Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 5. část

Kázání ze dne 31.12.2017:

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 5. část

63. Nemáme se spoléhat na vlastní rozumnost. Distancuj se od veškerého vlastního rozumování (lidské báje, filozofie, spoléhání se na sebe…). Často jednáme a rozhodujeme se tak, jak je to pro nás na první pohled výhodné a neptáme se Boha. Nespoléhej se na vlastní pocity, ale na Boha! VŽDYCKY se spoléhej na Boha, nech se vést Duchem svatým! Nehledej pravdu v křesťanské literatuře, v článcích na internetu, ve videích na YouTube… Pravdu hledej u Boha!  Jedině u Boha nalezneš absolutní pravdu. Upřednostňuj Bibli před křesťanskou literaturou. Máš soužení? Spoléhej na Boha! Potřebuješ v něčem poradit? Zeptej se Boha! Mluv s Bohem. Mnohokrát denně mluvím s Bohem. Modlím se, ptám se, On odpovídá. Mnoho věcí mám potvrzených přímo od Boha (v osobním životě, v podnikání, při identifikaci a vymítání démonů…). Pokud s tebou Bůh nemluví, věnuješ Mu málo času. Mluvit s Bohem 10 minut denně je zoufale málo. Pokud budeš hovořit s manželem/manželkou 10 minut denně, váš vztah nebude optimální.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

„Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.“
Kralická, Přísloví 3,5

64. Nespoléhej se na člověka, ale na Boha. Upni se na Boha, ne na lidi. Všechno si ověřuj u Boha. Opět znovu zdůrazňuji, abys hovořil  s Bohem. Vždyť On je Živý Bůh! Samozřejmě, mluv s lidmi, ale upřednostňuj Boha. Měj dlouhé denní rozhovory s Bohem. Přečteš si článek na internetu, ptej se Boha, zda je to všechno pravdivé (zda to např. není oblíbený satanův mix – 95% pravdy a 5% lži). Koukneš se na nějaké křesťanské video na YouTube, zeptej se Boha, zda je to všechno pravda. Čteš křesťanskou knihu, po přečtení první stránky se ptej Boha, zda je v té knize pravda. Jsem doslova zděšen z toho, že někteří křesťané berou křesťanskou literaturu, křesťanské filmy, křesťanská videa…  za absolutní pravdu. Takového křesťana satan snadno svede k hříchu. VŠECHNO SI OVĚŘUJ U ŽIVÉHO BOHA, V BIBLI! Ověř si u Boha i toto a ostatní kázání.

Je potřeba mít pořád na paměti, že satan na nás klade pasti. Jedna z jeho velkých pastí je to, že nás odpoutává od Boha („křesťanská“ literatura, pololživé články na internetu…).

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své, od Hospodina pak odstupuje srdce jeho.“
Kralická Jeremiáš 17,5

65. Nechtěj se líbit lidem, ale Bohu. Já se nespoléhám na lidi, ale na Boha – na Živého Boha. Od rána až do noci se nechci zalíbit lidem, ale Živému Bohu. Pokud nebudou má kázání a články napadat lidi, bude někde problém. Bible napadá lidi – identifikuje jejich hříchy a usvědčuje je z nich.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Dále pak, bratří, prosíme vás, a napomínáme v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, kterak byste měli choditi a líbiti se Bohu, v tom abyste se rozhojnili více.“
Kralická, 1.Tesalonickým 4,1

66. Nemáme závidět zlým lidem a nemáme být chtít v jejich přítomnosti (máme se ale za ně modlit, milovat je). To se týká bezbožných lidí i křesťanů. Ano, i lidé, kteří si říkají křesťané, produkují zlo a konají zlé činy. Kdo je zlý člověk? Má v sobě zlost, má zlé myšlenky, koná zlé činy. Vyvrcholením zlosti je agresivita, pomstychtivost, vznětlivost, hrubiánství… Zlý člověk verbálně či fyzicky napadá lidi. Zlost je vždycky od satana a jeho démonů. Pokud na tebe nějaký člověk pravidelně útočí (verbálně nebo fyzicky) , nebuď v jeho přítomnosti. Zlé lidi nám do cesty nastavuje satan. Dej si pozor na to, abys nebyl lapen do satanových pastí!

„K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili.“
Překlad 21.století, Přísloví 24,1-2

„Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrápily.“
Ekumenický překlad, Přísloví 24,1-2

Proč nemáme být se zlými lidmi? Mohou v nás vyvolávat zlé myšlenky, nervozitu. Tito lidé nás snadno mohou strhnout k hříchu.

„Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší – budou svádět druhé, sami svedeni.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 3,13

„Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.“
Ekumenický překlad, 2.Timoteus 3,13

„Zlí pak lidé a svůdcové prospívati budou ze zlého v horší, i jiné v blud uvodíce, i sami bludem pojati jsouce.“
Kralická, 2.Timoteus 3,13

„Ale se zlými lidmi a s podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť se stanou obětí vlastního klamu.“
SNC, 2.Timoteus 3,13

„Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu.“
Překlad 21.století, Přísloví 29,6

„V přestoupení zlého člověka je léčka, ale spravedlivý plesá a raduje se.“
Ekumenický překlad, Přísloví 29,6

„Výstupek bezbožného jest jemu osídlem, spravedlivý pak prozpěvuje a veselí se.“
Kralická, Přísloví 29,6

„Ničema nastavuje léčku sám sobě, spravedlivý se může vždycky radovat.“
SNC, Přísloví 29,6

Máme mít odpor ke zlu. Křesťanům se má zlo doslova hnusit.

„Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.“
Překlad 21.století, Římanům 12,9

„Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.“
Ekumenický překlad, Římanům 12,9

Zde ještě připonínám, že se nemáme stýkat s křesťany, kteří jsou lakomci, modláři… Máme je ale samozřejmě milovat, modlit se za ně (aby nastala změna). Pokud změna k lepšímu nastane, můžeme se s ním opět stýkat.

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 5,11

„Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali s takovými, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte.“
Kralická, 1.Korinstkým 5,11

67.  Pokud nějaký křesťan hřeší a nečiní pokání, nezbývá mu žádná oběť za hříchy. Jen v krátkosti připomínám, co je hřích: Modloslužba (závislosti), lež (pozor na polopravdy!), podvody všeho druhu, lakomství, alkoholismus, kouření, užívání drog…

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21.století, Židům 10,26-27

68. Žena má být pokorná, podřizovat se svému muži. Žena by rozhodně neměla muži vládnout.

„Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana – její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 2,11-15

„Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.“
Ekumenický překlad, 1.Timoteus 2,11-15

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti.  Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva.  A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla.  Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.“
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

69. Bůh není Bohem zmatku, ale pokoje.

„Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 14,26-33

Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje:

Pokud máš ve svém životě zmatek, tento zmatek není od Boha. Pokud máš ve svém myšlení zmatek, tento zmatek není od Boha, ale od toho zlého (satana, démonů). Modleme se za to, aby v našem životě panoval pokoj (Bůh), ne zmatek (satan).

Ani kazazel by neměl nevyvolávat zmatek, chaos. Totéž platí pro evangelisty. Když vidím na pódiu evangelisty, kteří nepříčetně křičí (to si dovolují především v rozvojových zemích, ne v Evropě – viz. videa na YouTube), mám z toho špatný pocit. Bůh přece není Bohem zmatku ani křiku, ale pokoje.

„Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.“
Překlad 21.století, Filipským 4,5

„Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.“
Ekumenický překlad, Filipským 4,5

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Překlad 21.století, Matouš 5,5

„Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.“
Kralická, Matouš 5,5

Když vidím Bennyho Hinna (který mj. věří na 9 božských osob) a jeho démonické show, která jsou plná chaosu (díky přítomnosti armády démonů), je mi smutno. Je mi smutno, ale miluju ho jako bratra v Kristu, modlím se za něj, vyháním z něj nečisté duchy…

Video: Benny Hinn a jeho démonické show

Video: Benny Hinn a Reinhard Bonnke – Otázka zázraků

70. Máme dbát na to, jak žijeme. Využívej svěřený čas pro Boha. Svěřuj se Mu. Znovu zdůrazňuji: Hovoř s Bohem mnohokrát denně!

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Efezkým 5,15-20

71. Nemáme se mstít. Odplatu za hřích dává výhradně Bůh.

„Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“ Právě naopak:
„Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít.
Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“
Překlad 21. století, Římanům 12,19-20

„Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže.“
Překlad 21. století, Přísloví 20,22

72. Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou:

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Překlad 21. století, Izaiáš 5,20

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“
Ekumenický překlad, Izaiáš 5,20

Běda těm, kdo:

1. Vydávají okultní symboly za dobro. Víte o tom, že Římsko-katolická církev veřejně propaguje okultní symboly? Tzv. „vševidoucí oka“, pentagramy, hexagramy (666)…

kostel pentagram, hexagram

Více fotek ve článku Římsko-katolická církev je samá satanova symbolika.
2. Označuje falešné náboženství za dobro. Falešné náboženství: Římsko-katolická církev, Svědkové Jehovovi, Svobodná lidová misie (Ewald Frank), Hnutí Grálu, Judaismus, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni)…
4. Vydává démonské síly (viz. Nebezpečí kundalini) za Ducha svatého. Myslím tím především kazatelé z Hnutí Víry (evangelisté prosperity)- Benny Hinn, Kenneth Hagin (zemřel v roce 2003 ) a mnoho dalších.
5. Vydává evoluci za pravdu. Velký problém budou mít učitelé (věrní služebníci satana), kteří vyučují o evoluci.
6. Vydává homosexualitu za dobro.
7. Vydává potraty za dobro.
8. Vydává „satanistické“ obřady za dobro. – Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály, Olympijské hry jako satanistický obřad, Neuvěřitelná satanistická show, Děti ďábla, Satanova módní přehlídka v Londýně.
9. Vydává deuterokanonické knihy za Boží slovo.
10. Tvrdí: Jednou spasený – navždy spasený!.
11. Vymáhá „desátky“.
12. Označuje jógu za dobro.

A tak dále.

Shrnutí
Na co jsme v Bibli upozorňováni?

63. Nemáme se spoléhat na vlastní rozumnost.
64. Nespoléhej se na člověka, ale na Boha. Upni se na Boha, ne na lidi.
65. Nechtěj se líbit lidem, ale Bohu.
66. Nemáme závidět zlým lidem a nemáme být chtít v jejich přítomnosti
67. Pokud nějaký křesťan hřeší  a nečiní pokání, nezbývá mu žádná oběť za hříchy.
68. Žena se má podřizovat svému muži.
69. Bůh není Bohem zmatku, ale pokoje.
70. Máme dbát na to, jak žijeme.
71. Nemáme se mstít. Odplatu za hřích dává výhradně Bůh.
72. Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení