Kázání našeho společenství

Volat k Bohu

Bůh není mrtvý! Bůh je živý!

„Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král!“
Překlad 21.století, Jeremiáš 10,10

„Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí.“
Překlad 21.století, Daniel 6,27

Voláš k Bohu? Mluvíš s Bohem? Volat k Bohu znamená, modlit se. Modlitba je upřímný rozhovor (dialog) s Bohem. Náš rozhovor s Bohem by měl být v lásce a pokoře. Naše modlitba by rozhodně neměla mít manipulativní charakter. Nikdy nechtějte Boha donutit (manipulace) jednat. Nikdy nemějte Boha za automatický stroj (Bůh automat) – udělám něco (např. budu mít silnou osobní víru) a z Boha něco automaticky vypadne. Bůh je svrchovaný! Konečné slovo ve všem má vždycky Bůh.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

Volat k Bohu znamená důvěřovat Bohu. Nejlepší je začít a skončit každý den modlitbou, modlit se „bez přestání“. Modlitba, kolik trávíme času s Bohem, ukazuje na to, jaký máme s Pánem Bohem vztah. Křesťan by měl mít s Bohem blízký, osobní vztah.

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém
Překlad 21.století, Juda 1,20

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,16-22

„Vnímej mé volání, můj Králi a Bože – k tobě se modlím!“
Překlad 21.století, Žalm 5,3

„Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!“
Překlad 21.století, Žalm 34,15-19

Volat k Bohu může každý člověk! Bůh na tvé volání čeká. Bůh se o nás zajímá, nejsme mu lhostejní. Vždyť jsme Jeho děti.

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.“
Překlad 21.století, Lukáš 10,12-13

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.“
Překlad 21.století, Jan 1,12

Máš nějaký problém? Volej k Bohu! Daří se ti? Volej k Bohu! Někdy jednáme tak, že problém chceme vyřešit vlastní silou (pýcha), až když nám to nejde, voláme k Bohu. Volej k Bohu hned! Dotazuj se Boha. Křesťan volá k Bohu, aby věděl, jak má jednat. Velký pozor na netrpělivost (neochota na něco nebo někoho čekat)! Netrpělivost je znamením ducha zla!

„Tak praví Hospodin, který učinil zemi, Hospodin, který ji zformoval a upevnil – ten, který má jméno Hospodin: Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 33,2-3

Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední. Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane. Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.“
Překlad 21. století, Žalm 37,5-11

Křesťan má spolupracovat s Bohem. Zajímej se o Boží vůli. Víš, jaká je Boží vůle pro tvůj život? Víš z kolika procent jsi naplnil Boží vůli? Důležitá je ochota dělat to, co od nás Bůh chce. Někdy po nás Bůh může chtít i nepříjemné věci!

„takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21.století, 1. Petr 4,2

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21.století, Efeským 2,10

Pokud se Boha nedotazujeme, jdeme si svou vlastní cestou. Tehdy se nám zpravidla nedaří. Nespoléhání se na Boha, žít na základě své vůle, může mít pro nás fatální následky!

„Lide žijící v obleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: „Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této země jako z praku a dopustím na ně soužení, aby byli zajati.“
Běda mi, má rána bolí, mé zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti mě opustily a jsou pryč, už není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil mé přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a proto se jim nedaří – celé stádo se jim rozuteklo pryč.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 10,17-21

Závěr
Bůh je náš je pravý cíl a směr. Síla modlitby je obrovská. Bože, pomoz mi… Bože, dávám ti svůj problém… Takovou prosbou vyjadřujeme Bohu svou důvěru a spojujeme se s Ním. S Bohem máme mít osobní, důvěrný vztah. Pokud máš s Bohem takový vztah, slyšíš Ho a zažíváš Boží pokoj.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, Filipským 4,4-7

Pokud takový vztah nemáš, ale toužíš po něm, řekni to Bohu. Bůh tě slyší. Důležitá je upřímnost a nefalšovaná touha. Důvěrný vztah k Bohu budujeme tehdy, když se neupínáme na světské věci, když čteme Bibli, když se modlíme (hovoříme s Bohem), když plně a ve všem důvěřujeme Bohu… Hledej Boha. Chtěj Boha poznat. Měj s Ním důvěrný vztah. To je pravý důvod, proč žijeme. Amen.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
Překlad 21.století, Skutky 17,24-28

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení