Kázání našeho společenství

Odejdi, satane!

Satan je pyšný anděl, který lidi velmi nenávidí. On je totiž již odsouzený. On šanci života věčného nemá (vlastní hloupostí jí odmítl), každý člověk však ano. Boží slovo říká, že Ježíš se nechal ukřižovat za všechny lidi, ne pouze za lidi, kteří budou spaseni. Ježíš zemřel za každého člověka, ale jeho smrt zachrání jen ty, kteří v Něho věří.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,5-6

„Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. A onť jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za hříchy všeho světa.“
Kralická, 1. Jan 2,1-2

Satan člověka může obviňovat, nemůže ho však odsoudit.

„Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan,aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: „Ztrestej tě Hospodin, satane! Ztrestej tě Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?“
Překlad 21.století, Zachariáš 3, 1-2

Satan a jeho démoni pozorují lidi, v tu chvíli se „učí“. Satan se dívá na naše chování, jak reagujeme, poslouchá o čem mluvíme, čeho se účastníme… Podle toho vypozoruje k čemu jsme náchylní, kde máme své slabiny… Pak na nás naplánuje útok.  Satan skrze jeho démony s oblibou způsobuje roztržky mezi lidmi. Vsugerovává nám zlé myšlenky (nepřátelské, sebedestruktivní aj.). Nevěřícím lidem se všemožně snaží zakrýt Boha. Nám věřícím chce vnutit falešného krista.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21.století, 1. Petr 5,8

Satan slyší a vidí člověka, nezná však jeho myšlenky. Satan moc dobře lidi zná, takže předpokládá… Satan člověku vnucuje různé myšlenky, nemůže však způsobit, aby je člověk uskutečnil v realitu. Problém lidí je, že si různé myšlenky udržují, babrají se v minulosti… Pokud činíme pravé pokání (hřích poznat, vyznat a opustit), máme hřích odpuštěný. Dále není potřeba se jím zabývat!

Pozor na satana! Satan se rád převléká (přestrojuje) za anděla světla. Jedním z hlavních způsobů, jak to satan dělá, je jeho vliv v církvích přes falešné proroky a učitele. Satan rád cituje Boží slovo, ještě raději ho pokřiveně vykládá!

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 11,13-15

Ještě k výše uvedenému verši. Satan rozhodně nenese světlo – dobro (není lucifer, latinské slovo lucifer znamená: lux = světlo, ferre = nést), on se za něj pouze maskuje. Satan nese tmu, smrt, destrukci… Ďábel a satan, toto označení přísluší tomu Zlému.

Doporučený článek k prostudování: Satan/ďábel je také lucifer?

„abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.“
Překlad 21.století, Skutky 26,18

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Překlad 21.století, Efeským 6,11-12

„neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21.století, Efeským 5,11

„Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Překlad 21.století, Zjevení 12,8-9

Je dobré, aby křesťan umlčoval satana? Ano. Absolutní ignorace satana je nejen nebiblická, ale především duchovně nebezpečná.

Odstraňte ze svého života satanův vliv ještě dnes!

Ježíš satana na poušti neignoroval, ale umlčoval ho- je psáno… Z následujících veršů vidíme: satan lidi pokouší, zasévá pochybnosti („Jsi-li…„), cituje Písmo („vrhni se dolů! Je přece psáno:“)…

„Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. „Jsi-li Boží Syn,“ řekl, „vrhni se dolů! Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“
Ježíš mu řekl: „Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“
Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. ⁹ „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“ Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.
Překlad 21.století, Matouš 4,1-11

Z Ježíšova příkladu si můžeme vzít ponaučení, jak přimět satana, aby nás duchovně neobtěžoval. Ježíš, když působil tady na Zemi, důvěřoval nebeskému Otci a odevzdal Mu život. I my se máme plně podřídit Bohu.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21.století, Jakub 4,7-8

Ježíš, když působil tady na Zemi, znal Boží slovo. Znáš dobře Boží slovo? Upínáš na Boží slovo? Neznáš víc kdejaký výklad Božího slova, než Boží slovo samotné? Pokud znáš Boží slovo, vzkazuješ satanovi „Odejdi, satane!“ K zahnání satana používej znalost Božího slova! Boží slovo je silný nástroj proti satanovu pokušení a klamu. Satan má velký problém s tím, když jeho myšlenku nahradíme biblickým zaslíbením. Satan ví, že člověk se obává pozemské smrti. Dokonce i řada křesťanů má s tímto problém. Pokud satan začne křesťana strašit smrtí, tak by mu měl odpovědět: „I kdybych zemřel, budu žít!“

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu.“
Překlad 21.století, Job 2,4

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Překlad 21.století, Jan 11,25

Pokud dokonale znáš Boží slovo, můžeš doslovně říct: „Odejdi, satane!“ Zahanbený satan bude donucen uprchnout, neboť ty máš za sebou Boha Zachránce. Ty máš ze sebou Toho, který vysoko nad satanem a všemi jeho posluhovači.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21.století, Matouš 28,18

Závěr
Ježíš porazil satana na Golgotě. Postavil ho před soud, který přijde v poslední den. Ježíš spoutal tohoto falešného boha, dočasného a omezeného „vládce světa“. Satan je svázaný, omezený a absolutně podrobený Bohu Ježíši Kristu. Tou nejvyšší „hlavou“ říše démonů není satan, ale Pán Ježíš Kristus. Kdyby satan nebyl omezen (Ježíšovou absolutní mocí), nikdo z nás už by nežil, neboť je to nejen arcilhář, ale také zabiják.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21.století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.“
Kralická, Jan 8,44

Ježíš nám dal návod, jak můžeme odolat satanovým svodům, jak být uchráněni a žít tak, že od nás satan uteče. Ježíš žil pro Otce, plně se mu poddával. Žiješ v prvé řadě pro Boha? Nemáš na prvním místě něco stvořeného (rodinu, vzdělání, zážitky…)? Ježíš znal dokonale Boží slovo. Znáš ho i ty? Měl bys. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení