Kázání našeho společenství

Důvody, proč by člověk měl chtít jít do Nebe?

Bůh stvořil Nebe (Boží království) a Zemi.

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“
Kralická, Genesis 1,1

Ďábel sice lidem zasťiňuje existenci Boha a Božího království, ale křesťané berou vírou, že Bůh existuje a přesně ví, kde se současné Boží království nachází.

„Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“
Překlad 21. století, Jan 8,23

„Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou,“
Překlad 21. století, Matouš 5,34

„Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku.“
Překlad 21. století, Izaiáš 66,1

Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami,“
Překlad 21. století, Izaiáš 55,9

Bůh nám zaslibuje, že pro spasené stvoří novou Zemi a nové Nebe. Tam bude vše dokonalé. To staré bude zapomenuto. Na nové Zemi nebudou špatní lidé, nebude tam ďábel, hřích, nemoci… bude tam radost, pokoj a nádherné podmínky.

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.
Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.
Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,1

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat – vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. Už se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin – oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17

Křesťané věří v Pána Ježíše Krista, který je jediná cesta do Nebe. Cesta do Nebe je výhradně skrze víru v Ježíše Krista! Pokud si někdo myslí, že v Nebi budou nevěřící „dobří lidé“, žije v bludu. Do Nebe se nikdo nemůže dostat přes církevní organizaci. To, že někdo navštěvuje nějakou církev, to z něj ještě křesťana nedělá. Do Nebe „nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež“! Pro Boha je například ohavnost praktikovaná homosexualita.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,25-27

„Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!“
Překlad 21. století, Leviticus 18,22

Jaké jsou důvody, proč by člověk měl chtít jít do Nebe?

1. Aby nebyl odsouzen. Kdo půjde k soudu, bude odsouzen.

„Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“
Překlad 21. století, Jan 5,24

„Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Překlad 21. století, Zjevení 20,13-14

2. Aby měl život věčný (nesmrtelnost). Křesťané věří ve vzkříšení z mrtvých, které nastane v poslední den staré Země (žádný další den už nebude – skončí čas). Pravý křesťan se nebojí tělesné smrti a nezakládá si na tomto životě, na ničem z tohoto světa.

„Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš.
„Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta.
„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“
Překlad 21. století, Jan 11,23-26

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

„Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.
Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,13-18

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,19

3. Dojde k duchovní obnově včetně těla. V Nebi nebude existovat hřích. Budeme mít oslavená těla.

my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20-21

Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit.“
ČSP, Filipským 3,20-21

4. Aby chválil Boha. Boha chválíme už nyní, ale tam to bude v plnosti. Boha je za co chválit!

„Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!“
Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů:
„Haleluja!
Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování!
Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova!
Jeho manželka se připravila, a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“
(A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.)“
Překlad 21. století, Zjevení 19,5-8

Závěr
Z Božího slova víme, že tato Země bude zničena ohněm. Nemá tedy cenu si zakládat na něčem z tohoto světa. Dychtivě očekáváme nové Nebe a novou Zemi – domov spravedlnost.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale podle jeho zaslíbení vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9-13

Opakuji, že člověk se do Nebe může dostat výhradně skrze víru v Ježíše Krista. Jiné cesty není! Proto kažte evangelium všem lidem. Obrácené lidi bezodkladně křtěte (vodní křest), démony vymítejte… Bděte a zachovejte si víru. Amen.

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 16, 13

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!“ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.“
Překlad 21. století, Matouš 10,7-8

„Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká vavřín spravedlnosti, který mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,6-8

„Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 3,12-14

***************************************

Pro hledající, kteří zatím Boha neznají

Pokud se chceš dostal do Božího království, pokud chceš mít věčný život, musíš činit pokání a mít víru v Ježíše Krista. Opravdovým křesťanem, znovuzrozeným člověkem, se člověk stává pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista. Pokání je změna mysli k Bohu. To se mimo jiné projevuje vyznáváním svých hříchů Bohu v pokojíku.

Doporučené články k prostudování: Co je biblické pokání?Kdo je Bůh?, Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí,“
Překlad 21. století, Skutky 3,19

„jak jsem Židům i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše.“
Překlad 21. století, Skutky 20,21

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Překlad 21. století, Marek 1,15

„Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 7,10

“Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
ČSP, Jan 3,16

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Překlad 21. století, Jan 3,36

Pokud si uvědomuješ před Bohem Stvořitelem svou vlastní nedostatečnost, hříšnost a ve svém srdci máš opravdovou touhu učinit Ježíše Krista Pánem svého života, můžeš někde v pokojíku vyslovit modlitbu přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Pokud to opravdu ze srdce chceš a věříš tomu, co je napsáno v Bibli, můžeš to učinit právě nyní:

Pane Bože, děkuji Ti za všechny projevy Tvé lásky a pomoci. Nauč mě je vidět mnohem víc. Odpusť  prosím všechny mé hříchy a chyby, které mě od Tebe oddělovaly.
Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi zemřel i za mé hříchy a vstal z mrtvých. Otevři a uzdrav moji mysl a srdce, ať  mohu prožívat Tvoji dobrotu. Nauč mě v ní zůstat a rozumět Ti, když ke mně mluvíš.
Zvu Tě do svého života Ježíši, otevírám Ti dveře do svého srdce a svého domu. Chci, abys v mém životě vládl a Ty a Tvoje láska. Tady i na věčnosti. Děkuji Ti. Amen

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení