Kázání našeho společenství

Jiné (falešné) evangelium a jeho důsledky – 2. část

Pokračování kázání Jiné (falešné) evangelium a jeho důsledky – 1. část

Omezený bůh
Pořád se přesvědčuji o tom, že někteří křesťané věří v omezeného boha. Omezený bůh, to je falešný bůh (jiné evangelium)! Omezeného boha mají někteří křesťané přejatého z různých vyučování, z křesťanských knih

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

Někteří křesťané tvrdí, že Bůh nemůže mít spojitost se zlem, nemůže spolupracovat s ďáblem a jeho démony. Svrchovaný Bůh může úplně všechno! To dělá Boha Bohem. Bůh si může použít ďábla a jeho démony, falešné křesťany, evangelisty prosperity, nevěřící lidi, zločince, diktátory, okultisty… Boží služebník automaticky neznamená spasený! Bůh si používá lidi (včetně křesťanů), o kterých ví, že skončí v „pekle“. Tím nechci říct, že každý hříšník skončí v „pekle“! Samozřejmě ani neříkám, že falešný křesťan, kdo nezůstává v Kristově učení, kdo hlásá jiné evangelium, skončí v „pekle“. Pokud člověk činí pravé pokání, je mu odpuštěno.

Babylonský král Nabukadnezar, který byl tyran a zločinec, byl Hospodinův služebník. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí…

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 25,8-9

„Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 27,6-8

Když se podíváme do knihy Job, vidíme přímou spolupráci Boha s ďáblem. Tady vidíme, že je to vždycky Bůh, kdo určuje pravidla. Bůh má ďábla pod plnou kontrolou. Ďábel je jako pes uvázaní na vodítku!

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.“
Překlad 21.století, Job 2,4-7

Bůh si samozřejmě může používat všechny démony.

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

„Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina.“
Překlad 21.století, 1.Samuel 16,14

Na konci věků, bude na Boží příkaz, vytvořena tyranská (démonická) vláda, kdy budou vypuštěni čtyři velící démoni, kteří budou velet mohutnému démonskému vojsku, které nějakým způsobem (fyzicky, duchovně?) pobije třetinu lidí. Toto se může dít už nyní.

“Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Je potřeba si uvědomit, že Bůh v některých případech tvoří zlo. Bůh tvoří zlo, aby z něj vzešlo dobro.

“Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.”
ČSP, Izaiáš 45,7

Biblický Bůh není jen láska, biblický Bůh je také spravedlivý, trestající, poučující, přikazující, zásadový, všeprostupující… Pokud někdo říká, že Bůh je jen láska, hovoří o falešném bohu. Takového boha vidíme v okultismu.

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

Reinhard Bonnke učil (filmová série Full Flame):

“Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá.”

“Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra.”

“Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách”

Jestliže člověk trpí nedostatkem víry, vyčerpá se dynamika Boha? Může křesťan nahlížet na osobní víru jako na prostředek, kterým je Bůh omezen a skrze který je možné Bohem manipulovat? Uděláme něco (nějaký rituálek) a budeme mít Boha ve svých rukách? V žádném případě! R. Bonnke učil omezeného (falešného) boha, kterého dnes učí i jeho následovník Daniel Kolenda, který touží po novém Torontském požehnání. Torontské požehnání = falešný bůh, démonské reje v církvích!

Keneth Hagin učil (kniha Umění přímluvné modlitby):

Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.”

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“

Opět vidíme učení o omezeném (falešném) bohu.

Jaké jsou důsledky víry ve falešného boha? Lidé přistupují k falešnému bohu, uctívají ho, ve jménu tohoto boha mohou dělat falešné zázraky…

Ježíš není Bůh?
Někteří křesťané učí o tom, že Pán Ježíš Kristus není Bůh. Pokud někdo tvrdí, že Ježíš není Bůh, říká, že je to stvořená, omezená bytost. Toto je falešný Ježíš a falešné evangelium! Pán Ježíš Kristus je Bůh!

“Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.”
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

“V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.”
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Jaké jsou důsledky tohoto učení (učení o omezeném Ježíši)? Lidé mají víru ve falešného boha, ve jménu tohoto boha činí falešné zázraky…

Další falešný Ježíš
Falešný Ježíš je ten, který vše vydobyl až někde v „pekle“ (v údajném prostoru, kam mají jít hříšníci ihned po pozemské smrti v obnovených tělech, ve kterých tam žijí – pohybují se, prožívají pocity atd.), ne na kříži. Toto je další učení o falešném Ježíši, falešné evangelium!

Jaké jsou důsledky tohoto učení? Totéž jako předchozí bod.

Evangelium prosperity
Některé náboženské systémy, které si říkají křesťanské, učí, že tzv. „desátky“ křesťan musí (!) dávat církvi. Toto učí i někteří konkrétní křesťané. Říká Bible, že musí dávat křesťan „desátky“, dary? Ne. To by bylo zákonictví, falešné evangelium! Bible říká, že Bůh chce jen ochotné dárce. Zákonické vybírání „desátků“ je hřích, evangelium prosperity!

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat “desátky”?

“Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.”
Překlad 21. století, 2. Korintským 9,6-9

Správný evangelista prosperity publikuje křesťanské knihy se ziskem. Často v nich šíří své bludy. Prodej křesťanských knih se značným ziskem, i to je evangelium prosperity!

“My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.”
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,17

Pozor, abys nepodporoval hříšníka v jeho hříchu! Například tím, že mu budeš z donucení dávat „desátky“ a dary, kupovat jeho knihy…

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného.“
Překlad 21. století, Efeským 5,5-7

Kdo učí a žije evangelium prosperity, učí jiné (falešné) evangelium – falešného boha!

Jaké jsou důsledky evangelia prosperity? Učení o falešném bohu, přistupování k falešnému bohu, uctívání falešného boha, hřích, znechucení křesťané, manipulace v církvích, křesťané zvou do církví démony…

Nebiblické rituály
Pokud přímo nebo nepřímo učíme, že můžeme přikazovat Bohu, že můžeme dělat rituály, které vedou ke srážení lidí k zemi, učíme nebiblické rituály, falešné evangelium, omezeného boha. Kolik dnešních křesťanů přikazuje Duchu Svatému (Bohu)!!! Tento jev vidíme především v křesťanském směru Hnutí Víry. Na základě různých příkazů („oheň“ atd.) jsou lidé (věřící i nevěřící) tvrdě sráženi k zemi (někdy jde až o život ohrožující pády!), následně sražení lidé vydávají různé zvuky (i zvířecí), mají nekontrolovatelné záškuby končetin, nastává děsivý křik (děsivá atmosféra), lidé mají nepříjemné až bolestivé záškuby svalů, vzduchem létají předměty i lidé… Pravda je taková, že tyto rituály křesťané kopírují od okultistů! Podobné srážení lidí démonickou mocí vidíme v kvantové terapii, v hinduismu… Opravdu v Bibli nikde nečtu, že by měl křesťan přikazovat Bohu a dělat popisované rituály. Toto je velký přídavek k Bibli!

Co je důsledek zmíněných nebiblických rituálů? Uctívání falešného boha, hřích, spolupráce s démony, křesťané se dobrovolně vydávají démonům…

Doporučené články k prostudování: Démonické projevy v církvích, Andres Bisonni

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Závěr
Pokud dlouhodobě nezůstáváme v učení Kristově, na základě vlastní vůle chceme setrvávat ve falešném učení, milerád nastupuje ďábel a jeho démoni (falešný bůh)! Kdo chce žít a hlásat falešné evangelium, dobrovolně se vydává démonům! Démoni pak mohou, pokud Bůh dá k tomu svolení, na člověku parazitovat. Dokonce může nastat démonické obsazení křesťana! To jsou možné důsledky učení a žití jiného (falešného) evangelia.

Je potřeba si uvědomit, že duchovní svět nějak funguje:

„Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se.“
Překlad 21. století, Přísloví 11,27

Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou.“
Překlad 21. století, Přísloví 13,21

Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21. století, Galatským 6,7-8

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Je potřeba si uvědomit, pokud něco špatného vysloveně chceme, Bůh nás tomu může vydat!

Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.
Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.“
Překlad 21. století, Římanům 1,21-28

Je kriticky důležité, aby se křesťan striktně držel Božího slova. Pokud se držíme Božího slova, děláme někdy pro nás velmi nepříjemné věci – můžeme přicházet o dosavadní zaměstnání, finance, pasivní příjmy, bydlení, napomínáme sourozence v Kristu, opouštíme sbory… Úplně nejhorší je, když se chce křesťan zavděčit lidem!

“Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! ”
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Pokud se držíme Božího slova, máme pravého Boha – Boha Stvořitele, který není v ničem omezený. Bůh Stvořitel je absolutně svrchovaný, všemohoucí! Bůh je absolutním Pánem Nebe a Země! Bůh je pánem nad životem i smrtí! Konečné slovo ve všem má vždycky Bůh. Toto je biblický Bůh.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24

„Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!“
Překlad 21. století, Žalm 115,3

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

Křesťané často věří tomu, čemu chtějí věřit. Takové myšlení je velmi nebezpečné a zavádějící – zavádí nás do bludů, k falešnému bohu (k démonům). Takové myšlení křesťany zavádí k hříchu rouhání a brání Božího jména nadarmo. Často je to tak, že křesťané zaměňují své vize za prorokování. Dneska vidíme křesťany, kteří prorokují jedno proroctví za druhým (které se nenaplní). Na jaře tohoto roku způsobilo rozruch video z cyklu „To je nadpřirozené“. V tomto videu se dva samozvaní proroci shodli, že na Pesach (velikonoce) koronavirová epidemie skončí. Nestalo se tak. V tomto videu vidíme falešné proroky v akci!

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

„Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.
Překlad 21. století, Jeremiáš 28,15-17

Všem doporučuji: držte se pravého evangelia (pravého Ježíše), bděte, všechno si prověřujte, modlete se k Bohu, čtěte Bibli (srovnávejte různé překlady), čiňte to, co je Bohu milé, čiňte pokání, zachovejte si víru… Kdo má Boha na prvním místě, ve všem se na Něj spoléhá, užívá si Božího pokoje, má Boží požehnání… Bůh vám žehnej. Amen.

„Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti.“
Překlad 21. století, Skutky 20,22-24

Může vás zajímat:
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Tím jsem byl vyučen (a tak to je)!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?
Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again)

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení