Kázání našeho společenství

Hlavně nemyslet na Boha, to je satanův cíl

Duchem naplněný křesťan často myslí na Boha, mluví s Ním, spoléhá se na Něj, chválí Ho, představuje si nebeské království… To všechno se nelíbí zlé duchovní bytosti, kterou Bible nazývá satan/ďábel. Bible nám říká, že si máme dát na satana pozor:

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8

Satan se všemožně snaží ničit náš vztah s Bohem. Chce nás strhnout na stranu zla (k sobě). Navádí nás ke zlým věcem – ke lžím, k podvodům, k neodpuštění…  Vnucuje nám zlé myšlenky, špatné touhy…

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

Satan nesnáší dobro, pokoru, pokání… Nesnáší, když dychtivě čteme Boží slovo. Nesnáší, když radostně pracujeme pro Boha. On nedokáže unést lásku mezi lidmi, neboť on lásku nezná. Satanovo nitro je zaplněno zlobou.

Doporučené kázání k prostudování: Není láska jako láska

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,12

Satan chce, abychom se chovali tak, jak nás učí. Satan tě chce vyučit! Necháváš se? Satan křesťany učí, jak nemyslet na Boha, jak s Ním nemít důvěrný vztah… Satan tě chce zabavit! Kdo si hraje, nezlobí… Sledování filmů, hraní online her, používání elektroniky (mobilu, počítače…), doslova otročí některé křesťany.

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!
Překlad 21. století, 2. Petr 2,18-19

Satan nám chce nahnat strach. Strach je velkou modlou dnešní doby a satanovým mimořádným nástrojem k ničení vztahu člověka s Bohem. Strach a informační zahlcení ve velkém šíří média. Tolik křesťanů podléhá informačnímu zahlcení! Někteří křesťané doslova hltají informace/dezinformace/doslovné lži, které publikují média. Těmto křesťanům se satan směje, neboť se chytají do jeho pasti. Informacemi zahlcený posluchač upadá do stavů únavy, sklíčenosti až apatie. Zmanipulovaní lidé v těchto stavech tzv. vypnou, bez rozsouzení pouze přijímají informace… Informační zahlcení člověka vede k duchovní otupělosti. Duchovní otupělost, to je velký prostor pro démonické působení.

Jak z toho ven? Plně se poddej Bohu! Poddat se – podřídit se, podrobit se.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7

Věnuj se Bohu dnes a denně, jako On se věnuje tobě. Neustále volej k Bohu! Modlitba (upřímný rozhovor s Bohem) má velkou moc. Volej k Němu v radostných i těžkých chvílích. Děkuj Mu, chval Ho… Bůh nám slíbil v Bibli, že nás nikdy nepotká tak velké pokušení, které je nad naše síly. To je úžasné zaslíbení.

„Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,13

Bůh Ježíš Kristus nikam nezmizel. Ježíš je s tebou neustále. Ježíš tě slyší, ví o tvých problémech…. Ježíš je vševědoucí a všudypřítomný, neboť je Nejvyšší Bůh. Berme vírou, že Ježíš má všechno stvoření pod absolutní kontrolou. Berme vírou, že před Ježíšem se chvěje každý démon včetně satana.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18-20

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

Závěr
Satan se všemožně snaží křesťanům zničit jejich krásný vztah s Bohem. Chce jim vzít to dobré a krásné, to uklidňující. Satan ti chce ukrást pokoj a radost v Duchu Svatém. Kdo zažívá pokoj a radost v Duchu Svatém, ten pořád myslí na Boha, spoléhá se na Něj, žije vírou (ne viděním)…

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Překlad 21. století, Římanům 14,17

Satan nám chce vzít smysl života. Pro křesťana je tím nejvyšším smyslem života Bůh.

Dnes a denně zažíváme duchovní boj. Nedej se! Bojuj! Vyzbroj se pravdou a láskou. Ano, to stojí hodně, ale stojí to za to. Vzepři se ďáblu a on od tebe uteče (Jakub 4,7). Nikdy mu nedovol vyhrát. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení