Kázání našeho společenství

Ověřuješ si všechno u Boha?

Písmo nám jasně říká, že si máme VŠECHNO ověřovat. Ověřuješ si všechno u Boha (v Písmu)?

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

VŠECHNO znamená VŠECHNO! Rozhodně si ověřuj všechno, co vidíš, slyšíš, čteš… Mnoho křesťanů dá na emoce, žije podle pocitů, ne podle faktů. Je tady jeden nezvratný fakt, že je tady Bůh Bible, který to tady všechno stvořil a u Něj jediného je absolutní pravda. Vždycky a ve všem spoléhej na Boha, ne na člověka.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

1. Křesťané se modlí za své uzdravení, když uzdravení přijde, jásají a děkují za to Bohu. Bůh je samozřejmě Bohem zázraků, ale jako křesťané musíme myslet na fakt, že může uzdravit i satan (tam je něco za něco)! Uzdravení se chopí satan zejména tehdy, když si uzdravení přehnaně vynucujeme, přehnaně se upínáme na uzdravení. Vždycky je potřeba respektovat Boží vůli. Boží vůle může být neuzdravit. Ověřuj si u Boha každé své uzdravení! Ověřuj si i to, co vidíš na masových akcích! Někdy to vypadá tak věrohodně – postižení vstávají z vozíků, na smrt nemocný člověk je okamžitě uzdraven… Okamžitě si ověř u Boha, zda za takovým uzdravením stojí Bůh. Některá uzdravení také mohou být vykonstruovaná! I to se někdy děje!
2. Velmi závažné je, když křesťan hledá výklad Písma v křesťanské literatuře. Rozhodně se nesmíme spoléhat na křesťanskou literaturu (článek Nespoléhej se na křesťanskou literaturu). Máme se upínat k Bibli (k Bohu), ne ke knihám (k lidem). Pokud čteš nějakou knihu, kterou napsal křesťan, ověř si veškerý její obsah v Písmu, u Boha. Velký pozor na křesťanskou literaturu od evangelistů spadající pod Hnutí víry! – Benny Hinn, Kenneth Hagin, Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Bill Johnson, Andres Bisonni, Kenneth Copeland, Todd White, Heidi Baker… Tito křesťané šíří/vyučují mnoho bludů (o uzdravení, vymítání démonů…)! Nespoléhej se na zkušenosti jiného křesťana! VŽDYCKY se nech vést Duchem svatým!
3. Ověřuj si kázání tvého/každého pastora. ANI V JEDNOM PŘÍPADĚ se NESPOLÉHEJ na to, co ti řekne nějaký člověk!!! To souvisí z výše uvedeným bodem. Určitě si vyslechni kázání, ale ověř si ho, zda je všechno podle Písma. Ověřuj si u Pána i všechna moje kázání. Myslíš si, že jednou u soudu řekneš: „Vždyť on to říkal pastor!“. Ani náhodou! Pastoři sice budou souzeni přísněji, ale Ježíš ti řekne, že sis měl VŠECHNO ověřovat!

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Bible, překlad 21. století,Jakub 3,1

4. Pozor na křesťanské písně. Ověř si, zda to, co zpíváš, je opravdu v souladu s Písmem, zda je to chvála Bohu Bible (ne falešnému božstvu).
5. Mnozí křesťané si sami vyhledají církev kam pravidelně chodí. Je církev, kterou navštěvuješ, ta pravá pro tebe? Ptal ses vůbec Boha, zda máš tuto církev navštěvovat? Co když má pro tebe Bůh jiný plán?
6. Neděli co neděli jako robot navštěvuješ tu „svou“ církev. Ptáš se Boha, zda máš úplně každou neděli chodit do této církve? Co když tě Bůh jednu neděli bude chtít někde jinde? Třeba máš ten den někde evangelizovat, vymítat démony, křísit mrtvé modlitbou…
7. Měsíc co měsíc automaticky odvádíš církvi „desátky“ v podobě peněz? Opravdu to po tobě Bůh chce? Každý dar musí být dáván dobrovolně a ze srdce, jinak je to pro Boha bezcenné.

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh a Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 9,6-9

Co když jsi měl místo pravidelných „desátků“ dát někomu dar? Nepodléhejme zákonictví a každý měsíc se ptejme Boha, kam, komu a kolik máme dát peníze. K tomu nutno podotknout, že VŠECHNO patří Bohu, tedy i peníze. Každý měsíc máme děkovat Bohu za peníze, které od Něj dostáváme. Také se ptej Boha na své útraty v obchodě, aby Bůh vedl VŠECHNY tvé nákupy. Každý výrobek, který koupíš, by měl být odsouhlasený Bohem. Stejně důležité je, ptát se Boha, zda máš podepsat smlouvu, která bude mít důsledek pravidelné měsíční útraty (služby mobilních operátorů, internet, kabelová televize…).
8. Když se pořádá nějaká křesťanská akce, ptáš se Boha, zda tam máš jít? Děsivě mnoho křesťanů navštěvuje masové akce, kde se káže falešné evangelium, kde mají démoni doslova reje… Děsivě mnoho křesťanů navštěvuje akce evangelistů prosperity. Opravdu Bůh chce, aby jsi byl na akci, kde se káže falešné evangelium?
9. Ověřuj si u Boha na jaký film můžeš koukat (televize je ukázkovým znamením šelmy ze Zjevení), jakou píseň poslouchat… Ve filmech, písních a reklamách jsou přítomné podprahové signály. Podprahový signál člověk zaregistruje, ale v té chvíli si to neuvědomí, protože obsah tohoto signálu mu automaticky přejde přímo do jeho podvědomí! To je velmi nebezpečné (nebezpečná satanova zbraň)! Podprahové signály jsou velmi významný satanův nástroj k manipulaci s lidským myšlením. K tomuto bodu ještě musím dodat, že by se každý křesťan měl ptát Pána, zda má sledovat olympijské hry, neboť se z části jedná o okultní obřady (Olympijské hry jako satanistický obřad). Pozor také na elektronické hudební festivaly, protože to jsou místa, kde bezbožní lidé propagují a uctívají satana. Zde v záblesku světel vidíme mnoho podprahových zpráv!
10. Ověřuj si u Boha každé učení, které učí tvá církev. Je děsivé, kolik křesťanů podléhá falešnému učení. Díky falešnému učení o Sobotě (Šabatu), mnoho křesťanů tvrdí, že Ježíš není Pán nad Sobotou, čímž zpochybňuje Ježíšovo Božství! Je potřeba si uvědomit, že jsme spaseni vírou. Kdokoliv tvrdí, že zachovávání Soboty je nutností pro spásu spolu s vírou, hřeší! Jsme spaseni milostí skrze víru samotnou! K oběti Ježíše Krista si NESMÍME přidávat žádné zákonictví!

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Překlad 21. století, Efeským 2,4-9

11. Nepopsatelně důležité je, ověřovat si naše rozhovory s Bohem! Někteří křesťané říkají: „To mi řekl Bůh!“. Byl to opravdu Bůh? Okamžitě si to ověř! Zeptej se: „Pane, jsi to opravdu ty, kdo mi odpovídá?“. Pokud slyšíš ano, je to v pořádku – je to opravdu Bůh. Pokud je ticho, je to satan. Alespoň já to tak mám. To neznamená, že u tebe bude to stejné! Satan se NEUSTÁLE snaží imitovat Boha!
12. Před každou Večeří Páně si ověřuj, zda jsi hoden přistupovat k Večeři Páně. Ptej se Boha, zda nemáš nějaké „nevědomé“ hříchy atd.
13. Ptej se Boha s kým a jak dlouho máš telefonovat, kolik času máš trávit na Internetu, kolik času máš trávit u svých koníčků (sport, cestování, kino atd.)… Díky těmto činnostem hrozí zotročení – modloslužba! I skrz dobré skutky nás může čekat věčné zatracení! Každá modloslužba se Bohu hnusí (je to ohavnost). Písmo nás učí, že každého modláře čeká ohnivé jezero – symbol druhé smrti.

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6, 9-10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

14. Rozhodně se ptej Boha, zda člověka, kterého jsi právě potkal (ke kterému máš sympatie), je pro tebe vhodný životní partner. V této souvislosti se nezapomínejte ptát Pána, kdy počít dítě atd.
15. Ptej se Boha, zda je tvůj vztah ke zvířatům podle Písma. Žádné zvíře NESMÍ být postaveno na/nad úroveň člověka. To by bylo velké rouhání se Bohu (hřích), neboť člověk byl stvořen k obrazu Božímu, ne zvíře. – Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?. Díky svému rouhačskému vztahu ke zvířatům, se mnoho křesťanů řítí do „pekla“!
16. Ověřujte si u Boha duchy! To je nepopsatelně důležité! Mnoho křesťanů věří, že „křest ohněm“ je křest Duchem svatým. Na akcích, kde se vykonávají tyto nebiblické rituály, vidíme mocně působit démonické duchy (evangelisté spolupracují s démony). Mnoho křesťanů v této souvislosti věří, že lze vyhánět démonické duchy bez autority Božího Syna!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,10-11

17. Konzultuj s Bohem jaké máš nosit oblečení. Ženy rozhodně nemají nosit vyzývavé oblečení. Žádný křesťan by neměl nosit oblečení, na kterém se nacházejí symboly uctívající smrt (lebky, zombíci apod.). Je hříšné nosit oblečení, na kterém je údajná podobizna Ježíše Krista (Bůh je Duch – Jan 4,24). Takové oblečení nosí i někteří evangelisté, např. Ben Fitzgerald, (bývalý pastor známého sboru Bethel a ředitel firmy GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe).

Ben Fitzgerald

18. Nezapomínej konzultovat s Pánem léčiva, která užíváš. Rozhodně nikoho nenabádám nebrat léky! Bůh může léčit i přes lékaře!
19. Ptej se Pána, jak se máš stravovat, zda je tvé stravování v pořádku… Pozor, abys nevyhazoval jídlo, které ti dává tvůj Stvořitel!
20. Pozor na půjčky, hypotéky. Konzultuj s Bohem, zda si máš vzít půjčku nebo hypotéku (a od jaké společnosti). Pozor na satanovu past, kdy satan lidem namluvil, že je výhodnější platit hypotéku než nájem. Satan moc dobře ví, jak zotročit lidi. Půjčky jsou jeho mocný nástroj k zotročení obyvatelstva, a to v celosvětovém měřítku. Díky půjčkám vládám, satan ovládl celý svět (světovláda). Pozor, zotročení půjčkou, je další znamení šelmy ze Zjevení!

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

21. Ověřuj si u Pána všechna videa na YouTube! Zde šíří mnoho bludů Adventisté sedmého dne. Adventisté snad do všeho zahrnou učení Ellen Whiteové. To je jejich největší problém! Z Písma víme, že žena by neměla vyučovat – Postavení a služba žen v Církvi. Může být žena kazatelka/pastorka?. Pozor na nejoblíbenější satanův mix – 95% pravdy a 5% nepravdy! Další věc je, že se Adventisté pokládají za jedinou pravou pozemskou církev, která je vyvolená pro poslední dobu. Už to samo o sobě budí velkou nedůvěru. Žádná pozemská církev není ta pravá! Pouze Kristova církev je ta pravá! Proto hledej pravdu u Božího Syna!

Nemluví k tobě Bůh?
Křesťané někdy říkají, že k nim Bůh nemluví. Máš Ducha svatého? Pak k tobě Bůh hovoří pořád! Myslete na to, že Bůh k nám mluví i skrz Písmo, proto je velmi důležité denně číst Písmo. Problém některých křesťanů je ten, že se obávají dotazovat Boha. Uvědomují si, že jim Bůh může říct pro ně něco nepříjemného, např., že mají konat jinak, než si právě představují. To je opravdu velmi špatný postup. Ano, Bůh po nás může chtít věci, které se nám nemusí líbit (máme chodit do jiného společenství křesťanů, máme změnit zaměstnání…). Myslete na to, že Bůh jediný ví, co je pro nás nejlepší. Neboj se MINIMÁLNĚ 10x denně dotazovat Boha!

Závěr
Kam se podívám, vidím faleš – falešné náboženství, falešné evangelisty, falešné symboly, falešné politické systémy, falešné zprávy v médiích, falešný vzdělávací systém, falešné zdravotnictví… Všechno světské je falešné, zmanipulované! Proč? Protože bohem „světa“ je satan (2. Korintským 4,3-4). Proto si musíš POŘÁD a VŠECHNO ověřovat u Pána! Díky tomu, že sis něco neověřil u Pána, můžeš přijít o spasení – (jednou spasený – navždy spasený je satanův podvod)! Díky tomu, že si křesťané neověřují informace a různá učení u Pána, žije mnoho křesťanů v bludech, které je mohou dovést až do „pekla“. Například, že Duchem naplněný křesťan nemůže být démona (Může mít křesťan démona? Ano!). Z koho asi křesťané vymítají démony? Z démonicky obsazených křesťanů! Písmo nás jasně učí, že nemáme vymítat démony z bezbožných lidí. Každý křesťan, který vymítá démony a tvrdí, že křesťan nemůže mít démona, logicky vymítá démony výhradně z bezbožných lidí (Lukáš 11,24-26). Mnoho křesťanů též podléhá dalším bludům: že „vševidoucí oko“ je symbol Boha Bible, že hexagram (šesticípá hvězda) je symbol dobra (Boha), že kompletně všichni Židé žijící ve Státu Izrael (který vznikl v roce 1948) jsou bez podmínek (Ježíše Krista) spasení (Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?) atd.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Hledej Boha, poznávej Ho, měj s Ním vztah. To jsou hlavní důvody, proč žiješ! Pořád se na všechno ptej Pána, veď s Ním dlouhé rozhovory, svěřuj Mu i svá tajná přání…. Pros Ho, aby byla vždy pro tebe priorita Boží vůle. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení