný vztah s Bohem.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Překlad 21.století, 2.Petr 3,9-12

18. Vědět, že pravým a absolutním vládcem Země je Bůh, ne ďábel. Pokud někdo věří, že ďábel je absolutním vládcem Země, žije nejen ve strachu, ale hlavně v podvodu. Takový člověk, ať chce nebo ne, je duchovně vzdálen Bohu. Absolutním Pánem světa je Bůh Ježíš Kristus. Nejvyšší autorita nad vším stvořeným (což je i satan a jeho démoni) je Bůh Ježíš Kristus!

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24

19. Být pokorný k Bohu. Kdo není pokorný, nemůže být blízko Bohu. Pokud je v člověku vzdor vůči Bohu,  je snadná kořist pro ďábla. Pokora, láska je základ všeho!

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,5

20. Milovat Boha. Kdo miluje Boha, ten má poznání od Něj (takovému člověku Bůh zjevuje neuvěřitelné věci). Kdo nemiluje Boha, nebude mít Boží požehnání. To může souviset i s tím, že milujeme „svůj“ život.

„Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“
Ježíš mu řekl: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Překlad 21. století, Matouš 22,34-40

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 8,3

21. Radovat se z Božích zkoušek, soužení. Koho Bůh miluje, toho i vychovává. Radujte se vždycky s Bohem, i v době zkoušek!

„Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení
Překlad 21. století, Skutky 14,22

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,12

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

„Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.“
Překlad 21. století, Jakub 1,2-3

22. Netrápit se tím, že většina lidí skončí v „pekle“. Netrap se tím, že mnoho křesťanů nebude spasených. Proč se trápit něčím, co musí nastat? Měj v tomto klid. Na místě jsou přímluvné modlitby a posty za neposlušné křesťany, ne trápení (odevzdat to Bohu).

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století století, Matouš 7,13-14

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Proč mnoho křesťanů nedojde ke spáse? Protože si prakticky nic neověřují, protože nerozsuzují křesťanská učení, křesťané upřednostňují logiku a vlastní rozumnost před Bohem.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Matouš 24,9-13

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

Závěr
Jsi blízko Bohu (to nám zjevuje Duch Boží)? Necítíš duchovní prostupnost Boha ve svém těle? Pokud ne, máš problém, protože uhašuješ Ducha, jsi pro ďábla snadná kořist. Nejde ti být Bohu duchovně blízko? Pros o to Boha, jdi do Bible, „hoď“ křesťanský půst…

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 29,13

Proto, abys byl Bohu blízko, je potřeba se Boha naučit vnímat (žít s Ním). Pokud dobře vnímáš Boha, odsunuješ zlo, raduješ se ze stvoření a maličkostí, nemáš modly, chodíš s Bohem, raduješ se s Bohem (i v době soužení), máš v sobě Boží pokoj. Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, Filipským 4,4-7

Může vás zajímat:

Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Pravda o hypnóze
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení