Kázání našeho společenství

Koho, čeho se satan bojí?

Satan/ďábel je padlý anděl, který byl díky své pýše a vzpouře vyhozen z Nebe.

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
Překlad 21. století, Zjevení 12,7-9

„Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,18

Jak pracuje (klame lidi) satan (a jeho démoni):

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,14

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8

Satan stejně jako ostatní démoni prožívá emoce.

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,12

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

Satan prožívá strach. Nepředstavujme si satana jako suveréna, který vede celý svět. Nedávejme satanovi větší moc, než ve skutečnosti má! Satan dokáže skvěle blafovat, manipulovat… K tomu si používá nevěřící lidi, média, vědu… Pravda je taková, že satan je plně podřízený Kristu – tím je řečeno vše.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Čeho se satan bojí?

1. Satan a všichni jeho démoni se velmi bojí Boha.

Doporučený článek k prostudování: Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“ A zpráva o něm se šířila po celém okolí.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,33-37

2. Satan se bojí člověka, který činí pravé pokání. Vyznávání a opuštění hříchu, ke kterému jsme puzeni Duchem Svatým (dále jen Duch), křesťanům přináší úlevu a radost z odpuštění, ne žádnou křeč.

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?

„Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.“
Překlad 21.století, Skutky 17,30

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Překlad 21.století, Skutky 26,20

„Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Překlad 21.století, 1. Jan 1,7-10

3. Když se křesťan modlí, když se upíná se k Bohu. Modlitba je upřímný rozhovor (dialog) s Bohem. Jsou modlitby prosebné, děkovné, modlitby shody…

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

„Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Překlad 21. století, Efeským 6,18

4. Když křesťan v moci Ducha káže pravé evangelium. Rozhodně je potřeba odmítat evangelium bez pokání, evangelium „přizpůsobení se světu“… Kažte evangelium v moci Ducha, ne argumentací, technikou…

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

5. Když křesťan „okamžitě“ (během několika minut) odpustí lidem jejich přestupky.

„Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“
Překlad 21. století, Marek 11,26

„Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo Božímu hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“ Právě naopak: „Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“ Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“
Překlad 21.století, Římanům 12,17-21

„Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže.“
Překlad 21.století, Přísloví 20,22

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.“
Překlad 21.století, Efeským 4,26

Je důležité, aby křesťan odpustil všem politikům. Modlete se za všechny politiky, žehnejte jim a milujte je. U řady křesťanů vidím pravý opak!

Doporučený článek k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1-2

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

6. Když se křesťan vymítá démony Duchem.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Překlad 21. století, Marek 16,15-18

Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Překlad 21. století, Matouš 12,28

7. Když křesťan nemá velké nároky – je spokojený s tím, co má. Pro křesťana je důležité, aby měl peníze, majetek jako druhořadou záležitost.

„Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,6-10

„Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: „Nezanechám tě, ani tě neopustím;“
Překlad 21.století, Židům 13,5

„Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní?“
Překlad 21.století, Lukáš 12,22-26

8. Když křesťan za všech okolností hovoří pravdu a žije jí. Toto je velmi důležité. Ano, říkat pravdu a žít v ní, to někdy stojí strašně moc. Je to však Bohu milé.

Pán Ježíš, když žil tady na zemi, žil v pravdě, hovořil ke všem lidem jasně, věcně a srozumitelně (pokud se nejednalo o podobenství). Pán Ježíš nic neskrýval, nebál se říct věci tak, jak jsou. Jeho slova byla přímá a usvědčující. Činíš taky tak? Nechceš se zalíbit lidem?

„Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!“
Překlad 21. století, 3. Jan 4

„Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. „Mistře,“ řekli, „víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?“
Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: „Proč mě pokoušíte, pokrytci?“
Překlad 21. století, Matouš 22,15-18

„Ale běda vám bohatým, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a naříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21.století, Lukáš 6,24-26

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! “
Překlad 21. století, Galatským 1,10

9. Když křesťan nemá strach z tělesné smrti. Ďábel lidi vede lidi do strachu z tělesné smrti. Nenech se ovládat, manipulovat ďáblem a jeho pohunky!

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu.“
Překlad 21.století, Job 2,4

„Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš.
„Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta.
„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.“
Překlad 21.století, Jan 11,23-26

A čeho se satan nebojí? Předmětu růženec, předmětu se smyšlenou podobiznou Ježíše, lidí vyznávající falešného krista, modlářů (např. těch, kteří mají modlářské úrovni strach a obavy), sborů, kde se káže falešné učení, kde kážou ženy…

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2. Jan 1,9-11

Závěr
Kdo se dnes a denně upíná na Ježíše, kdo je pokorný k Bohu, kdo se nechce zavděčit lidem, ale Bohu, toho se satan velmi obává. Takový člověk činí pravé pokání, modlí se, ve všem se spoléhá na Boha, nemá strach, káže evangelium, ochotně plní doporučení a nařízení Pána Ježíše… Těchto křesťanů se satan velmi obává!

Bděme – dejme si bacha, ale nebojme se. Není potřeba se obávat toho, který je již poražený, odsouzený  a omezený svrchovaným Bohem. Žijme vírou. Amen.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 5,7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení