Kázání našeho společenství

Co/kdo skutečně vládne tvému srdci?

Pokud jsi přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, měl to být On, kdo bez podmínek vládne tvému srdci. Je to opravdu tak? Co/kdo skutečně vládne tvému srdci? Vládne skutečně tvému srdci bez podmínek Bůh? Není tam tvůj život (starání se o tento život), vlastní uspokojení, tvé pohodlí, tvá rodina (manžel, manželka, děti), bratři a sestry v Kristu, uzdravení, peníze, kariéra, vzdělání, křesťanská literatura, nějaký evangelista, emoce, strach, obavy z budoucnosti, modloslužba, hudba/kapela, televize, telefon, počítač, Internet…? Vezmi si tužku a papír a napiš si všechny činnosti, které jsi včera (nebo jiný den) od rána do večera vykonával. Pak vyhodnoť, co/kdo skutečně vládne tvému srdci.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-39

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

Bázeň před Bohem
Je potřeba mít bázeň před Bohem. To úzce souvisí s tím, co/kdo skutečně vládne tvému srdci.

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.“
Bible, překlad 21. století, Kazatel 12,13

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21. století, Galatským 6,7-8

Pozor na vlastní rozumnost
Jako křesťané se máme ve všem spoléhat na Boha, ne na vlastní rozumování.

„Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Přísloví 28,26

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

Pozor na zrádné srdce
Co je srdce podle Písma? Celá vnitřní bytost: mysl, emoce, vůle. Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce. Důvěřuj Bohu! Spoléhej se na Boha!

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,9

Neřiď se výhradně svým srdcem, protože každý hřích začíná v srdci. Naše srdce nás může zavést nejen k lásce a mírnosti, ale také ke strachu, závisti, nenávisti, ziskuchtivosti, vlažnosti…

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Překlad 21. století, Marek 7,20-22

Kontroluj své pocity a emoce. Důležité je, aby měl člověk všechno vyjasněno, urovnáno. To budeš jedině tehdy, pokud budeš chodit v Duchu. Pokud máš často v sobě vnitřní chaos, nerozhodnost… těžko chodíš v Duchu.

Bůh hledí k srdci, zkoumá naše srdce.

„Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“
Překlad 21. století, 1.Samuel 16,7

„Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin.“
Překlad 21. století, Přísloví 17,3

„Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,23

Jako křesťané máme nové srdce.

„Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.“
Překlad 21. století, Ezechiel 36,26

Nemáme se rmoutit v srdcích a nemáme mít obavy, strach (např. z budoucnosti).

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21. století, Jan 14,27

Nemáme mít falešné srdce. Někteří křesťané mají nejen falešný vztah ke svým sourozencům v Kristu, ale i k Bohu. Jde o vlažné křesťany, kteří na první pohled vypadají jako velcí Boží služebníci, ale ve skutečnosti svou vlažností, přetvářkou jdou proti Bohu.

„Kdo má falešné srdce, nenajde štěstí, kdo má křivý jazyk, špatně dopadne.“
Překlad 21. století, Přísloví 17,20

Máme si chránit své srdce.

„Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.“
Překlad 21. století, Přísloví 4,23

Boží věci
Máme v prvé řadě myslet na Boží věci, ne na lidské. V prvé řadě máme budovat svůj vztah s Bohem. Bůh chce hlavně tebe osobně, ne tebe přes lidi!

„Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát!“ On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Překlad 21. století, Matouš 16,21-23

Miluj malé děti
Aby plně tvému srdci vládl Ježíš, musíš mít lásku v srdci. Musíš se chtít podobat Ježíši. Ježíš miloval malé děti a dával je za příklad. Pro každého křesťana je kriticky důležité, aby miloval malé děti (známé i neznámé). Kdo nemá rád malé děti, má problém!

„V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: „Kdo je v nebeském království největší?“ Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých.“
Překlad 21. století, Matouš 18,1-4

„Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně – vždyť právě takovým patří nebeské království!“
Překlad 21. století, Matouš 19,13-14

Starat se o rodinu
Lásku máme projevovat také tím, že se máme starat o své blízké, především o vlastní rodinu. Někteří křesťané hledají různé formy podpory (komu, kam dát peníze), ale zapomínají na svou rodinu, příbuzné. Takové jednání je proti Bohu.

„Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 5,8

Pozor na chaos v hlavě
Pozor na chaos v hlavě, vnitřní napětí apod. Netrap se tím, že tvoji sourozenci v Kristu věří ve falešné náboženství, mají své modly… (na místě je napomínání, modlitby a posty, ne trápení). Věř, že tvého trápení se dříve nebo později chytne satan! Za trápením je tělesné smýšlení, které se Bohu hnusí. Jako křesťané jsme nové stvoření, máme nové myšlení, mysl Kristovu. Mysleme jako Ježíš a satan bude prohrávat!

„Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu,“
Překlad 21. století, 2.Korintským 10,3-5

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-26

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

Jak poznat, co/kdo vládne tvému srdci?
Odpověz si na otázky:

1. Ke komu se v první myšlence upínáš, když řešíš problém? Je to skutečně Bůh? Nechceš řešit problémy vlastními silami? Neřešíš své problémy nejprve s nějakým člověkem, nehledáš odpovědi na otázky v knize, na Internetu a pak (když nenacházíš řešení) až s Bohem? Spoléháš se ve všem na Boha?

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8

„Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!“
Překlad 21. století, století, Žalm 128,1

„Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!“
Překlad 21. století, Žalm 27,14

2. Kolik času věnuješ Živému Bohu? Vem si, kolik křesťanů horlivě pracovalo pro Boha a odpadlo od víry, nebo dokonce spáchalo sebevraždu! Satan je udolal. Máme/musíme pracovat pro Boha (pořádat skupinky, pomáhat bratrům a sestrám v Kristu, kázat evangelium, křtít…), ale na prvním místě musíš mít Boha, ne člověka nebo nějakou činnost (kromě modlitby)!

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

3. Opravdu děláš každou činnost s Bohem (chození v Duchu)? Opravdu pročítáš Písmo s Bohem?

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

4. Nežiješ v bludu, snadno odhaluješ pasti satana, pořád činíš pokání? V bludu žije každý, kdo vyznává falešné náboženství (což je past satana na křesťany). Těmto lidem v srdci nevládne Kristus. Kdo pořád činí pokání, tomu vládne Kristus.

5. Jsi naplněn mírností, pokorou? Pokud ano, tvému srdci vládne Kristus.

„Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.“
Překlad 21. století, Efeským 4,2-3

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5, 22-23

6. Bdíš, dychtíš po Ježíšově příchodu? Nemáš to tak, že nejprve musíš přivést k víře rodinu a známé a až pak by mohl přijít Ježíš? Takové smýšlení se Bohu hnusí.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Překlad 21. století, Koloským 3,2-3

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,19

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

Závěr
Sleduj své srdce, střež ho, zaměř se na něj. Ze srdce vychází dobro i zlo. Proto je kriticky důležité, aby tvému srdci plně a bez podmínek vládl Bůh. Zamysli se nad tím, co/kdo skutečně vládne tvému srdci.

Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!“
Překlad 21. století, Filipským 2,5-8

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení