Kázání našeho společenství

Máš za sebou toho Největšího a Nejsilnějšího!

Nás křesťany někdy tak stahuje tělesnost, že zapomínáme na to, že máme za sebou toho Největšího a Nejsilnějšího – Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého (dále jen Duch) – Trojjediného Boha. Trojjediný Bůh je Pánem a Vládcem všeho stvořeného. Bůh je svrchovaně nad každým živlem, vládcem, politikem… Bůh má vždycky a ve všem poslední slovo. Pokud si toto uvědomíme, můžeme být v klidu.

„Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: „Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem!“
Překlad 21. století, Izaiáš 37,15-16

Každý křesťan má sklon hřešit a má zápas s hříchem, protože žije ve starém hříšném těle. Pravý křesťan pokojně nesetrvává v hříchu, protože se změnil jeho vztah k Bohu a protože byl pokřtěn Duchem, který mu ukazuje jeho hříchy. Každý den prožíváme zápas těla s Duchem.

„Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.“
Překlad 21. století, Galatským 5,17

Je potřeba vzít vírou, že Bůh je absolutním Pánem Nebe a Země. Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto! Pokud si toto uvědomíme (vezmeme to vírou), můžeme být v klidu, můžeme si užívat Božího pokoje.

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,6-7

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Bůh ví úplně o všem. Bůh zná minulost, přítomnost i budoucnost. Před Bohem nejde skrýt vůbec nic. Před Bohem nic neskryje křesťan ani nevěřící.

„Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno!
Překlad 21. století, 1. Jan 3,20

„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Překlad 21. století, Přísloví 15,3

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

Proto se ve všm spoléhej na Boha, ne na člověka.

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8

Bůh dokáže učinit daleko více, než si dokážeme představit! To by nás mělo dávat do klidu a mělo by nám to posilovat naší víru.

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

Pojďme si přečíst, koho máme za sebou:

„Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici!“
Překlad 21. století, Exodus 14,21-22

Máme za sebou toho Největšího, Nejmocnějšího, Nejsilnějšího… Máme za sebou toho, který se nás zastane. Zde však pozor na laxnost, lhostejnost, apatii… Bůh počítá s tím, že budeme s Ním spolupracovat – že s Bohem bude spolupracovat celá lidská trojjediná bytost (duše, duch a tělo). Myslet si, že se Bůh nezajímá o mé skutky, to je od ďábla. Myslet si, že jsem spasen a o spásu nikdy nemohu přijít, to je od ďábla. Křesťan by měl mít osobní, důvěrný vztah s Bohem a zároveň bázeň před Bohem.

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Překlad 21. století, Zjevení 14,7

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, Matouš 10,28

Je potřeba si uvědomit, že samotná víra bez skutků, je mrtvá. Křesťan dělá skutky, protože miluje Boha. Skutky jsou pro křesťana důsledek poslouchání Ducha, stejně jako pokání. Pokání a skutky nejsou výsledek nějaké „křeči“, nebo toho, že si chce křesťan vysloužit spásu.

„K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
Překlad 21. století, Jakub 2,14-17

Také je dobré být pokorný před Bohem. V pokoře je síla a moc.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

„Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21. století, Jakub 4,6

Závěr
Máš za sebou toho Největšího a Nejsilnějšího! Ve všem důvěřuj Bohu, spoléhej se na Boha… Nech se Bohem úplně pohltit. Miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.

„Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: „Které přikázání je ze všech nejdůležitější?“
Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“
Překlad 21. století, Marek 12,28-30

Mluv s Bohem (modlitba), buď vděčný, raduj se…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,16-18

Buď pokorný, vděčný… Buď chudý duchem – uvědom si svou ztracen, ubohost, nedostatečnost před Bohem, závislost na Bohu.

„Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit:
„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.
Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.“
Překlad 21. století, Matouš 5,1-10

Nech se vést Duchem a budeš duchovně růst, budeš se víc a víc podobat Kristu… Pokud se necháš vést Duchem, budeš nést ovoce Ducha.

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Pokud se necháš vést Duchem, bude růst tvá víra a láska. Pokud se necháš vést Duchem, budeš v klidu, protože budeš vědět, že máš za sebou Trojjediného Boha, kterému se nic a nikdo nemůže rovnat. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení