Kázání našeho společenství

Jiné (falešné) evangelium a jeho důsledky – 1. část

Nelze přehlédnout, že někteří dnešní křesťané hlásají jiné evangelium, přistupují k falešnému bohu, tohoto boha uctívají, komunikují s ním, v jeho jménu (ve jménu falešného Krista) dělají falešné zázraky… Jiné evangelium, falešné křesťanské učení pochází od démonů (Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 1.část)! Pokud nepřistupujeme k pravému Bohu, nestojíme v pravé víře! K falešnému bohu mj. přistupujeme tehdy, když opouštíme Kristovo učení a na základě vlastního rozhodnutí umanutě a dlouhodobě setrváváme ve falešném evangeliu. Duch Boží nás uvádí do pravdy, ovšem není to žádný násilník – pokud něco vyloženě nechceme, nebude nás nutit. Můžeme se v něčem mýlit, o tom nehovořím, já hovořím o tom, když díky zatvrzelému srdci, dlouhodobě chceme setrvávat v nebiblickém učení. Křesťané mají zaslíbené, že se jich Bůh nikdy nezřekne, ovšem je to člověk, kdo se může z vlastní vůle zříct pravého evangelia a tudíž i pravého Boha.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

“Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!”
Překlad 21. století, Galatským 1,6-9

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Ježíš na falešné křesťany, kteří přistupují k falešnému bohu, v jeho jménu dělají falešné zázraky (vykonávají falešné uzdravování atd.), upozornil:

“Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené”
Překlad 21. století, Marek 13,22

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Doporučené články k prostudování: Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, Zázraky vykonané ve jménu (falešného) Krista démonický původ

Přídavky k Bibli
K jinému evangeliu, k falešnému bohu, křesťany často zavádí různé přídavky k Bibli, které někteří dnešní křesťané doslova požadují. Římští katolíci mají svůj katechismus, adventisté spisy Ellen Whiteové, letniční křesťanskou literaturu…

Velký pozor na přídavky k Bibli!!! Věřit v biblického Boha a k němu si ještě něco přidat, to je cesta ke zkáze! Pokud máte k biblickému Bohu ještě nějaké další bohy a bůžky, ve skutečnosti Boha nemáte!

„Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je proto až dodnes vystěhován ze své země do Asýrie.
Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a Sefarvaimu a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na ně poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: „Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha té země, a tak na ně poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají způsoby Boha té země.“
Asyrský král proto vydal rozkaz: „Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha té země.“ Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil je, jak uctívat Hospodina.
Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benot, obyvatelé Kútu si udělali Nergala, Chamáťané si udělali Ašima, Avijci si udělali Nibchaza a Tartaka. Obyvatelé Sefarvaimu spalovali své děti v ohni sefarvaimským božstvům Adramelechovi a Anamelechovi. K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za ně obětovali ve svatyních na výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni.
Až dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a přikázal jim: „Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se jim, neslužte jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!“ Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků.
Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také jejich synové a synové jejich synů až dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové.“
Překlad 21. století, 2. Královská 17, 23-41

Římský katolicismus
Není pochyb o tom, že Římsko-katolická církev ve velkém rozsahu (na celosvětové úrovni) šíří falešné křesťanské učení (jiné evangelium). Vidíme tady otřesné modlářství, nebiblické rituály, modlitby k falešným bohům a jejich démonům (Marii a dalším „svatým“)… V římském katolicismu vidíme otevřenou spolupráci s ďáblem a jeho démony! Tento falešný křesťanský směr je ukázkovým příkladem toho, že je možné hovořit Kristu a nemít pravého Boha.

“Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.”
Překlad 21. století, Zjevení 18,2-3

Adventismus
Adventismus je další známý falešný křesťanský směr, ve kterém se hlásá jiné evangelium. Díky tomu adventisté uctívají falešného boha. Tento bůh má odsoudit všechny křesťany, kteří striktně nedodržují Sedmý den (Sobotu). Adventismus učí, že každý, kdo nedodržuje Sedmý den, přijímá znamení šelmy a skončí v „pekle“.

Pokračování Jiné (falešné) evangelium a jeho důsledky – 2. část

Může vás zajímat:
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Tím jsem byl vyučen (a tak to je)!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení