Kázání našeho společenství

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete

Světský systém je plný zla, strachu… Ďábel chce, aby každý člověk žil ve strachu, v obavách… Ďábel chce, aby měl člověk rozhozené emoce, aby v důsledku strachu a pocitu nejistoty z neznáma, prožíval intenzivní strach. Lidé se často obávají o svůj život či zdraví, o život či zdraví svých blízkých, o majetek, vliv, vztahy k jiným lidem atd. Všechno toto se týká i nás křesťanů.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8-9

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21.století, Jan 12,25

Ďábel velice touží po tom, aby křesťan odpadl od víry. Existuje křesťanské učení – jednou spasený, navždy spasený. Toto je falešného učení. Víry se můžeme dobrovolně zříct.

Ďábel mimo jiné chce, aby se křesťan upínal na starosti tohoto světa. Přehnaná starost o to, kde budeme bydlet, co budeme jíst, co bude ve stáří, to je nevěra Bohu. Takové jednání nám může přinést těžkosti. Dokonce se díky tomu můžeme odpadnout od víry!

„Tehdy jim řekl: „Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu – jeden třicetinásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný stonásobnou.“
Překlad 21.století, Marek 4,13-20

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21.století, Matouš 6,25-34

„a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,31-32

Tady rozhodně není řeč o laxnosti. Křesťan má být pracovitý, má chodit do zaměstnání nebo podnikat. Křesťan má kázat evangelium, křtít, vymítat démony… Všechny tyto skutky jsou důsledek víry. Víra bez skutků je mrtvá.

„Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků“
Překlad 21.století, Jakub 2,26

„Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.
Překlad 21.století, Matouš 10,8

S důvěrou máme přistupovat k Bohu. Máme se ve všem spoléhat na Boha, ne na vlastní síly. Máme se za všechno modlit. Modleme se za naše rodinné příslušníky, příbuzné. Modleme se za uzdravení z nemocí (našich i ostatních lidí). Modleme se za politiky. A tak dále. Setrvejme v modlitbách!

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, Filipským 3,4-7

„Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 1,8-10

V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení)“
Překlad 21. století, Koloským 4,2-3

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,16-22

Máme se modlit za všechno, ale proč některé modlitby Bůh nevyslyší? Je potřeba myslet na to, že Bůh nemusí vyslyšet naše sobecké modlitby (Jakub 4,3). Naše modlitba se někdy míjí s Boží vůlí. Máme se modlit podle Boží vůle. Křesťan, který je otevřený každodennímu vedení Duchem Svatým (dále jen Duch) ví, co je Boží vůle pro jeho život. Podle Boží vůle se můžeme modlit v jazycích (nesrozumitelnými slovy – glosolálie), pokud tedy tento dar máme.

„Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky.“
Překlad 21.století, Jakub 4,3

„Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše.“
ČSP, Jakub 4,3

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Překlad 21.století, Římanům 8,26-27

Závěr
Žijme v poslušnosti a poddanosti Pánu. Žijme v prvé řadě pro věčnost. Není dobré se přehnaně upínat na starosti tohoto světa. Je potřeba dávat všechny starosti a problémy v modlitbách Bohu. Jde o to, ptát se Boha: co, kde, kdy, jak, proč… Odpovědi získáme prostřednictvím modlitby a naslouchání Božímu hlasu. Věřme v moc modliteb, trpělivě očekávejme odpověď. Hlavně nepodléhejme únavě z nevyslyšených modliteb.

Doporučené kázání k prostudování: Síla modlitby

„Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,18

Křesťan, který se denně nechává vést Duchem, který je plně poddán Bohu, který má modlitební život, zažívá „Boží pokoj přesahující všechno chápání“. Amen.

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“
Překlad 21. století, Žalm 27,1

„Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21.století, Daniel 6,27-28

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení