Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 14. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 14. část

159. Bůh je věčný a je Stvořitelem všeho.

„Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!“
Překlad 21. století, Žalm 90,2

„Prvé, než hory stvořeny byly, nežlis sformoval zemi, a okršlek světa, ano hned od věků a až na věky, ty jsi Bůh silný.“
Kralická, Žalm 90,2

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Překlad 21. století, Genesis 1,1

160. Bůh si nás vyvolil ještě před stvořením světa. Važ si toho a děkuj Otci za to každý den.

„V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.
Překlad 21. století, Efeským 1,4

„Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,“
Kralická, Efeským 1,4

161. Máme mít pokoru před Bohem. Pokora je jeden z hlavních pilířů křesťanského života (stejně jako modlitby v „pokojíku“). Bůh po nás chce maximální pokoru. Pokud postrádáš maximální pokoru, může to být překážka mezi tebou a Bohem. Může to být překážka k tomu, abys byl na Něj trvale napojený. Nejde ti být maximálně pokorný? Svěř se s tím Otci v „pokojíku“ (s maximální otevřeností a chtíčem toho změnit).

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,5-7

„Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. Pokořtež se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým, Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás. “
Kralická,1. Petr 5,5-7

„Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.“
Překlad 21. století,Přísloví 11,2

Za pýchou přichází zahanbení, ale při pokorných jest moudrost.“
Kralická,Přísloví 11,2

„Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Překlad 21. století,Přísloví 18,12

„Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá ponížení.“
Kralická, Přísloví 18,12

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Překlad 21. století,Matouš 11,28-29

„Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim.“
Kralická, Matouš 11,28-29

162. Jako křesťané se máme poddávat, podřizovat Bohu a vzpírat se ďáblu. Pokud budeme pořád činit pokání, odhalovat pasti toho zlého… ďábel od nás uteče. Vždycky se podřizuj Otci a měj v sobě maximální pokoru! Rozhoduj se a konej na základě Boží vůle, ne z vlastního rozhodnutí. Odmítej lidskost, která vede k hříchu. Musíme si uvědomit, že plnění Boží vůle je pro nás to nejlepší. Uvědom si, že milovat Boha znamená plnit Boží vůli. Chápu, že není vždy jednoduché Boží vůli přijmout a vykonat. Při plnění Boží vůle můžeme přicházet o přátelé, finance, zaměstnání, společenství křesťanů… To ale musíme plně respektovat.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

„Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám.“
Kralická, Jakub 4,7-8

Také je velmi důležité nemilovat „svět“.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

„Nemilujtež světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-liť kdo svět, není lásky Otcovy v něm.  Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, toť není z Otce, ale jest z světa. A svět hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží, ten trvá na věky.“
Kralická, 1. Jan 2,15-17

A ještě bych chtěl ještě připomenout následující:

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století,Matouš 10,37-39

„Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, neníť mne hoden. A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden. Kdož nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.“
Kralická, Matouš 10,37-39

163. Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.“
Překlad 21. století, Galatským 6,7

„Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.“
Kralická, Galatským 6,7

Pokud si myslíme, že náš Otec o některých našich hříších neví, žijeme ve velkém omylu. Náš Otec pořád zkoumá naší mysl (ví, co si myslíme) i naše srdce.

„Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,23

„A syny její zmorduji smrtí; i zvědíť všecky církve, žeť jsem já ten, kterýž zpytuji ledví a srdce, a odplatím jednomu každému z vás podle skutků vašich.“
Kralická, Zjevení 2,23

Pokud si myslíme, že ze svých „malých“ hříchů nemusíme činit pokání, může nás čekat nás soužení, v poslední řadě věčná smrt – „peklo“. Je potřeba si uvědomit, že žádné malé a velké hříchy nejsou. Hřích je hřích. Uvědomme si, že je hrozné upadnout do rukou živého Boha!

„Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století,Židům 10,31

Odplatou za nevyznané hříchy je „peklo“.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.“
Kralická, Zjevení 21,8

V předchozím verši je zmíněna modloslužba. Pozor na modloslužbu! Modla je úplně všechno, čemu věnuješ víc času, než Živému Bohu. Je to všechno, co je v tvém srdci důležitější, než Otec. Pokud si někdo myslí, že jeho „malá“ modla (závislost na sportu, technických médiích, lidech, zvířatech, autu, internetu, mobilu, penězích, kariéře…) mu projde, žije v obrovském omylu. Všechno je samozřejmě na Boží milosti, nicméně Písmo nám jasně říká, že každý modlář, který ze své modloslužby nečiní pokání, skončí v „pekle“ – tak z toho taky vycházejme. Dnešní přetechnizovaná doba je plná nástrach (pastí satana) z hlediska techniky. Mnoho dnešních lidí má technická média jako modloslužbu, křesťany nevyjímaje. I já si musím dávat velký pozor, abych se naplno věnoval Živému Bohu – abych trávil většinu času s Ním, ne např. nad aktualizací naší stránky Křesťanem.cz nebo nad vyřizováním e-mailů. I pro dobré úmysly nás satan může strhnout k modloslužbě – hříchu!

164. Bůh je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Tady vidíme, jakou obrovskou moc má náš Otec.

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

„Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb rozumíme, podle moci té, kterouž dělá v nás. Tomu, pravím, buď sláva v církvi svaté skrze Krista Ježíše po všecky věky věků. Amen.“
Kralická, Efeským 3,20-21

165. Bůh tě chrání i době tvého odpočinku – spánku. Předčítej si tento verš před spaním, nebo se ho nauč nazpaměť.

„Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.“
Překlad 21. století, Žalm 4,9

„Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné.“
Kralická, Žalm 4,9

166. Je potřeba si uvědomit, že spasení není z našich skutků. Je to Boží dar, takže se nemáme čím chlubit, ale děkovat za to Otci.

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Překlad 21. století, Efeským 2,4-9

„Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás, Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni, A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši, Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši. Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží, Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.
Kralická, Efeským 2,4-9

Také je potřeba si uvědomit, že o spasení přicházíme ve chvíli, kdy hřešíme a nevyznáváme své hříchy (nečiníme pokání). Mějme na paměti, že jednou spasený – navždy spasený, je satanova past!

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Bible, překlad 21. století, Židům 10,26–27

„Nebo jestliže bychom dobrovolně hřešili po přijetí známosti pravdy, nezůstávalo by již více oběti za hříchy, Ale hrozné nějaké očekáváni soudu, a ohně prudká pálivost, kterýž žráti má protivníky.“
Kralická, Židům 10,26–27

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

„Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci, Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.“
Kralická, 1. Korintským 6, 9-10

167. Nemáme zarmucovat a uhašovat Ducha svatého. Uhašování Ducha svatého vede k hříchu. Mysleme na to, že Ducha svatý je Utěšitel, Učitel, Pomocník, Rádce, přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu…

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Překlad 21. století, Efeským 4,30

„A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto znamenáni jste ke dni vykoupení.“
Kralická, Efeským 4,30

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století,1. Tesalonickým 5,16-22

„Vždycky se radujte, Bez přestání se modlte, Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás. Ducha neuhašujte, Proroctvím nepohrdejte, Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte. Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.“
Kralická, 1. Tesalonickým 5,16-22

168. Máme být soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní, skromní. Nemáme odplácet zlo zlem ani zlořečit.

„Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,8-9

„A tak sumou, všickni buďte jednomyslní, jedni druhých bíd čitelní, bratrstva milovníci, milosrdní, dobrotiví,  Neodplacujíce zlého za zlé, ani zlořečenství za zlořečenství, ale raději dobrořečíce, vědouce, že jste k tomu povoláni, abyste požehnání dědičně obdrželi.“
Kralická, 1.Petr 3,8-9

Závěr
Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 14. část

159. Bůh je věčný a je Stvořitelem všeho.
160. Bůh si nás vyvolil ještě před stvořením světa.
161. Máme mít pokoru před Bohem.
162. Jako křesťané se máme poddávat, podřizovat Bohu a vzpírat se ďáblu.
163. Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
164. Bůh je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.
165. Bůh tě chrání i době tvého odpočinku – spánku.
166. Je potřeba si uvědomit, že spasení není z našich skutků. Je to Boží dar, takže se nemáme čím chlubit, ale děkovat za to Otci.
167. Nemáme zarmucovat a uhašovat Ducha svatého.
168. Máme být soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní, skromní. Nemáme odplácet zlo zlem ani zlořečit.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení